Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Teva (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi infoleht - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPioglitazone Teva
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Pioglitazone Teva 15 mg tabletid

Pioglitazone Teva 30 mg tabletid

Pioglitazone Teva 45 mg tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pioglitazone Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pioglitazone Teva võtmist

3.Kuidas Pioglitazone Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pioglitazone Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pioglitazone Teva ja milleks seda kasutatakse

Pioglitazone Teva sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane ravim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks täiskasvanutel, kui metformiin ei sobi või ei toimi enam tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Pioglitazone Teva aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini. Teie arst kontrollib, kas Pioglitazone Teva toimib 3 kuni 6 kuud pärast selle kasutama hakkamist.

Pioglitazone Teva’t võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel kus dieedi ja füüsilise koormusega ei suudeta enam veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele ravimitele (nagu metformiin, sulfonüüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida veresuhkru taset.

2. Mida on vaja teada enne Pioglitazone Teva võtmist

Ärge võtke Pioglitazone Teva’t

-kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil esineb või on olnud südamepuudulikkus;

-kui teil esineb maksahaigus;

-kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust, iiveldust ja oksendamist);

-kui teil on või on kunagi olnud põievähk;

-kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pioglitazone Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga (vt ka lõik 4):

-kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75-aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust

ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema;

-kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse);

-kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Pioglitazone Teva’t, võib teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist;

-kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Pioglitazone Teva võtmise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Pioglitazone Teva’t koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab sellega teie diabeedi ravi ajal.

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitatav kasutada alla 18 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Pioglitazone Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Pioglitazone Teva’t. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada pioglitasooni taset teie veres:

-gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandamiseks),

-rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks).

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Pioglitazone Teva annust võidakse muuta.

Pioglitazone Teva koos toidu ja joogiga

Te võite tablette võtta söögiga või pärast sööki või tühja kõhuga ilma söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

3.Kuidas Pioglitazone Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline algannus on üks 15 mg või 30 mg tablett pioglitasooni üks kord ööpäevas. Teie arst võib suurendada annust maksimaalselt 45 mg-ni üks kord ööpäevas. Teie arst määrab teile sobiva annuse. Kui teile tundub, et Pioglitazone Teva toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui Pioglitazone Teva’t võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid, gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Pioglitazone Teva tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud eridieeti, siis tuleb seda jätkata ka Pioglitazone Teva võtmise ajal.

Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kui te võtate Pioglitazone Teva’t rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja seda saab tõsta süües suhkrut. Soovitatav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut sisaldavat mahla.

Kui te unustate Pioglitazone Teva’t võtta

Püüdke Pioglitazone Teva’t võtta ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pioglitazone Teva võtmise

Pioglitazone Teva’t tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te lõpetate Pioglitazone Teva võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli on pioglitasooniga samal ajal insuliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse). Kui teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti, kui te olete üle

65 aasta vanune, võtke viivitamata arstiga ühendust.

Pioglitasooni kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st) esinenud põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida. Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

Pioglitasooni koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli esinenud (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st) ka lokaliseeritud paistetust (turse). Kui teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Sageli on teatatud luumurdudest pioglitasooni kasutavatel naissoost patsientidel (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st) ja ka pioglitasooni võtvatel meessoost patsientidel (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Pioglitasooni kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil esineb see sümptom esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti oma arstile, kui see sümptom halveneb.

Pioglitasooni kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Patsientidel, kes on kasutanud pioglitasooni, on esinenud ka muid kõrvaltoimeid

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-hingamisteede põletikud

-nägemishäire

-kehakaalu tõus

-tuimus

aegajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-põskkoopapõletik

-unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-maksaensüümide tõus

-allergilised reaktsioonid

Patsientidel, kes on kasutanud pioglitasooni koos mõne teise diabeediravimiga, on esinenud muid kõrvaltoimeid

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-peavalu

-pearinglus

-liigesevalu

-impotentsus

-seljavalu

-õhupuudus

-punaliblede arvu vähene langus

-kõhupuhitus

aegajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-valgud uriinis, veri uriinis

-ensüümide tõus

-peapööritus (vertiigo)

-higistamine

-väsimus

-söögiisu suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pioglitazone Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pioglitazone Teva sisaldab

-Toimeaine on pioglitasoon.

Iga Pioglitazone Teva 15 mg tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina). Iga Pioglitazone Teva 30 mg tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina). Iga Pioglitazone Teva 45 mg tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

-Teised koostisosad on mannitool, karmellooskaltsium, hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat.

Kuidas Pioglitazone Teva välja näeb ja pakendi sisu

-Pioglitazone Teva 15 mg tabletid on valged kuni kahvatuvalged ümmargused kumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud number „15“ ja teisele küljele „Teva“.

-Pioglitazone Teva 30 mg tabletid on valged kuni kahvatuvalged ümmargused kumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud number „30“ ja teisele küljele „Teva“.

-Pioglitazone Teva 45 mg tabletid on valged kuni kahvatuvalged ümmargused kumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud number „45“ ja teisele küljele „Teva“.

-Tabletid on saadaval blistrites, tarnituna pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 või 196 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Tootja:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen Ungari

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp z.o.o. ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow Poola

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл.: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland,

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 0070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB ”Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

3 23 666

Tel: +44 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu