Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plavix (clopidogrel hydrogen sulfate) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - B01AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPlavix
ATC koodB01AC04
Toimeaineclopidogrel hydrogen sulfate
TootjaSanofi Clir SNC

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutavate tootjate nimi ja aadress

-Plavix 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sanofi Winthrop Industrie 1, Rue de la Vierge Ambarès & Lagrave F-33565 Carbon Blanc cedex Prantsusmaa

Delpharm Dijon

6, Boulevard de l’Europe F-21800 Quétigny Prantsusmaa

Sanofi Synthelabo Limited Edgefield Avenue Fawdon

Newcastle upon Tyne NE3 3TT - UK Ühendkuningriik

-Plavix 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc cedex Prantsusmaa

Ravimi trükitud pakendi infolehel peab olema vastava ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress.

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi perioodilisi ohutusaruandeid kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punktis 7 sätestatud ja Euroopa ravimite veebiportaalis avaldatud liidu kontrollpäevade loetelu (EURD loetelu) nõuetega.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Ei kohaldata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu