Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plavix (clopidogrel hydrogen sulfate) – Pakendi märgistus - B01AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPlavix
ATC koodB01AC04
Toimeaineclopidogrel hydrogen sulfate
TootjaSanofi Clir SNC

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plavix 75mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli (vesiniksulfaadina)

3.ABIAINED

Sisaldab ka: hüdrogeenitud riitsinusõli ja laktoosi. Täiendav info vt infoleht.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50x1 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

7 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C (PVC/PVDC/alumiinium blistrid)

Või See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi (alumiiniumist blistrid)

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie - F-75008 Paris Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/98/069/001a 28 tabletti

EU/1/98/069/001b 28 tabletti

EU/1/98/069/002a 50x1 tabletti

EU/1/98/069/002b 50x1 tabletti

EU/1/98/069/003a 84 tabletti

EU/1/98/069/003b 84 tabletti

EU/1/98/069/004a 100 tabletti

EU/1/98/069/004b 100 tabletti

EU/1/98/069/005a 30 tabletti

EU/1/98/069/005b 30 tabletti

EU/1/98/069/006a 90 tabletti

EU/1/98/069/006b 90 tabletti

EU/1/98/069/007a 14 tabletti

EU/1/98/069/007b 14 tabletti

EU/1/98/069/011a 7 tabletti

EU/1/98/069/011b 7 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plavix 75 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTERPAKENDIL

(BLISTER/ 7, 14, 28 või 84 tabletti)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plavix 75mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.MUU

Nädalapäev:

E

T

K

N

R

L

P

1.nädal

2.nädal (Ainult 14, 28 ja 48 tabletiga pakenditel)

3.nädal (Ainult 28, 84 tabletiga pakenditel)

4.nädal (Ainult 28, 84 tabletiga pakenditel)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER/ 30, 50x1, 90 või 100 tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plavix 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plavix 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 300 mg klopidogreeli (vesiniksulfaadina)

3. ABIAINED

Sisaldab ka: hüdrogeenitud riitsinusõli ja laktoosi. Täiendav info vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4x1 õhukese polümeerikattega tabletti

30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

100x1 õhukese polümeerikattega tabletti

10x1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie - F-75008 Paris Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/98/069/008 4x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/98/069/009 30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/98/069/010 100x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/98/069/012 10x1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plavix 300 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER/ 4x1, 10x1, 30x1 või 100x1 tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plavix 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu