Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plegridy (peginterferon beta-1a) – Pakendi märgistus - L03AB13

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPlegridy
ATC koodL03AB13
Toimeainepeginterferon beta-1a
TootjaBiogen Idec Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

Süstlit sisaldav ravi alustamise pakend

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 63 mikrogrammi süstelahus süstlis

Plegridy 94 mikrogrammi süstelahus süstlis

peginterferonum beta-1a

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 63 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni. 1 süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 94 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni.

3.ABIAINED

Naatriumatsetaattrihüdraat, jää-äädikhape, L-arginiinhüdrokloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Ravi alustamise pakend

1 63-mikrogrammine süstel

1 94-mikrogrammine süstel

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Sisemisel kaanel olev tabel Märge süstimise kohta 0-päev (63 mikrogrammi) 14. päev (94 mikrogrammi) Kuupäev

Süstekoht

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Külmkapi puudumisel võib süstleid kuni 30 päeva toatemperatuuril (kuni 25°C) säilitada.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/934/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plegridy 63

Plegridy 94

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

Pen-süstlit sisaldav ravi alustamise pakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 63 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

Plegridy 94 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

peginterferonum beta-1a

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 63 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni. 1 pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 94 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaattrihüdraat, jää-äädikhape, L-arginiinhüdrokloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Ravi alustamise pakend

1 63-mikrogrammine pen-süstel

1 94-mikrogrammine pen-süstel

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Sisemisel kaanel olev tabel Märge süstimise kohta 0-päev (63 mikrogrammi) 14. päev (94 mikrogrammi) Kuupäev

Süstekoht

ava siit

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Külmkapi puudumisel võib pen-süstleid kuni 30 päeva toatemperatuuril (kuni 25°C) säilitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/934/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plegridy 63

Plegridy 94

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

125-mikrogrammine süstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 125 mikrogrammi süstelahus süstlis

peginterferonum beta-1a

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 125 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaattrihüdraat, jää-äädikhape, L-arginiinhüdrokloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

2 süstlit

6 süstlit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Külmkapi puudumisel võib süstleid kuni 30 päeva toatemperatuuril (kuni 25°C) säilitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/934/003

EU/1/14/934/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plegridy 125

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

125-mikrogrammine pen-süstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 125 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

peginterferonum beta-1a

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 125 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaattrihüdraat, jää-äädikhape, L-arginiinhüdrokloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

2 pen-süstlit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

ava siit

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Külmkapi puudumisel võib pen-süstleid kuni 30 päeva toatemperatuuril (kuni 25°C) säilitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/934/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plegridy 125

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI VÄLIMINE KARP

125-mikrogrammise pen-süstli mitmikpakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 125 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

peginterferonum beta-1a

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 125 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaattrihüdraat, jää-äädikhape, L-arginiinhüdrokloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

6 pen-süstlit

Mitmikpakend: 6 (3 pakendit, millest igaühes on 2 pen-süstlit) 125-mikrogrammist pen-süstlit.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Külmkapi puudumisel võib pen-süstleid kuni 30 päeva toatemperatuuril (kuni 25°C) säilitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/934/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plegridy 125

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VAHEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI SISEMINE KARP

125-mikrogrammise pen-süstli mitmikpakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 125 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

peginterferonum beta-1a

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahuses 125 mikrogrammi beeta-1a peginterferooni.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaattrihüdraat, jää-äädikhape, L-arginiinhüdrokloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

2 pen-süstlit. Mitmikpakendi osa, ei saa eraldi müüa.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

ava siit

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Külmkapi puudumisel võib pen-süstleid kuni 30 päeva toatemperatuuril (kuni 25°C) säilitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/934/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plegridy 125

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Süstlit sisaldava ravi alustamise pakendi topeltkaas

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 63 mikrogrammi süstelahus süstlis

Plegridy 94 mikrogrammi süstelahus süstlis

peginterferonum beta-1a

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Biogen Idec Ltd.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.MUU

Ravi alustamise pakend

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 125-mikrogrammise süstli topeltkaas

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plegridy 125 mikrogrammi süstelahus süstlis peginterferonum beta-1a

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Biogen Idec Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

Subkutaanne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL Süstlit sisaldava ravi alustamise pakendi etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Plegridy 63 mikrogrammi süstevedelik

Plegridy 94 mikrogrammi süstevedelik

peginterferonum beta-1a s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL 125-mikrogrammise süstli etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Plegridy 125 mikrogrammi süstevedelik

peginterferonum beta-1a s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL Pen-süstlit sisaldava ravi alustamise pakendi etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Plegridy 63 mikrogrammi süstevedelik

Plegridy 94 mikrogrammi süstevedelik

peginterferonum beta-1a s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL 125-mikrogrammise pen-süstli etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Plegridy 125 mikrogrammi süstevedelik

peginterferonum beta-1a s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu