Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Ravimi omaduste kokkuvõte - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPlenadren
ATC koodH02AB09
Toimeainehydrocortisone
TootjaShire Services BVBA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg hüdrokortisooni.

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg hüdrokortisooni.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Tabletid on ümmargused (läbimõõt 8 mm), kumerad ja roosat värvi.

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Tabletid on ümmargused (läbimõõt 8 mm), kumerad ja valget värvi.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Neerupealiste puudulikkuse ravi täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Plenadreni võetakse säilitusravina. Suukaudsed asendusannused peab määrama individuaalselt kliinilise ravivastuse alusel. Tavaline säilitusannus on 20–30 mg ööpäevas. Plenadreni võetakse üks kord päevas hommikuti. Patsientidele, kellel on endogeenne kortisooli teke teatud määral säilinud, võib piisata väiksemast annusest. Suurim uuritud säilitusannus on 40 mg. Kasutada tuleb väikseimat võimalikku säilitusannust. Olukordades, kui organism on suures kehalises ja/või vaimses stressis, võivad patsiendid vajada täiendavat asendusravi toimeainet kiiresti vabastavate hüdrokortisoonitablettidega, eriti pealelõunasel/õhtusel ajal. Vt ka lõik „Kasutamine samaaegse haiguse korral”, kus kirjeldatakse hüdrokortisooni annuse ajutise suurendamise muid viise.

Üleviimine tavapäraselt suukaudselt glükokortikoidravilt Plenadrenile

Kui patsiendid viiakse 3 korda ööpäevas võetavalt tavapäraselt suukaudselt hüdrokortisooni asendusravilt üle Plenadrenile, võib ööpäevase koguannuse jätta samaks. Et Plenadreni ööpäevase annuse biosaadavus on väiksem kui 3 korda ööpäevas võetavate tavapäraste hüdrokortisoonitablettide biosaadavus (vt lõik 5.2), tuleb kliinilist vastust jälgida ja annust võib olla vaja individuaalselt veelgi kohandada. Ei ole uuritud patsientide üleviimist 2 korda ööpäevas võetavatelt hüdrokortisoonitablettidelt, kortisoonatsetaadilt või sünteetilistelt glükokortikoididelt Plenadrenile, kuid sellistel juhtudel on soovitatav üleviimine Plenadreni hüdrokortisooni osas ekvivalentsele ööpäevasele annusele; annust võib olla vaja individuaalselt veelgi kohandada.

Kasutamine samaaegse haiguse korral

Samaaegse haiguse ajal tuleb pöörata suurt tähelepanu neerupealiste ägeda puudulikkuse tekkimise riskile.

Rasketes olukordades tuleb annust kohe suurendada ja hüdrokortisooni suukaudne manustamine tuleb asendada parenteraalse, eelistatavalt intravenoosse raviga. Hüdrokortisooni intravenoosne manustamine on põhjendatud lühiajaliste haigusjuhtude, näiteks raskete infektsioonide, eriti gastroenteriidi korral, millega kaasneb oksendamine ja/või kõhulahtisus, mis tahes etioloogiaga kõrge palavik või suure füüsilise stressi, näiteks raskete õnnetuste ja üldanesteesias toimuvate kirurgiliste lõikuste ajal, vt lõik 4.4.

Vähem rasketes olukordades, kui hüdrokortisooni intravenoosne manustamine ei ole nõutav, näiteks kergete infektsioonide korral, mis tahes etioloogiaga palaviku ja stressirohkete olukordade, näiteks kergete kirurgiliste protseduuride korral, peab harilikku suukaudset ööpäevast asendusannust ajutiselt suurendama. Ööpäevast koguannust tuleb suurendada, manustades säilitusannust 2 või 3 korda ööpäevas 8-tunniste (±2 tundi) vahedega (suurendades manustamiskordade arvu, aga mitte hommikust annust). Kliinilises uurimisprogrammis on sellist raviskeemi dokumenteeritud rohkem kui 300 samaaegse haigusjuhu korral. Raviarsti äranägemisel tohib Plenadreni asemel või ravile lisaks anda toimeainet kiiresti vabastavaid hüdrokortisoonitablette. Hüdrokortisooni ühe annuse suurendamisel on kogu kortisooli ekspositsiooni suurenemine plasmas ebaproportsionaalselt väike, vt lõik 5.2. Kui samaaegne haigusepisood on möödunud, võivad patsiendid naasta hariliku säilitusannuse juurde.

Patsientide erirühmad

Eakad

Vanusega seotud väikese kehakaalu korral on soovitatav kliinilise vastuse jälgimine ja annust võib olla vaja kohandada väiksemaks, vt lõik 5.2.

Neerupuudulikkus

Kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel ei ole annust kohandada vaja. Raske neerupuudulikkusega patsientidel on soovitatav jälgida kliinilist vastust ja annust võib olla vaja kohandada, vt ka lõik 5.2.

Maksapuudulikkus

Kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel ei ole annust kohandada vaja. Raske maksapuudulikkuse korral väheneb maksa funktsionaalne mass ja sellega ka võime metaboliseerida hüdrokortisooni. Seetõttu on soovitatav jälgida kliinilist vastust ja annust võib olla vaja kohandada, vt ka lõik 5.2.

Lapsed

Plenadreni efektiivsust ja ohutust alla 12-aastastel lastel ei ole veel kindlaks tehtud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Patsientidele tuleb anda juhised Plenadreni võtmiseks suu kaudu koos klaasi veega pärast ärkamist, vähemalt 30 minutit enne sööki, soovitatavalt püstises asendis ja hommikul kella 6.00 ja 8.00 vahel. Tablett tuleb neelata tervelt, seda ei tohi tükeldada, närida ega purustada. Kui päevas on ravimit vaja võtta mitu korda, tuleb hommikune annus võtta juhiste järgi, hiljem päeva jooksul võetavad lisaannused võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Äge neerupealiste puudulikkus

Teadaoleva neerupealiste puudulikkusega patsientidel võib tekkida ebapiisavate ööpäevaste annuste kasutamisel või suurenenud kortisoolivajadusega olukorras äge neerupealiste puudulikkus. Plenadreniga ravitavatel patsientidel on neid nähte esinenud. Ägeda neerupealiste puudulikkusega

patsientidel võib tekkida adrenaalne kriis. Seetõttu tuleb patsiente teavitada ägeda neerupealiste puudulikkuse ja adrenaalse kriisi tunnustest ja sümptomitest ja vajadusest pöörduda kohe arsti poole.

Adrenaalse kriisi ajal tuleb manustada kehtivate ravijuhiste kohaselt eelistatavalt intravenoosselt suurtes annustes hüdrokortisooni koos naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) infusioonilahusega.

Samaaegsed infektsioonid

Lühiajaliste haiguste, näiteks kergete infektsioonide ja mis tahes etioloogiaga palaviku ajal ning stressirohketes olukordades, näiteks kergete kirurgiliste protseduuride ajal, peab ööpäevast asendusannust ajutiselt suurendama; vt lõik 4.2, „Kasutamine samaaegse haiguse korral”. Patsiendile peab hoolikalt selgitama, kuidas sellistes olukordades käituda, ja soovitama tal seisundi kiire halvenemise korral pöörduda otsekohe arsti poole, eriti gastroenteriidi, oksendamise ja/või kõhulahtisuse korral, mis põhjustavad vedeliku- ja soolade kaotust ning ka suukaudse hüdrokortisooni ebapiisavat imendumist.

Neerupealiste puudulikkuse ja samaaegsete retroviiruste, näiteks HIV-infektsiooniga patsientidel on vaja annust hoolikalt kohandada, sest retroviirustevastastel ravimitel võib esineda koostoime infektsiooni tõttu suurendatud hüdrokortisooniannusega.

Teaduskirjandus ei kinnita, et neerupealiste puudulikkusega patsientide asendusravis kasutatavate annuste korral oleks hüdrokortisoonil immunosupressiivset toimet. Seetõttu ei ole põhjust arvata, et hüdrokortisooni asendusannused raskendaksid mis tahes süsteemset infektsiooni või halvendaksid sellise infektsiooni tagajärgi. Ei ole ka põhjust arvata, et neerupealiste puudulikkuse asendusraviks kasutatavad hüdrokortisooni annused vähendaksid ravivastust vaktsiinidele või suurendaksid elusvaktsiinide korral generaliseerunud infektsiooni riski.

Soole tühjendamise ja soolemotoorika häired

Toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette ei soovitata seedeelundkonna suurenenud motoorikaga, st kroonilise kõhulahtisusega patsientidele, sest kortisooli ekspositsioon võib olla vähenenud. Puuduvad andmed ravimi kasutamise kohta patsientidel, kellel on kinnitatud soole aeglase tühjenemise või vähenenud motoorika häire/haigus. Selliste seisunditega patsientidel tuleb jälgida kliinilist vastust.

Normaalsest suuremate hüdrokortisooni annuste kasutamine

Hüdrokortisooni suured (suprafüsioloogilised) annused võivad tõsta vererõhku, suurendada soola ja vee peetumist ning kaaliumi eritumist. Pikaajaline ravi füsioloogilistest suuremate hüdrokortisooni annustega võib tekitada Cushingi sündroomiga sarnanevad kliinilised nähud koos rasvkoe suurenemise, kõhupiirkonna rasvumise, hüpertensiooni ja diabeediga. Seetõttu suureneb kardiovaskulaarse haigestumuse ja suremuse risk.

Glükokortikoidide farmakoloogiliste annuste tavaliste kõrvalnähtude (nt osteoporoos, naha õhenemine, diabeet, hüpertensioon ja infektsioonide suurenenud vastuvõtlikkus) teadaolevad riskitegurid on kõrge iga ja väike kehamassiindeks.

Kõik glükokortikoidid suurendavad kaltsiumi eritumist ja vähendavad luu ainevahetuse kiirust. Pikaajalist glükokortikoididega asendusravi saanud neerupealiste puudulikkusega patsientidel on täheldatud luu mineraaltiheduse vähenemist.

Glükokortikoidide suurte annuste pikaajaline kasutamine võib tekitada tagumist subkapsulaarset katarakti ja glaukoomi koos nägemisnärvi võimalike kahjustustega. Selliseid nähte ei ole kirjeldatud patsientidel, kes on saanud glükortikoidide asendusravi neerupealiste puudulikkuse korral kasutatavate annustega.

Süsteemsed glükokortikoidid võivad tekitada psühhiaatrilisi kõrvalnähte. Need võivad esineda ravi alustamise ja annuste muutmise ajal. Suuremate annuste andmisel võib ka risk olla suurem. Enamik kõrvalnähte kaovad pärast annuse vähendamist, kuigi vaja võib olla spetsiaalset ravi.

Kilpnäärmetalitlus

Neerupealiste puudulikkusega patsiente tuleb jälgida kilpnäärmepuudulikkuse osas, sest nii hüpo- kui ka hüpertüreoidism võivad märgatavalt mõjutada manustatava hüdrokortisooni ekspositsiooni.

Neerupealiste primaarse puudulikkuse ravis on sageli põhjendatud mineralokortikoidide lisamine ravile.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Hüdrokortisooni allpool loetletud koostoimeid on kirjeldatud glükokortikoidide raviannuste korral.

CYP 3A4 tugevad indutseerijad (nt fenütoiin, rifabutiin, karbamasepiin, barbituraadid, rifampitsiin, naistepuna) ning vähemtugevad indutseerijad (nt retroviiruste vastased ravimid efavirens ja nevirapiin) võivad suurendada kortisooli metaboolset kliirensit ja vähendada terminaalset poolväärtusaega ning sellega vähendada ka vereringes olevat kortisooli kogust ja suurendada kortisoolisisalduse muutlikkust (tingituna lühemast terminaalsest poolväärtusajast). See võib nõuda hüdrokortisooni annuse kohandamist.

CYP 3A4 tugevad inhibiitorid (nt ketokonasool, itrakonasool, posakonasool, vorikonasool erütromütsiin, telitromütsiin, klaritromütsiin, ritonaviir ja greibimahl) võivad hüdrokortisooni metabolismi inhibeerida ning seetõttu suurendada selle sisaldust veres. Pikaajalise profülaktilise ravi ajal mis tahes antibiootikumiga tuleb kaaluda hüdrokortisooni annuse kohandamist.

Pärast ravi mifepristooniga võib kortikosteroidide toime olla 3–4 päeva jooksul nõrgem.

Sooletühjenemist ja soolemotoorikat mõjutavaid ravimeid saavatel patsientidel tuleb jälgida kliinilist vastust, vt lõik 4.4.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Plenadreni võib kasutada raseduse ajal. Puuduvad andmed, et hüdrokortisooni asendusravi neerupealiste puudulikkusega rasedatel oleks seotud kahjulike tagajärgedega ema või loote jaoks. Rasedusaegne ravimata neerupealiste puudulikkus on seotud halbade tagajärgedega nii ema kui ka loote jaoks ning seetõttu on tähtis jätkata ravi ka raseduse ajal.

Loomade reproduktiivuuringud on näidanud, et glükokortikoidid võivad põhjustada reproduktiivtoksilisust ja väärarendite teket lootel, vt lõik 5.3.

Neerupealiste puudulikkusega naistel tuleb raseduse ajal hüdrokortisooni annust hoolikalt jälgida. Soovitatav on annustada individuaalse kliinilise vastuse järgi.

Imetamine

Hüdrokortisoon eritub rinnapiima. Plenadreni võib kasutada imetamise ajal. Asendusraviks kasutatavatel hüdrokortisooni annustel ei ole tõenäoliselt lapsele kliiniliselt olulist mõju. Pikka aega süsteemsete glükokortikoidide suuri annuseid võtvate emade imikutel võib olla neerupealiste supressiooni risk.

Fertiilsus

On näidatud, et neerupealiste puudulikkusega patsientidel on laste arv väiksem, mis on kõige tõenäolisemalt tingitud kaasnevast haigusest, kuid puuduvad andmed, et asendusravis kasutatavates annustes hüdrokortisoon mõjutaks viljakust.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Plenadrenil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kirjeldatud on väsimuse ja peapöörituse esinemist.

Ravimata ja ebapiisava asendusraviga neerupealiste puudulikkus võib mõjutada autojuhtimise ning masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Hüdrokortisooni võetakse asendusravina eesmärgiga taastada kortisooli normaalne kontsentratsioon. Neerupealiste puudulikkuse ravis esinevate kõrvalnähtude profiil ei ole seetõttu võrreldav muude, palju suuremaid suukaudsete või parenteraalsete glükokortikoidide annuseid nõudvate terviseseisundite korral ilmnevate kõrvalnähtudega.

12 nädalat kestnud uuringus oli Plenadreni 1 kord ööpäevas võetavate, toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide kõrvalnähtude sagedus ja liik kokkuvõttes samasugune kui 3 korda ööpäevas võetavatel hüdrokortisoonitablettidel. Pärast tavapärastelt 3 korda ööpäevas võetavatelt hüdrokortisoonitablettidelt esmakordsel üleminekul 1 kord ööpäevas võetavatele, toimeainet modifitseeritult vabastavatele tablettidele täheldati alguses (kuni 8 nädala jooksul) kõrvalnähtude sageduse suurenemist ligikaudu 1 patsiendil 5st. Kõrvalnähud (kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus ja väsimus) on siiski kerged või mõõdukad, mööduvad ja lühiajalised, kuid võivad samas vajada annuse kohandamist või muude ravimite samaaegset manustamist, vt lõik 4.2. Väga sageda kõrvalnähuna on nimetatud väsimust.

Kõrvaltoimete loetelu tabelis

Kliinilistes uuringutes on toimeainet modifitseeritult vabastava hüdrokortisooniga ravitud kokku 80 patsienti (173 patsiendi-aasta andmed). Nendes uuringutes ja turustamisjärgse järelevalve käigus esinenud kõrvalnähud on loetletud allpool organsüsteemi klassi ja sageduse alusel:

väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10).

MedDRA

Kõrvaltoimete sagedus

 

organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Närvisüsteemi häired

peapööritus;

 

 

peavalu

 

Seedetrakti häired

kõhulahtisus

ülakõhuvalu;

 

 

iiveldus

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

kihelus;

kahjustused

 

lööve

Lihas-skeleti ja

 

liigesevalu

sidekoe kahjustused

 

 

Üldised häired ja

väsimus

 

manustamiskoha

 

 

reaktsioonid

 

 

Peale selle on neerupealiste puudulikkuse asendusravist erinevatel näidustustel kasutatud hüdrokortisooniga ravimpreparaatidel kirjeldatud järgmisi kõrvalnähte (esinemissagedused teadmata):

Immuunsüsteemi häired

Infektsiooni aktiveerumine (tuberkuloos, seen- ja viirusinfektsioonid, sh herpes).

Endokriinsüsteemi häired

Glükoositalumatuse või diabeedi indutseerimine.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Naatriumi ja vee peetus ning ödeemisoodumus, hüpertensioon, hüpokaleemia.

Psühhiaatrilised häired

Eufooria ja psühhoos, unetus.

Silma kahjustused

Intraokulaarse rõhu tõus ja kae.

Seedetrakti häired

Düspepsia ja olemasoleva maohaavandi ägenemine.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Cushingi sündroomi laadsed sümptomid, striia, ekhümoos, akne ja hirsutism, haavade aeglasem paranemine.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Osteoporoos koos spontaansete luumurdudega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Hüdrokortisooni üleannustamisele järgnevat ägedat toksilisust ja/või surma on kirjeldatud harva. Antidoot puudub. Sümptomid võivad ulatuda elevusest/erutusest maania või psühhoosini. Nähud on muu hulgas kõrge vererõhk, plasma glükoosisisalduse suurenemine ja hüpokaleemia. Kroonilisest mürgistusest tulenevate reaktsioonide ravi ei ole tõenäoliselt näidustatud, kui patsiendi terviseseisund ei muuda teda ebaharikult vastuvõtlikuks hüdrokortisooni kahjulikele toimetele. Viimasel juhul tuleb vajaduse korral alustada sümptomaatilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks, glükokortikoidid. ATC-kood: H02AB09.

Farmakodünaamilised toimed

Hüdrokortisoon on glükokortikoid ja endogeenselt tekkiva kortisooli sünteetiline vorm. Glükokortikoidid on steroidid, mis on olulised vahendava metabolismi, immuunfunktsiooni, lihas- skeleti- ja sidekoe ning aju toimimisel. Kortisool on põhiline glükokortikoid, mida eritab neerupealiste koor.

Looduslikult esinevaid glükokortikoide (hüdrokortisoon ja kortisool), millel on ka sooli peetavad omadused, kasutatakse neerupealiste puudulikkuse asendusravis. Tugeva põletikuvastase toime tõttu kasutatakse neid ka paljude organsüsteemide häirete korral. Glükokortikoidide metaboolne toime on ulatuslik ja mitmekesine. Samuti modifitseerivad need organismi immuunsüsteemi vastust mitmesugustele stiimulitele.

Kliiniline efektiivsus

Keskne registreerimisuuring oli mitmekeskuseline, randomiseeritud, kahest perioodist koosnev 12- nädalane ristuv uuring 64 esmase neerupealiste puudulikkusega patsiendil, kellest 11 patsiendil oli kaasnev diabeet ja 11 patsiendil hüpertensioon. Uuringus võrreldi 1 kord ööpäevas võetavaid, toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette tavapäraste, 3 korda ööpäevas võetavate tablettidega, ja kasutati hüdrokortisooni sama ööpäevast annust (20–40 mg).

Võrreldes 3 korda ööpäevas võetavate tavapäraste tablettidega põhjustasid 1 kord ööpäevas võetavad, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid kortisooli suuremat ekspositsiooni hommikul manustamisele järgneva 4 tunni jooksul, kuid väiksemat ekspositsiooni pärastlõunal/õhtul ja ööpäeva jooksul kokku (joonis 1).

Joonis1. Keskmine kortisooli kontsentratsioon seerumis kellaaja funktsioonina pärast 3 korda ööpäevas võetava hüdrokortisooni ning 1 kord ööpäevas võetava Plenadreni ühe- ja mitmekordset suukaudset manustamist neerupealiste primaarse puudulikkusega patsientidel (n = 62).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub hüdrokortisoon seedetraktist kiiresti ja kergesti. Suukaudse 20 mg annuse (tabletid) korral on kirjeldatud rohkem kui 95% imendumist. Biofarmatseutilise klassifikatsioonisüsteemi järgi on hüdrokortisoon II klassi toimeaine, millel on soolestikus suur permeaablus ja väike lahustuvus, eelkõige suurte annuste korral. Toimeainet modifitseeritult vabastaval tabletil on väline kattekiht, millest ravim vabaneb kiiresti, ja toimeainet aeglaselt vabastav sisu. Toimeainet kiiresti vabastav osa võimaldab imendumisel kiiresti alata ja aeglaselt vabastav osa aitab kortisooli plasmakontsentratsiooni kaua hoida. Hüdrokortisooni sama ööpäevase annuse korral on toimeainet modifitseeritult vabastava tableti biosaadavus (AUC0–24h) 20% väiksem kui hüdrokortisooni tavapärastel, 3 korda ööpäevas võetavatel tablettidel. Suukaudse annuse suurendamisel on kortisooli plasma koguekspositsioon ebaproportsionaalselt väike. Kui modifitseeritult vabaneva hüdrokortisooni annust suurendati 5 mg-lt 20 mg-ni, suurenes ekspositsioon 3 korda.

Hüdrokortisooni imendumise kiirus vähenes pärast söömist, mis põhjustas maksimaalse plasmakontsentratsiooni edasilükkumist keskmiselt vähem kui 1 tunnilt rohkem kui 2,5 tunnini. Teisalt oli 20 mg tableti imenduvus ja biosaadavus pärast sööki ligikaudu 30% suurem kui tühja kõhuga ning imenduvushäireid ja annuse äkilist vabanemist ei esinenud.

Jaotumine

Plasmas on kortisool seotud kortikosteroide siduva globuliini (CBG ehk transkortiin) ja albumiiniga. Seonduvus on ligikaudu 90%.

Eritumine

Pärast hüdrokortisooni intravenoosset ja suukaudset tablettidena manustamist on terminaalne poolväärtusaeg kirjelduste kohaselt ligikaudu 1,5 tundi. Pärast Plenadreni manustamist oli kortisooli terminaalne poolväärtusaeg ligikaudu 3 tundi, olenevalt ravimvormi vabastamiskiirusest. See terminaalne poolväärtusaeg sarnaneb endogeense kortisooli farmakokineetikaga, mis samuti oleneb eritumisest.

Hüdrokortisoon (kortisool) on täielikult metabolismi teel elimineeritav lipofiilne ravim, millel on väike kliirens ning vastavalt väiksed soolestiku ja maksa ekstraktsioonisuhted.

Hüdrokortisoon elimineeritakse täielikult metabolismiga 11ßHSD I tüüpi ja II tüüpi ensüümide poolt ning CYP 3A4 poolt maksas ja perifeersetes kudedes. CYP 3A4 osaleb kortisooli kliirensis, moodustades 6β-hüdroksükortisooli, mis eritub uriiniga. Kortisool liigub läbi membraanide peamiselt passiivse difusiooniga ning seetõttu on neeru- ja sapikliirens tühine.

Patsientide erirühmad

Neerupuudulikkus

Väike kogus kortisooli eritub uriiniga muutumatul kujul (< 0,5% ööpäevas tekkivast kogusest), mis tähendab, et kortisool elimineeritakse täielikult metabolismi kaudu. Et raske neerukahjustus võib vähendada ravimite täielikku metabolismi teel elimineeritavust, võib olla vaja annust kohandada.

Maksapuudulikkus

Maksakahjustusega patsientidel ei ole korraldatud uuringuid, kuid hüdrokortisooni kirjandusandmed kinnitavad, et kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral ei ole annust vaja kohandada. Raske maksapuudulikkuse korral väheneb maksa funktsionaalne mass ja sellega ka võime metaboliseerida hüdrokortisooni. Sel juhul võib olla vaja annust individuaalselt kohandada.

Lapsed

Farmakokineetika andmed laste ja noorukite kohta puuduvad.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsed on näidanud, et glükokortikoidide väga suurte annuste sünnieelne ekspositsioon võib tekitada väärarendeid (suulaelõhe, luustiku väärarendid). Loomadel tehtud uuringud on ka näidanud, et glükokortikoidide suurte (kuid teratogeensetest väiksemate) annuste sünnieelne ekspositsioon võib olla seotud emakasisese kasvupeetuse, täiskasvanuea kardiovaskulaarse haiguse ja glükokortikoidide retseptorite tiheduse, neurotransmitterite talitluse ja käitumise püsivate muudatuste suurenenud riskiga.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu

Hüpromelloos

Mikrokristalne tselluloos

Eelželatineeritud maisitärklis

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Tableti kate

Makrogool (3350)

Polüvinüülalkohol

Talk

Titaandioksiid (E171)

Punane raudoksiid (E172)

Kollane raudoksiid (E172)

Must raudoksiid (E172)

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Tableti kate

Makrogool (3350)

Polüvinüülalkohol

Talk

Titaandioksiid (E171)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Keeratava PP-korgiga HDPE-pudelid, milles on 50 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Karp, milles on 1 pudel 50 toimeainet modifitseeritult vabastava tabletiga.

Mitmikpakendid, milles on 100 (2 x 50), 150 (3 x 50) ja 300 (6 x 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgia

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 3. november 2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. august 2016

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu