Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Pakendi märgistus - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPlenadren
ATC koodH02AB09
Toimeainehydrocortisone
TootjaShire Services BVBA

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Hüdrokortisoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg hüdrokortisooni.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

50 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Neelake tabletid tervelt. Ärge tablette tükeldage, purustage ega närige. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/715/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plenadren 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI VÄLISMÄRGISTUS (SINISE KASTIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Hüdrokortisoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg hüdrokortisooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 100 (2 pudelit, igas 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti Mitmikpakend: 150 (3 pudelit, igas 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti Mitmikpakend: 300 (6 pudelit, igas 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Neelake tabletid tervelt. Ärge tablette tükeldage, purustage ega närige.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/715/003 100 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti (2 pudelit, igas 50 tabletti) EU/1/11/715/004 150 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti (3 pudelit, igas 50 tabletti) EU/1/11/715/005 300 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti (6 pudelit, igas 50 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plenadren 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Plenadren 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Hüdrokortisoon

Suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

6.MUU

Shire Services BVBA

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Hüdrokortisoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg hüdrokortisooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

50 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Neelake tabletid tervelt. Ärge tablette tükeldage, purustage ega närige. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/715/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plenadren 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI VÄLISMÄRGISTUS (SINISE KASTIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Hüdrokortisoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg hüdrokortisooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 100 (2 pudelit, igas 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti Mitmikpakend: 150 (3 pudelit, igas 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti Mitmikpakend: 300 (6 pudelit, igas 50) toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Neelake tabletid tervelt. Ärge tablette tükeldage, purustage ega närige.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/715/006 100 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti (2 pudelit, igas 50 tabletti) EU/1/11/715/007 150 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti (3 pudelit, igas 50 tabletti) EU/1/11/715/008 300 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti (6 pudelit, igas 50 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Plenadren 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Plenadren 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Hüdrokortisoon

Suukaudne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

6. MUU

Shire Services BVBA

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu