Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pradaxa (dabigatran etexilate mesilate) – Pakendi märgistus - B01AE07

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPradaxa
ATC koodB01AE07
Toimeainedabigatran etexilate mesilate
TootjaBoehringer Ingelheim International GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOKKUVOLDITAV KARP 75 mg BLISTRITELE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 75 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 75 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 x 1 kõvakapslit

30 x 1 kõvakapslit

60 x 1 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/001 10 x 1 kapslit

EU/1/08/442/002 30 x 1 kapslit

EU/1/08/442/003 60 x 1 kapslit

EU/1/08/442/017 60 x 1 kapslit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 75 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOKKUVOLDITAV KARP 110 mg BLISTRITELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 110 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 x 1 kõvakapslit

30 x 1 kõvakapslit

60 x 1 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/005 10 x 1 kapslit

EU/1/08/442/006 30 x 1 kapslit

EU/1/08/442/007 60 x 1 kapslit

EU/1/08/442/018 60 x 1 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 110 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

180 KÕVAKAPSLI MULTIPAKK (3 PAKKI 60 KÕVAKAPSLIGA) – ILMA BLUE BOX´ITA

– 110 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 110 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 x 1 kõvakapslit. Multipaki komponent, mitte eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/014

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 110 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

180 KÕVAKAPSLI MULTIPAKI VÄLISSILT (3 PAKKI 60 KÕVAKAPSLIGA) – KEERATUD LÄBIPAISTVASSE FOOLIUMISSE - KOOS BLUE BOX´IGA – 110 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 110 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk: 180 (3 pakki 60 x 1) kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/014

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 110 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 KÕVAKAPSLI MULTIPAKK (2 PAKKI 50 KÕVAKAPSLIGA) – ILMA BLUE BOX´ITA

– 110 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 110 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

50 x 1 kõvakapslit. Multipaki komponent, mitte eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 110 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 KÕVAKAPSLI MULTIPAKI VÄLISSILT (2 PAKKI 50 KÕVAKAPSLIGA) – KEERATUD LÄBIPAISTVASSE FOOLIUMISSE - KOOS BLUE BOX´IGA – 110 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 110 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk: 100 (2 pakki 50 x 1) kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 110 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP 150 mg BLISTRILE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 x 1 kõvakapslit

30 x 1 kõvakapslit

60 x 1 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/009 10 x 1 kapslit

EU/1/08/442/010 30 x 1 kapslit

EU/1/08/442/011 60 x 1 kapslit

EU/1/08/442/019 60 x 1 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 150 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

180 KAPSLI MULTIPAKK (3 PAKKI 60 KÕVAKAPSLIGA) ILMA BLUE BOX´ITA – 150 mg KÕVAKAPSLIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 x 1 kõvakapslit. Multipaki komponent, mitte eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 150 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

180 KÕVAKAPSLI MULTIPAKI VÄLISSILT (3 PAKKI 60 KÕVAKAPSLIGA) – KEERATUD LÄBIPAISTVASSE FOOLIUMISSE - KOOS BLUE BOX´IGA – 150 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk: 180 (3 pakki 60 x 1) kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 150 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 KÕVAKAPSLI MULTIPAKK (2 PAKKI 50 KÕVAKAPSLIGA) – ILMA BLUE BOX´ITA

– 150 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

50 x 1 kõvakapslit. Multipaki komponent, mitte eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

Rebi lahti

Koori maha

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/016

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 150 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 KÕVAKAPSLI MULTIPAKI VÄLISSILT (2 PAKKI 50 KÕVAKAPSLIGA) – KEERATUD LÄBIPAISTVASSE FOOLIUMISSE - KOOS BLUE BOX´IGA – 150 mg KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk: 100 (2 pakki 50 x 1) kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/016

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 150 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 75 mg BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 75 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Foolium maha tõmmata

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VALGET VÄRVI BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

75 mg BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 75 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Foolium maha tõmmata

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 110 mg BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Foolium maha tõmmata

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VALGET VÄRVI BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

110 mg BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Foolium maha tõmmata

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 150 mg BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Foolium maha tõmmata

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VALGET VÄRVI BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

150 mg BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Foolium maha tõmmata

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KOKKUVOLDITAV KARP JA SILT PUDELILE 75 mg KAPSLITEGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 75 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 75 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pudeli avamist tuleb preparaat 30 päeva jooksul ära kasutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke pudel tihedalt suletuna. Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 75 mg (kohaldav ainult pappkarbil, kuid mitte pudeli sildil)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KOKKUVOLDITAV KARP JA SILT PUDELILE 110 mg KAPSLITEGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 110 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 110 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pudeli avamist tuleb preparaat 30 päeva jooksul ära kasutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke pudel tihedalt suletuna. Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 110 mg (kohaldav ainult pappkarbil, kuid mitte pudeli sildil)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KOKKUVOLDITAV KARP JA SILT PUDELILE 150 mg KAPSLITEGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pradaxa 150 mg kõvakapslid

Dabigatranum etexilatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg dabigatraaneteksilaati (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tervelt, kapslit mitte närida ega poolitada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Patsiendi ohutuskaart on pakendis.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pudeli avamist tuleb preparaat 30 päeva jooksul ära kasutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke pudel tihedalt suletuna. Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/442/013

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pradaxa 150 mg (kohaldav ainult pappkarbil, kuid mitte pudeli sildil)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu