Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pramipexole Accord (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Pakendi infoleht - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPramipexole Accord
ATC koodN04BC05
Toimeainepramipexole dihydrochloride monohydrate
TootjaAccord Healthcare Ltd

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletid Pramipexole Accord0,18 mg tabletid Pramipexole Accord 0,35 mg tabletid Pramipexole Accord 0,7 mg tabletid Pramipexole Accord 1,1 mg tabletid

pramipeksool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pramipexole Accord ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pramipexole Accord võtmist

3.Kuidas Pramipexole Accord võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pramipexole Accord säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pramipexole Accord ja milleks seda kasutatakse

Pramipexole Accord sisaldab toimeainet pramipeksool ja kuulub ravimirühma, mida nimetatakse dopamiini agonistideks ja mis stimuleerivad peaajus paiknevaid dopamiiniretseptoreid. Dopamiiniretseptorite stimulatsioon kutsub esile peaajus närviimpulsside tekke, mis aitavad kontrollida keha liigutusi.

Pramipexole Accord’i kasutatkse:

-idiopaatilise Parkinsoni tõve sümptomite raviks täiskasvanutel kas üksikult või koos ravimiga levodopa (üks teine Parkinsoni tõve ravim).

2. Mida on vaja teada enne Pramipexole Accord`i võtmist

Ärge võtke Pramipexole Accord`i

-kui te olete pramipeksooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pramipexole Accordi võtmist pidage nõu oma arstiga. Rääkige arstile, kui teil esineb (on esinenud) või on arenemas mõni haigus või sümptom, eriti mõni järgnevaist:

-neeruhaigus

-hallutsinatsioonid (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas). Sagedamini esineb nägemishallutsinatsioone.

-düskineesia (jäsemete ebanormaalsed ja kontrollimatud liigutused).

Kui teil on kaugelearenenud Parkinsoni tõbi ning te võtate samaaegselt levodopat, siis võib teil tekkida düskineesia. See võib suurema tõenäosusega juhtuda siis, kui te alles alustate ravi Pramipexole Accord`iga.

-unisus ning äkilised uinumise episoodid

-ravimi liigtarvitamine ja ravimihimu

-psühhoos (sarnane skisofreenia sümptomitele)

-nägemise kahjustus. Te peate laskma Pramipexole Accord-ravi ajal silmi regulaarselt kontrollida.

-tõsine südame või veresoonkonna haigus. Te peate laskma regulaarselt kontrollida vererõhku, eriti ravi alguses. Sellega saab vältida posturaalset hüpotensiooni (püstitõusmisel tekkivat vererõhu langust).

-sümptomite halvenemine. Sümptomid võivad alata varem kui tavaliselt, olla tugevamalt väljendunud või hõlmata teisi jäsemeid.

Rääkige oma arstile, kui teie või te pere/hooldaja märkab, et teil tekivad tungid või ihad selliseks käitumiseks, mis on teie puhul ebaharilikud, ning te ei suuda vastu seista impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada teatud tegusid, mis võivad kahjustada teid või teisi. Neid nimetatakse impulsi kontrolli häireteks ja nende hulka võivad kuuluda sellised käitumised nagu hasartmängusõltuvus, liigsöömine või liigne rahakulutamine, ebanormaalselt tugev suguiha või kogu tähelapanu haaravad seksuaalsed mõtted või tunded. Arst võib vajalikuks pidada teie annuse korrigeerimist või ärajätmist.

Rääkige sellest oma arstile, kui te märkate ise või märkab teie pere/hooldaja, et teil on tekkimas maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus) või deliirium (alanenud teadvus, segasus või reaalsustaju kadu). Arst võib vajalikuks pidada teie annust korrigeerida või ravi lõpetada.

Teatage oma arstile, kui teil esineb pärast Pramipexole Accord-ravi lõpetamist või annuse vähendamist sümptomeid nagu depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu. Kui probleemid püsivad üle mõne nädala, võib arst pidada vajalikuks teie ravi kohandada.

Lapsed ja noorukid

Pramipexole Accord`i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18. aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Pramipexole Accord

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Te peate vältima Pramipexole Accord`i võtmist koos psühhoosivastaste ravimitega.

Olge ettevaatlik, kui kasutate järgmiseid ravimeid:

-tsimetidiin (kasutatakse mao ülihappesuse ja maohaavandite raviks);

-amantadiin (mida võib kasutatada Parkinsoni tõve raviks);

-meksiletiin (ravitakse ebaregulaarset südametööd – häiret, mida nimetatakse ventrikulaarseks arütmiaks);

-zidovudiin (mida võidakse kasutada omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDSi), inimese immuunsüsteemi haiguse raviks);

-tsisplatiin (erinevate vähktõve tüüpide raviks);

-kiniin (mida võidakse kasutada valusate öiste jalakrampide vältimiseks ja üht tüüpi malaaria, mida nimetatakse falciparum malaria (halvaloomuline malaaria) raviks);

-prokaiinamiid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks).

Kui te kasutate levodopat, siis on soovitatav levodopa annust vähendada Pramipexole Accord`iga ravi alustamisel.

Olge ettevaatlik, kui te kasutate teisi ravimeid, millel on rahustav toime (sedatiivne efekt) või kui tarvitate alkoholi. Sellisel juhul võib Pramipexole Accord mõjutada autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

Pramipexole Accord koos toidu, joogi ja alkoholiga

Olge ettevaatlik alkoholi tarvitamisega ravi ajal. Pramipexole Accord`i võib manustada söögiaegadest sõltumatult.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Arst arutab sel juhul teiega, kas te peate jätkama Pramipexole Accord’i kasutamist.

Pole teada, kas Pramipexole Accord võib kahjustada loodet. Seetõttu ärge võtke Pramipexole Accord`i, kui olete rase, välja arvatud juhul, kui olete konsulteerinud arstiga.

Pramipexole Accord`i ei tohi kasutada imetamise ajal. Pramipexole Accord võib vähendada rinnapiima teket. Samuti võib Pramipexole Accord erituda rinnapiima ning imikusse. Kui Pramipexole Accord `i kasutamine on vältimatult vajalik, siis tuleb rinnapiimaga toitmine lõpetada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Pramipexole Accord`iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest Pramipexole Accord võib põhjustada hallutsinatsioone (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas).

Pramipexole Accord`i seostatakse unisuse ja äkiliste uinumiste episoodidega, eriti Parkinsoni tõbe põdevatel patsientidel. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid. Rääkige sellest arstile, kui olete endal selliseid toimeid täheldanud.

3.Kuidas Pramipexole Accordi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Teie arst määrab teile õige annuse.

Pramipexole Accord`i võib võtta toiduaegadest sõltumatult. Võtke tablette koos veega.

Parkinsoni tõbi

Ööpäevane annus tuleb võtta kolme võrdse annusena.

Ravi esimese nädala jooksul on tavaline annus üks Pramipexole Accord 0,088 mg tablett kolm korda ööpäevas (0,264 mg on kogu ööpäevane annus):

 

Esimene nädal

 

 

Tablettide arv

Üks Pramipexole Accord

 

0,088 mg tablett kolm korda

 

ööpäevas

Kogu ööpäevane annus (mg)

0,264

 

 

Seejärel suurendatakse ööpäevast annust järk-järgult iga 5...7 päeva järel – vastavalt teie arsti juhtnööridele – kuni teie sümptomid alluvad ravile (säilitusannus).

 

Teine nädal

Kolmas nädal

 

 

 

Tablettide arv

Üks Pramipexole Accord

Üks Pramipexole Accord 0,35 mg

 

0,18 mg tablett kolm korda

tablett kolm korda ööpäevas

 

ööpäevas

VÕI

 

VÕI

Kaks Pramipexole Accord

 

Kaks Pramipexole Accord

0,18 mg tabletti kolm korda

 

0,088 mg tabletti kolm

ööpäevas

 

korda ööpäevas

 

Kogu ööpäevane annus (mg)

0,54

1,1

 

 

 

Tavaline säilitusannus on 1,1 mg ööpäevas. Siiski võib osutuda vajalikuks annuse suurendamine ka edaspidi. Vajadusel võib arst suurendada annust maksimaalselt kuni 3,3 mg pramipeksoolini ööpäevas. Võimalik on ka madalam säilitusannus – kolm Pramipexole Accord 0,088 mg tabletti ööpäevas.

 

Madalaim säilitusannus

Kõrgeim säilitusannus

 

 

 

Tablettide arv

Üks Pramipexole Accord

Üks Pramipexole Accord 1,1 mg

 

0,088 mg tablett kolm korda

tablett kolm korda ööpäevas

 

ööpäevas

 

Kogu ööpäevane annus (mg)

0,264

3,3

 

 

 

Neeruhaigusega patsiendid

Kui teil esineb mõõdukas või raske neeruhaigus, siis võidakse teile määrata väiksem annus. Sellisel juhul peate võtma tablette üks või kaks korda ööpäevas. Kui teil on mõõdukas neerupuudulikkus, siis on algannus üks Pramipexole Accord 0,088 mg tablett kaks korda ööpäevas. Raske neerupuudulikkuse korral on tavaliseks algannuseks üks Pramipexole Accord 0,088 mg tablett ööpäevas.

Kui te võtate Pramipexole Accord`i rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata võtsite liiga palju tablette

-pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge lähimasse haiglasse.

-üleannustamise sümptomid on oksendamine, rahutus või teised kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud peatükis 4 (Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate Pramipexole Accord`i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus õigel ajal.

Kui te lõpetate Pramipexole Accord`i võtmise

Ärge lõpetage Pramipexole Accord`i võtmist, kui te pole rääkinud sellest oma arstiga. Kui te peate tablettide võtmise lõpetama, siis tuleb annust vähendada järk-järgult. See aitab vältida sümptomite halvenemist.

Kui te põete Parkinsoni tõbe, siis ei tohi Pramipexole Accord’i ravi lõpetada järsku. Järsk ravimi võtmise lõpetamine võib tekitada seisundi, mida nimetatakse pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks. See seisund võib kujutada suurt riski tervisele. Selle sümptomid on:

-akineesia (liikumatus)

-lihasjäikus

-palavik

-kõikuv vererõhk

-tahhükardia (südame löögisageduse tõus)

-segasusseisund

-teadvuse ähmastumine (nt kooma)

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid hinnatakse esinemissageduse alusel:

Väga sage:

võib esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st

Sage:

võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st

Aeg-ajalt:

võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st

Harv:

võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st

Väga harv:

võib esineda kuni 1-l inimesel 10 000-st

Teadmata

esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kui te põete Parkinsoni tõbe, võivad teil esineda järgmised kõrvaltoimed (olenemata näidustusest):

Väga sage:

-Düskineesia (st ebanormaalsed ja kontrollimatud jäsemete liigutused)

-Unisus

-Pearinglus

-Iiveldus (“süda on paha”)

Sage:

-Ebatavalise käitumise tung

-Hallutsinatsioonid (nähakse, kuuldakse või tuntakse asju, mida pole olemas)

-Segasusseisund

-Väsimus

-Unetus (insomnia)

-Liigne vedelik kudedes, tavaliselt säärtes (perifeerne turse)

-Peavalu

-Hüpotensioon (madal vererõhk)

-Ebatavalised unenäod

-Kõhukinnisus

-Nägemiskahjustus

-Oksendamine

-Kehakaalu langus sh söögiisu langus

Aeg-ajalt:

-Paranoia (liigne hirm oma heaolu pärast)

-Väärkujutlus

-Liigne päevane unisus ja äkiline uinumine

-Amneesia (mälu häire)

-Hüperkineesia (liigsed liigutused ning paigaloleku võimetus)

-Kaalutõus

-Allergilised reaktsioonid (nt lööve, sügelus, ülitundlikkus)

-Minestamine

-Südamepuudulikkus (südame häired, mis võivad põhjustada õhupuudust või pahkluu piirkondade turset)*

-Antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon*

-Rahutus

-Hingeldus (raskendatud hingamine)

-Luksumine

-Kopsupõletik

-Vastupanuvõimetus impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada tegevust, mis võib kahjustada teid ennast või teisi, mille hulka võivad kuuluda:

-Tugev liigse hasartmängimise impulss, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele tagajärgedele.

-Seksuaalse huvi ja käitumise muutus või suurenemine, mis tekitab muret teile või teistele

– nt suurenenud suguiha.

-Kontrollimatu, liigne ostlemine või rahakulutamine.

-Liigsöömine (suurte toidukoguste söömine lühikesel ajavahemikul) või sundsöömine (normaalsest rohkem söömine ja näljatunde rahuldamiseks vajalikust toidu kogusest rohkem söömine)*.

-Deliirium (alanenud teadvus, segasus, reaalsustaju kadu).

Harv:

- Maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus)

Teadmata:

-Pärast Pramipexole Accord-ravi lõpetamist või annuse vähendamist: võib esineda depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu (seda nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks).

Kui te täheldate endal mõnda neist käitumistest, siis rääkige sellest oma arstile. Tema arutleb teiega nende sümptomite ohjamise või vähendamise viise.

Tärniga (*) märgistatud kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, kuna neid kõrvaltoimeid ei esinenud kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid 2 762 pramipeksoolravi saanud patsienti. Esinemissageduse kategooria ei ole tõenäoliselt kõrgem kui “aeg-ajalt”.

Kui te põete muud näidustust, võivad teil esineda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage:

Iiveldus (“süda on paha”)

Sage:

Muutused une rütmis, nt unetus (insomnia) ja unisus.

Väsimus

Peavalu

Ebanormaalsed unenäod

Kõhukinnisus

Pearinglus

Oksendamine

Aeg-ajalt:

Ebahariliku käitumise tung*

Südamepuudulikkus (südame häired, mis võivad põhjustada õhupuudust või pahkluu piirkondade turset)*

Antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon*

Düskineesia (nt jäsemete ebanormaalsed, kontrollimatud liigutused)

Hüperkineesia (liigutusterohkus ja võimetus paigal püsida)*

Paranoia (nt liigne hirm omaenese heaolu pärast)*

Tundepete (delusioon)*

Amneesia (mälu häire)*

Meelepetted (reaalsuses mitteeksisteeriva nägemine, kuulmine või tajumine)

Segasus

Liigne päevane unisus ning ootamatu uinumine

Kehakaalu tõus

Hüpotensioon (madal vererõhk)

Liigne vedelik kudedes, tavaliselt säärtes (perifeerne turse)

Allergilised reaktsioonid (nt lööve, sügelus, ülitundlikkus)

Minestamine

Rahutus

Nägemiskahjustus

Kehakaalu langus sh söögiisu langus

Hingeldus (raskendatud hingamine)

Luksumine

Kopsupõletik*

-Vastupanuvõimetus impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada tegevust, mis võib kahjustada teid ennast või teisi, mille hulka võivad kuuluda:

-Tugev liigse hasartmängimise impulss, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele tagajärgedele.

-Seksuaalse huvi ja käitumise muutus või suurenemine, mis tekitab muret teile või teistele

– nt suurenenud suguiha.

-Kontrollimatu, liigne ostlemine või rahakulutamine.

-Liigsöömine (suurte toidukoguste söömine lühikesel ajavahemikul) või sundsöömine (normaalsest rohkem söömine ja näljatunde rahuldamiseks vajalikust toidu kogusest rohkem söömine)*.

Maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus)*

Deliirium (alanenud teadvus, segasus, reaalsustaju kadu)*

Teadmata:

-Pärast Pramipexole Accord-ravi lõpetamist või annuse vähendamist: võib esineda depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu (seda nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks).

Kui te täheldate endal mõnda neist käitumistest, siis rääkige sellest oma arstile. Tema arutleb teiega nende sümptomite ohjamise või vähendamise viise.

Tärniga (*) märgistatud kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, kuna neid kõrvaltoimeid ei esinenud kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid 1 395 pramipeksoolravi saanud patsienti. Esinemissageduse kategooria ei ole tõenäoliselt kõrgem kui “aeg-ajalt”.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pramipexole Accordi säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast lühendit EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril alla 30 °C. Valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasutata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pramipexole Accord’i tablett sisaldab

-Toimeaine on pramipeksool

Iga tablett sisaldab 0,125 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis on samaväärne 0,088 mg pramipeksooliga.

Iga tablett sisaldab 0,25 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis on samaväärne 0,18 mg pramipeksooliga.

Iga tablett sisaldab 0,5 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis on samaväärne 0,35 mg pramipeksooliga.

Iga tablett sisaldab 1,0 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis on samaväärne 0,7 mg pramipeksooliga.

Iga tablett sisaldab 1,5 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis on samaväärne 1,1 mg pramipeksooliga.

-Abiained on mannitool,mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, providoon K30 ja magneesiumstearaat.

Kuidas Pramipexole Accord tablett välja näeb ja pakendi sisu

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümmargused, lameda pinna ja kaldservadega, mille ühel küljel on sissepressitud märgis „I1” ja teine külg on sile.

Pramipexole Accord 0,18 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümmargused lameda pinna ja kaldservadega, ühel küljel poolitusjoonest ühel pool on sissepressitudmärgis „I” ja teisel pool „2” ning teisel küljel on poolitusjoon.

Pramipexole Accord 0,35 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümmargused lameda pinna ja kaldservadega, ühel küljel poolitusjoonestühel pool on sissepressitud märgis „I” ja teisel pool„3” ning teisel küljel on poolitusjoon.

Pramipexole Accord 0,7 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümmargused lameda pinna ja kaldservadega, ühel küljel poolitusjoonest ühel pool on sissepressitud märgis „I” ja teisel pool „4” ning teisel küljel on poolitusjoon.

Pramipexole Accord 1,1 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümmargused lameda pinna ja kaldservadega, ühel küljel ppolitusjoonest ühel pool on sissepressitud märgis „I” ja teisel pool „5” ning teisel küljel on poolitusjoon.

Kõik Pramipexole Accord’i tabletid on saadaval alu-alu blisterpakendites, igas blisterribas 10 tabletti, karbis 3 või 10 blisterriba (30 või 100 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

Infoleht on viimati uuendatud {kuupäev}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu