Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prandin (repaglinide) – Pakendi infoleht - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPrandin
ATC koodA10BX02
Toimeainerepaglinide
TootjaNovo Nordisk A/S

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prandin 0,5 mg tabletid

Prandin 1 mg tabletid

Prandin 2 mg tabletid

Repagliniid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Prandin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Prandin’i võtmist

3.Kuidas Prandin’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Prandin’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on PrandinPrandin ja milleks seda kasutatakse

Prandin on repagliniidi sisaldav suukaudne diabeediravim, mis aitab kõhunäärmel rohkem insuliini eritada, langetades nii veresuhkru (glükoosi) taset.

II tüüpi suhkurtõbi on haigus, mille puhul kõhunääre ei tooda enam piisavalt insuliini veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või kui keha ei reageeri toodetud insuliinile normaalselt.

Prandin’i kasutatakse täiskasvanutel II tüüpi suhkurtõve ravis lisaks dieedile ja kehalisele koormusele: ravi alustatakse tavaliselt siis, kui dieedist, füüsilisest koormusest ega kaalulangusest ei piisa enam veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või alandamiseks. Prandin’i võib kasutada ka kombineeritult teise diabeediravimi metformiiniga.

Prandin’iga saavutatakse madalam veresuhkur, mis aitab ära hoida suhkurtõve komplikatsioonide teket.

2. Mida on vaja teada enne Prandin’i võtmist

Ärge võtke Prandin’i,

kui olete repagliniidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on I tüüpi suhkurtõbi;

kui happe tase teie veres on tõusnud (diabeetiline ketoatsidoos);

kui põete raskekujulist maksahaigust;

kui võtate gemfibrosiili (ravim vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Prandin’i võtmist pidage nõu oma arstiga,

kui teil on probleeme maksaga. Prandin’i ei soovitata mõõduka maksahaigusega patsientidele. Prandin’i ei tohiks võtta raske maksahaiguse puhul (vt Ärge võtke Prandin’i).

kui teil on probleeme neerudega. Prandin’i tuleks võtta ettevaatusega.

kui teil seisab ees ulatuslik operatsioon või olete hiljuti põdenud rasket haigust või infektsiooni. Sellistel juhtudel võib suhkurtõbi väljuda kontrolli alt.

kui te olete alla 18 aasta või üle 75 aasta vana, ei ole Prandin soovitatav. Nendes vanusegruppides ei ole seda ravimit uuritud.

Rääkige oma arstiga, kui mõni ülalnimetatud juhtudest kehtib teie kohta. Prandin ei pruugi teile sobida. Arst annab teile nõu.

Lapsed ja noorukid

Ärge võtke seda ravimit, kui olete noorem kui 18-aastane.

Kui teil tekib hüpoglükeemia (madal veresuhkur)

Hüpoglükeemia võib tekkida siis, kui teie veresuhkru tase langeb liiga madalale. See võib juhtuda:

kui võtate liiga palju Prandin’i;

kui teie füüsiline koormus on olnud tavalisest suurem;

kui võtate teisi ravimeid või teil esineb maksa- või neerutalitluse probleeme (vt lõigu 2. Mida on vaja teada enne Prandin’i võtmist teistest osadest).

Hüpoglükeemia tunnused võivad ilmneda äkki ja nende hulka võivad kuuluda: külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, südamepekslemine, iiveldus, tugev näljatunne, ajutised nägemismuutused, uimasus, ebaharilik väsimus ja nõrkus, närvilisus või värisemine, ärevustunne, segadustunne, keskendumisraskused.

Kui veresuhkru tase on madal või kui tunnete hüpoglükeemia lähenemist, võtke glükoositablette, suhkrurikast toitu või jooki, seejärel puhake.

Kui hüpoglükeemia sümptomid on möödunud või kui veresuhkru tase on stabiliseerunud, jätkake Prandin-ravi.

Rääkige teistele, et teil on diabeet ning kui te kaotate teadvuse hüpoglükeemia tõttu, peavad nad teid pöörama külili ja otsima viivitamatult arstiabi. Teile ei tohi anda süüa ega juua. See võib põhjustada lämbumise.

Kui rasket hüpoglükeemiat ei ravita, võib see põhjustada ajukahjustuse (mööduva või püsiva) ja isegi surma.

Kui teil esineb hüpoglükeemiahoog, mille puhul kaotate teadvuse, või palju hüpoglükeemiahooge, rääkige sellest oma arstile. Teie Prandin’i annus, toit või kehaline koormus võib vajada muutmist.

Kui veresuhkru tase on liiga kõrge

Teie veresuhkru tase võib muutuda liiga kõrgeks (hüperglükeemia). See võib juhtuda, kui:

võtate liiga vähe Prandin’i;

teil on infektsioon või palavik;

sööte rohkem kui tavaliselt;

teie füüsiline koormus on tavalisest väiksem.

Liiga kõrge veresuhkru tunnused ilmnevad järk-järgult. Nende hulka kuuluvad: sagenenud urineerimine, janutunne, kuiv nahk ja suukuivus. Rääkige oma arstiga. Teie Prandin’i annus, toit või kehaline koormus võib vajada muutmist.

Muud ravimid ja Prandin

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Te võite võtta Prandin’i kombineeritult metformiiniga – teise diabeediravimiga, kui arst on selle teile määranud. Kui te võtate gemfibrosiili (kasutatakse vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks), ei

tohiks te Prandin’i võtta.

Organismi reaktsioon Prandin’ile võib muutuda, kui kasutate teisi ravimeid, eriti siin nimetatuid:

monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI) (kasutatakse depressiooni raviks)

beetablokaatorid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või mõne südamehaiguse raviks)

AKE inhibiitorid (kasutatakse südamehaiguste raviks)

salitsülaadid (nt aspiriin)

oktreotiid (kasutatakse vähi raviks)

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID) (valuvaigistite tüüp)

steroidid (anaboolsed steroidid ja kortikosteroidid – kasutatakse aneemia puhul või põletiku raviks)

suukaudsed rasestumisvastased ravimid (antibeebipillid)

tiasiidid (diureetikumid või „veeväljutajad”)

danasool (kasutatakse rinna tsüstide või endometrioosi raviks)

türeoidpreparaadid (kasutatakse kilpnäärme vähese hormooniproduktsiooni raviks)

sümpatomimeetikumid (kasutatakse astmaravis)

klaritromütsiin, trimetoprim, rifampitsiin (antibiootilised ravimid)

itrakonasool, ketokonasool (seenhaiguse ravimid)

gemfibrosiil (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse raviks)

tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi mahasurumiseks)

deferasiroks (kasutatakse raua kroonilise ülekoormuse raviks)

klopidogreel (hoiab ära trombide teket)

fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal (kasutatakse epilepsia raviks)

liht-naistepuna (taimne preparaat).

Prandin koos alkoholiga

Alkohol võib muuta Prandin’i veresuhkrut alandavat toimet. Olge valvas hüpoglükeemia sümptomite suhtes.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Prandin’i ei tohi võtta, kui olete rase või kui planeerite rasestuda.

Ärge võtke Prandin’i rinnaga toitmise perioodil.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui veresuhkur on madal või kõrge, võib see mõjutada teie võimet autot juhtida või masinaga töötada. Arvestage sellega, et võite ohustada ennast ja teisi. Palun küsige oma arstilt, kas te võite autot juhtida, kui

teil on sagedased hüpoglükeemiahood;

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid on harvad või puuduvad üldse.

3.Kuidas Prandin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Tavaline algannus on 0,5 mg vahetult enne iga peamist söögikorda. Neelake tabletid alla klaasitäie veega vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda.

Arst võib annust suurendada kuni 4 mg sisse võtmiseks vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda. Maksimaalne soovitatav päevane annus on 16 mg.

Ärge võtke suuremat annust, kui arst teile soovitanud on.

Kui võtate Prandin’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate liiga palju tablette, võib veresuhkrutase liigselt langeda, mis viib hüpoglükeemiahooni. Palun vaadake lõigust Kui teil tekib hüpoglükeemia, mis on hüpoglükeemia ja kuidas seda ravida.

Kui unustate Prandin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Prandin’i võtmise

Võtke arvesse, et te ei saavuta oodatud tulemust, kui katkestate Prandin’i võtmise. Teie suhkurtõbi võib halveneda. Kui teie ravi vajab muutmist, võtke esmalt ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Hüpoglükeemia

Kõige sagedam kõrvaltoime on hüpoglükeemia, mis võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st (vt lõik 2 Kui teil tekib hüpoglükeemia ). Hüpoglükeemilised reaktsioonid on tavaliselt nõrgad/mõõdukad, kuid võivad mõnikord muutuda hüpoglükeemiliseks teadvusekaotuseks või koomaks. Kui see juhtub, on kohe vajalik meditsiiniline abi.

Allergia

Allergia on väga harv kõrvaltoime (võib esineda kuni 1 patsiendil 10 000-st).

Sümptomid, nagu näiteks tursed, hingamisraskused, kiirenenud südamelöögid, pearinglus ja higistamine võivad olla anafülaktilise reaktsiooni tunnusteks. Võtke otsekohe ühendust arstiga.

Teised kõrvaltoimed

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

kõhuvalu

kõhulahtisus.

Harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st)

äge koronaarne sündroom (kuid see ei pruugi olla tekkinud ravimi toimel).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st)

oksendamine

kõhukinnisus

nägemishäired

tõsised maksaprobleemid, nagu ebanormaalne maksatalitlus, suurenenud maksaensüümide hulk veres.

Sagedus teadmata

ülitundlikkus (nagu näiteks lööve, naha sügelus, naha punetus, naha paistetus)

iiveldus.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Prandin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud välispakendil ja blistrifooliumil pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Prandin sisaldab

Toimeaine on repagliniid.

Abiained on: mikrokristalne tselluloos (E460), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, maisitärklis, kaaliumpolakriliin, povidoon (polüvidoon), glütserool 85%, magneesiumstearaat, meglumiin, poloksameer, kollane raudoksiid (E172) (ainult 1 mg tablettides) ja punane raudoksiid (E172) (ainult 2 mg tablettides).

Kuidas Prandin välja näeb ja pakendi sisu

Prandin’i tabletid on ümarad, kumerad ja neile on graveeritud Novo Nordiski logo (härg Apis). Saadaval on kolme toimeainesisaldusega tabletid - 0,5 mg, 1 mg ja 2 mg. 0,5 mg tabletid on valged, 1 mg tabletid on kollased ja 2 mg tabletid on virsikuvärvi. Blisterpakendeid on neljas suuruses. Üks pakend sisaldab 30, 90, 120 või 270 tabletti.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani.

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu