Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pravafenix (fenofibrate / pravastatin) – Pakendi märgistus - C10BA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPravafenix
ATC koodC10BA03
Toimeainefenofibrate / pravastatin
TootjaLaboratoires SMB S.A.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED BLISTERLEHTEDE KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pravafenix 40 mg / 160 mg, kõvakapslid

Pravastatiin/fenofibraat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg naatriumpravastatiini ja 160 mg fenofibraati.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Vt pakendi infoleht.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brüssel

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/679/001 30 kõvakapslit

EU/1/11/679/002 60 kõvakapslit

EU/1/11/679/003 90 kõvakapslit

13.PARTII NUMBER

Partii

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pravafenix

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pravafenix 40 mg / 160 mg, kõvakapslid

Pravastatiin/fenofibraat

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

SMB

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL PUDELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pravafenix 40 mg / 160 mg, kõvakapslid

Pravastatiin/fenofibraat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg of naatriumpravastatiini ja 160 mg fenofibraati.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 kõvakapslit

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brüssel

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/679/007 14 kõvakapslit

EU/1/11/679/004 30 kõvakapslit

EU/1/11/679/005 60 kõvakapslit

EU/1/11/679/006 90 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pravafenix

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL 14 JA 30 KÕVAKAPSLI PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pravafenix 40 mg / 160 mg kõvakapslid

Pravastatiin/fenofibraat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg of naatriumpravastatiini ja 160 mg fenofibraati.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 kõvakapslit

30 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brüssel

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/679/007 14 kõvakapslit

EU/1/11/679/004 30 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL 60 JA 90 KÕVAKAPSLI PUDELID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pravafenix 40 mg / 160 mg kõvakapslid

Pravastatiin/fenofibraat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg of naatriumpravastatiini ja 160 mg fenofibraati.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisateave: vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brüssel

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/679/005 60 kõvakapslit

EU/1/11/679/006 90 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu