Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Zentiva (pregabalin) – Pakendi infoleht - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPregabalin Zentiva
ATC koodN03AX16
Toimeainepregabalin
TootjaZentiva, k.s.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pregabalin Zentiva 25 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 50 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 75 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 100 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 150 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 200 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 225 mg kõvakapslid

Pregabalin Zentiva 300 mg kõvakapslid

Pregabaliin (pregabalinum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pregabalin Zentiva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pregabalin Zentiva võtmist

3.Kuidas Pregabalin Zentiva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pregabalin Zentiva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on Pregabalin Zentiva ja milleks seda kasutatakse

Pregabalin Zentiva kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Epilepsia

Pregabalin Zentiva’t kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos või ilma sekundaarse generaliseerumiseta) raviks. Arst määrab teile Pregabalin Zentiva epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Pregabalin Zentiva’t võtma lisaks senisele ravile. Pregabalin Zentiva ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire

Generaliseerunud ärevushäire

Pregabalin Zentiva’t kasutatakse generaliseerunud ärevushäire raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

2. Mida on vaja teada enne Pregabalin Zentiva võtmist

Ärge võtke Pregabalin Zentiva’t

kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahesmis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pregabalin Zentiva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnedel pregabaliini võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Pregabaliini on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.

Pregabaliin võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel pregabaliini võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel pregabaliini võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui pregabaliini võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.

Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi või mis tahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.

Pregabaliini võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on esinenud krampe. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

Mõnedel pregabaliini võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa- või neeruhaigus.

Lapsed ja noorukid

Pregabaliini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (vanus alla 18 aasta) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

Muud ravimid ja Pregabalin Zentiva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Pregabalin Zentiva ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega võib pregabaliin võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui pregabaliini võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad:

oksükodooni (kasutatakse valuvaigistina);

lorasepaami (kasutatakse ärevuse raviks);

alkoholi.

Pregabalin Zentiva’t võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

Pregabalin Zentiva koos toidu, joogi ja alkoholiga

Pregabalin Zentiva kõvakapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

Pregabalin Zentiva ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Pregabalin Zentiva’t ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pregabaliin võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Pregabalin Zentiva sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Pregabalin Zentiva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Pregabalin Zentiva on ainult suukaudseks manustamiseks.

Epilepsia või generaliseerunud ärevushäire

Võtke nii palju kapsleid, nagu arst määras.

Teie haigusseisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg iga päev.

Teie arst võib määrata Pregabalin Zentiva’t sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate Pregabalin Zentiva’t kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel. Kui võtate Pregabalin Zentiva’t kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et Pregabalin Zentiva toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta Pregabalin Zentiva’t tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

Jätkake Pregabalin Zentiva võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Kui te võtate Pregabalin Zentiva’t rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp Pregabalin Zentiva kõvakapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud Pregabalin Zentiva’t rohkem kui ette nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatud või rahutuna. Teatatud on ka krampidest.

Kui te unustate Pregabalin Zentiva’t kasutada

Pregabalin Zentiva kapsleid on oluline manustada korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse manustamata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg järgmiseks annuseks. Sel juhul jätkake järgmise annusega, nagu tavaliselt. Ärge manustage kahekordset annust, et korvata vahelejäänud annust.

Kui lõpetate Pregabalin Zentiva kasutamise

Ärge lõpetage Pregabalin Zentiva kasutamist, kui teie arst ei ole seda öelnud. Kui teie ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.

Peate teadma, et pärast Pregabalin Zentiva’ga pika- ja lühiajalise ravi lõpetamist võivad teil tekkida teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pööritustunne. Need sümptomid võivad tekkida sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete kasutanud Pregabalin Zentiva’t pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Pearinglus, unisus, peavalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

Söögiisu suurenemine.

Ülendatud meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi langus, ärrituvus

Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne

Hägune nägemine, kahekordne nägemine

Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine

Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht

Erektsioonihäired

Tursed, sealhulgas jäsemete tursed

Joobetunne, ebanormaalne kõnnak

Kehakaalu suurenemine

Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu

Kurgu valulikkus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkur

Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse

Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, kõrgenenud helitundlikkus, halb enesetunne

Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus

Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus

Nahaõhetus, kuumahood

Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina

Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus

Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik

Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu

Rindade valulikkus

Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus

Nõrkus, janu, pigistustunne rinnus

Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine

Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine

Valulikud menstruatsioonid

Käte ja jalgade külmus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, ere nägemine, nägemiskaotus

Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

Kõhunäärme põletik

Neelamisraskus

Aeglased ja piiratud liigutused

Raskused õigesti kirjutamisega

Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

Vedelik kopsudes

Krambid

Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG)

Lihaskahjustus

Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

Ebaregulaarsed menstruatsioonid

Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

Vere valgeliblede arvu vähenemine

Ebakohane käitumine

Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu.

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab ketendama, pöörduge kohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed võivad esineda sagedamini, nt unetus, kuna seljaaju vigastusega patsiendid võivad raviks kasutada teisi ravimeid, millel on sarnane toime pregabaliiniga, nt valu või spastilisuse korral, ning nende koosmanustamisel võib kõrvaltoimete raskusaste suureneda.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pregabalin Zentiva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pregabalin Zentiva sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg või 300 mg pregabaliini.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, eelželatiniseeritud maisitärklis, talk, titaandioksiid (E171), želatiin, šellak, must raudoksiid (E172).

50 mg kapslid sisaldavad ka polüetüleenglükooli, kanget ammoniaagilahust, kaaliumhüdroksiidi.

25 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapslid sisaldavad ka polüetüleenglükooli. 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg ja 300 mg kapslid sisaldavad ka punast raudoksiidi (E172), kollast raudoksiidi (E172).

Kuidas Pregabalin Zentiva välja näeb ja pakendi sisu

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on helehall kaas ja helehall keha märgistusega

25 mg kapslid

“25”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on ligikaudu

 

15,9 mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on helehall kaas ja helehall korpus märgistusega

50 mg kapslid

“50”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on ligikaudu

 

14,3 mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on punane kaas ja helehall keha märgistusega

75 mg kapslid

“75”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on ligikaudu

 

14,3 mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on punane kaas ja punane keha märgistusega

100 mg kapslid

“100”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on ligikaudu 15,9

 

mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on helehall kaas ja helehall keha märgistusega

150 mg kapslid

“150”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on ligikaudu 18,0

 

mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on ihuvärvi läbipaistmatu kaas ja ihuvärvi

200 mg kapslid

läbipaistmatu keha märgistusega “200”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning

 

kapsli pikkus on ligikaudu 19,4 mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on ihuvärvi läbipaistmatu kaas ja helehall keha

225 mg kapslid

märgistusega “225”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on

 

ligikaudu 19,4 mm.

 

Želatiinist kõvakapsel, millel on punane kaas ja helehall keha märgistusega

300 mg kapslid

“300”, sisaldab peaaegu valget pulbrit ning kapsli pikkus on ligikaudu 21,7

 

mm.

Pregabalin Zentiva 25 mg kõvakapslid on pakendatud alu/alu (OPA/alu/PVC/alu) blisterpakendisse. Pregabalin Zentiva 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg ja 300 mg kõvakapslid on pakendatud PVC/alu blisterpakendisse.

Pregabalin Zentiva 25 mg ja 50 mg on pakendatud 14, 21, 56, 84 ja 100 kõvakapsli kaupa. Pregabalin Zentiva 75 mg, 150 mg, 225 mg ja 300 mg on pakendatud 14, 56 ja 100 kõvakapsli kaupa. Pregabalin Zentiva 100 mg, 200 mg on pakendatud 21, 84 ja 100 kõvakapsli kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Tšehhi Vabariik

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu