Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Pakendi infoleht - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPreotact
ATC koodH05AA03
Toimeaineparathyroid hormone (rDNA)
TootjaNPS Pharma Holdings Limited

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

Preotact 100 mikrogrammi süstelahuse pulber ja lahusti pensüstlis

Parathormoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Preotact ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Preotact’i kasutamist

3. Kuidas Preotact’i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Preotact’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Preotact ja milleks seda kasutatakse

lõppenud Preotact’i kasutatakse osteoporoosi raviksmüügilubapostmenopausis n istel, kellel on suur risk luumurdude tekkeks. Osteoporoos on haigus, mille korral muutuvad luud hõredaks ja hapraks. Eriti sageli esineb

see haigus postmenopausis naistel. Haigus progresseer pikkamööda, seetõttu ei pruugi see alguses mitte mingeid sümptome põhjustada. Väljakujunenud osteoporoosi korral on suurem tõenäosus luumurdude tekkeks, eriti lülisambas, puusades ja randmete piirkonnas. Samuti võib osteoporoos põhjustada seljavalu, lülide kokkuvajumisest tingitud kasvu vähenemist ja küürselgsust.

Preotact vähendab lülisamba murdude tekkeriski, sest ta suurendab luukoe kvaliteeti ja tugevust.

Ei ole leitud, et Preotact vähendaksonpuusa murdude tekkeriski.

Ärge

2. Ravimil

kui te olete parathormooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te saate või olete varasemalt saanud kiiritusravi skeleti piirkonda;

kui teil on luuvähk;

kui teil on tegemist vere kõrge kaltsiumisisaldusega või mõne muu kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse häirega;

kui teil on mõni muu luuhaigus (näiteks hüperparatüreoidism või Paget’i luutõbi);

kui teil on kõrge alkaalse fosfataasi (organismi poolt toodetav ensüüm, mis võib viidata teatud luukoe ja maksa haigusseisunditele) sisaldus veres;

kellel on tegemist raske neerupuudulikkusega;

kellel on tegemist raske maksapuudulikkusega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Preotact’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on uriini kõrge kaltsiumisisaldus;

teil on tegemist neerukividega;

te kasutate südameravimeid (näiteks digoksiin, mida nimetatakse ka digitaaliseks).

on praktiliselt „naatriumivaba“.

Vere ja/või uriini kaltsiumisisalduse määramine

Teie arst hindab regulaarsete ajavahemike järel teie reageerimist ravile. 1, 3 ja 6 kuud pärast ravi alustamist Preotact’iga teeb teie peab arst vere- ja/või uriiniproovid, et mõõta vere ja/või uriini kaltsiumisisaldust.

Lapsed ja noorukid

Lastel või alla 18-aastastel noorukitel ei tohi Preotact’i kasutada.

Muud ravimid ja Preotact

Teataga oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Te peate Preotact’i kasutama ettevaatusega, kui te võtate samaaegselt südameravimeid (näiteks digoksiin, mida nimetatakse ka digitaaliseks).

Rasedus ja imetamine

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei tohi Preotact’i kasutada.

.Autojuhtimine ja masinatega töötaminelõppenud

Peapöörituse esinemisel hoiduge kuni selle möödumiseni autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest.

Preotact’i üks annus sisaldab vähem kuimüügiluba1 mmol (23 mg) n atriumi. Seega võib öelda, et ravim

3.Kuidas Preotact’i kasutada

Kasutage Preotact’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus

 

on

 

 

Soovitatav Preotact’i annus on 100 mikrogrammi ööpäevas.

Manustamisviis

Ravimil

 

Teie arst võib teil soovitada õtta samaaegselt kaltsiumi ja D-vitamiini preparaate. Teie arst ütleb teile kui palju kaltsiumi ja D-vitamiini te peaksite iga päev võtma.

Enne esmakordset kasutamist tuleb Preotact pen-süstlis olev ravim segada (palun tutvuge pen-süstli kasutusjuhendiga).

Pärast seda on Preotact pen-süstel kasutamiseks valmis ja ravimi võib süstida kõhu naha alla.

Kui te pen-süstlit ei kasuta, siis pange see tagasi külmkappi.

Oluline informatsioon Preotact’i kasutamisel

Süstige ennast varsti pärast Preotact pen-süstli külmkapist väljavõtmist.

Asetage pen-süstel kohe pärast kasutamist tagasi külmkappi..

Ärge loksutage pen-süstlit (ei enne ega pärast süstimist), sest see võib muuta ravimi toimetuks.

Kasutage iga korf uut süstlanõela ja visake see pärast kasutamist ära.

Ärge säilitage pen-süstlit koos selle külge kinnitatud nõelaga.

Kinnitage iga kord enne kasutamist pen-süstlile uus nõel.

Ärge kasutage pen-süstlit mitmekesi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage

Juhised pen-süstli kasutamiseks leiate pen-süstli kasutusjuhendist.

Ravi kestvus

Jätkake Preotact’i kasutamist nii kaua kui teie arst on teile selle määranud. Üldjuhul ei tohiks kasutamine kesta kauem kui 24 kuud.

Kui te kasutate Preotact’i rohkem kui ette nähtud

Kui te manustate omale eksikombel ööpäevas rohkem kui ühe Preotact’i annuse, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Preotact’i kasutada

Kui te unustate Preotact’i manustada (või ei saa seda teha ettenähtud ajal), tehke seda samal päeval niipea kui võimalik.

Ärge süstige Preotact’i rohkem kui üks annus ööpäevas.

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral vahele.

Kui te lõpetate Preotact’i kasutamise

Arutage seda eelnevalt oma arstiga, kui te plaanite Preotact’i kasutamise enne ettenähtud ravikuuri

lõppu katkestada.

lõppenud

 

nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Preotact põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Allpooltoodud kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on kasutatuid järgmisi kriteeriume: Väga sage (võivad esineda enam kui 1 kasutajal 10-st):

vere kaltsiumisisalduse suurenemine;

uriini kaltsiumisisalduse suurenemine;

iiveldus.

 

on

müügiluba

 

 

 

 

 

 

Sage (võivad esineda kuni 1 kasutajal 10-st):

seljavalu;

 

 

 

kõhukinnisus, kõhulahtisus;

 

 

lihasjõudluse vähenemine, lihaskrambid, peapööritus;

punetus süstekohas;

 

 

 

Ravimil

 

 

kiire ja ebaregulaarne südametegevus;

peavalu;

valu kätes ja jalgades (jäsemetes);

seedehäire, oksendamine;

väsimus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 kasutajal 100-st):

kõhuvalu;

gripp;

vere kusihappesisalduse suurenemine;

vere leeliselise fosfataasi sisalduse suurenemine

nahaärritus süstekohas;

isutus;

lõhna ja maitsetundlikkuse häired.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Preotact’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Preotact’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstlil pärast lühendit EXP ja väliskarbil pärast “Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Enne segamist

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Mitte külmutada.

Hoida Preotact valguse eest kaitsmiseks väliskarbis.

Pärast segamist

Hoida külmkapis (temperatuuril 2ºC…8 ºC).

 

kolbampull pole päris tühi.

 

lõppenud

Mitte külmutada.

 

 

Kasutuses olevat kolbampulli

võib külmkapis säilitada maksimaalselt 28 päeva. Ärge kasutage

 

seda ravimit kauem kui 28 päeva pärast segamist.

 

Te võite oma Preotact pensüstalt (koos selles oleva kolbampulliga)hoida kuni 7 päeva 28-päevase

 

kasutusaja vältel väljaspool külmkappi (temperatuuril kuni 25 ºC).

Ärge kasutage seda ravimit, kui seda ei ole säilitatud nõuete vastavalt, seda isegi juhul kui

 

 

müügiluba

 

Ärge kasutage seda ravimit, kui lahus on hägune või värvi muutnud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

on

Mida Preotact sisaldab:

 

 

 

Toimeaine on parathor oon. Üks pen-süstel sisaldab 1,61 mg parathormooni, mis vastab 14

 

annusele. Manustamiskõlblikuks muudetud lahuse üks annus (71,4 mikroliitrit) sisaldab 100

 

mikrogrammi p r thormooni.

Teised koostisosadRavimilon:

 

 

Pulber sisaldab:

 

 

naatriumkloriid;

 

 

mannitool;

 

 

sidrunhappe monohüdraat;

 

soolhape;

 

 

naatriumhüdroksiid.

 

Lahusti sisaldab

metakresooli;

süstevett.

Kuidas Preotact välja näeb ja pakendi sisu

Preotact on pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks pen-süstlis.

Preotact’i tarnitakse pen-süstlis, mis sisaldab kolbampulli. Esimene kamber sisaldab 1,61 mg parathormooni pulbrina ja teine kamber sisaldab 1,13 ml lahustit.

Preotact on saadaval 2 pen-süstlit sisaldavas pakendis.

Müügiloa hoidja

NPS Pharma Holdings Limited Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper Dublin 4

Iirimaa

Tootja

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Taani

 

 

 

lõppenud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti ko ulehel

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

on

müügiluba

 

Ravimil

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND

PREOTACT

PEN-SÜSTEL

Preotact pen-süstel on välja töötatud eesmärgiga teha osteoporoosiravimi kasutamine teile võimalikult lihtsaks.

Enne esimese süsti tegemist uue pen-süstliga peate te allpoolkirjeldatud juhiseid järgides lisama pen-süstlile nõela ja segama pen-süstlis oleva ravimi. Segage ühekorraga ainult ühes pen-süstlis olev ravim.

Pen-süstlis on ravim 14 päevaks.

Te peate iga päev kontrollima, et ravimilahus oleks selge, lisama pen-süstlile uue nõela, süstima ennast kõhu piirkonda ning enne pen-süstli säilitamiseks külmkappi (temperatuuril 2-8°C) tagasipanemist kasutatud nõela ära viskama.

Pen-süstel enne ravimi segamist:

 

 

 

lõppenud

Vabastamise nupp

Annuste lugeja

 

 

 

Süstimise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nupp

 

 

 

 

 

 

Pen-süstli korpus

Pen-süstli eesmine osa Kork

 

 

 

Pen-süstel pärast ravimi segamist:

on

müügiluba

 

 

 

 

Palun lugege selliste kastideRavimilsees olevat informatsiooni tähelepanelikult – need sisaldavad teile olulist teavet.

Iga uue pen-süstli puhul peate te:

lisama nõela;

segama ravimi;

eemaldama jääkõhu (pen-süstli kasutamiseks ette valmistama);

manustama oma igapäevase annuse või panema pen-süstli säilitamiseks külmkappi.

Iga süstimise korral 14 päeva vältel peate te:

lisama nõela;

manustama oma igapäevase annuse;

• panema pen-süstli säilitamiseks külmkappi.

_______________________________________________________________________________________

Annuste lugeja

 

Nõel

 

 

Osuti

Pen--süstel

 

 

 

on täis

 

 

 

 

 

Nõel

Väliminene

 

 

nõelakate

 

 

 

 

Järgi jäänud

 

 

 

 

annuste arv

 

 

 

 

Pen-süstel

 

Sisemine

 

 

on tühi

 

nõelakate

 

 

Nõela lisamine

 

lõppenud

Kui te saate uue pen-süstli, siis asub annuste lugeja tähisel , mis tähendab, et

-süstel on täis.

Kui annuste lugeja asub tähisel 0, siis on pen-süstel tühi ja te peate võtma kasut

sele uue pen-süstli.

 

 

 

 

 

 

 

on

müügiluba

Ravimil

 

 

Enne pen-süstli käsitsemist peske käed seebi ja veega.

 

 

Tõmmake kork pen-süstli eesmiselt otsalt otsesuunas pealt ära.

Tõmmake nõelakattelt ära kaitsepaber.

müügiluba

lõppenud

Kruvige nõel pen-süstli läbip istavast eesmisest otsast kinni hoides täies ulatuses pen-süstli eesmise otsa külge.

Ärge vajutage pen-süstlit käsitsedes kogemata kollasele vabastamise nupule – kui te seda kogemata teete, siis hüppab välja sinine süstimise nupp.

Ärge vajutage sellele nupule enne kui olete lugenud kõiki käesolevas infolehes toodud juhiseid.

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimi segamine

 

“klõps”

Hoidke nõela otsa suunaga ülespoole.

 

 

Kruvige pen-süstel kokku kuni läbipaistev eesmine

 

 

 

osa ja pen-süstli korpus liiguvad teineteise vastu.

 

 

 

Te kuulete ja tunnete seejuures klõpsatust.

Kallutage pen-süstlit tasakesi mõned korrad üles- ja allasuunas, et ravim paremini seguneks.

Laske pen-süstlil umbes ühe minuti seista, et ravim täielikult seguneks.

Kontrollige et ravimilahus oleks selge.

Ärge raputage pen-süstlit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

Uue pen-süstli kasutamiseks ettevalmistamine – jääkõhu välj tamine

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

Vajut ge kollasele vabastamise nupule, et sinine

 

 

 

 

süstimise nupp välja hüppaks.

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõmmake nõelakate nõelalt ära.

Hoidke nõelakate alles, sest te vajate seda nõela eemaldamiseks pen-süstlilt pärast süstimist.

Hoidke nõela otsaga ülespoole ning vajutage sinisele süstimise nupule kuni see on täielikult alla vajutatud. Seejuures kuulete te klõpsatust(vt pilti).

“klõps”See eemaldab pen-süstlist enamuse õhku ja seda protseduuri nimetatakse pen-süstli kasutamiseks

ettevalmistamiseks.

 

 

 

 

 

 

lõppenud

Pen-süstel tuleb kasutamiseks ette valmistada iga kord, kui te

 

segate uues pen-süstlis ravimi.

 

 

• Osa ravimist võib seejuures nõela kaudu välja tulla – see on

 

normaalne.

 

 

 

Pen-süstlisse võib jääda väike õhumull – see on normaalne.

 

 

 

müügilubainformatsioon“.

 

 

Ann ste lugeja osuti asub nüüd tähisel 14 ja pen-

 

 

süstel on kasutamiseks valmis. Te võite nüüd oma

 

 

igapäevase annuse kohe manustada või panna pen-

 

 

süstli säilitamiseks külmkappi nagu on kirjeldatud

 

on

selle infolehe lõpus olevas lõigus „Praktiline

Ravimil

 

 

 

 

 

Igapäevane süstimine

• Veenduge, et pen-süstli külge oleks kinnitatud nõel (vt jooniseid 3 ja 4).

• Juhul kui te olete ravimi uues pen-süstlis juba seganud, siis võite te kasutada sedasama nõela.

• Vajutage kollasele vabastamise nupule, et sinine süstimise nupp välja hüppaks.

Võtke kõhul sõrmede vahele nahavolt ning süstige ennast 90° nurga all nagu teie arst või õde on teid õpetanud.

Ravimil

on

lõppenud

Vajutage si i

upp nii palju alla kui see

läheb – s jär

lugege aeglaselt kümneni

ning eemaldage süstal koos nõelaga nahast.

müügiluba Annuste lugeja osuti asend on nüüd ühe

annuse võrra vähenenud.

• Pange nõelakate nõelale tagasi.

• Kruvige nõel pen-süstli küljest lahti.

• Visake nõel ära nii nagu teie arst või õde on teile öelnud.

Kasutage kõiki nõelu ainult üks kord.

 

 

 

 

Pange kork pen-süstlile tagasi ning asetage see

 

 

 

 

säilitamiseks külmkappi.

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiline informatsioon

 

 

 

on

 

 

Pen-süstlile on trükitud kõlblikkusaeg – ärge kasutage ravimit pärast seda kuupäeva.

temperatuuril Ravimil2-8 °C.

 

 

Ravimit ei tohi kasutada h jem kui 28 päeva pärast segamist.

Te võite segamata ra

ga pen-süstlit säilitada temperatuuril 2-25 °C.

• Eemaldage pärast igapäevast süstimist pen-süstlilt nõel ning asetage see säilitamiseks külmkappi

• Te võite segatud ravimiga pen-süstlit kuni 7 päeva vältel säilitada toatemperatuuril 2-25 °C.

• Hoidke ravimit ja pen-süstlit otsese päikesevalguse eest.

• Ärge kasutage pen-süstlit, kui ravimilahus on hägune või värvi muutnud (kui lahus ei ole selge).

• Ärge säilitage pen-süstlit koos selle külge kinnitatud nõelaga.

• Ärge jagage oma ravimit teistega.

Kui pen-süstel maha kukub, siis tuleb see vahetada uue vastu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu