Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Pakendi infoleht - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQutenza
ATC koodN01BX04
Toimeainecapsaicin
TootjaGrunenthal GmbH

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Qutenza 179 mg nahaplaaster

Kapsaitsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Qutenza ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Qutenza kasutamist

3.Kuidas Qutenzat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Qutenzat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Qutenza ja milleks seda kasutatakse

Qutenza sisaldab kapsaitsiini ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse anesteetikumideks. Qutenza on näidustatud perifeerse neuropaatilise valu raviks täiskasvanutel kas üksi või koos teiste valuvastaste ravimpreparaatidega.

Qutenza plaastreid kasutatakse patsientidel valuvaigistava vahendina nahanärvide kahjustusest tingitud närvivalu leevendamiseks. Nahanärvid võivad kahjustuda paljude haiguste tagajärjel, näiteks vöötohatise, HIV-infektsiooni, diabeedi tõttu, samuti teatavate ravimite ja muude haigusseisundite toimel. Te võite tunda valuvaigistavat toimet 1 ja 3 nädala jooksul pärast ravi.

2. Mida on vaja teada enne Qutenza kasutamist

Ärge kasutage Qutenzat

kui te olete kapsaitsiini, tšillipipra või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Qutenza kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Ärge kasutage Qutenza plaastreid näol ega peanahal.

Ärge asetage Qutenza plaastreid vigastatud nahale ega lahtistele haavadele.

Ärge puudutage Qutenza plaastreid ega teisi materjale, mis võivad olla kokku puutunud ravitud piirkonnaga, sest see võib põhjustada põletavat ja kõrvetavat tunnet. Ärge puudutage silmi, suud ega teisi tundlikke nahapiirkondi, sest see võib põhjustada ärritust ja valu. Qutenza läheduses sügavalt õhu ninna tõmbamine või sissehingamine võib põhjustada köha, kurgu ärritust ja aevastamist.

Pärast Qutenza kasutamist on tavaline, et lühikese aja vältel on nahal põletav ja kõrvetav tunne ning nahk muutub punetavaks. Valu tõttu võib vererõhk tõusta ja seetõttu mõõdab arst raviprotseduuri ajal korduvalt vererõhku. Kui tunnete suurt valu, jahutab arst valutavat kohta või annab valuvaigistit. Kui te tunnete väga tugevat valu, paluge arstil plaaster eemaldada.

Üldiselt võivad pärast kapsaitsiini kasutamist esineda väiksed lühiajalised muutused kuuma ja terava tundmises.

Kui teil esineb ebastabiilne või kontrollimatu hüpertensioon või teil on esinenud probleeme südamega, kaalub arst enne Qutenza kasutamist südame ja vererõhuga seotud kõrvaltoimete riski, mis võivad tekkida protseduuri stressi tõttu.

Kui te kasutate suuri opioidiannuseid, ei pruugi te reageerida protseduuri ajal ja pärast seda ägeda valu leevendamiseks manustatavatele suukaudsetele opioididele. Sellisel juhul kasutab arst pärast ravi Qutenzaga valu leevendamiseks teisi meetodeid.

Lapsed ja noorukid

Qutenza plaastreid ei soovitata kasutada alla 18-aastastel isikutel.

Muud ravimid ja Qutenza

Qutenza toimib paikselt teie nahal ega mõjuta tõenäoliselt teiste ravimite toimet. Informeerige oma arsti, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid.

Qutenza koos toidu ja joogiga

Toit ja jook ei mõjuta Qutenzat, sest see mõjub paikselt teie nahal.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja/või imetamise korral tuleb Qutenza kasutamisel olla ettevaatlik. Kui olete rase, imetate, arvate, et võite olla rase või planeerite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole Qutenzaga uuringuid läbi viidud. Qutenza kasutamisel imendub vaid väga väike kogus toimeainet lühiajaliselt vereringesse. Seetõttu ei ole tõenäoline, et Qutenza kasutamine mõjutab teie keskendumisvõimet või autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Qutenza puhastusgeel sisaldab butüülhüdroksüanisooli

Qutenza puhastusgeel sisaldab butüülhüdroksüanisooli, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (näiteks kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

3.Kuidas Qutenzat kasutada

Korraga tohib kasutada kuni nelja plaastrit.

Qutenza plaastreid võib nahale kanda vaid arst või meditsiiniõde arsti järelevalve all.

Qutenza on ette nähtud kasutamiseks nahal.

Arst märgistab kõige valulikumad kohad teie nahal markeri või muu kirjutusvahendiga.

Enne Qutenza plaastrite nahale kandmist pestakse ravitavat piirkonda seebi ja veega ning kuivatatakse. Ravitavas piirkonnas olevad kehakarvad lõigatakse maha.

Enne Qutenza plaastrite kandmist nahale võib arst või õde võimaliku kõrvetava tunde vältimiseks manustada tuimastavat geeli või kreemi või anda teile suukaudset valuvaigistit. Geel või kreem tuleb enne Qutenza paigaldamist eemaldada ning nahk tuleb põhjalikult pesta ja kuivatada.

Arst või õde võib kanda Qutenza plaastrite käsitsemisel kindaid ja mõnikord maski ning kaitseprille. Ärge tõmmake Qutenza plaastrite läheduses sügavalt õhku ninna ega hingake sügavalt sisse, sest see võib põhjustada köha ja aevastamist.

Qutenza plaastreid võib lõigata väiksemateks tükkideks, et need sobiksid ravitavale piirkonnale. Arst või õde eemaldab plaastrid 30 minuti möödudes, kui ravitakse jalgade närvivalu, ja 60 minuti möödudes, kui teid ravitakse teiste kehapiirkondade valu tõttu. Ärge puudutage plaastrit kätega, sest see võib põhjustada kõrvetavat ja põletavat tunnet.

Qutenza plaastri valuvaigistava toime saabumiseks võib kuluda 1 kuni 3 nädalat.Kui ka selle aja möödudes esineb teil tugev valu, pöörduge oma arsti poole.

Vajaduse korral võib Qutenza raviprotseduuri korrata 90 päeva möödudes.

Teile võidakse Qutenza plaastrite kõrval määrata ka teisi valuvaigisteid.

Qutenza ravi ajal ja selle järel on tavaline, et nahal tekib kõrvetav ning põletav tunne ja punetus.

Jalgade ravi korral võib Qutenza plaastri peale tõmmata ühekordselt kasutatavad sokid.

Mõnikord võib arst või õde asetada Qutenza plaastri peale sideme, et plaaster püsiks kindlalt nahal.

Raviprotseduuri lõppedes puhastab arst või õde ravitud nahapiirkonna puhastusgeeliga, mille tuub on plaastrite komplektiga kaasas. Puhastusgeel jäetakse nahale üheks minutiks ja seejärel pühitakse ära, et eemaldada nahale jäänud ravimijäägid. Pärast puhastusgeeli eemaldamist pestakse ravitud nahapiirkonda ettevaatlikult vee ja seebiga.

Ärge puudutage silmi, suud ega teisi tundlikke nahapiirkondi. Kui te kogemata puudutate Qutenza plaastrit või ravitud nahapiirkonda enne puhastusgeeli pealekandmist, võib see põhjustada põletavat ja/või kõrvetavat tunnet. Pöörduge kohe arsti poole.

Ärge püüdke plaastrit ise eemaldada. Arst või õde eemaldab plaastri ise.

Ärge võtke Qutenza plaastreid kliinikust kaasa.

Ärge kasutage Qutenza plaastreid kodus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Qutenzat kasutatakse rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine on ebatõenäoline. Aga kui Qutenzat hoitakse nahal kauem kui ette nähtud võivad teil tekkida rasked manustamiskoha reaktsioonid nagu valu, punetus ja kihelus.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed:

• Kui te tunnete, et süda lööb liiga kiiresti, liiga aeglaselt või ebanormaalselt. o Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st

Tugev punetus plaastri nahale asetamise piirkonnas, villid/lõhkenud villid nahal, väga valulik nahk puudutamisel, nahk on paistes, niiske või läikiv. Vähestel juhtudel võib tegemist olla teise astme põletusega, mis vajab kohest tähelepanu.

o Teadmata sagedusega: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Rääkige oma arstile järgmiste kõrvaltoimete tekkimisest või süvenemisest:

Punetus või valu plaastri nahale asetamise piirkonnas, mis kestab kauem kui üks päev. o Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Sügelus, muhud, villid, turse, kuivus plaastri nahale asetamise piirkonnas, põletustunne, valu jäsemetes.

o Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st

Kublad, kipitustunne, põletik, suurenenud või vähenenud nahatundlikkus, nahareaktsioon, ärritus, marrastus plaastri nahale asetamise piirkonnas.

o Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st

Vähenenud maitsetundlikkus, vähenenud tundlikkus jäsemetes, silmade ärritus, köha, kurguärritus, iiveldus, sügelus, lihaskrambid, vöötohatis, jäsemete turse.

o Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st

Juhuslik kokkupuude (sealhulgas silmavalu, silmadeja kurgu ärritus ning köha).

o Teadmata sagedusega: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mdia selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Qutenzat säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Qutenza nahaplaastrid: säilitada tasasel pinnal originaalpakendis ja -karbis. Hoida temperatuuril alla 25 °C.

Puhastusgeel: hoida temperatuuril alla 25 °C.

Pärast kotikese avamist tuleb Qutenza plaaster nahale kanda kahe tunni jooksul.

Kasutatud ja kasutamata Qutenza plaastrite hävitamine.

Need materjalid võivad kokkupuutel kätega põhjustada kõrvetustunnet. Arst või õde paneb materjalid polüetüleenist kotti ja hävitab need ohutult. Qutenza plaastrid ja raviga seotud materjalid tuleb hävitada nõuetekohaselt.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Qutenza sisaldab

Toimeaine on kapsaitsiin. Iga 280 cm2 nahaplaaster sisaldab kokku 179 mg kapsaitsiini ehk 640 mikrogrammi kapsaitsiini iga cm2 kohta (8 massiprotsenti).

Teised koostisained Qutenza plaastrites on:

Põhiained: silikoonliimid

dietüleenglükoolmonoetüüleeter

silikoonõli

etüültselluloos N50 (E462)

Tugikiht: polüestrist tugikile

trükitint, mis sisaldab valget pigmenti 6.

Eemaldatav kate: polüestrist eemaldatav kate

Qutenza plaastritega on kaasas tuub puhastusgeeli, mis toimeainet ei sisalda.

Puhastusgeel sisaldab:

makrogool 300 karbomeer puhastatud vesi

naatriumhüdroksiid (E524) dinaatriumedetaat butüülhüdroksüanisool (E320)

Kuidas Qutenza välja näeb ja pakendi sisu

Qutenza on nahaplaaster, mis on mõeldud kasutamiseks nahal.

Iga plaaster on 14 × 20 cm (280 cm2) suurune ning koosneb toimeainet sisaldavast kleepuvast poolest ja välisest katvast tugikihist. Kleepuv pool on kaetud trükivaba läbipaistva diagonaalselt lõigatud eemaldatava kattega. Tugikihile on trükitud „capsaicin 8%”.

Igas Qutenza pappkarbis on 1 või 2 kotikest ja 1 puhastusgeeli tuub (50 g). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen Saksamaa

Tootja

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel: + 45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: + 45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma s.r.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravimi omaduste kokkuvõtte täieliku versiooni leiate infolehest.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu