Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Pakendi infoleht - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRasilez HCT
ATC koodC09XA52
Toimeainealiskiren / hydrochlorothiazide
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskireen/hüdroklorotiasiid (Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Rasilez HCT ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Rasilez HCT võtmist

3.Kuidas Rasilez HCT’d võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Rasilez HCT’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Rasilez HCT ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Rasilez HCT

Rasilez HCT tabletid sisaldavad kahte toimeainet, mida nimetatakse aliskireeniks ja hüdroklorotiasiidiks. Mõlemad ravimid aitavad langetada kõrgenenud vererõhku (hüpertensioon).

Aliskireen on reniini inhibiitor. See vähendab angiotensiin II sisaldust organismis. Angiotensiin II põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Angiotensiin II hulga vähendamine võimaldab veresoontel lõõgastuda, mille tulemusena alaneb vererõhk.

Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks. Hüdroklorotiasiid suurendab uriinieritust, mis samuti langetab vererõhku.

Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite töökoormust. Kui see kestab pikka aega, võib see kahjustada aju-, südame- ja neeruveresooni ning selle tagajärjel võivad tekkida insult, südamepuudulikkus, südamelihase infarkt või neerupuudulikkus. Vererõhu langetamine normiväärtusteni vähendab riski nende häirete tekkeks.

Milleks Rasilez HCT’d kasutatakse

Rasilez HCT’d kasutatakse kõrgvererõhu raviks täiskasvanutel. Seda kasutatatakse patsientidel, kellel aliskireen või hüdroklorotiasiid üksi ei anna piisavalt head vererõhu kontrolli. Seda võib kasutada ka patsientidel, kellel vererõhk on kontrolli all võttes aliskireeni ja hüdroklorotiasiidi eraldi tablettidena, et asendada kahe toimeaine samu annuseid.

2. Mida on vaja teada enne Rasilez HCT võtmist

Ärge võtke Rasilez HCT’d

-kui olete aliskireeni või hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide (ravimid, mida kasutatakse rindkere või kuseteede infektsioonide raviks) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on esinenud mõni järgnevatest angioödeemi (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse) vormidest:

-angioödeem aliskireeni kasutamise ajal.

-pärilik angioödeem.

-teadmata põhjusega angioödeem.

-kui te olete rase üle 3 kuu. Samuti on parem vältida Rasilez HCT võtmist enne rasedust - vt lõik Rasedus.

-kui teil on tõsised maksa- või neerutalitluse häired.

-kui teil ei ole võimeline urineerima (anuuria).

-kui kaaliumisisaldus teie veres on ravile vaatamata liiga madal.

-kui naatriumi sisaldus teie veres on liiga madal.

-kui kaltsiumisisaldus teie veres on liiga kõrge.

-kui teil on podagra (kusihappekristallid liigestes).

-kui te võtate tsüklosporiini (ravim, mida kasutatakse siirdamise järgselt organi äratõukereaktsiooni vältimiseks või teiste haiguste korral, nagu reumatoidartriit või atoopiline dermatiit), itrakonasooli (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või kinidiini (ravim, mida kasutataklse südamerütmi korrigeerimiseks).

-kui teil on suhkurtõbi või neerutalitluse häire ning te saate raviks vererõhu ravimit, mis kuulub ühte kahest alljärgnevast ravimrühmast:

-angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitori, näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil

või

-angiotensiin II retseptori antagonist, näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan.

-kui patsient on alla 2-aastane.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge Rasilez HCT’d võtke ning rääkige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rasilez HCT võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil on halvenenud neerufunktsioon, kaalub teie arst hoolikalt, kas Rasilez HCT on teile sobiv ravim ja võib soovida teid põhjalikumalt jälgida.

-kui teile on tehtud neerusiirdamine.

-kui teil on probleeme maksaga.

-kui teil on probleeme südamega.

-kui teil on varem juba esinenud angioödeem (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse). Kui see juhtub, lõpetage Rasilez HCT võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

-kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase).

-kui teie veres on kõrge kolesterooli- või triglütseriidide sisaldus.

-kui te põete haigust, mida nimetatakse erütematoosseks luupuseks (nimetatakse ka „luupus” või „SLE”).

-kui teil esineb allergia või astma.

-kui te võtate vererõhu ravimit, mis kuulub ühte kahest alljärgnevast ravimrühmast:

-angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil

või

-angiotensiin II retseptori antagonist, näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan.

-kui te olete piiratud soolatarbimisega dieedil.

-kui teil esinevad nähud ja sümptomid, nagu ebatavaline janu, suukuivus, üldine nõrkus, uimasus, lihasvalu või –krambid, iiveldus, oksendamine või ebanormaalselt kiire südametegevus, mis võivad viidata hüdroklorotiasiidi liigsele toimele.

-kui teil tekivad pärast päikese käes viibimist nahareaktsioonid, näiteks lööve.

-kui teil esineb nägemise halvenemine või silmavalu. Need võivad olla silmasisese rõhu tõusu sümptomiteks ning tekkida tundide kuni nädalate jooksul pärast Rasilez HCT võtmist. Ilma ravita võib see viia püsiva nägemise kaotuseni.

-kui teil on neeruarteri stenoos (veresoonte ahenemine ühes või mõlemas neerus).

-kui teil on raske kongestiivne südamepuudulikkus (südamehaigus, mille korral süda ei jõua kehasse piisavalt verd pumbata).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Rasilez HCT’d”.

Te peate informeerima oma arsti, kui te kahtlustate (või planeerite) rasedust. Rasilez HCT kasutamine ei ole soovitav varase raseduse ajal ning seda ei tohi võtta, kui te olete rase üle 3 kuu, kuna selles staadiumis võib see tõsiselt kahjustada teie last (vt lõik „Rasedus“).

Lapsed ja noorukid

Rasilez HCT on kasutamiseks täiskasvanutel.

Rasilez HCT’d ei tohi kasutada lastel alates sünnist kuni 2 aasta vanuseni. Seda ei tohiks kasutada lastel vanuses 2 kuni 6 aastat ning ei soovitata kasutada lastel ja 6 kuni 18-aastastel noorukitel.

Eakad

Enamikel üle 65-aastastel ja vanematel patsientidel ei ole aliskireeni 300 mg annusega saadud paremat toimet vererõhu vähendamisel kui 150 mg annusega.

Muud ravimid ja Rasilez HCT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on arsti teavitada sellest, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

-liitium (ravim, mida kasutatakse teatud tüüpi depressiooni korral).

-ravimid või ained, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust. Nendeks on kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin.

-ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, näiteks diureetikumid (vett väljaviivad tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, karbenoksoloon, amfoteritsiin või penitsilliin G.

-ravimid, mis võivad esile kutsuda „torsades de pointes'i“ (südame rütmihäire) tekke, näiteks antiarütmikumid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) ja mõned psühhoosivastased ravimid.

-ravimid, mille toimel võib väheneda vere naatriumisisaldus, näiteks antidepressandid, psühhoosivastased ravimid, epilepsiavastased ravimid (karbamasepiin).

-valuvaigistid, näiteks mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA’d), sh selektiivsed tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitorid.

-vererõhku langetavad ravimid, sh metüüldopa, angiotensiin II retseptori antagonist või angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Rasilez HCT’d“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

-vererõhku tõstvad ravimid nagu noradrenaliin või adrenaliin.

-digoksiin või teised digitaalise glükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks).

-D-vitamiin ja kaltsiumisoolad.

-suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid [nagu metformiin] või insuliinid).

-ravimid, mille toimel võib tõusta veresuhkru tase, näiteks beetablokaatorid ja diasoksiid.

-podagra ravimid, näiteks allopurinool.

-antikolinergilised ained (ravimid, mida kasutatakse mitmesuguste häirete raviks, nagu seedetrakti spasmid, kusepõie spasm, astma, merehaigus, lihasspasmid, Parkinsoni tõbi ja abivahendina anesteesia korral).

-amantadiin (Parkinsoni tõve korral kasutatav ravim, mida kasutatakse ka viiruste poolt põhjustatud teatud haiguste raviks või ennetamiseks).

-kolestüramiin, kolestipool või teised vaigud (ained, mida kasutatakse põhiliselt kõrgenenud vere lipiidide sisalduse raviks).

-tsütotoksilised ravimid (vähiravimid) näiteks metotreksaat või tsüklofosfamiid.

-lihasrelaksandid (ravimid, mida kasutatakse lihaste lõõgastamiseks operatsioonide ajal).

-alkohol, unerohud ja anesteetikumid (tuimestid, mida kasutatakse operatsioonide ja muude protseduuride ajal).

-sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse piltdiagnostika uuringuteks).

-artriidiravimid.

Kui te võtate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, võib olla vaja muuta annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

-furosemiid või torasemiid, mis kuuluvad diureetikumide ehk „vett väljaviivate” ravimite rühma ja mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks.

-mõned ravimid, mida kasutatakse infektsioonide raviks, nagu ketokonasool.

-verapamiil, ravim, mida kasutatakse vererõhu alandamiseks, südamerütmi korrigeerimiseks või rinnaangiini raviks.

Rasilez HCT koos toidu ja joogiga

Seda ravimit võtta koos kerge einega või ilma, üks kord ööpäevas ning soovitatavalt iga päev samal ajal. Peate vältima selle ravimi võtmist koos puuviljamahla ja/või taimeekstrakte sisaldavate jookidega (kaasa arvatud taimeteed).

Rasedus

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase (vt lõik „Ärge võtke Rasilez HCT’d“). Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal, lõpetage otsekohe selle võtmine ja rääkige oma arstiga. Kui te arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Rasilez HCT kasutamine enne rasestumist ja soovitab teil kasutada Rasilez HCT asemel mõnda muud ravimit. Rasilez HCT’d ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.

Imetamine

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kui te alustate rinnaga toitmist. Rinnaga toitvatele emadele ei ole Rasilez HCT soovitatav, kui te soovite rinnaga toita, võib teie arst määrata teile teise ravi, iseäranis vastsündinu imetamise või enneaegselt sündinud lapse korral.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Ärge juhtige sõidukit või kasutage masinaid või mehhanisme, kui teil esinevad sellised sümptomid.

Rasilez HCT sisaldab laktoosi ja nisutärklist

Rasilez HCT sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Rasilez HCT sisaldab nisutärklist. Sobib tsöliaakiahaigetele. Nisuallergiaga patsiendid (erinev tsöliaakiast) ei tohi seda ravimit võtta.

3.Kuidas Rasilez HCT’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasilez HCT tavaline annus on üks tablett päevas. Vererõhku langetav toime ilmneb ühe nädala jooksul alates ravi alustamisest.

Rasilez HCT võib olla teile määratud seetõttu, et eelnev ravi Rasilez HCT ühte toimeainet sisaldava ravimiga ei langetanud piisavalt teie vererõhku. Sellisel juhul ütleb arst teile, kuidas sellelt ravilt Rasilez HCT’le üle minna.

Manustamisviis

Neelake terve tablett koos vähese veega. Te peate seda ravimit võtma üks kord ööpäevas koos toiduga või ilma, soovitatavalt iga päev samal ajal. Peate sisse seadma sobiva rutiini, et ravimi võtmine toimuks iga päev ühtemoodi ning ka ajaline seos söömisega oleks sama. Peate vältima selle ravimi võtmist koos puuviljamahla ja/või taimeekstrakte sisaldavate jookidega (kaasa arvatud taimeteed). Ravi jooksul võib arst muuta teie annust vastavalt vererõhu muutustele.

Kui te võtate Rasilez HCT’d rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Rasilez HCT tablette, rääkige otsekohe arstiga. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Rasilez HCT’d võtta

Kui te unustate selle ravimi annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Kui teile tuleb alles järgmine päev unustatud annus meelde, siis võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust (korraga kahte tabletti), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, isegi kui te ennast hästi tunnete (kui just teie arst teisiti ei juhenda). Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllalt hästi tunda. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti külastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasem Rasilez HCT kõrvaltoime on kõhulahtisus.

Nagu igasuguse kahte toimeainet sisaldava kombineeritud preparaadi puhul, ei saa välistada mõlema komponendiga seotud kõrvaltoimete teket. Kõrvaltoimed, millest on eelnevalt teatatud Rasilez HCT kahest toimeainest (aliskireen ja hüdroklorotiasiid) ühe puhul ja mis on allpool loetletud, võivad esineda Rasilez HCT kasutamisel.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Mõnedel patsientidel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid. Kui tekib mõni järgnevatest, rääkige kohe oma arstiga:

Rasked allergilised reaktsioonid koos selliste sümptomitega nagu lööve, sügelus, näo-, huulte või keeleturse, hingamisraskus, pearinglus (harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st).

Iiveldus, söögiisu kadumine, uriini värvumine tumedaks või naha ja silmade muutumine kollakaks (viitavad maksahäiretele) (sagedus teadmata).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

Madal kaaliumisisaldus veres

Vere lipiidide sisalduse tõus

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

Kõhulahtisus

Liigesevalu (artralgia)

Kõrge kaaliumisisaldus veres

Peapööritus

Kõrge kusihappesisaldus veres

Madal magneesiumisisaldus veres

Madal naatriumisisaldus veres

Pearinglus, minestus püstitõusmisel

Vähenenud söögiisu

Iiveldus ja oksendamine

Sügelev lööve ja muud tüüpi lööbed

Võimetus saavutada või säilitada erektsiooni

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

Madal vererõhk

Nahalööve (see võib olla ka allergiliste reaktsioonide või angiödeemi sümptom – vt allpool loetletud harva esinevaid kõrvaltoimeid)

Neeruhäired sealhulgas äge neerupuudulikkus (tõsiselt vähenenud uriinieritus)

Turses käed, pahkluu või jalad (perifeerne ödeem)

Tõsised nahareaktsioonid (toksiline epidermaalne nekrolüüs ja/või suulimaskesta reaktsioonid – punane nahk, villid huultel või suus, naha koorumine, palavik)

Südamepekslemine

Köha

Sügelus

Sügelev lööve (nõgestõbi)

Maksaensüümide aktiivsuse tõus

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

Tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon), allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) ja angioödeem (sümptomid, mis hõlmavad hingamis- või neelamisraskused, lööve, sügelus, nõgestõbi või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse, pearinglus)

Kreatiniini sisalduse tõus veres

Nahapunetus (erüteem)

Vereliistakute väike arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)

Kõrge kaltsiumitase veres

Kõrge veresuhkrutase

Diabeedi korral esineva ainevahetusseisundi halvenemine

Kurb meeleolu (depressioon)

Unehäired

Peavalu

Surin või tuimus

Nägemishäired

Ebakorrapärane südametegevus

Ebamugavustunne kõhus

Kõhukinnisus

Maksatalitluse häired, millega võib kaasneda naha ja silmavalgete kollasus

Naha suurenenud valgustundlikkus

Suhkrusisaldus uriinis

Väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

Palavik, kurguvalu või suuhaavandid, sagedamini esinevad infektsioonid (valgevereliblede puudumine või madal arv)

Kahvatu nahk, väsimus, hingamisraskus, tumedat värvi uriin (hemolüütiline aneemia)

Lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus (ülitundlikkusreaktsioonid)

Segasus, väsimus, lihastõmblused ja –spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos)

Raskendatud hingamine koos palavikuga, köha, vilisev hingamine, hingeldus (respiratoorne distress, sealhulgas pneumoniit ja kopsuturse)

Tugev ülakõhuvalu (kõhunäärmepõletik)

Näo turse, liigesvalu, lihaskahjustus, palavik (erütematoosne luupus)

Veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased laigud, palavik (vaskuliit)

Raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (toksiline epidermaalnekrolüüs)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Nõrkus

Verevalumite teke ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)

Nägemise halvenemine või silmavalu kõrge rõhu tõttu (ägeda suletud nurga glaukoomi võimalikud nähud)

Raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (multiformne erüteem)

Lihasspasmid

Tõsiselt vähenenud uriinieritus (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud), nõrkus (asteenia)

Palavik

Pearinglus pöörlemistundega

Õhupuudus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, rääkige sellest oma arstile. Te peate võib- olla Rasilez HCT võtmise lõpetama.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Rasilez HCT’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rasilez HCT sisaldab

-Iga Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Teised koostisosad on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171).

-Iga Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi. Teised koostisosad on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

-Iga Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Teised koostisosad on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171), punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

-Iga Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi. Teised koostisosad on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Rasilez HCT välja näeb ja pakendi sisu

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „LCI” ja teisele „NVR”.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatukollased, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „CLL” ja teisele „NVR”.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on violetsed valged, ovaalsed

õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „CVI” ja teisele „NVR”.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helekollased, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „CVV” ja teisele „NVR”.

Rasilez HCT tablette on 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 või 98 tk pakendis.

Mitmikpakendites on 90 (3x30), 98 (2x49) või 280 (20x14) tabletti.

Kõik pakendi suurused või tugevused ei pruugi olla teie riigis müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu