Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Pakendi infoleht - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRegranex
ATC koodD03AX06
Toimeainebecaplermin
TootjaJanssen-Cilag International NV

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

REGRANEX 0,01% geel

Bekaplermiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade

1.Mis ravim on REGRANEX ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne REGRANEXi kasutamist

3.Kuidas REGRANEXi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas REGRANEXi säilitada

6.Lisainfo

1. MIS RAVIM ON REGRANEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSElõppenud

Teie ravimi nimetus on REGRANEX. müügilubaSee sisaldab ainet, mida nimetatakse bekaplermiiniks. Bekaplermiin on inimese rekombinantne trombotsüütide kasvufaktor (rhPDGF).

REGRANEXi kasutatakse normaalse koe kasvu ja nahahaavandite paranemise soodustamiseks. Seda kasutatakse koos teiste haavahooldusvõtetega selleks, et aidata haavanditel paraneda.

Teiste haavahooldusvõtete hulka kuuluvad:

-Teie arst või tervishoiutöötaja eemaldavad vajadusel haavalt surnud naha/jäägid

-Vältides raskust jalgadele, võib-olla kandes spetsiaalseid ortopeedilisi jalatseid või teiste meetodite abil

-Teie arst või tervishoiutöötaja ravivad mistahes haavainfektsiooni – REGRANEX-ravi tuleb lõpetada, kui haav infitseerub

-Jätkates oma arsti või tervishoiutöötaja külastamist ja järgides oma raviplaani.on

REGRANEXi kasutatakse nahahaavandite korral, mis:

-Ei ole suuremad kui 5 ruutsentimeetrit (vt vastasolev diagramm) ja on hea verevarustusega

-On tekkinud suhkurtõve tüsistusena.

Lisada suurusteRavimildiagramm (ring läbimõõduga 2,524 cm)

REGRANEXi kasutades on tõenäolisem, et teie nahahaavandid paranevad kiiresti ja täielikult.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE REGRANEXi KASUTAMIST

Ärge kasutage REGRANEXi

-Kui te olete allergiline (ülitundlik) bekaplermiini või REGRANEXi mõne koostisosa suhtes (loetletud allpool lõigus 6).

-Kui teil on või on olnud vähkkasvaja.

-Kui teie haavand on nakatunud.

-Kui teie haavand on suurem kui 5 ruutsentimeetrit (vt diagramm ülal)

-Kui te olete alla 18-aastane.

Ärge kasutage seda ravimit, kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne REGRANEXi kasutamist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga REGRANEX

Enne selle ravimi kasutamist konsulteerige oma arsti või apteekriga, kui:

-Teil on mistahes raske või püsivalt halvenev vähi tüüp

-Teil on luuinfektsioonid, mis võivad avalduda palavikuna, tugeva valuna vigastatud luu piirkonnas, liigeste turse ja punetusena

-Teil on arterite haigus.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Ärge kandke REGRANEXi kasutamise ajal oma haavandile mistahes ravimit, välja arvatud soolalahus (füsioloogiline lahus) või vesi haavandi puhastamiseks.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

 

 

lõppenud

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või taimseid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

 

-

Ärge kasutage seda ravimit, kui te olete rase, arvate, et võite olla rase või plaa ite rasestuda

-

Ärge kasutage seda ravimit, kui te toidate last rinnaga.

 

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Oluline teave võimalike allergiate kohta mõningate REGRANEXi koostisainete suhtes

 

müügiluba

REGRANEX sisaldab E218 (metüülparahüdroksübensoaati) ja E216 (propüülparahüdroksübensoaati).

Need võivad tekitada allergilisi reaktsioone (mis võivad olla hilise avaldumisega).

3.

KUIDAS REGRANEXi KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks manustamione üks kord ööpäevas maksimaalselt 20 nädala jooksul.

Enne REGRANEXi kasutamist

-Peske korralikult oma käsi. Tehke seda enne REGRANEXi manustamist

-Teie haavand tuleb puhastada soolalahuse või veega. See on tähtis, et tagada haavandi võimalikult k re ja täielik paranemine ning et eemaldada eelnevast manustamisest alles jäänud REGRANEX geeli jäägid.

 

Ravimil

REGRANEXi m nustamisel

-

Kandke EGRANEX geeli peale üks kord ööpäevas, kasutades selleks puhast vatitampooni või

 

puuspaatlit. Kandke REGRANEX geeli õhukese kihina kogu haava piirkonnale. Puuspaatli võite

 

te saada oma apteekri käest

-Katke haavand füsioloogilises (soola)lahuses niisutatud sidemega. Sidet tuleb vahetada vähemalt üks kord ööpäevas, et haava niiskena hoida.

Lisainformatsioon

-Kandke REGRANEXi ainult haava piirkonnale. Hoiduge kokkupuutest teiste kehaosadega

-Ärge puutuge tuubi otsaga vastu haavandit

-Ärge kasutage õhku või vett mitteläbilaskvat (oklusiooni-) sidet. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arsti või apteekriga.

-Ärge avaldage survet ega toetuge haavandile ravi ajal. Järgige oma arsti nõuandeid haavandile surve vähendamiseks.

Teie arst jälgib teie ravi progressi.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te märkate haavandi infektsiooni nähte (punetus, turse, palavik, valu või ebameeldiv lõhn). Te peate katkestama selle kasutamise kuni infektsiooni paranemiseni.

Millal REGRANEXi kasutamine lõpetada

REGRANEXi ei tohi pidevalt kasutada kauem kui 20 nädalat.

Kui pärast esimest 10 ravinädalat ei ole tekkinud haavandi märgatavat paranemist, võtke ühendust oma arstiga. Teie arst otsustab, kas te peate jätkama REGRANEXi kasutamist.

Kui teie haavand paraneb ja seejärel tekib uuesti, ärge kasutage REGRANEXi uuesti ilma selle kohta esmalt oma arsti käest küsimata.

Kui kasutate liiga palju REGRANEXi

Kui te manustate liiga palju REGRANEXi, ei tee see teile tõenäoliselt midagi halba. Püü ke alati järgida täpselt ravimi kasutusjuhendit.

Kui te unustate REGRANEXi kasutada

 

-

Manustage järgmine annus niipea kui võimalik. Kui on peaaegu aeg manustada järgmine annus,

 

jätke ununenud annus vahele ning jätkake ravi nagu tavaliselt

-

Ärge manustage kahekordset kogust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

 

müügiluba

lõppenud

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

 

Nagu kõik ravimid, võib ka REGRANEX põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud kasutades järgmist

kokkulepitud sõnastust:

 

väga sage (esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)

 

on

sage (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)

aeg-ajalt (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)

Ravimil

 

harv (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 10000-st)

väga harv (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10000-st) teadmata (ei saa h nnata ole asolevate andmete alusel)

Lõpetage REGRANEXi kasutamine ja rääkige koheselt oma arstile, kui te märkate või kahtlustate järgmist:

- Uue koe liigne kasv haaval (harv).

- Nakatunud nahahaavand (väga sage).

Teised kõrvaltoimed

Sage

-Luuinfektsioonid, mis võivad avalduda palavikuna, tugeva valu, turse ja punetusena vigastatud luu ümbruses

-Naha punetus ja valu

Aeg-ajalt

-Põletustunne manustamiskohal

Harv

-Villid ja turse naha all

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage REGRANEXi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS REGRANEXi SÄILITADA

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Sulgege tuub korralikult pärast iga kasutamist.

Tuubi sisu tuleb ära kasutada 6 nädala jooksul pärast avamist. Palun märkige avamise k päev tuubi etiketile.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamis rügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

lõppenud

6. LISAINFO

Mida REGRANEX sisaldab

REGRANEXi toimeaine on bekaplermiin. Üks ramm REGRANEXi sisaldab 100 mikrogrammi bekaplemiini.

Abiained on karmelloosnaatrium (E466), naatriumkloriid, naatriumatsetaat, jää-äädikhape (E260), metüülparahüdroksübensoaat (metüülparabeen) (E218), propüülparahüdroksübensoaat

müügiluba

(propüülparabeen) (E216), metakresool, lüsiinvesinikkloriid ja süstevesi. on KuidasRavimilREGRANEX vä ja näeb ja pakendi sisu

REGRANEX on saadaval geelina ning on pakendatud mitmeannuselistesse tuubidesse, mis sisaldavad 15 grammi.

REGRANEX on läbipaistev, värvitu kuni õlevärvi geel.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Tootja

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Tel:

+32 3 280 54 11

Belgique/Belgien

 

 

Tel: +32 3 280 54 11

България

 

 

Magyarország

Представителство на Johnson & Johnson, d.o.o.

JANSSEN-CILAG Kft.

Тел.: +359 2 489 94 00

 

 

Tel: +36 23 513-800

Česká republika

 

 

Malta

 

 

JANSSEN-CILAG s.r.o.

 

 

A.M.Mangion Ltd

Tel: +420 227 012 222

 

 

Tel: +356 2397 6000

Eesti

 

 

 

Österreich

lõppenud

Danmark

 

 

Nederland

 

JANSSEN-CILAG A/S

 

 

JANSSEN-CILAG B.V.

Tlf:

+45 45 94 82 82

 

 

Tel:

+31 13 583 73 73

Deutschland

 

 

Norge

 

 

JANSSEN-CILAG GmbH

 

 

JANSSEN-CILAG AS

Tel:

 

 

Tlf:

+47 24 12 65 00

 

 

 

müügiluba

 

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH.

Tel: +372 617 7410

 

 

Tel:

+43 1 610 300

Ελλάδα

 

 

 

Polska

 

 

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30210 61 40 061

 

 

Tel: +48 22 237 60 00

España

 

 

 

Portugal

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

on

 

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA

Tel: +34 93 446 60 00

 

Tel:

+351 21-436 88 35

 

 

France

Ravimil

 

 

Romania

 

 

 

 

 

ETHICON

 

 

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel:

+33 1 55 00 22 00

 

 

Janssen-Cilag Romania

Info. Méd. Tel: +33 1 55 00 22 33

 

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

JANSSEN-CILAG Ltd.

 

 

Johnson & Johnson d.o.o.

United Kingdom

 

 

Tel: +386 1 401 18 30

Tel:

+44 1 494 567567

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

JANSSEN-CILAG AB, c/o Vistor hf

 

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +354 535 7000

 

 

Tel: +421 233 552 600

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG SpA

 

 

JANSSEN-CILAG OY

Tel:

+39 022510.1

 

 

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

 

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

JANSSEN-CILAG AB

Tηλ: +357 22 755 214

Tel:

+46 8 626 50 00

Latvija

United Kingdom

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +371 678 93561

Tel:

+44 1 494 567567

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88

Infoleht on viimati kooskõlastatud {KK/AAAA}

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel http://www.emea.europa.eu/.

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu