Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remicade (infliximab) – Pakendi märgistus - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRemicade
ATC koodL04AB02
Toimeaineinfliximab
TootjaJanssen Biologics B.V.  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Remicade 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Infliksimab

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 100 mg infliksimabi.

3.ABIAINED

Abiained: sahharoos, polüsorbaat 80, ühealuseline naatriumfosfaat ja kahealuseline naatriumfosfaat.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal 100 mg

2 viaali 100 mg

3 viaali 100 mg

4 viaali 100 mg

5 viaali 100 mg

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosseks infusiooniks pärast lahustamist ja lahjendamist.

Enne lahustamist ja kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

EXP säilitamisel väljaspool külmkappi

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) ühekordselt kuni 6 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Hävitage kasutamata jäänud lahus vastavalt kohalikele seadustele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/116/001 1 viaal 100 mg

EU/1/99/116/002 2 viaali 100 mg

EU/1/99/116/003 3 viaali 100 mg

EU/1/99/116/004 4 viaali 100 mg

EU/1/99/116/005 5 viaali 100 mg

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Braille mitte lisamine aktsepteeritud.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Remicade 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Infliksimab

Infliximabum i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

Intravenoosseks infusiooniks pärast lahustamist ja lahjendamist.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

6.MUU

Remicade

infliksimab

Patsiendi hoiatuskaart

Patsiendi nimi:

Arsti nimi:

Arsti telefoninumber:

See hoiatuskaart sisaldab olulist ohutusalast informatsiooni, mida te peate silmas pidama enne Remicade’i ravi ja ka kogu ravi vältel.

Näidake seda kaarti kõikidele teid ravivatele arstidele.

Lugege palun hoolikalt Remicade’i “Pakendi infolehte” enne kui te hakkate seda ravimit kasutama.

Remicade’i ravi alguse kuupäev:

Praegused manustamised:

On oluline, et teie ja teie arst märgiksite üles ravimpreparaadi nime ja partii numbri.

Paluge oma arstil siia kirja panna viimas(t)e tuberkuloosi (TB) uuringu(te) tüüp ja kuupäev:

Test

Test

Kuupäev

Kuupäev

Tulemus:

Tulemus:

Alati kui te lähete mis tahes arsti juurde, võtke palun kindlasti kaasa ka nimekiri kõigist teistest ravimitest, mida te kasutate.

Allergiate loetelu:

Teiste ravimite loetelu:

Infektsioonid

Enne ravi Remicade’iga

Rääkige oma arstile kui teil on infektsioon, isegi kui see on väga väike

Väga tähtis on informeerida arsti kui teil on kunagi olnud tuberkuloos või kui te olete olnud lähedases kontaktis inimesega, kellel on olnud tuberkuloos. Teie arst kontrollib teid, et näha, kas teil on tuberkuloos. Paluge oma arsti kirjutada kaardile üles teie viimas(t)e tuberkuloosi uuringu(te) tüüp ja kuupäev

Rääkige oma arstile kui teil on hepatiit B või kui te teate või kahtlustate, et te olete hepatiit B-viiruse kandja.

Ravi ajal Remicade’iga

Rääkige koheselt oma arstile kui teil on infektsiooni nähud. Nähtude hulka kuuluvad palavik, väsimuse tunne, (pidev) köha, hingeldus, kehakaalu langus, öine higistamine, kõhulahtisus, haavad, probleemid hammastega, põletav tunne urineerimisel või “gripitaolised” nähud.

Südamepuudulikkus

Enne ravi Remicade’iga

Rääkige oma arstile kui teil on mõni südamehaigus, nagu kerge südamepuudulikkus.

Ravi ajal Remicade’iga

Rääkige koheselt oma arstile kui te märkate südamehaiguse nähte. Nähtude hulka kuuluvad hingeldus, jalgade paistetus või muutused südame löögisageduses.

Rasedus ja vaktsineerimine

Juhul, kui olete raseduse ajal saanud Remicade'i, on oluline, et mainiksite seda oma lapse arstile enne, kui laps mõne vaktsiini saab. Teie laps ei tohi saada elusvaktsiini, nt BCG-d (kasutatakse tuberkuloosi ennetamiseks) 6 kuu jooksul pärast sündi.

Kandke seda kaarti kaasas 4 kuud pärast Remicade'i manustamist ja raseduse korral vähemalt 6 kuud pärast lapse sündi. Kõrvaltoimed võivad tekkida kaua aega pärast viimast annust.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu