Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Removab (catumaxomab) – Pakendi märgistus - L01XC09

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRemovab
ATC koodL01XC09
Toimeainecatumaxomab
TootjaNeovii Biotech GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp: Removab 10 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Removab 10 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat

Katumaksomab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks süstel sisaldab 10 mikrogrammi katumaksomabi 0,1 ml lahuses ehk 0,1 mg/ml.

3. ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

Naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, polüsorbaat 80, süstevesi

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Infusioonilahuse kontsentraat.

müügiluba

 

 

 

1 süstel.

 

 

1 steriilne kanüül

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendioninfolehte.

 

6. ERIHOIATUS, ET

RavimilRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalmahutis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6–7

82166 Graefelfing

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/512/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

müügilubaRetseptiravim.

 

 

on

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ravimil

 

Põhjendus Braille’ mitte lisam seks

 

 

lõppenud

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Blister: Removab 10 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Removab 10 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat

Katumaksomab

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Neovii Biotech GmbH

3. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

 

 

Lot

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUU

 

 

 

1 süstel

on

 

 

 

 

 

 

Ainult intraperitoneaalne pärast lahjendamist. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

Ravimil

 

 

 

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalmahutis. Hoida valguse eest kaitstult.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstel: Removab 10 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Removab 10 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat

Katumaksomab

Ainult intraperitoneaalne pärast lahjendamist.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU

0,1 ml

 

on

6. MUU

Ravimil

 

 

 

Neovii Biotech GmbH

 

 

müügiluba

lõppenud

 

VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp: Removab 50 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Removab 50 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat

Katumaksomab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks süstel sisaldab 50 mikrogrammi katumaksomabi 0,5 ml lahuses ehk 0,1 mg/ml.

3. ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

Naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, polüsorbaat 80, süstevesi

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Infusioonilahuse kontsentraat.

müügiluba

 

 

 

1 süstel.

 

 

1 steriilne kanüül

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendioninfolehte.

 

6. ERIHOIATUS, ETRavimilRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalmahutis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6–7

82166 Graefelfing

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/512/002

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHENDmüügilubaRetseptiravim.

 

 

on

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ravimil

 

Põhjendus Braille’ mitte lisam seks

 

 

lõppenud

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Blister: Removab 50 mikrogrammi
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Removab 50 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat Katumaksomab
2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Neovii Biotech GmbH
3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.

PARTII NUMBER

 

lõppenud

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUU

 

 

1 süstel

müügiluba

 

 

 

 

Hoida külmkapis. Mitte lasta kül uda. Hoida originaalmahutis. Hoida valguse eest kaitstult.

Ainult intraperitoneaalne pärast lahjendamist. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ravimil

on

 

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstel: Removab 50 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Removab 50 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat

Katumaksomab

Ainult intraperitoneaalne pärast lahjendamist.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU

0,5 ml

 

on

6. MUU

Ravimil

 

 

 

Neovii Biotech GmbH

 

 

müügiluba

lõppenud

 

VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

HOIATAV TEKST EEMALDATAVALE KLEEBISELE, MIS TULEB KINNITADA LAHJENDATUD REMOVABI INFUSIOONILAHUST SISALDAVA 50 ML SÜSTLA PEALE

(karbi osa)

Lahjendatud Removab.

Ainult intraperitoneaalne.

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu