Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revestive (teduglutide) – Pakendi infoleht - A16AX08

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRevestive
ATC koodA16AX08
Toimeaineteduglutide
TootjaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Revestive 1,25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Teduglutiid

Lastele ja noorukitele

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma lapse arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma lapse arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Revestive ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Revestive’i kasutamist

3.Kuidas Revestive’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Revestive’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Revestive ja milleks seda kasutatakse

Revestive sisaldab toimeainena teduglutiidi. See parandab toitainete ja vedeliku imendumist teie lapse allesjäänud seedetraktist (soolest).

Revestive’i kasutatakse lühikese soole sündroomiga laste ja noorukite raviks (alates 1 aasta vanusest). Lühikese soole sündroom on haigusseisund, mis tuleneb ebapiisavast toitainete ja vedeliku imendumisest soolest. Lühikese soole sündroom on sageli tingitud kogu või suurema osa peensoole kirurgilisest eemaldamisest.

2. Mida on vaja teada enne Revestive’i kasutamist

Ärge kasutage Revestive’i:

-kui teie laps on teduglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või tetratsükliini ravimjääkide suhtes allergiline;

-kui teie lapsel on vähk või kui tal kahtlustatakse vähki;

-kui teie lapsel on viimase viie aasta vältel olnud seedetrakti vähk, sealhulgas maksa-, sapipõie- või sapiteede ja pankreasevähk.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Revestive’i kasutamist pidage nõu oma lapse arstiga:

-kui teie lapsel on raske maksafunktsiooni kahjustus. Arst arvestab sellega, kui ta seda ravimit välja kirjutab;

-kui teie lapsel on teatud südameveresoonkonna (südame ja/või veresoonte) haigused, näiteks kõrge vererõhk (hüpertensioon) või „nõrk süda“ (südamepuudulikkus). Sümptomiteks on ootamatult tekkinud kehakaalu suurenemine, pahkluude piirkonna turse ja/või õhupuudus;

-kui teie lapsel on mõni muu raske haigus, mis ei ole hästi kontrolli all. Arst arvestab sellega, kui ta seda ravimit välja kirjutab;

-kui teie lapsel on neerufunktsiooni kahjustus. Sellisel juhul võib arst määrata teie lapsele seda ravimit väiksemas annuses.

Ravi alustamisel ja ravi ajal Revestive’iga võib arst teie lapsele manustatavat intravenoossete vedelike või toitmise kogust kohandada.

Meditsiinilised kontrollid enne ravi alustamist ja ravi ajal Revestive’iga

Kui teie laps on vähemalt 12-aastane, peab tal olema tehtud enne ravi alustamist selle ravimiga hiljuti (s.t 1 aasta jooksul) kolonoskoopia (jäme- ja pärasoole sisemuse uuring), et kontrollida teda polüüpide (väikesed ebatavalised moodustised) esinemise suhtes ja need eemaldada. See protseduur tehakse teie lapsele ka sel juhul, kui ta on alla 12 aasta vanune ja tal esineb seletamatut vere sisaldumist väljaheites. Kui enne ravi alustamist Revestive’iga leitakse polüüpe, otsustab arst, kas teie laps peab seda ravimit kasutama. Kui kolonoskoopia käigus avastatakse vähk, ei tohi Revestive’i kasutada. Ravi jätkamisel Revestive’iga teeb arst teie lapsele ka edaspidi kolonoskoopiaid.

Arst jälgib hoolikalt teie lapse peensoole funktsiooni ning nähte ja sümptomeid, mis viitavad sapipõie ja sapiteede ning kõhunäärme probleemidele.

Lapsed ja noorukid

Alla 1 aasta vanused lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 1 aasta vanustel lastel. Põhjus on selles, et Revestive’i kasutamisega sellel vanuserühmal kogemused puuduvad.

Muud ravimid ja Revestive

Teatage arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud või kavatseb kasutada mis tahes muid ravimeid.

Revestive võib mõjutada seda, kuidas teised ravimid soolest imenduvad, ja seeläbi nende toimet. Arstil võib olla vaja muuta teie lapse teiste ravimite annuseid.

Rasedus ja imetamine

Kui teie laps on rase või toidab rinnaga, ei ole Revestive’i kasutamine soovitatav.

Kui teie laps on rase, imetab või võib olla rase või kavatseb rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Autojuhtimine, jalgrattaga sõitmine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada teie lapsel pearinglust. Kui teie lapsel tekib pearinglus, ei tohi ta juhtida autot, sõita jalgrattaga ega töötada masinatega kuni selle möödumiseni.

Oluline informatsioon Revestive’i mõnede abiainete kohta

Revestive sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Ettevaatus on vajalik juhul, kui teie laps on tetratsükliini suhtes ülitundlik (vt lõik „Ärge kasutage Revestive’i“).

3.Kuidas Revestive’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma lapse arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Annus

Soovitatav ööpäevane annus teie lapsele on 0,05 mg/kg kehakaalu kohta. See annus manustatakse milliliitrites (ml) lahusena.

Arst määrab teie lapsele annuse lähtuvalt tema kehakaalust. Arst ütleb teile, millise annuse te peate süstima. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kuidas Revestive’i kasutada

Revestive’i süstitakse naha alla (subkutaanselt) üks kord ööpäevas. Ravimit võite manustada kas ise või seda võib teha ka keegi teine, näiteks teie lapse arst, tema abiline või teie lapse koduhooldusõde. Kui te süstite ravimit ise või süstib seda hooldaja, siis peate teie või peab hooldaja enne arstilt või meditsiiniõelt saama piisava väljaõppe. Üksikasjalikud juhised ravimi süstimiseks on toodud selle infolehe lõpus.

Revestive’i annuse manustamisel teie lapsele on tungivalt soovitatav iga kord üles märkida ravimi nimetus ja partii number, et kasutatud partiid registreerida.

Kui te kasutate Revestive’i rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite rohkem Revestive’i, kui teie lapse arst on teile öelnud, võtke ühendust arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te unustate Revestive’i kasutada

Kui te unustate seda ravimit süstida (või kui te ei saa seda tavapärasel ajal teha), tehke seda samal päeval niipea kui võimalik. Ärge süstige seda kunagi rohkem kui üks kord päevas. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral süstimata.

Kui te lõpetate Revestive’i kasutamise

Kasutage seda ravimit nii kaua, kui teie lapse arst on talle seda määranud. Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata, sest ravi järsk katkestamine võib põhjustada muutusi teie lapse organismi vedelikutasakaalus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma lapse arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmiste kõrvaltoimete tekkimisel pöörduge kohe arsti poole:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

-südame paispuudulikkus. Võtke ühendust oma lapse arstiga, kui teie lapsel esineb väsimust, õhupuudustunnet või pahkluude või säärepiirkonna turset;

-kõhunäärme põletik (pankreatiit). Võtke ühendust oma lapse arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie lapsel tekib tugev kõhuvalu koos palavikuga;

-soolesulgus (soole ummistumine). Võtke ühendust oma lapse arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie lapsel tekib tugev kõhuvalu koos oksendamise ja kõhukinnisusega;

-sapi eritumise vähenemine sapipõiest ja/või sapipõiepõletik. Võtke ühendust oma lapse arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie lapsel tekib naha ja silmavalgete kollasus, nahasügelus, tume uriin ja hele väljaheide või valu paremal pool ülakõhus või keskkõhus.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-minestamine. Kui teie südame löögisagedus ja hingamine on normaalsed ning teie laps ärkab kiiresti, siis konsulteerige arstiga. Teistel juhtudel pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-hingamisteede infektsioon (ninakõrvalurgete, kurgu, hingamisteede või kopsude infektsioon);

-peavalu;

-kõhuvalu, kõhupuhitus, iiveldus, stoomi (kirurgilisel teel rajatud seedetrakti avaus kõhu eesseinal väljaheite eemaldamiseks) turse, oksendamine;

-punetus, valu või turse süstekohas.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-gripp või gripilaadsed sümptomid;

-söögiisu vähenemine;

-käte ja/või jalgade turse;

-unehäired, ärevus;

-köha, õhupuudustunne;

-polüübid (normaalsest koest erinevad väikesed moodustised) lapse jämesooles;

-soolegaasid (kõhupuhitus);

-lapse pankrease juha kitsenemine või sulgus, mis võib põhjustada pankreasepõletikku;

-sapipõiepõletik.

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

-polüübid (väikesed ebatavalised moodustised) lapse peensooles.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-allergiline reaktsioon (ülitundlikkus);

-vedelikupeetus;

-polüübid (normaalsest koest erinevad väikesed moodustised) lapse maos.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel esinevad kõrvaltoimed on üldiselt sarnased täiskasvanutel esinevate kõrvaltoimetega. Lastel ja noorukitel esines kliinilises uuringus sagedamini järgmisi kõrvaltoimeid: väsimus (väga sage), valulikud sooletühjendused (väga sage) ja pearinglus või uimasus (sage).

Lastega vanuses alla 1 aasta kogemused puuduvad.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Revestive’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, viaalil ja eeltäidetud süstlal pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Kui preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise meetod ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus on hägune või sisaldab nähtavaid osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Kõik nõelad ja süstlad tuleb äraviskamiseks panna teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Revestive sisaldab

-Toimeaine on teduglutiid. Üks viaal pulbriga sisaldab 1,25 mg teduglutiidi. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks viaal 1,25 mg teduglutiidi 0,5 ml lahuses, mis vastab kontsentratsioonile 2,5 mg/ml.

-Teised koostisosad on L-histidiin, mannitool, naatriumvesinikfosfaatmonohüdraat, dinaatriumfosfaatheptahüdraat.

-Lahusti sisaldab süstevett.

Kuidas Revestive välja näeb ja pakendi sisu

Revestive koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist (1,25 mg teduglutiidi viaalis, 0,5 ml lahustit eeltäidetud süstlas).

Pulber on valge ja lahusti on selge ja värvitu.

Revestive’i pakendis on 28 viaali pulbrit koos 28 eeltäidetud süstlaga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Iirimaa

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Juhised Revestive’i ettevalmistamiseks ja süstimiseks

Tähtis teave:

-Enne Revestive’i kasutamist lugege pakendi infolehte.

-Revestive on mõeldud nahaaluseks (subkutaanseks) süstimiseks.

-Ärge süstige Revestive’i veeni (intravenoosselt) ega lihasesse (intramuskulaarselt).

-Hoidke Revestive’i laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage Revestive’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, viaalil ja eeltäidetud süstlal. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

-Mitte lasta külmuda.

-Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks lahus kohe ära kasutada. Siiski, lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25 °C.

-Ärge kasutage Revestive’i, kui märkate, et lahus on hägune või sisaldab osakesi.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

-Kõik nõelad ja süstlad tuleb äraviskamiseks panna teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse.

Pakendis olevad materjalid:

-28 viaali 1,25 mg teduglutiidi pulbriga

-28 eeltäidetud süstalt lahustiga

Süstimiseks vajalikud materjalid, mida ei ole pakendis:

-ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks vajalikud süstlanõelad (suurus 22 G, pikkus 1½" (0,7 x 40 mm));

-0,5 või 1 ml süstlad (0,02 ml või väiksemate jaotustega). Lastel võib kasutada 0,5 ml (või väiksemat) süstalt;

-peened subkutaanseks süstimiseks mõeldud süstlanõelad (näiteks suurus 26 G, pikkus 5/8" (0,45 x 16 mm) või lastel vastavalt vajadusele väiksemad nõelad);

-alkoholiga immutatud puhastuslapid;

-alkoholiga immutatud tampoonid;

-teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteiner kasutatud süstalde ja nõelte jaoks.

MÄRKUS: enne alustamist veenduge, et teil oleks puhas tööpind, ja seejärel peske enne jätkamist käed puhtaks.

1.Pange eeltäidetud süstal kokku

Pärast seda, kui teil on kõik materjalid käepärast, tuleb eeltäidetud süstal kokku monteerida. Alljärgnevalt näidatakse, kuidas seda teha.

1.1 Võtke eeltäidetud süstal lahustiga ja tõmmake eeltäidetud süstlalt ära valge plastkorgi ülemine osa, nii et selle külge saaks kinnitada ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks mõeldud nõela.

1.2 Kinnitage ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks mõeldud nõel (22 G, 1½" (0,7 x 40 mm)) kokkupandud eeltäidetud süstla külge, kruvides seda süstla külge päripäeva.

2.Lahustage pulber

Nüüd olete valmis pulbri lahustamiseks lahusti abil.

2.1Eemaldage pulbriviaalilt sinine eemaldatav kaas, puhastage viaali kork puhastuslapikesega ja laske kuivada. Ärge puudutage seejuures käega viaali korki.

2.2Tõmmake kokkupandud eeltäidetud lahustisüstla lahustamisnõelalt ära nõelakate. Ärge seejuures puudutage käega nõela otsa.

2.3Võtke pulbriviaal ühte kätte, suruge kokkupandud eeltäidetud süstlale kinnitatud lahustamisnõel läbi kummikorgi keskosa viaali ja vajutage kolb täies pikkuses alla, et süstida kogu eeltäidetud süstlas olev lahusti viaali.

2.4Jätke eeltäidetud süstla lahustamisnõel ja tühi süstal viaali. Laske viaalil ligikaudu 30 sekundit seista.

2.5Veeretage viaali pihkude vahel ligikaudu 15 sekundit. Seejärel keerake viaal õrnalt üks kord alaspidi, kusjuures eeltäidetud süstla lahustamisnõel ja tühi süstal on endiselt viaalis.

MÄRKUS: ärge loksutage viaali. Loksutamisel võib viaalis tekkida vaht, mis muudab lahuse väljatõmbamise viaalist keeruliseks.

2.6Laske viaalil ligikaudu kaks minutit seista.

2.7 Kontrollige, et viaalis ei oleks lahustumata pulbrit. Kui viaali on jäänud lahustumata pulbrit, korrake samme 2.5 ja 2.6. Ärge loksutage viaali. Kui viaalis on endiselt lahustumata pulbrit, visake see viaal ära ning alustage uue viaaliga ettevalmistamist algusest peale.

MÄRKUS: valmislahus peab olema selge. Kui lahus on hägune või kui see sisaldab nähtavaid osakesi, ei tohi seda süstida.

MÄRKUS: pärast valmistamist tuleb lahus kohe ära kasutada. Valmislahust võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt kakskümmend neli tundi.

3.Valmistage süstimiseks mõeldud süstal ette

3.1Eemaldage lahustamissüstal lahustamisnõela küljest, mis on endiselt viaalis, ja visake lahustamissüstal ära.

3.2Võtke süstimiseks mõeldud süstal ja kinnitage see lahustamisnõela külge, mis on veel viaalis.

3.3Keerake viaal korgiga allapoole, suruge lahustamisnõela ots punnkorgi lähedale ning täitke süstal lahusega, tõmmates kolbi ettevaatlikult tagasi.

MÄRKUS: kui teie lapse arst on teile öelnud, et vajate süstimiseks kahte viaali, siis valmistage ette ka teine eeltäidetud süstal ning teine pulbri viaal, nagu on kirjeldatud sammudes 1 ja 2. Tõmmake teises viaalis olev lahus 3. lõigu samme korrates samasse süstimissüstlasse.

3.4 Eemaldage süstimiseks mõeldud süstal lahustamisnõela küljest, jättes nõela viaali sisse. Visake viaal ja lahustamisnõel koos teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse.

3.5 Võtke süstimiseks mõeldud nõel, kuid ärge eemaldage plastmassist nõelakatet. Kinnitage nõel ravimit sisaldava süstimiseks mõeldud süstla külge.

3.6 Veenduge, et süstlas ei oleks õhumulle. Kui süstlas on õhumulle, koputage sõrmeotsaga kergelt süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Seejärel vajutage ettevaatlikult kolvile, kuni õhumullid süstlast väljuvad.

3.7 Teie lapse arst on välja arvutanud teie lapse annuse milliliitrites. Suruge süstlast välja see osa lahusest, mis ületab teie annuse, kusjuures nõelakate on endiselt peal.

4.Süstige lahus

4.1 Leidke lapse kõhu piirkonnas koht (või lapse reiel, kui tema kõhu nahk on valulik või tihke), kuhu teil on ravimit mugav manustada (vt joonist).

MÄRKUS: ärge kasutage iga päev süstimiseks sama kohta. Vahetage järjestikku süstimiskohti (lapse kõhupiirkonna ülemine ja alumine vasakpoolne ja parempoolne osa), et vältida süstimisega seoses tekkida võivat ebamugavust. Ärge süstige ravimit põletikulisse, tursunud või armidega nahapiirkonda ega sünnimärkide või muude nahakahjustustega kohtadesse.

4.2Puhastage süstimiseks sobiv koht lapse nahal ringjate liigutustega alkoholitampooni abil, liikudes seestpoolt väljapoole. Laske nahal enne süstimist õhu käes kuivada.

4.3Eemaldage süstimiseks ettevalmistatud süstla nõelalt plastkate. Haarake süstimiseks puhastatud nahapinnast ühe käega õrnalt kinni. Teise käega hoidke süstlast kinni nagu pliiatsist. Kallutage käsi randmest tahapoole ning suruge nõel 45°-se nurga all kiiresti läbi naha.

4.4Tõmmake süstla kolbi ettevaatlikult tagasi. Kui näete süstlasse tulemas verd, tõmmake nõel nahast välja ja asendage see süstimiseks mõeldud süstlal uue sama suure puhta nõelaga. Te võite endiselt kasutada süstlas olevat ravimit. Leidke puhastatud nahapinnal mõni teine koht, kuhu ravim süstida.

4.5Süstige aeglaselt ravim,vajutades pidevalt kolvile, kuni kogu ravim on süstitud ja süstal on tühi.

4.6Tõmmake nõel otsesuunas nahast välja ja visake nõel ja süstal koos teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse. Nõelatorke kohast võib immitseda veidi verd. Vajadusel suruge puhastuslapikese või marlitükikesega (2 x 2) õrnalt süstekohale, kuni veritsus lakkab.

4.7Visake kõik nõelad ja süstlad teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse või mõnda muusse kõvast materjalist seintega nõusse (näiteks kaanega puhastusvahendi pudelisse). Selline nõu peab olema torkekindel (nii ülalt kui ka külgedelt). Kui vajate teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerit, võtke ühendust lapse arstiga.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Revestive 5 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Teduglutiid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Revestive ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Revestive’i kasutamist

3.Kuidas Revestive’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Revestive’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Revestive ja milleks seda kasutatakse

Revestive sisaldab toimeainena teduglutiidi. See parandab toitainete ja vedeliku imendumist teie allesjäänud seedetraktist (soolest).

Revestive’i kasutatakse lühikese soole sündroomiga täiskasvanute, laste ja noorukite raviks (alates 1 aasta vanusest). Lühikese soole sündroom on haigusseisund, mis tuleneb ebapiisavast toitainete ja vedeliku imendumisest soolest. Lühikese soole sündroom on sageli tingitud kogu või suurema osa peensoole kirurgilisest eemaldamisest.

2. Mida on vaja teada enne Revestive kasutamist

Ärge kasutage Revestive’i:

-kui olete teduglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või tetratsükliini ravimjääkide suhtes allergiline;

-kui teil on vähk või kui teil kahtlustatakse vähki;

-kui teil on viimase viie aasta vältel olnud seedetrakti vähk, sealhulgas maksa-, sapipõie- või sapiteede ja pankreasevähk.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Revestive’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil on raske maksafunktsiooni kahjustus. Teie arst arvestab sellega, kui ta teile seda ravimit välja kirjutab;

-kui teil on teatud südameveresoonkonna (südame ja/või veresoonte) haigused, näiteks kõrge vererõhk (hüpertensioon) või „nõrk süda“ (südamepuudulikkus). Sümptomiteks on ootamatult tekkinud kehakaalu suurenemine, pahkluude piirkonna turse ja/või õhupuudus;

-kui teil on mõni muu raske haigus, mis ei ole hästi kontrolli all. Teie arst arvestab sellega, kui ta teile seda ravimit välja kirjutab;

-kui teil on neerufunktsiooni kahjustus. Sellisel juhul võib teie arst määrata teile seda ravimit väiksemas annuses.

Ravi alustamisel ja ravi ajal Revestive’iga võib teie arst teile manustatavat intravenoossete vedelike või toitmise kogust kohandada.

Meditsiinilised kontrollid enne ravi alustamist ja ravi ajal Revestive’iga

Enne ravi alustamist Revestive’iga peab teie arst tegema teile kolonoskoopia (uuring, mille korral vaadeldakse instrumendiga teie pärasoole ja käärsoole sisepinda), et kontrollida, ega sooles ei ole polüüpe (väikesed ebatavalised koevohandid) ning vajadusel need eemaldada. Soovitatav on, et teie arst teeks selle uuringu kahel esimesel aastal pärast ravi alustamist üks kord aastas ja seejärel vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Kui enne ravi alustamist Revestive’iga või ravi ajal leitakse polüübid, siis teie arst otsustab, kas jätkata teie ravi selle ravimiga. Revestive’i ei tohi kasutada juhul, kui kolonoskoopia käigus leitakse vähk.

Arst jälgib hoolikalt teie peensoole funktsiooni ning nähte ja sümptomeid, mis viitavad sapipõie ja sapiteede ning kõhunäärme probleemidele.

Lapsed ja noorukid

Meditsiinilised uuringud enne ravi ja ravi ajal Revestive'iga

Kui olete vähemalt 12-aastane, peab teil olema tehtud enne ravi alustamist selle ravimiga hiljuti (s.t 1 aasta jooksul) kolonoskoopia (jäme- ja pärasoole sisemuse uuring), et kontrollida teid polüüpide (väikesed ebanormaalsed moodustised) esinemise suhtes ja need eemaldada. See protseduur tehakse teile ka sel juhul, kui olete alla 12 aasta vanune ja teil esineb seletamatut vere sisaldumist väljaheites. Kui enne ravi alustamist Revestive’iga leitakse polüüpe, otsustab arst, kas peaksite seda ravimit kasutama. Kui kolonoskoopia käigus avastatakse teil vähk, ei tohi teil Revestive’i kasutada. Ravi jätkamisel Revestive’iga teeb arst teile ka edaspidi kolonoskoopiaid.

Alla 1 aasta vanused lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 1 aasta vanustel lastel. Põhjus on selles, et Revestive’i kasutamisega sellel vanuserühmal kogemused puuduvad.

Muud ravimid ja Revestive

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Revestive võib mõjutada seda, kuidas teised ravimid soolest imenduvad, ja seeläbi nende toimet. Teie arstil võib olla vaja muuta teiste ravimite annuseid.

Rasedus ja imetamine

Revestive’i kasutamine raseduse või rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui teil tekib pearinglus, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega kuni selle möödumiseni.

Oluline informatsioon Revestive’i mõnede abiainete kohta

Revestive sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Ettevaatus on vajalik juhul, kui te olete tetratsükliini suhtes ülitundlik (vt lõik „Ärge kasutage Revestive’i“).

3. Kuidas Revestive’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Annus

Soovitatav ööpäevane annus on 0,05 mg/kg kehakaalu kohta. See annus manustatakse milliliitrites (ml) lahusena.

Teie arst määrab teile annuse lähtuvalt teie kehakaalust. Arst ütleb teile, millise annuse te peate endale süstima. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Revestive’i võib kasutada lastel ja noorukitel (alates 1 aasta vanusest). Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kuidas Revestive’i kasutada

Revestive’i süstitakse naha alla (subkutaanselt) üks kord ööpäevas. Ravimit võite manustada kas ise või seda võib teha ka keegi teine, näiteks teie arst, tema abiline või teie koduhooldusõde. Kui te süstite ravimit ise või süstib seda teie hooldaja, siis peate teie või peab hooldaja enne teie arstilt või meditsiiniõelt saama piisava väljaõppe. Üksikasjalikud juhised ravimi süstimiseks on toodud selle infolehe lõpus.

Revestive’i annuse manustamisel teile või teie lapsele on tungivalt soovitatav iga kord üles märkida ravimi nimetus ja partii number, et kasutatud partiid registreerida.

Kui te kasutate Revestive’i rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite endale rohkem Revestive’i, kui arst on teile öelnud, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te unustate Revestive’i kasutada

Kui te unustate seda ravimit süstida (või kui te ei saa seda oma tavapärasel ajal teha), tehke seda samal päeval niipea kui võimalik. Ärge süstige seda kunagi rohkem kui üks kord päevas. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral süstimata.

Kui te lõpetate Revestive’i kasutamise

Kasutage seda ravimit nii kaua, kui arst on teile seda määranud. Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma oma arstiga eelnevalt konsulteerimata, sest ravi järsk katkestamine võib põhjustada muutusi teie organismi vedelikutasakaalus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmiste kõrvaltoimete tekkimisel pöörduge kohe arsti poole:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

-südame paispuudulikkus. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil esineb väsimust, õhupuudustunnet või pahkluude või säärepiirkonna turset;

-kõhunäärme põletik (pankreatiit). Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teil tekib tugev kõhuvalu koos palavikuga;

-soolesulgus (soole ummistumine). Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teil tekib tugev kõhuvalu koos oksendamise ja kõhukinnisusega;

-sapi eritumise vähenemine sapipõiest ja/või sapipõiepõletik. Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teil tekib naha ja silmavalgete kollasus, nahasügelus, tume uriin ja hele väljaheide või valu paremal pool ülakõhus või keskkõhus.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-minestamine. Kui teie südame löögisagedus ja hingamine on normaalsed ning te ärkate kiiresti, siis konsulteerige oma arstiga. Teistel juhtudel pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-hingamisteede infektsioon (ninakõrvalurgete, kurgu, hingamisteede või kopsude infektsioon);

-peavalu;

-kõhuvalu, kõhupuhitus, iiveldus, stoomi (kirurgilisel teel rajatud seedetrakti avaus kõhu eesseinal väljaheite eemaldamiseks) turse, oksendamine;

-punetus, valu või turse süstekohas.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-gripp või gripilaadsed sümptomid;

-söögiisu vähenemine;

-käte ja/või jalgade turse;

-unehäired, ärevus;

-köha, õhupuudustunne;

-polüübid (normaalsest koest erinevad väikesed moodustised) jämesooles;

-soolegaasid (kõhupuhitus);

-pankrease juha kitsenemine või sulgus, mis võib põhjustada pankreasepõletikku;

-sapipõiepõletik.

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

-polüübid (väikesed ebatavalised moodustised) peensooles.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-allergiline reaktsioon (ülitundlikkus);

-vedelikupeetus;

-polüübid (normaalsest koest erinevad väikesed moodustised) maos.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel esinevad kõrvaltoimed on üldiselt sarnased täiskasvanutel esinevate kõrvaltoimetega. Lastel ja noorukitel esines kliinilises uuringus sagedamini järgmisi kõrvaltoimeid: väsimus (väga sage), valulikud sooletühjendused (väga sage) ja pearinglus või uimasus (sage).

Lastega vanuses alla 1 aasta kogemused puuduvad.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Revestive’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, viaalil ja eeltäidetud süstlal pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks kohe ära kasutada. Lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 3 tunni jooksul temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus on hägune või sisaldab nähtavaid osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Kõik nõelad ja süstlad tuleb äraviskamiseks panna teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Revestive sisaldab

-Toimeaine on teduglutiid. Üks viaal pulbriga sisaldab 5 mg teduglutiidi. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks viaal 5 mg teduglutiidi 0,5 ml lahuses, mis vastab kontsentratsioonile 10 mg/ml.

-Teised koostisosad on L-histidiin, mannitool, naatriumvesinikfosfaatmonohüdraat, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks).

-Lahusti sisaldab süstevett.

Kuidas Revestive välja näeb ja pakendi sisu

Revestive koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist (5 mg teduglutiidi viaalis, 0,5 ml lahustit eeltäidetud süstlas).

Pulber on valge ja lahusti on selge ja värvitu.

Revestive’i pakendis on 1 viaal pulbrit koos 1 eeltäidetud süstlaga või 28 viaali pulbrit koos 28 eeltäidetud süstlaga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Iirimaa

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Juhised Revestive’i ettevalmistamiseks ja süstimiseks

Tähtis teave:

-Enne Revestive’i kasutamist lugege pakendi infolehte.

-Revestive on mõeldud nahaaluseks (subkutaanseks) süstimiseks.

-Ärge süstige Revestive’i veeni (intravenoosselt) ega lihasesse (intramuskulaarselt).

-Hoidke Revestive’i laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage Revestive’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, viaalil ja eeltäidetud süstlal. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

-Mitte lasta külmuda.

-Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks lahus kohe ära kasutada. Siiski, lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 3 tunni jooksul temperatuuril 25 °C.

-Ärge kasutage Revestive’i, kui märkate, et lahus on hägune või sisaldab osakesi.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

-Kõik nõelad ja süstlad tuleb äraviskamiseks panna teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse.

Pakendis olevad materjalid:

-1 või 28 viaali 5 mg teduglutiidi pulbriga;

-1 või 28 eeltäidetud süstalt lahustiga.

Süstimiseks vajalikud materjalid, mida ei ole pakendis:

-ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks vajalikud süstlanõelad (suurus 22 G, pikkus 1½" (0,7 x 40 mm));

-0,5 või 1 ml süstlad (0,02 ml või väiksemate jaotustega). Lastel võib kasutada 0,5 ml (või väiksemat) süstalt;

-peened subkutaanseks süstimiseks mõeldud süstlanõelad (näiteks suurus 26 G, pikkus 5/8" (0,45 x 16 mm) või lastel vastavalt vajadusele väiksemad nõelad);

-alkoholiga immutatud puhastuslapid;

-alkoholiga immutatud tampoonid;

-teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteiner kasutatud süstalde ja nõelte jaoks.

MÄRKUS: enne alustamist veenduge, et teil oleks puhas tööpind, ja seejärel peske enne jätkamist käed puhtaks.

1. Pange eeltäidetud süstal kokku

Pärast seda, kui teil on kõik materjalid käepärast, tuleb eeltäidetud süstal kokku monteerida. Alljärgnevalt näidatakse, kuidas seda teha.

1.1 Võtke eeltäidetud süstal lahustiga ja tõmmake eeltäidetud süstlalt ära valge plastkorgi ülemine osa, nii et selle külge saaks kinnitada ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks mõeldud nõela.

1.2 Kinnitage ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks mõeldud nõel (22 G, 1½" (0,7 x 40 mm)) kokkupandud eeltäidetud süstla külge, kruvides seda süstla külge päripäeva.

2. Lahustage pulber

Nüüd olete valmis pulbri lahustamiseks lahusti abil.

2.1Eemaldage pulbriviaalilt roheline eemaldatav kaas, puhastage viaali kork puhastuslapikesega ja laske kuivada. Ärge puudutage seejuures käega viaali korki.

2.2Tõmmake kokkupandud eeltäidetud lahustisüstla lahustamisnõelalt ära nõelakate. Ärge seejuures puudutage käega nõela otsa.

2.3Võtke pulbriviaal ühte kätte, suruge kokkupandud eeltäidetud süstlale kinnitatud lahustamisnõel läbi kummikorgi keskosa viaali ja vajutage kolb täies pikkuses alla, et süstida kogu eeltäidetud süstlas olev lahusti viaali.

2.4Jätke eeltäidetud süstla lahustamisnõel ja tühi süstal viaali. Laske viaalil ligikaudu 30 sekundit seista.

2.5Veeretage viaali pihkude vahel ligikaudu 15 sekundit. Seejärel keerake viaal õrnalt üks kord alaspidi, kusjuures eeltäidetud süstla lahustamisnõel ja tühi süstal on endiselt viaalis.

MÄRKUS: ärge loksutage viaali. Loksutamisel võib viaalis tekkida vaht, mis muudab lahuse väljatõmbamise viaalist keeruliseks.

2.6Laske viaalil ligikaudu kaks minutit seista.

2.7Kontrollige, et viaalis ei oleks lahustumata pulbrit. Kui viaali on jäänud lahustumata pulbrit, korrake samme 2.5 ja 2.6. Ärge loksutage viaali. Kui viaalis on endiselt lahustumata pulbrit, visake see viaal ära ning alustage uue viaaliga ettevalmistamist algusest peale.

MÄRKUS: valmislahus peab olema selge. Kui lahus on hägune või kui see sisaldab nähtavaid osakesi, ei tohi seda süstida.

MÄRKUS: pärast valmistamist tuleb lahus kohe ära kasutada. Valmislahust võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt kolm tundi.

3. Valmistage süstimiseks mõeldud süstal ette

3.1Eemaldage lahustamissüstal lahustamisnõela küljest, mis on endiselt viaalis, ja visake lahustamissüstal ära.

3.2Võtke süstimiseks mõeldud süstal ja kinnitage see lahustamisnõela külge, mis on veel viaalis.

3.3Keerake viaal korgiga allapoole, suruge lahustamisnõela ots punnkorgi lähedale ning täitke süstal lahusega, tõmmates kolbi ettevaatlikult tagasi.

MÄRKUS: kui teie arst on teile öelnud, et vajate süstimiseks kahte viaali, siis valmistage ette ka teine eeltäidetud süstal ning teine pulbri viaal, nagu on kirjeldatud sammudes 1 ja 2. Tõmmake teises viaalis olev lahus 3. lõigu samme korrates samasse süstimissüstlasse.

3.4 Eemaldage süstimiseks mõeldud süstal lahustamisnõela küljest, jättes nõela viaali sisse. Visake viaal ja lahustamisnõel koos teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse.

3.5Võtke süstimiseks mõeldud nõel, kuid ärge eemaldage plastmassist nõelakatet. Kinnitage nõel ravimit sisaldava süstimiseks mõeldud süstla külge.

3.6Veenduge, et süstlas ei oleks õhumulle. Kui süstlas on õhumulle, koputage sõrmeotsaga kergelt süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Seejärel vajutage ettevaatlikult kolvile, kuni õhumullid süstlast väljuvad.

3.7Arst on välja arvutanud teie annuse milliliitrites. Suruge süstlast välja see osa lahusest, mis ületab teie annuse, kusjuures nõelakate on endiselt peal.

4. Süstige lahus

4.1 Leidke kõhu piirkonnas koht (või reiel, kui teie kõhu nahk on valulik või tihke), kuhu teil on ravimit mugav manustada (vt joonist).

MÄRKUS: ärge kasutage iga päev süstimiseks sama kohta. Vahetage järjestikku süstimiskohti (kõhupiirkonna ülemine ja alumine vasakpoolne ja parempoolne osa), et vältida süstimisega seoses tekkida võivat ebamugavust. Ärge süstige ravimit põletikulisse, tursunud või armidega nahapiirkonda ega sünnimärkide või muude nahakahjustustega kohtadesse.

4.2 Puhastage süstimiseks sobiv koht nahal ringjate liigutustega alkoholitampooni abil, liikudes seestpoolt väljapoole. Laske nahal enne süstimist õhu käes kuivada.

4.3 Eemaldage süstimiseks ettevalmistatud süstla nõelalt plastkate. Haarake süstimiseks puhastatud nahapinnast ühe käega õrnalt kinni. Teise käega hoidke süstlast kinni nagu pliiatsist. Kallutage käsi randmest tahapoole ning suruge nõel 45°-se nurga all kiiresti läbi naha.

4.4 Tõmmake süstla kolbi ettevaatlikult tagasi. Kui näete süstlasse tulemas verd, tõmmake nõel nahast välja ja asendage see süstimiseks mõeldud süstlal uue sama suure puhta nõelaga. Te võite

endiselt kasutada süstlas olevat ravimit. Leidke puhastatud nahapinnal mõni teine koht, kuhu ravim süstida.

4.5Süstige aeglaselt ravim,vajutades pidevalt kolvile, kuni kogu ravim on süstitud ja süstal on tühi.

4.6Tõmmake nõel otsesuunas nahast välja ja visake nõel ja süstal koos teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse. Nõelatorke kohast võib immitseda veidi verd. Vajadusel suruge puhastuslapikese või marlitükikesega (2 x 2) õrnalt süstekohale, kuni veritsus lakkab.

4.7Visake kõik nõelad ja süstlad teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerisse või mõnda muusse kõvast materjalist seintega nõusse (näiteks kaanega puhastusvahendi pudelisse). Selline nõu peab olema torkekindel (nii ülalt kui ka külgedelt). Kui vajate teravate esemete hävitamiseks mõeldud konteinerit, võtke ühendust oma arstiga.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu