Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezolsta (darunavir / cobicistat) – Pakendi infoleht - J05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRezolsta
ATC koodJ05
Toimeainedarunavir / cobicistat
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

REZOLSTA 800 mg/150 mg õhukese polümeerikattega tabletid darunaviir/kobitsistaat

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on REZOLSTA ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne REZOLSTA võtmist

3.Kuidas REZOLSTA-t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas REZOLSTA-t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on REZOLSTA ja milleks seda kasutatakse

Mis on REZOLSTA?

REZOLSTA on retroviirusvastane ravim, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) põhjustatud infektsiooni raviks. See sisaldab kahte toimeainet, darunaviiri ja kobitsistaati. Darunaviir kuulub HIV-i ravimite rühma, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks. Selle toimel väheneb HIVi hulk teie organismis väga madala tasemeni. Seda antakse koos kobitsistaadiga, mis suurendab darunaviiri kogust veres. REZOLSTA-ga ravimise tulemusel paraneb teie immuunsüsteem (organismi loomulik kaitsevõime) ja väheneb risk HIV-infektsiooniga seotud haiguste tekkeks, aga REZOLSTA ei ravi teid HIV-st terveks.

Milleks seda kasutatakse?

REZOLSTA-t kasutatakse 18-aastaste või vanemate täiskasvanute raviks, kes on nakatunud HIV-ga (vt Kuidas REZOLSTA-t võtta).

REZOLSTA-t tuleb võtta koos teiste HIV ravimitega. Arst arutab teiega, milline ravimite kombinatsioon on teile sobivaim.

2. Mida on vaja teada enne REZOLSTA võtmist

Ärge võtke REZOLSTA-t

-kui olete darunaviiri, kobitsistaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on raske maksakahjustus. Kui te pole kindel oma maksahaiguse raskuses, küsige nõu oma arstilt. Vajalikuks võib osutuda mõne lisatesti tegemine.

Ärge kasutage REZOLSTA-t koos järgmiste ravimitega

Kui te võtate mõnda neist ravimitest, küsige arstilt nõu selle vahetamise kohta muu ravimi vastu.

Ravim

Ravimi näidustus

Alfusosiin

suurenenud eesnäärme raviks

Amiodaroon, bepridiil, dronedaroon, kinidiin,

teatud südameprobleemide, nt rütmihäirete

ranolasiin või lidokaiin (süstitav)

raviks

Karbamasepiin, fenobarbitaal ja fenütoiin

krambihoogude vältimiseks

Astemisool või terfenadiin

allergiasümptomite raviks

Kolhitsiin (kui teil on neeru/maksaprobleemid)

podagra või perekondliku Vahemere palaviku

 

raviks

Rifampitsiin

mõnede infektsioonide, nt tuberkuloosi raviks

Lurasidoon, pimosiid, kvetiapiin või sertindool

psüühikahäirete raviks

Tungaltera alkaloidid nagu ergotamiin,

migreeni ja peavalu raviks

dihüdroergotamiin, ergometriin ja

 

metüülergonoviin

 

Tsisapriid

mõnede seedetrakti häirete raviks

Naistepuna (Hypericum perforatum)

depressiooni puhul kasutatav taimne preparaat

Elbasviir/grasopreviir

C-hepatiidi infektsiooni raviks

Lovastatiin või simvastatiin

kolesteroolisisalduse vähendamiseks

Triasolaam või suukaudne midasolaam

aitab uinuda ja/või vähendab ärevust

Sildenafiil

pulmonaalseks arteriaalseks hüpertensiooniks

 

nimetatava südame- ja kopsuhäire raviks.

 

Sildenafiilil on ka teisi kasutusalasid. Vt punkti

 

„Muud ravimid ja REZOLSTA“.

Avanafiil

erektsioonihäire raviks

Tikagreloor

aitab vältida vereliistakute kokkukleepumist

 

(vedeldab verd) südameinfarkti põdenud

 

patsientide ravis

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne REZOLSTA võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusvastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

REZOLSTA-t võtvatel inimestel võivad ikkagi tekkida infektsioonid ja muud HIV-infektsiooniga seotud haigused. Vajalik on regulaarne kontakt arstiga.

REZOLSTA-t ja raltegraviiri (HIV-infektsiooni raviks) võtvatel inimestel võivad lööbed (üldiselt kerged kuni mõõdukad) esineda sagedamini kui patsientidel, kes võtavad ükskõik kumba ravimit eraldi.

REZOLSTA-t on kasutatud vaid piiratud arvul 65-aastastel või vanematel patsientidel. Kui kuulute sellesse vanuserühma, peate preparaadi REZOLSTA kasutamist arutama oma arstiga.

Tutvuge kindlasti alltoodud punktidega ja öelge oma arstile, kui need kehtivad teie kohta.

-Öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud probleeme maksaga, sealhulgas B-ja C- hepatiidi infektsioon. Arst võib hinnata teie maksahaiguse raskust enne otsustamist, kas te tohite REZOLSTA-t võtta.

-Öelge oma arstile, kui teil on esinenud probleeme neerudega. Teie arst kaalub hoolikalt, kas teid saab ravida REZOLSTA-ga.

-Öelge oma arstile, kui teil on suhkurtõbi. REZOLSTA võib tõsta veresuhkru taset.

-Öelge oma arstile kohe, kui märkate endal mingeid infektsiooninähtusid (näiteks suurenenud lümfisõlmed ja palavik). Mõnedel patsientidel, kellel on kaugelearenenud HIV-infektsioon ning kes on nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu põdenud ebaharilikke nakkusi (oportunistlikke infektsioone), võivad varsti pärast HIV ravi alustamist tekkida eelnevatest infektsioonidest tingitud põletikunähud. Arvatakse, et need sümptomid on tingitud organismi immuunvastuse

paranemisest, võimaldades organismil võidelda infektsioonidega, mis võisid olla olemas ilma selgelt väljendunud sümptomiteta.

-Lisaks oportunistlikele infektsioonidele võivad pärast seda, kui te alustate ravimite võtmist oma HIV infektsiooni raviks, tekkida ka autoimmuunhaigused (seisundid, mis tekivad siis, kui immuunsüsteem ründab organismi terveid kudesid). Autoimmuunhaigused võivad tekkida mitu kuud pärast ravi alustamist. Kui te märkate endal mis tahes infektsiooni sümptomeid või muid sümptomeid nagu lihasnõrkus, kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus, südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus, siis teavitage sellest otsekohe arsti, et saaksite vajalikku ravi.

-Öelge oma arstile, kui teil on hemofiilia. REZOLSTA võib suurendada verejooksuohtu.

-Öelge oma arstile, kui te olete allergiline sulfoonamiidide (nt teatud infektsioonide korral kasutatavad ravimid) suhtes.

-Öelge oma arstile, kui märkate endal mis tahes lihaste-luude probleeme. Mõnedel kombineeritud retroviirusvastast ravi saavatel patsientidel võib areneda osteonekroosi nimeline luuhaigus (verevarustuse halvenemisest tingitud luukoe hävimine). See võib olla tõenäolisem pikaajalise HIV ravi, immuunsüsteemi raskekujulise kahjustuse, ülekaalulisuse või alkoholi tarvitamise või kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks puhul. Osteonekroosi nähud on liigeste jäikus ja valu (eriti puusas, põlves ja õlas) ning raskused liigutuste sooritamisel. Teavitage oma arsti, kui te märkate endal mõnda neist sümptomitest.

Lapsed ja noorukid

REZOLSTA ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel, sest seda ei ole alla 18-aastastel patsientidel uuritud.

Muud ravimid ja REZOLSTA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teatud ravimeid ei tohi kasutada koos REZOLSTA-ga. Need on loetletud eespool pealkirja all „Ärge kasutage REZOLSTA-t koos järgmiste ravimitega”.

REZOLSTA-t ei tohi kasutada koos teise viirusvastase ravimiga, mis nõuab võimendamist või teise viirusvastase ravimiga, mis sisaldab võimendajat. Mõnel juhul võib olla vajalik teiste ravimite annuse muutmine. Seetõttu palun öelge alati oma arstile, kui te võtate mõnda muud HIV-vastast ravimit ja järgige hoolikalt arsti juhiseid selle kohta, milliseid ravimeid võib kombineerida.

REZOLSTA toime võib nõrgeneda, kui te võtate mõnda järgnevaist ravimeist. Öelge oma arstile, kui te võtate:

-bosentaan (südamehaiguse raviks),

-deksametasoon (süstitav) (kortikosteroid),

-efavirens, etraviriin, nevirapiin (HIV raviks),

-botsepreviir, telapreviir (C-hepatiidi infektsiooni raviks),

-rifapentiin, rifabutiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks).

REZOLSTA võtmine võib mõjutada teiste ravimite toimet. Öelge oma arstile, kui te võtate:

-amlodipiin, karvedilool, diltiaseem, disopüramiid, felodipiin, flekainiid, metoprolool, meksiletiin, nikardipiin, nifedipiin,propafenoon, timolool, verapamiil (südamehaiguse raviks), kuna nende ravimite toime või kõrvaltoimed võivad tugevneda;

-apiksabaan, dabigatraaneteksilaat, rivaroksabaan, varfariin (vere hüübimise vähendamiseks), kuna nende ravitoime või kõrvaltoimed võivad muutuda; arst võib teha teile vereanalüüsi;

-östrogeenipõhised hormonaalsed rasestumisvastased ja hormoonasendusravi preparaadid. REZOLSTA võib vähendada nende efektiivsust. Kui neid kasutatakse raseduse vältimiseks, on soovitatav kasutada alternatiivseid mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid;

-atorvastatiin, fluvastatiin, pitavastatiin, pravastatiin, rosuvastatiin (kolesteroolisisalduse vähendamiseks). Suureneda võib lihaskoe kahjustuse risk. Teie arst hindab, milline kolesteroolitaset langetav raviskeem on antud olukorras parim;

-tsüklosporiin, everoliimus, takroliimus, siroliimus (immuunsüsteemi raviks), kuna nende ravimite toime või kõrvaltoimed võivad tugevneda. Arst võib teha mõned lisaanalüüsid;

-Kortikosteroidid, sealhulgas betametasoon, budesoniid, flutikasoon, mometasoon, prednisoon, triamtsinoloon. Neid ravimeid kasutatakse allergiate, astma, põletikuliste soolehaiguste, silmade, liigeste ja lihaste põletikuliste seisundite ja muude põletikuliste seisundite raviks. Kui teiste ravimite kasutamine ei ole võimalik, tohib neid ravimeid kasutada ainult pärast meditsiinilist hindamist ja arsti tähelepanelikul jälgimisel kortikosteroidide kõrvaltoimete suhtes;

-buprenorfiin/naloksoon, metadoon (ravimid opiaatsõltuvuse raviks);

-salmeterool (astma raviks);

-artemeeter/lumefantriin (malaariaravis kasutatav kombineeritud ravim);

-dasatiniib, nilotiniib, vinblastiin, vinkristiin (vähiravimid);

-perfenasiin, risperidoon, tioridasiin (psühhiaatrilised ravimid);

-klorasepaat, diasepaam, estasolaam, flurasepaam (ravimid unehäirete või ärevuse raviks);

-prednisoon (kortikosteroid);

-sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil (erektsioonihäire korral või pulmonaalseks arteriaalseks hüpertensiooniks nimetatava südame- ja kopsuhäire raviks);

-simepreviir (C-hepatiidi infektsiooni raviks).

Teiste ravimite annused võivad vajada muutmist, kuna REZOLSTA ravitoime või kõrvaltoimed võivad muutuda teiste ravimitega kombineerimisel.

Öelge oma arstile, kui te võtate:

-alfentanüül (süstitav, tugeva ja lühiajalise toimegavaluvaigisti, mida kasutatakse kirurgiliste protseduuride puhul);

-digoksiin (teatud südamehaiguste raviks),

-klaritromütsiin (antibiootikum),

-klotrimasool, flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, posakonasool (seeninfektsioonide raviks). Vorikonasooli tohib võtta ainult pärast meditsiinilist hindamist,

-rifabutiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks),

-tadalafiil, sildenafiil, vardenafiil (erektsioonihäire korral või kõrge vererõhu raviks kopsuvereringes),

-amitriptüliin, desipramiin, imipramiin, nortriptüliin, paroksetiin, sertraliin, trasodoon

(depressiooni ja ärevuse raviks),

-maravirok (HIV infektsiooni raviks),

-kolhitsiin (podagra või perekondliku Vahemere palaviku raviks).Kui teil on neeru ja/või maksakahjustus vt lõik „Ärge kasutage REZOLSTA-t koos järgmiste ravimitega“;

-bosentaan (kopsuvereringes kõrge vererõhu raviks),

-buspiroon, klorasepaat, diasepaam, estasolaam, flurasepaam, solpideem, midasolaam süstitaval kujul (ravimid unehäirete ja/või ärevuse raviks),

-metformiin (2. tüüpi suhkurtõve raviks),

-fentanüül, oksükodoon, tramadool (valu raviks).

See ei ole täielik ravimite loend. Rääkige oma arstile kõigist ravimitest, mida te võtate.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või toidate last rinnaga, teavitage sellest otsekohe oma arsti. Rase või imetav ema ei tohi REZOLSTA-t võtta, välja arvatud juhul, kui nii on määranud arst. HIV nakkusega naised ei tohi imikut rinnaga toita, kuna HIV võib lapsele rinnapiima kaudu edasi kanduda ja kuna ravimi toime lapsele on teadmata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te tunnete pärast REZOLSTA võtmist pearinglust.

3.Kuidas REZOLSTA-t võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Te peate võtme REZOLSTA-t iga päev ja alati koos toiduga. REZOLSTA ei toimi korralikult ilma toiduta. Peate sööma eine või suupiste 30 minutit enne REZOLSTA võtmist. Toidu iseloom ei ole oluline.

-Neelake tablett tervelt alla koos joogiga nagu vesi või piim. Kui teil on raskusi REZOLSTA allaneelamisega, rääkige sellest oma arstile.

-Võtke oma muud HIV ravimid, mida kasutatakse kombinatsioonis REZOLSTA-ga, vastavalt arsti soovitustele.

Lastekindla korgi eemaldamine

Plastikpudelil on lastekindel kork, mis tuleb avada järgmiselt:

-Suruge keeratavat plastkorki allapoole ja keerake seda samal ajal vastupäeva.

-Eemaldage lahtikeeratud kork.

Kui te võtate REZOLSTA-t rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te unustate REZOLSTA-t võtta

Kui te märkate seda 12 tunni jooksul, võtke tablett kohe sisse. Võtke ravimit alati koos toiduga. Kui te märkate seda hiljem kui 12 tundi, jätke annus vahele ja võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage REZOLSTA võtmist ilma arstiga nõu pidamata.

Pärast ravi alustamist ei tohi seda lõpetada ilma arsti juhisteta.

HIV ravi võib parandada teie enesetunnet. Ärge lõpetage REZOLSTA võtmist isegi siis, kui tunnete end paremini. Pidage kõigepealt nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest.

Teatatud on maksaprobleemidest, mis võivad vahel olla tõsised. Teie arst peab enne ravi alustamist REZOLSTA-ga tegema vereanalüüse. Kui teil on krooniline B- või C-hepatiit, kontrollib teie arst teie vereanalüüse sagedamini, sest teil on suurem tõenäosus maksaprobleemide tekkeks. Rääkige oma arstiga maksaprobleemide nähtudest ja sümptomitest. Nende hulka võivad kuuluda naha või silmavalgete kollaseks muutumine, tume (tee värvi) uriin, hele väljaheide, iiveldus, oksendamine, isu kadumine või valu, valulikkus või tundlikkus paremal pool roiete all.

REZOLSTA sage kõrvaltoime on nahalööve (sagedasem, kui kasutatakse koos raltegraviiriga), sügelus. Lööve on tavaliselt kerge kuni mõõdukas. Nahalööve võib olla ka harvaesineva raske seisundi sümptom. Seetõttu on oluline võtta ühendust oma arstiga, kui teil tekib nahalööve. Teie arst soovitab, kuidas toimida sümptomitega või kas ravi REZOLSTA-ga tuleb lõpetada.

Teised kliiniliselt olulised kõrvaltoimed, mis tekkisid kuni 1 patsiendil 10-st, olid diabeet. Kõhunäärmepõletikku (pankreatiit) on registreeritud kuni 1 patsiendil 100-st.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

-peavalu;

-kõhulahtisus, iiveldus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-allergilised reaktsioonid nagu nõgeslööve (urtikaaria), sügelus, naha ja teiste kudede (kõige sagedamini huulte või silmade) raske turse;

-vähenenud söögiisu;

-ebanormaalsed unenäod;

-oksendamine, kõhu valu või paisumine, seedehäired, kõhupuhitus;

-lihaste valu, lihaste krambid või nõrkus;

-väsimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-infektsiooni või autoimmuunhaiguse sümptomid (immuunsüsteemi reaktivatsiooni sündroom);

-osteonekroos (luu verevarustuse katkemise tõttu tekkiv luukoe hävimine);

-rinnanäärmete suurenemine;

-nõrkus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

-DRESS-sündroomiks nimetatav reaktsioon [raske lööve, millega võivad kaasneda palavik, väsimus, näo või lümfisõlmede turse, eosinofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine, toimed maksale, neerudele või kopsudele].

Mõned kõrvaltoimed on tüüpilised HIV ravimitele, mis kuuluvad samasse rühma REZOLSTA-ga. Need on:

-lihasvalu, -hellus või -nõrkus. Harvadel juhtudel on need lihaste häired olnud tõsised.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas REZOLSTA-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

REZOLSTA ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida REZOLSTA sisaldab

Toimeained on darunaviir ja kobitsistaat. Üks tablett sisaldab 800 mg darunaviiri (etanolaadina) ja 150 mg kobitsistaati.

Teised koostisosad on hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos ränidioksiidiga, kolloidne ränidioksiid, krospovidoon ja magneesiumstearaat. Õhuke polümeerikate sisaldab osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkoholi, titaandioksiidi, makrogooli, talki, punast raudoksiidi ja musta raudoksiidi.

Kuidas REZOLSTA välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega roosad, ovaalsed tabletid, mille ühele küljele on märgitud TG ja teisele küljele 800. 30 tabletti plastpudelis.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgia

Tootja:

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Malta

Janssen-Cilag A/S

AM MANGION LTD.

Bregnerødvej 133

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

DK-3460 Birkerød

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tlf: +45 45 94 82 82

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Nederland

Janssen-Cilag GmbH

Janssen-Cilag B.V.

Johnson & Johnson Platz 1

Graaf Engelbertlaan 75

D-41470 Neuss

NL-4837 DS Breda

Tel: +49 2137 955-955

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Janssen-Cilag AS

Lõõtsa 2

Postboks 144

EE-11415 Tallinn

NO-1325-Lysaker

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Österreich

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Λεωφόρος Ειρήνης 56

Vorgartenstraße 206B

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

A-1020 Wien

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel: +43 1 610 300

España

Polska

Janssen-Cilag, S.A.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

E-28042 Madrid

PL-02-135 Warszawa

Tel: +34 91 722 81 00

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Portugal

Janssen-Cilag

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Queluz de Baixo

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

PT-2734-503 Barcarena

 

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

România

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Johnson & Johnson România SRL

Oreškovićeva 6h

Str. Tipografilor nr. 11-15

10010 Zagreb

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

Tel: +385 1 6610 700

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

 

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Slovenija

Janssen-Cilag Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000 Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel: +386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1 494 567 444

 

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu