Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ribavirin Teva (ribavirin) – Pakendi infoleht - J05AB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRibavirin Teva
ATC koodJ05AB04
Toimeaineribavirin
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Ribavirin Teva 200 mg kõvakapslid ribaviriin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ribavirin Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ribavirin Teva kasutamist

3.Kuidas Ribavirin Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ribavirin Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ribavirin Teva ja milleks seda kasutatakse

Ribavirin Teva sisaldab toimeainet ribaviriini. See ravim peatab mitut tüüpi viiruste, sh hepatiit C viiruse paljunemise. Seda ravimit ei tohi kasutada ilma interferoonita alfa-2b, st Ribavirin Teva’t ei tohi kasutada ainsa ravimina.

Patsiendid, kes ei ole varem ravi saanud:

Ribavirin Teva kombinatsiooni interferooniga alfa-2b kasutatakse 3-aastaste ja vanemate kroonilise hepatiit C (HCV) infektsiooniga patsientide raviks. Vähem kui 47 kg kaaluvatele lastele ja noorukitele on saadaval lahuse ravimvorm.

Varem ravi saanud täiskasvanud patsiendid:

Ribavirin Teva kombinatsiooni interferooniga alfa-2b kasutatakse täiskasvanud kroonilise hepatiit C infektsiooniga patsientide raviks, kui varasem ravi ainult interferoon alfaga on olnud tulemuslik, kuid haigus on retsidiveerunud.

Puudub ohutuse ja efektiivsuse informatsioon ribaviriini kasutamise kohta koos interferooni pegüleeritud või teiste (st mitte alfa-2b-) vormidega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

2. Mida on vaja teada enne Ribavirin Teva kasutamist

Ärge võtke Ribavirin Teva’t

Ärge võtke Ribavirin Teva’t, kui midagi järgnevast kehtib teie või teie eestkostel oleva lapse kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Ribavirin Teva võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

-te olete ribaviriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-te olete rase või plaanite rasestuda (vt lõik „Rasedus ja imetamine”).

-te toidate last rinnaga.

-teil on olnud tõsine südameprobleem viimase 6 kuu jooksul.

-teil on mistahes verehaigus, näiteks aneemia (madal vererakkude arv), talasseemia või sirprakuline aneemia

Pea meeles: Palun lugege lõiku “Ärge võtke” teiste ravimite pakendite infolehtedest, enne kui hakkate neid kasutama kombinatsioonis selle ravimiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mitmed tõsised kõrvaltoimed on seotud ka ribaviriini ja alfa-(peg)interferooni kooskasutamisega. Need on:

Psühhiaatrilised- ja kesknärvisüsteemi häired (nt depressioon, suitsiidimõtted, suitsiidikatsed, agressiivne käitumine jne). Vajate erakorralist meditsiinilist abi, kui täheldate, et olete depressioonis, teil on enesetapumõtted või kui teie käitumine on muutunud. Otstarbekas on paluda perekonnaliikmel või lähedasel sõbral aidata teil märgata depressiooni ilminguid või käitumuslikku muutust.

Tõsised silmahaigused

Hamba ja hambajuureümbrise kahjustused: Hamba ja hambajuureümbrise kahjustusi esines patsientidel, kes said ribaviriini kombinatsioonis alfa-2b-(peg)interferooniga. Te peate oma hambaid hoolikalt harjama kaks korda päevas ning külastama regulaarselt hambaarsti. Lisaks võib mõnedel patsientidel esineda oksendamist. Juhul, kui teil selline reaktsioon tekib, peate oma suu pärast oksendamist hoolikalt loputama.

Mõndadel lastel ja noorukitel võib tekkida võimetus saavutada täielikku täiskasvanu pikkuskasvu.

Kilpnäärmehormooni (TSH) taseme tõus lastel ja noorukitel.

Lapsed

Kui hooldate last ja teie arst otsustab kombinatsioonravi alfa-2b-peginterferooni või alfa-2b-interferooniga mitte edasi lükata täiskasvanueani, on tähtis arvestada, et kombinatsioonravi on põhjustanud kasvu pärssumist, mis mõnel patsiendil võib olla pöördumatu.

Lisaks eelnevale on Ribavirin Teva’t võtvatel patsientidel esinenud järgmist:

Hemolüüs: Ribavirin Teva võib põhjustada aneemiat tekitavat punaliblede lagunemist, mis võib põhjustada südame funktsioonihäire või süvendada südamehaiguse sümptomeid. Pantsütopeenia: Ribavirin Teva võib koos peginterferooniga kasutamisel põhjustada trombotsüütide (vereliistakute) ning puna- ja valgeliblede arvu vähenemist.

Vere, neerude ja maksa funktsiooni hindamiseks tehakse teatud vereanalüüsid.

-Arst teeb vereanalüüse regulaarselt, et teada, kas see ravi toimib.

-Sõltuvalt vereanalüüside tulemustest võib arst muuta kapslite arvu, mida te võtate või võtab teie hooldatav laps, samuti võib ta määrata selle ravimi muu suurusega pakendi või muuta ravi kestust.

-Kui teil on või tekivad rasked neeru- või maksaprobleemid, siis see ravi peatatakse.

Otsige otsekohe meditsiinilist abi, kui teil tekivad selle ravimi võtmise ajal raske allergilise reaktsiooni sümptomid (nt hingamisraskus, kähisev hingamine või nõgestõbi).

Pidage nõu oma arstiga, kui teie (või teie eestkostel olev laps):

-olete sünnitamiseas naine (vt lõik “Rasedus ja imetamine”).

-olete mees ja teie naissoost partner on sünnitamiseas (vt lõik “Rasedus ja imetamine”).

-kui teil on eelnevalt esinenud südame seisund või teil on südamehaigus.

-kui teil on lisaks C-hepatiidile veel probleeme

maksaga.

-kui teil on probleeme kilpnäärmega.

-teil on HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) või teil on esinenud muid immuunsüsteemi häireid.

Üksikasjalikumat teavet nende ohutusega seotud probleemide kohta saate alfa-(peg)interferooni pakendi infolehest.

Pea meeles: Enne kui alustate kombinatsioonravi, lugege palun Ribavirin Teva’ga kombinatsioonis kasutatavate ravimite pakendi infolehtedest lõiku “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kui laps kaalub vähem kui 47 kg või ei suuda kapsleid neelata, tuleb kasutada ribaviriini suukaudset lahust.

Muud ravimid ja Ribavirin Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te (või teie eestkostel olev laps) võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta:

-asatiopriini, ravimit, mis surub alla immuunsüsteemi; selle ravimi kasutamine koos ribaviriiniga võib tõsta raskete verehaiguste tekkeriski.

-inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) vastaseid ravimeid [nukleosiidi pöördtranskriptaasi inhibiitori (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI) ja/või saate kombineeritud retroviiruste vastast ravi (combined anti-retroviral therapy, cART)]:

-selle ravimi võtmine kombinatsioonis alfainterferooni ja HIV-vastase ravimiga võib suurendada riski laktatsidoosi, maksapuudulikkuse ja vere kõrvalekallete (hapnikku transportivate vere punaliblede, teatud infektsioonidega võitlevate vere valgeliblede, trombotsüütideks nimetatavate vere hüübimise rakkude arvu vähenemine) tekkeks.

-zidovudiini ja stavudiini puhul ei ole kindel, kas see ravim muudab nende ravimite toimimise viisi. Seetõttu kontrollitakse regulaarselt teie verd, et olla kindel, et HIV

infektsioon ei ole halvenenud. Kui see halveneb, otsustab teie arst, kas Ribavirin Teva ravi on tarvis muuta või mitte. Lisaks võib patsientidel, kes saavad zidovudiini ja ribaviriini kombinatsioonis alfainterferoonidega, olla suurem risk aneemia (punaste vereliblede väike arv) arenemiseks. Seetõttu ei ole zidovudiini ja ribaviriini kasutamine kombinatsioonis alfainterferoonidega soovitatav.

-laktatsidoosi (piimhappe kogunemine organismis) ja kõhunäärme põletiku riski tõttu ei ole soovitatav kasutada ribaviriini ja didanosiini ning ribaviriini ja stavudiini kasutamist tuleb vältida.

-koinfektsiooniga patsientidel, kelle maksahaigus on kaugele arenenud, võib cART-ravi suurendada maksafunktsiooni halvenemise riski. Selles patsientide alarühmas võib alfainterferoonravi lisamine monoteraapiana või kombinatsioonis ribaviriiniga riski suurendada.

Pea meeles: Enne kui alustate kombinatsioonravi selle ravimiga, lugege palun Ribavirin Teva’ga kombinatsioonis kasutatavate ravimite pakendi infolehtedest lõiku “Muud ravimid”.

Rasedus ja imetamine

Te ei tohi te võtta seda ravimit, kui olete rase. See ravim võib tugevasti kahjustada teie sündimata last (embrüod).

Kui esineb mistahes võimalus rasestumiseks, peavad nii nais- kui meespatsiendid oma seksuaalkäitumises rakendama erilisi ettevaatusabinõusid:

Sünnitamiseas neiud või nai

Teie rasedustest peab olema negatiivne enne ravi algust, ravi jooksul igal kuul ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Rääkige sellest oma arstiga.

Mehed

Ärge olge seksuaalvahekorras raseda naisega, kui te ei kasuta kondoomi. See vähendab võimalust, et ribaviriin võiks sattuda naise organismi.

Kui teie naissoost partner ei ole praegu rase, kuid on sünnitamiseas, peab ta tegema rasedustesti iga kuu ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Teie või teie naispartner peate kasutama tõhusat rasestumisvastast vahendit sel ajal, kui te võtate seda ravimit ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Rääkige sellest oma arstiga (vt „Ärge võtke Ribavirin Teva’t“).

Kui olete naine ja toidate rinnaga last, ei tohi te seda ravimit võtta. Lõpetage rinnaga toitmine enne kui alustate selle ravimi võtmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele; siiski võivad Ribavirin Teva’ga koos kasutatavad teised ravimid põhjustada unisust, väsimust või segasust.

Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kui te tunnete väsimust või unisust või olete segaduses.

3.Kuidas Ribavirin Teva’t võtta

Üldine informatsioon selle ravimi võtmise kohta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke suuremat annust kui soovitatav ja võtke ravimit nii kaua, kui seda on välja kirjutatud. Arst on määranud teile sobivad selle ravimi annused sõltuvalt sellest, kui suur on teie või teie eestkostel oleva lapse kehakaal.

Täiskasvanud

Ribavirin Teva soovitatav annus ja ravi kestus sõltub patsiendi kehakaalust ja Ribavirin Teva’ga koos kasutatavatest ravimitest.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Annustamine üle 3-aastastel lastel ja noorukitel sõltub kehakaalust ja koos Ribavirin Teva’ga kasutatavatest ravimitest. Soovituslik Ribavirin Teva annus koos alfa-2b-interferooniga on toodud allolevas tabelis.

Ribavirin Teva annus sõltuvalt kehakaalust, kui kasutatakse kombinatsioonis alfa-2b-interferooniga või alfa-2b-peginterferooniga üle 3-aastastel lastel ja noorukitel

Kui laps/nooruk kaalub (kg)

Ribavirin Teva tavaline

200 mg kapslite arv

 

ööpäevane annus

 

47…49

600 mg

1 kapsel hommikul ja 2 kapslit

 

 

õhtul

50...65

800 mg

2 kapslit hommikul ja 2 kapslit

 

 

õhtul

> 65

Vt täiskasvanu annus

Võtke ettenähtud annus suukaudselt, koos veega ja söögi ajal. Ärge kõvakapsleid närige. Lastele ja noorukitele, kes ei suuda kõvakapsleid neelata, on saadaval ribaviriini suukaudne lahus.

Pea meeles: Seda ravimit kasutatakse ainult kombinatsioonis teiste ravimitega C-hepatiidi viiruse infektsiooni raviks. Täieliku informatsiooni saamiseks lugege kindlasti “Kuidas kasutada” lõiku Ribavirin Teva’ga kombinatsioonis kasutatavate ravimite pakendi infolehelt.

Kui te võtate Ribavirin Teva’t rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit nii kiiresti kui võimalik.

Kui te unustate Ribavirin Teva’t võtta

Võtke/manustage ununenud annus niipea kui võimalik sama päeva jooksul. Kui terve päev on möödunud, konsulteerige arstiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Palun lugege “Võimalikud kõrvaltoimed” lõiku Ribavirin Teva’ga kombinatsioonis kasutatavate ravimite pakendi infolehelt.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim kombinatsioonis teiste ravimitega põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kuigi kõik soovimatud toimed ei pruugi teil tekkida, võib nende ilmnemisel osutuda vajalikuks arstiabi.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate kombinatsioonravi ajal teiste ravimitega mõnda järgmistest kõrvaltoimetest:

-valu rinnus või püsiv köha; südame löögisageduse muutused; minestus

-segasus, depressioon; enesetapumõtted või agressiivne käitumine, enesetapukatse; teiste inimeste elu ohustamise mõtted

-tuimus- või kihelustunne

-uinumis-, mõtlemis- või kontsentreerumisraskused

-tugev kõhuvalu; must või tõrvasarnane väljaheide; veri väljaheites või uriinis; valu alaseljas või küljes

-valulik või raskendatud urineerimine

-raske ninaverejooks

-palavik või külmavärinad, mis algavad pärast mõnenädalast ravi

-nägemis- või kuulmishäired

-raske nahalööve või punetus.

Ribaviriini ja alfainterferoonravimi kombinatsiooni puhul on täiskasvanutel teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sagedli teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

-punaste vererakkude arvu vähenemine (mis võib põhjustada väsimust, hingeldust, pearinglust), neutrofiilide arvu vähenemine (mis võib muuta teid erinevatele infektsioonidele vastuvõtlikumaks),

-kontsentreerumishäired, ärevus- või närvilisustunne, meeleolu kõikumine, masendustunne või ärrituvus, väsimus, uinumisraskused või unetus,

-köha, suukuivus, farüngiit (kurguvalu),

-kõhulahtisus, pearinglus, palavik, gripisarnased sümptomid, peavalu, iiveldus, raputavad külmavärinad, viirusinfektsioon, oksendamine, nõrkus,

-isukaotus, kehakaalu langus, kõhuvalu,

-kuiv nahk, ärritus, juuste väljalangemine, kihelus, lihasvalu, lihasvalud, valu liigestes ja lihastes, lööve.

Sageli teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-vereliistakuteks nimetatavate vere hüübimist põhjustavate rakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada kergesti tekkivaid verevalumeid ja spontaanseid verejookse, lümfotsüütideks nimetatavate teatud valgete vererakkude, mis aitavad võidelda infektsiooniga, arvu vähenemine, kilpnäärme aktiivsuse langus (mis võib teil põhjustada väsimustunnet, masendust, suurenenud külmakartlikkust ja teisi sümptomeid), veresuhkru või kusihappe (nagu podagra korral) sisalduse suurenemine veres, madal kaltsiumi tase veres, raske aneemia,

-seen- või bakteriaalsed infektsioonid, nutt, agitatsioon, amneesia, mälu kahjustus, närvilisus, ebanormaalne käitumine, agressiivne käitumine, viha, segasustunne, huvipuudus, vaimne häire, meeleolu muutused, ebatavalised unenäod, enesevigastuse soov, unisus, unehäired, huvipuudus seksi vastu või seksuaalne võimetus, peapööritus (pöörlemistunne),

-hägune või ebanormaalne nägemine, ärritus või valu või infektsioon silmas, silmade kuivus või

pisaravool, kuulmishäired või hääle muutus, helin kõrvus, infektsioon kõrvas, kõrvavalu, ohatis (herpes simplex), maitsetundlikkuse muutus, maitsetundlikkuse kadu, veritsevad igemed või haavandid suus, põletav tunne keelel, haavandid keelel, igemepõletik, probleemid hammastega, migreen, hingamisteede infektsioonid, sinusiit, ninaverejooks, ebaproduktiivne köha, kiire või raske hingamine, kinnine või vesine nina, janu, hamba kahjustus,

-südamekahin (südamelöökide ebanormaalne kõla), valu või ebamugavustunne rinnus, minestustunne, halb enesetunne, õhetus, suurenenud higistamine, talumatus kuuma suhtes ja liigne higistamine, madal või kõrge vererõhk, südamepekslemine (südame tagumine), kiire südamelöögisagedus,

-kõhu turse, kõhukinnisus, seedehäire, sooltegaasid (gaaside väljumine), suurenenud söögiisu, ärritatud käärsool, eesnäärme ärritus, kollatõbi (kollane nahk), vedel väljaheide, valu paremal roiete piirkonnas, suurenenud maks, maoärritus, sagenenud urineerimisvajadus, tavalisest suurem uriini hulk, kuseteede infektsioon, uriini muutused,

-raske, ebaregulaarne menstruatsioon või menstruatsiooni puudumine, ebatavaliselt tugev ja pikenenud menstruatsioon, valulik menstruatsioon, munasarjade või tupe häire, valu rinnanäärmes, erektsioonihäire,

-ebanormaalne juuksestruktuur, akne, artriit, verevalumid, ekseem (põletikuline, punetav, kihelev ja kuiv nahk koos võimalike leemetavate kahjustustega), nõgeslööve, suurenenud või vähenenud puutetundlikkus, küünte kahjustused, lihasspasmid, tuimus- või kihelustunne, valu jäsemes, valu liigestes, käte värisemine, psoriaas, paistes või turses käed ja pahkluud, tundlikkus päikesevalgusele, nahapinnast kõrgemate täpikujuliste elementidega lööve, nahapunetus või – kahjustus, näo turse, näärmete turse (lümfisõlmede turse), lihaspinge, tuumor (mittespetsiifiline), tasakaaluhäired kõndimisel, vee sisalduse häired.

Aeg-ajalt teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-mitteolemasolevate asjade kuulmine või nägemine,

-südameatakk, paanikahoog,

-ülitundlikkusreaktsioon ravimi suhtes,

-kõhunäärmepõletik, luuvalu, melliitdiabeet,

-lihasnõrkus.

Harva teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

-haigushoog (krambid)

-kopsupõletik,

-reumatoidartriit, neeruprobleemid,

-tume või verine väljaheide, tugev kõhuvalu

-sarkoidoos (haigus, mida iseloomustab püsiv palavik, kehakaalu langus, liigesevalu ja turse, nahakahjustused ja näärmete turse),

-vaskuliit.

Väga harva teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

-enesetapp.

-insult (aju vereringehäire)

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-teiste inimeste elu ohustamise mõtted,

-mania (liigne või mõistmatu entusiasm),

-perikardiit (südamepauna põletik), perikardi efusioon [vedeliku kogum, mis tekib perikardi (südamepauna) ja südame vahele]

-keele värvuse muutus.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Järgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud ribaviriini ja alfa-2b-interferooni võtvatel lastel ja noorukitel

Väga sageli teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

-punaste vererakkude arvu vähenemine (mis võib põhjustada väsimust, hingeldust, pearinglust), neutrofiilide arvu vähenemine (mis võib muuta teid erinevatele infektsioonidele vastuvõtlikumaks),

-kilpnäärme aktiivsuse vähenemine (mis võib põhjustada väsimustunnet, depressiooni, suurenenud tundlikkust külma suhtes ja teisi sümptomeid),

-masendustunne või ärrituvus, ebamugavustunne kõhus, halb enesetunne, meeleolu kõikumine, väsimustunne, uinumis- või magamisraskused, viirusinfektsioon, nõrkus,

-kõhulahtisus, pearinglus, palavik, gripilaadsed sümptomid, peavalu, isu kaotus või suurenenud söögiisu, kaalukaotus, kasvukiiruse vähenemine (pikkuses ja kaalus), valu parempoolsete roiete ümbruses, farüngiit (kurguvalu), raputavad külmavärinad, kõhuvalu, oksendamine,

-kuiv nahk, juustekadu, ärritus, kihelus, lihasvalu, valud lihastes, valu liigestes ja lihastes, lööve.

Sageli teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-vereliistakuteks nimetatavate vere hüübimist põhjustavate rakkude arvu vähenemine (see võib põhjustada kergesti tekkivaid verevalumeid ja spontaanseid verejookse),

-triglütseriidide liig veres, kusihappe liig veres (nagu podagra korral), kilpnäärme aktiivsuse suurenemine (mis võib põhjustada närvilisust, kuumatalumatust ja ülemäärast higistamist, kaalukaotust, südamepekslemist, värinaid),

-agitatsioon, viha, agressiivne käitumine, käitumishäire, keskendumisraskused, emotsionaalne ebastabiilsus, minestamine, ärevus- või närvilisustunne, külmatunne, segasustunne, rahutustunne, unisus, huvi või tähelepanu puudumine, meeleolumuutused, valu, halb une kvaliteet, uneskõndimine, suitsiidikatse, unehäired, ebatavalised unenäod, soov ennast vigastada,

-bakteriaalsed infektsioonid, tavaline külmetus, seeninfektsioonid, ebanormaalne nägemine, kuivad silmad või pisaravool, infektsioon kõrvas, silma ärritus või valu või infektsioon, maitsetundlikkuse muutused, hääle muutumine, ohatis, köha, igemepõletik, ninaverejooks, ninaärritus, valu suus, farüngiit (kurguvalu), kiire hingamine, hingamisteede infektsioonid, kestendavad huuled ja lõhed suunurkades, hingeldus, sinusiit, aevastamine, haavandid suus, haavandid keelel, kinnine või vesine nina, kurguvalu, hambavalu, hamba abstsess, hamba kahjustus, peapööritus (pöörlemistunne), nõrkus,

-valu rinnus, õhetus, palpitatsioonid (pekslevad südamelöögid), kiire südamelöögisagedus,

-maksa funktsiooni kõrvalekalded,

-maohappe refluks, seljavalu, voodimärgamine, kõhukinnisus, gastroösofageaalne või rektaalne häire, pidamatus, söögiisu suurenemine, mao ja soolte limaskesta põletik, maoärritus, vedel väljaheide,

-urineerimishäired, kuseteede infektsioon,

-raske või ebaregulaarne menstruatsioon või menstruatsiooni puudumine, ebatavaliselt raske ja pikenenud menstruatsioon, tupe häire, tupe põletik, valu munandites, meessugutunnuste areng,

-akne, verevalumid, ekseem (põletikuline, punetav, sügelev ja kuiv nahk võimalike leemetavate lesioonidega), puutetundlikkuse suurenemine või vähenemine, suurenenud higistamine, lihasliigutuste kasv, lihaspinge, jäseme valu, küünekahjustus, tuimus- või surisemistunne, kahvatu nahk, nahapinnast kõrgemate täpikujuliste elementidega lööve, värisevad käed, naha punetus või -kahjustus, naha värvuse muutus, naha tundlikkus päikesevalgusele, nahahaavand, tursed liigse vedeliku kogunemise tõttu, näärmete turse (lümfisõlmede turse), treemor, tuumor (mittespetsiifiline).

Aeg-ajalt teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-ebatavaline käitumine, emotsionaalne häire, hirm, õudusunenäod,

-silmalaugude sisepinnaga piirneva limaskesta veritsus, hägune nägemine, unisus, valguskartus, kihelustunne silmades, näopiirkonna valu, põletikulised igemed,

-ebamugavustunne rinnus, hingamisraskused, kopsuinfektsioon, ebamugavustunne ninas, kopsupõletik, hingeldus,

-madal vererõhk,

-suurenenud maks,

-valulik menstruatsioon,

-kihelus pärakupiirkonnas (naaskelsabad või solkmed), villiline lööve (vöötohatis), vähenenud puutetundlikkus, lihastõmblused, naha valulikkus, kahvatus, naha irdumine, punetus, turse.

Täiskasvanute, laste ja noorukite puhul on esinenud ka teateid katsetest ennast vigastada.

Selle ravimi kasutamisel kombinatsioonis alfainterferooni sisaldava ravimiga võib tekkida ka:

-aplastiline aneemia, puhtakujuline punaliblede aplaasia (seisund, mille korral on lõppenud või vähenenud vere punaliblede tootmine kehas); see põhjustab raskekujulist aneemiat, mille sümptomite hulka kuulub ebaharilik väsimus ning energiapuudus,

-meelepetted, ülemiste ja alumiste hingamisteede infektsioon,

-kõhunäärme põletik,

-raskekujulised lööbed koos villidega suu, nina, silma ja teistel limaskestadel (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom), toksiline epidermaalne nekrolüüs (naha pealmise kihi villistumine ning irdumine).

Selle ravimi ja alfainterferooni sisaldava ravimi kombinatsiooni korral on teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest:

-ebatavalised mõtted, mitte olemasolevate asjade kuulmine või nägemine, vaimse seisundi muutumine, meeltesegadus,

-angioödeem (käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust), insult (aju vereringehäire),

-Vogt-Koyanagi-Harada sündroom (autoimmuunne põletikuline häire, mis mõjutab silmi, nahka ning kõrvade, aju ja seljaaju kelmet),

-bronhokonstriktsioon ja anafülaksia (raske terve organismi allergiline reaktsioon), püsiv köha,

-silmaprobleemid, sealhulgas võrkkesta kahjustus, võrkkesta arteri sulgus, nägemisnärvi põletik, silma turse ja väikesed täpid nägemisväljas (valged ladestused võrkkestal),

-kõhupiirkonna suurenemine, kõrvetised, raskused või valulikkus roojamisel,

-ägedad allergilised reaktsioonid, sealhulgas urtikaaria (nõgestõbi), verevalumid, intensiivne valu jäsemes, valu sääres või reies, liikumisulatuse kadumine, jäikus, sarkoidoos (haigus, millele on iseloomulik püsiv palavik, kehakaalu langus, liigeste valu ja turse, nahakahjustused ja tursunud näärmed).

See ravim kombinatsioonis alfa-2b-peginterferooniga või alfa-2b-interferooniga võib põhjustada ka:

-uriini tumenemist, hägustumist või värvumist ebatavalist värvi,

-hingamisraskusi, muutusi südamelöökides, valu rinnus, valu vasaku käsivarre alaosas, valu lõualuus,

-teadvuse kadu,

-võimetust kasutada näolihaseid, näolihaste lõtvumist või lihasjõu kadu, puutetundlikkuse kadu,

-nägemise kadu.

Teie või teie hooldaja peate otsekohe helistama oma arstile kui teil on mõni nendest kõrvaltoimetest.

Kui te olete HCV/HIV-i koinfektsiooniga täiskasvanud patsient, kes saab HIV vastast ravi, võib selle ravimi ja alfa-2b-peginterferooni lisamine suurendada maksa funktsiooni halvenemise kombineeritud retroviirusevastase ravi (cART) riski ja suurendada riski laktatsidoosi, maksapuudulikkuse ning verenäitajate kõrvalekallete (hapnikku kandvate vererakkude, teatud valgete vererakkude, mis võitlevad infektsioonide vastu ning vere hüübimist põhjustavate rakkude, ehk vereliistakute arvu vähenemine) tekkeks (NRTI).

HCV/HIV koinfitseerunud patsientidel, kes saavad cART-ravi, on ribaviriini kõvakapslite ja alfa-2b-peginterferooni (ei ole nimetatud eespool täiskasvanute kõrvaltoimete all) kombinatsiooni kasutamisel ilmnenud järgnevad muud kõrvaltoimed:

-vähenenud söögiisu,

-seljavalu,

-CD4 lümfotsüütide arvu vähenemine,

-puudulik rasva ainevahetus,

-hepatiit,

-valu jäsemes,

-suu kandidoos (suu soor),

-mitmesugused vere laboratoorsete näitajate kõrvalekalded.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ribavirin Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate mingeid muutusi kapslite välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ribavirin Teva sisaldab

Toimeaine on ribaviriin 200 mg.

Teised koostisosad on kaltsiumvesinikfosfaat, kroskarmelloosnaatrium, povidoon, magneesiumstearaat. Kapsli kest sisaldab titaandioksiidi (E171) ja želatiini. Kapsli kesta märgistus sisaldab šellakit, titaandioksiidi (E171) ja indigokarmiini.

Kuidas Ribavirin Teva välja näeb ja pakendi sisu

Ribavirin Teva on valge, läbipaistmatu, sinise tindiga märgistatud kõvakapsel.

Ribavirin Teva on saadaval erineva suurusega pakendites, mis sisaldavad 84, 112, 140 või 168 alla neelatavat kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Arst kirjutab teile välja sobivaima suurusega pakendi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland

Tootja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Pharma SLU

C/C, no 4

Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel: (36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A.S.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

 

L-Irlanda

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 (0)1 97007 0

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977628500

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu