Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Pakendi märgistus - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusScintimun
ATC koodV09HA03
Toimeainebesilesomab
TootjaCIS bio international  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

Sisaldab sinist raami

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Scintimun 1 mg radiofarmatseutiline komplekt

Besilesomab

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks Scintimuni viaal sisaldab 1 mg besilesomabi.

3.ABIAINED

Scintimun

Abiained: veevaba naatriumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriummonovesinikfosfaat, sorbitool, lämmastiku atmosfääris.

Scintimuni lahusti

1, 1, 3, 3-propaantetrafosfoonhappe tetranaatriumsoola dihüdraat, tinakloriiddihüdraat, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, lämmastik.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Radiofarmatseutiline komplekt

Sisaldab üht mitmeannuselist Scintimuni viaali ja üht Scintimuni lahusti viaali Sisaldab kaht mitmeannuselist Scintimuni viaali ja kaht Scintimuni lahusti viaali.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne

Lahustage Scintimun kõigepealt selle lahustiga ning seejärel radiomärgistage see naatriumpertehnetaadi (99mTc) lahusega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada 3 tunni jooksul pärast radioaktiivselt märgistamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C).

Hoida viaal karbis valguse eest kaitstult.

Lahustatud ja radioaktiivselt märgistatud ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Radioaktiivsed jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CIS bio international

B.P. 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/602/001 üks mitmeannuseline Scintimuni viaal ja üks Scintimuni lahusti viaal. EU/1/09/602/002 kaks mitmeannuselist Scintimuni viaali ja kaks Scintimuni lahusti viaali.

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Scintimuni KLAASVIAAL

Ei sisalda sinist raami

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Scintimun 1 mg radiofarmatseutiline komplekt

Besilesomab

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada 3 tunni jooksul pärast radioaktiivselt märgistamist.

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 mg

6.MUU

CIS bio international

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Scintimuni lahusti KLAASVIAAL

Ei sisalda sinist raami

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Scintimuni lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

Ei ole ette nähtud patsientidele vahetuks manustamiseks.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,82 mg

6. MUU

CIS bio international

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Lisaetikett pärast lahustamist ja radioaktiivset märgistamist naatriumpertehnetaadi (99mTc) lahusega.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

(99mTc)- Scintimun

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

99mTc

MBq ml

kellaaeg/kuupäev

6. MUU

CIS bio international

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu