Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Pakendi märgistus - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSimbrinza
ATC koodS01EC54
Toimeainebrinzolamide / brimonidine tartrate
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP 5 ml PUDELILE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml silmatilgad, suspensioon brinsolamiid/brimonidiintartraat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml suspensiooni sisaldab 10 mg brinsolamiidi ja 2 mg brimonidiintartraati

3.ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, propüleenglükool, karbomeer 974P, boorhape, mannitool, naatriumkloriid, tüloksapool, vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja puhastatud vesi.

Detailne info pakendi infolehes

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, suspensioon 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visata ära 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited (Ühendkuningriik) Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

simbrinza

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml silmatilgad, suspensioon brinsolamiid/brimonidiintartraat

Okulaarne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu