Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Pakendi infoleht - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Ravimi nimetusTadalafil Generics
ATC koodG04BE08
Toimeainetadalafil
TootjaMYLAN S.A.S

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Tadalafil Generics 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tadalafiil (tadalafilum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Tadalafil Generics ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Tadalafil Generics’i võtmist

3.Kuidas Tadalafil Generics’it võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Tadalafil Generics’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Tadalafil Generics ja milleks seda kasutatakse

Tadalafil Generics sisaldab toimeainena tadalafiili.

Tadalafil Generics’it kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks täiskasvanutel.

See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitoriteks, mis aitavad kopse ümbritsevatel veresoontel lõõgastuda, parandades sellega vere juurdevoolu teie kopsudesse. Selle toime tulemusel paraneb teie füüsiline sooritusvõime.

2.Mida on vaja teada enne Tadalafil Generics’i võtmist

Ärge võtke Tadalafil Generics’it:

-kui olete tadalafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui kasutate mis tahes kujul nitraate, nt amüülnitritit, mida kasutatakse rinnus oleva valu raviks. Tadalafiil tugevdab nende ravimite toimeid. Kui te võtate mis tahes kujul nitraati või te ei tea täpselt, küsige seda oma arstilt.

-kui teil on kunagi esinenud nägemise kaotust haiguse tõttu, mille kohta öeldakse “silmainfarkt” (mittearteriitiline eesmise isheemilise nägemisnärvi neuropaatia).

-kui teil on viimase 3 kuu jooksul olnud südameinfarkti.

-kui teil on madal vererõhk.

-kui võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, nt Tadalafil Generics, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te ei ole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteektriga, kui teil on:

-mis tahes muud südameprobleemid peale pulmonaalse hüpertensiooni,

-probleemid vererõhuga,

-pärilik silmahaigus,

-vere punaliblede häire (sirprakuline aneemia)

-luuüdivähk (hulgimüeloom)

-vererakkude vähk (leukeemia)

-peenise mis tahes deformatsioon või soovimatu või püsiv erektsioon, mis kestab kauem kui 4 tundi

-tõsised maksaprobleemid

-tõsised neeruprobleemid

Kui tunnete järsku nägemise vähenemist või kaotust, võtke kohe oma arstiga ühendust.

Lapsed ja noorukid

See ravim ei ole mõeldud laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks.

Muud ravimid ja Tadalafil Generics

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

ÄRGE võtke neid tablette, kui te juba võtate nitraate.

Tadalafil Generics võib mõjutada mõnede ravimite toimet või mõned teised ravimid võivad mõjutada

Tadalafil Generics’i toimet. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te juba võtate:

-bosentaani (teine ravim pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks),

-nitraate (rinnus olevate valude raviks),

-alfablokaatoreid, mida kasutatakse kõrge vererõhu või eesnäärme probleemide korral,

-riotsiguaati,

-rifampitsiini (bakteriaalsete infektsioonide raviks),

-ketokonasooli tablette (seennakkuste raviks),

-ritonaviiri (HIV-nakkuse raviks),

-teisi ravimeid erektsioonihäirete raviks (PDE5 inhibiitorid).

Tadalafil Generics koos alkoholiga

Alkoholi tarbimine võib ajutiselt teie vererõhku langetada. Kui te olete võtnud või on plaanis võtta

Tadalafil Generics’it, vältige alkoholi liigtarbimist (üle 5 alkoholiühiku), sest see võib suurendada pearingluse tekkeriski püstitõusmisel.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase, välja arvatud juhul, kui see on meditsiiniliselt näidustatud ja te olete seda om arstiga arutanud.

Ärge imetage nende tablettide võtmise ajal, sest ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima. Kui te olete rase või imetate last, pidage alati enne mis tahes ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Koerte ravimisel täheldati sperma koguse vähenemist. Seda on täheldatud mõnel mehel. Need toimed tõenäoliselt ei põhjusta viljatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Täheldatud on pearinglust. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge põhjalikult, kuidas te ravimile reageerite.

Tadalafil Generics sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

3.Kuidas Tadalafil Generics’it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tadalafil Generics on saadaval 20 mg tabletina. Tavaline annus on kaks 20 mg tabletti võetuna üks kord ööpäevas. Te peate mõlemad tabletid võtma ühel ajal üksteise järel. Kui teil on kerge või mõõdukas neeru- või maksakahjustus, soovitab arst teil võtta ainult ühe 20 mg tableti ööpäevas.

Neelake tablett tervelt koos veega alla. Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Tadalafil Generics’it rohkem kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine võtab rohkem tablette kui ette nähtud, informeerige oma arsti või minge kohe lähimasse haiglasse, ning võtke ravim või selle pakend kaasa. Teil võivad esineda ükskõik millised kõrvaltoimed, mis on loetletud lõigus 4.

Kui te unustate Tadalafil Generics’it võtta

Kui ajast, mil te oleksite pidanud ravimit võtma, on möödunud vähem kui 8 tundi, siis võtke oma ravimi annus niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Tadalafil Generics’i võtmise

Ärge lõpetage tablettide võtmist ilma arstipoolse nõuandeta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerged või mõõdukad.

Kui teil tekivad ükskõik millised järgmised kõrvaltoimed, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st)

-allergilised reaktsiooni, sh nahalööve,

-valu rinnus – ärge kasutage nitraate, vaid pöörduge kohe arsti poole.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st)

-pikenenud ja võimalik, et valulik erektsioon pärast selle ravimi võtmist. Kui teil tekib selline erektsioon, mis kestab püsivalt üle 4 tunni, peate koheselt arstiga ühendust võtma.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st)

-äkiline nägemiskaotus.

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

-peavalu.

-nahaõhetus, nina- ja ninakõrvalurgete kinnisus.

-iiveldus, seedehäired (sh kõhuvalu või ebamugavustunne).

-lihasevalu, seljavalu ja valu (sh ebamugavustunne) jäsemetes.

Sage (võib esineda kuni 1 patsiendil 10st)

-hägune nägemine.

-madal vererõhk.

-ninaverejooks.

-oksendamine.

-suurenenud või ebatavaline emakaverejooks.

-näoturse.

-maohappe tagasivool.

-migreen.

-ebaregulaarne südamerütm.

-minestamine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 patsiendil 100st)

-krambid.

-mööduv mälukaotus.

-nõgestõbi.

-liighigistamine.

-peenise veritsus.

-veri seemnevedelikus ja/või uriinis.

-kõrge vererõhk.

-kiire südamerütm.

-äkksurm südame seiskumise tõttu.

-helin kõrvades.

PDE5 inhibiitoreid kasutatakse meestel ka erektsiooonihäirete raviks. Mõningatest kõrvaltoimetest on teatatud harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000st):

-osaline, ajutine või püsiv nägemise vähenemine või kaotus ühest või mõlemast silmast ja tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kurgu paistetust. Teatatud on ka äkilisest kuulmis langusest või kaotusest.

Mõnedest kõrvaltoimetest on teatatud erektsioonihäirete raviks tadalafiili võtvatel meestel. Neid kõrvaltoimeid pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kliinilistes uuringutes ei täheldatud ning seetõttu on nende esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-silmalaugude turse, silmavalu, punased silmad, südameinfarkt ja insult.

Enamikul, kuid mitte kõigil tadalafiili võtnud meestel, kellel teatati kiirest südamerütmist, ebaregulaarsest südamerütmist, südameinfarktist, insuldist ja äkksurmast, oli olnud enne tadalafiili võtmist probleeme südamega. Ei ole võimalik määrata, kas need juhud olid otseselt seotud tadalafiiliga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Tadalafil Generics’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tadalafil Generics sisaldab

-Toimeaine on tadalafiil. Üks tablett sisaldab 20 mg tadalafiili.

-Teised koostisosad tableti sisus on povidoon, naatriumlaurüülsulfaat, poloksameer 188, veevaba laktoos (vt lõik 2 „Tadalafil Generics sisaldab laktoosi”), mikrokristalliline tselluloos (PH 101), naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat. Õhuke polümeerikate sisaldab laktoosmonohüdraati (vt lõik 2 „Tadalafil Generics sisaldab laktoosi”), hüpromelloosi (E464), titaandioksiidi (E171) ja triatsetiini.

Kuidas Tadalafil Generics välja näeb ja pakendi sisu

Valge ümmargune kaksikkumer kaldservadega õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on pimetrükk „M” ja teisel küljel „TA20”.

See ravim on saadaval blistrites, mis sisaldavad 28 või 56 tabletti, ja perforeeritud üksikannuselistes blistrites, mis sisaldavad 28 × 1 või 56 × 1 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Prantsusmaa

Tootjad

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Iirimaa

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

 

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Infoleht on viimati uuendatud

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu