Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trulicity (dulaglutide) – Pakendi infoleht - A10BX14

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTrulicity
ATC koodA10BX14
Toimeainedulaglutide
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Trulicity 0,75 mg süstelahus pen-süstlis

Trulicity 1,5 mg süstelahus pen-süstlis dulaglutiid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Trulicity ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Trulicity kasutamist

3.Kuidas Trulicity’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Trulicity’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Trulicity ja milleks seda kasutatakse

Trulicity sisaldab toimeainena dulaglutiidi ja seda kasutatakse veresuhkru (glükoosi) taseme alandamiseks 2. tüüpi diabeeti põdevatel täiskasvanutel.

2. tüüpi diabeet on seisund, mille korral teie organism ei tooda piisavalt insuliini ja see insuliinikogus, mida organism toodab, ei toimi nii nagu ta peaks. Samuti võib teie organism toota suhkrut liiga palju. Sellisel juhul kuhjub suhkur (glükoos) verre.

Trulicity’t kasutatakse:

-Üksi, kui ainult dieedist ja kehalisest koormusest ei piisa teie veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks ja te ei saa võtta metformiini (teine diabeediravim)

-või koos teiste diabeediravimitega kui neist üksinda ei piisa teie veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks. Need teised ravimid võivad olla suukaudselt võetavad ravimid ja/või süstina manustatav insuliin.

On tähtis, et te järgiksite oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poolt antud toitumise ja kehalise koormuse kohta käivaid soovitusi.

2. Mida on vaja teada enne Trulicity kasutamist

Ärge kasutage Trulicity’t:

-kui olete dulaglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti või apteekriga enne Trulicity võtmist:

-kui teil on 1. tüüpi diabeet (see diabeet algab tavaliselt noores eas ja teie organism ei tooda üldse insuliini), kuna see ravim ei ole teile sobilik.

-kui teil on diabeedist tingitud ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis ilmneb siis, kui organism on insuliini puudumise tõttu võimetu glükoosi lõhustama). Sümptomiteks on kehakaalu kiire langus, iiveldus või oksendamine, magus lõhn hingeõhus, magus või metalli maitse suus või uriini või higi lõhna muutus.

-kui teil on tõsiseid probleeme toidu seedimisel või teil püsib toit maos kauem kui tavaliselt (sh gastroparees).

-kui teil on kunagi olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas ning mis ei taandu.

-kui te võtate oma diabeedi raviks sulfonüüluureat või kasutate insuliini, sest võib tekkida liiga madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia). Selle riski vältimiseks võib teie arst pidada vajalikuks muuta teie teiste ravimite annuseid.

Lapsed ja noorukid

Trulicity’t ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest selle kasutamist ei ole neil patsiendirühmadel uuritud.

Muud ravimid ja Trulicity

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on öelda oma arstile:

-kui te kasutate teisi veresuhkrut alandavaid ravimeid, nagu nt insuliin või sulfonüüluureat sisaldavad ravimid. Teie arst võib nende teiste ravimite annust vähendada, et vältida liiga madala veresuhkru taseme tekkimist (hüpoglükeemia). Küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest, kui te pole kindel, mida teie teised ravimid sisaldavad.

Rasedus ja imetamine

Ei ole teada, kas dulaglutiid võib teie sündimata last kahjustada. Rasestumisvõimelised naised peavad dulaglutiidi ravi ajal kasutama rasestumisvastaseid meetmeid. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, teavitage sellest oma arsti, kuna Trulicity’t ei tohi raseduse ajal kasutada.

Rääkige oma arstiga, milline oleks parim viis raseduse ajal teie veresuhkru kontrolli all hoidmiseks.

Kui te imetate või soovite imetada, rääkige sellest oma arstile enne selle ravimi kasutamist. Ärge kasutage Trulicity’t imetamise ajal. Ei ole teada, kas dulaglutiid eritub inimese rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te kasutate Trulicity’t koos sulfonüüluurea või insuliiniga, võib tekkida liiga madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), mis võib mõjutada teie keskendumisvõimet. Pidage seda meeles kõikides olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimisel või masinate käsitsemisel).

3.Kuidas Trulicity’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Üksi kasutatuna on soovitatav annus 0,75 mg üks-kord-nädalas.

Kasutatuna koos teiste diabeediravimitega on soovitatav annus 1,5 mg üks kord nädalas. Teatud situatsioonides, näiteks kui te olete 75-aastane või vanem, võib teie arst soovitada kasutada algannuseks 0,75 mg üks-kord-nädalas.

Iga pen-süstel sisaldab Trulicity nädalaannust (0,75 mg või 1,5 mg). Iga pen-süstel väljastab ühe annuse.

Te võite kasutada oma Trulicity't ükskõik mis ajal päeva jooksul, ilma või koos söögiga. Te peaksite võimaluse korral kasutama seda ravimit iga nädal ühel ja samal päeval. Aitamaks teil seda meenutada, võite te märkida esimese annuse süstimise päeva karbile, mille sees te Trulicity saite või siis kalendrisse.

Trulicity’t süstitakse naha alla (nahaalune süst) kõhu- või reiepiirkonnas. Kui süsti teeb keegi teine, võivad nad teha süsti ka teie õlavarde.

Kui te soovite, võite te kasutada iga nädal ühte ja sama kehaosa. Kuid veenduge, et te valite sellel kehaosal erineva süstekoha.

Kui te kasutate Trulicity’t koos sulfonüüluurea või insuliiniga, on oluline kontrollida oma veresuhkru taset nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde teid õpetas.

Lugege enne Trulicity kasutamist hoolikalt pen-süstli „Kasutusjuhendit“.

Kui te kasutate Trulicity’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate liiga palju Trulicity’t, peate te koheselt pöörduma oma arsti poole. Liiga palju Trulicity’t võib langetada teie veresuhkru taseme liiga madalale (hüpoglükeemia) ja tekitada teil iiveldust või oksendamist.

Kui te unustate Trulicity’t kasutada

Kui te olete unustanud annuse süstida ja kui järgmise annuse manustamiseni on aega vähemalt 3 päeva, siis süstige oma annus niipea kui võimalik. Süstige oma järgmine annus tavapärasel annustamisajal.

Kui järgmise annuse manustamiseni on aega vähem kui 3 päeva, jätke ununenud annus vahele ja tehke järgmine süst tavapärasel annustamisajal.

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral süstimata.

Te võite vajadusel ka muuta nädalapäeva, millal te Trulicity’t süstite, senikaua kuni vahe viimase Trulicity annusega on vähemalt 3 päeva.

Kui te lõpetate Trulicity kasutamise

Ärge lõpetage Trulicity kasutamist ilma oma arstiga nõu pidamata. Kui te lõpetate Trulicity kasutamise, võib teie veresuhkru tase jälle tõusma hakata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasketest allergilistest reaktsioonidest (anafülaktilistest reaktsioonidest) on teatatud harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st).

Järgnevalt loetletud sümptomite ilmnemisel tuleb otsekohe pöörduda arsti poole:

-lööbed, sügelus ja kiiresti tekkiv kaela-, näo-, suu- või kõripiirkonna kudede turse;

-nõgestõbi ja hingamisraskused.

Dulaglutiidi kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10’st, on:

-Iiveldus

-Oksendamine

-Kõhulahtisus

-Kõhuvalu.

Need kõrvaltoimed ei ole tavaliselt tõsised. Need on kõige sagedasemad dulaglutiidi ravi alguses, kuid need vähenevad enamusel patsientidest aja möödudes.

Hüpoglükeemia (liiga madal veresuhkur) on väga sage kõrvaltoime, kui dulaglutiidi kasutatakse koos metformiini sisaldavate ravimite, sulfonüüluurea preparaatide ja/või insuliiniga. Kui te võtate sulfonüüluureat või manustate insuliini, võib olla vajalik nende annust dulaglutiidi kasutamise ajal vähendada.

Hüpoglükeemia on sagedane (võib esineda kuni 1 inimesel 10’st) kui dulaglutiidi kasutatakse üksi või koos nii metformiini kui pioglitasooniga.

Liiga madala veresuhkru sümptomiteks on muuhulgas peavalu, uimasus, nõrkus, pearinglus, näljatunne, segasus, ärrituvus, kiire pulss ja higistamine. Teie arst peab teile selgitama, kuidas madalat veresuhkrut ravida.

Muud sagedased kõrvaltoimed:

-Söögiisu vähenemine

-Seedehäired

-Kõhukinnisus

-Gaasid

-Mao puhitus

-Gastroösofageaalne reflukshaigus – seisund, mida põhjustab maohappe tagasivool söögitorusse

-Röhatused

-Väsimustunne

-Südametöö kiirenemine

-Südame elektrilise aktiivsuse vähenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100’st):

-Süstekoha reaktsioonid (nt lööve või punetus).

-Kogu keha haaravad allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) (nt turse, ümbritsevast kõrgem sügelev nahalööve (nõgestõbi)).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

-kõhunäärmepõletik (äge pankreatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Trulicity’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstli sildil ja karbil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Trulicity’t võib hoida külmkapist väljas kuni 14 päeva jooksul temperatuuril mitte üle 30ºC.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pen-süstel on kahjustatud või ravim on hägune, muutnud värvust või selles on osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trulicity sisaldab

Toimeaine on dulaglutiid.

-Trulicity 0,75 mg: Üks pen-süstel sisaldab 0,5 milliliitris lahuses 0,75 mg dulaglutiidi.

-Trulicity 1,5 mg: Üks pen-süstel sisaldab 0,5 milliliitris lahuses 1,5 mg dulaglutiidi.

Teised koostisosad on naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, mannitool, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Trulicity välja näeb ja pakendi sisu

Trulicity on selge, värvitu süstelahus pen-süstlis. Üks pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahust. Pen-süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Pakendi suurused: 2, 4 või multipakendid 12 (3 pakendit 4 pen-süstliga) pen-süstliga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Trulicity 0,75 mg süstelahus süstlis Trulicity 1,5 mg süstelahus süstlis dulaglutiid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Trulicity ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Trulicity kasutamist

3.Kuidas Trulicity’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Trulicity’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Trulicity ja milleks seda kasutatakse

Trulicity sisaldab toimeainena dulaglutiidi ja seda kasutatakse veresuhkru (glükoosi) taseme alandamiseks 2. tüüpi diabeeti põdevatel täiskasvanutel.

2. tüüpi diabeet on seisund, mille korral teie organism ei tooda piisavalt insuliini ja see insuliinikogus, mida organism toodab, ei toimi nii nagu ta peaks. Samuti võib teie organism toota suhkrut liiga palju. Sellisel juhul kuhjub suhkur (glükoos) verre.

Trulicity’t kasutatakse:

-üksi kui ainult dieedist ja kehalisest koormusest ei piisa teie veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks ja te ei saa võtta metformiini (teine diabeediravim)

-või koos teiste diabeediravimitega kui neist üksinda ei piisa teie veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks. Need teised ravimid võivad olla suukaudselt võetavad ravimid ja/või süstina manustatav insuliin.

On tähtis, et te järgiksite oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poolt antud toitumise ja kehalise koormuse kohta käivaid soovitusi.

2. Mida on vaja teada enne Trulicity kasutamist

Ärge kasutage Trulicity’t:

-kui olete dulaglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti või apteekriga enne Trulicity võtmist:

-kui teil on 1. tüüpi diabeet (see diabeet algab tavaliselt noores eas ja teie organism ei tooda üldse insuliini), kuna see ravim ei ole teile sobilik.

-kui teil on diabeedist tingitud ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis ilmneb siis, kui organism on insuliini puudumise tõttu võimetu glükoosi lõhustama). Sümptomiteks on kehakaalu kiire langus, iiveldus või oksendamine, magus lõhn hingeõhus, magus või metalli maitse suus või uriini või higi lõhna muutus.

-kui teil on tõsiseid probleeme toidu seedimisel või teil püsib toit maos kauem kui tavaliselt (sh gastroparees).

-kui teil on kunagi olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas ning mis ei taandu.

-kui te võtate oma diabeedi raviks sulfonüüluureat või kasutate insuliini, sest võib tekkida liiga madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia). Selle riski vältimiseks võib teie arst pidada vajalikuks muuta teie teiste ravimite annuseid.

Lapsed ja noorukid

Trulicity’t ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest selle kasutamist ei ole neil patsiendirühmadel uuritud.

Muud ravimid ja Trulicity

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on öelda oma arstile:

-kui te kasutate teisi veresuhkrut alandavaid ravimeid, nagu nt insuliin või sulfonüüluureat sisaldavad ravimid. Teie arst võib nende teiste ravimite annust vähendada, et vältida liiga madala veresuhkru taseme tekkimist (hüpoglükeemia). Küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest, kui te pole kindel, mida teie teised ravimid sisaldavad.

Rasedus ja imetamine

Ei ole teada, kas dulaglutiid võib teie sündimata last kahjustada. Rasestumisvõimelised naised peavad dulaglutiidi ravi ajal kasutama rasestumisvastaseid meetmeid. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, teavitage sellest oma arsti, kuna Trulicity’t ei tohi raseduse ajal kasutada.

Rääkige oma arstiga, milline oleks parim viis raseduse ajal teie veresuhkru kontrolli all hoidmiseks.

Kui te imetate või soovite imetada, rääkige sellest oma arstile enne selle ravimi kasutamist. Ärge kasutage Trulicity’t imetamise ajal. Ei ole teada, kas dulaglutiid eritub inimese rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te kasutate Trulicity’t koos sulfonüüluurea või insuliiniga, võib tekkida liiga madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), mis võib mõjutada teie keskendumisvõimet. Pidage seda meeles kõikides olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimisel või masinate käsitsemisel).

3. Kuidas Trulicity’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Üksi kasutatuna on soovitatav annus 0,75 mg üks-kord-nädalas.

Kasutatuna koos teiste diabeediravimitega on soovitatav annus 1,5 mg üks kord nädalas. Teatud situatsioonides, näiteks kui te olete 75-aastane või vanem, võib teie arst soovitada kasutada algannuseks 0,75 mg üks-kord-nädalas.

Iga süstal sisaldab Trulicity nädalaannust (0,75 mg või 1,5 mg). Iga süstal väljastab ühe annuse.

Te võite kasutada oma Trulicity't ükskõik mis ajal päeva jooksul, ilma või koos söögiga. Te peaksite võimaluse korral kasutama seda ravimit iga nädal ühel ja samal päeval. Aitamaks teil seda meenutada, võite te märkida esimese annuse süstimise päeva karbile, mille sees te Trulicity saite või siis kalendrisse.

Trulicity’t süstitakse naha alla (nahaalune süst) kõhu- või reiepiirkonnas. Kui süsti teeb keegi teine, võivad nad teha süsti ka teie õlavarde.

Kui te soovite, võite te kasutada iga nädal ühte ja sama kehaosa. Kuid veenduge, et te valite sellel kehaosal erineva süstekoha.

Kui te kasutate Trulicity’t koos sulfonüüluurea või insuliiniga, on oluline kontrollida oma veresuhkru taset nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde teid õpetas.

Lugege enne Trulicity kasutamist hoolikalt süstli „Kasutusjuhendit“.

Kui te kasutate Trulicity’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate liiga palju Trulicity’t, peate te koheselt pöörduma oma arsti poole. Liiga palju Trulicity’t võib langetada teie veresuhkru taseme liiga madalale (hüpoglükeemia) ja tekitada teil iiveldust või oksendamist.

Kui te unustate Trulicity’t kasutada

Kui te olete unustanud annuse süstida ja kui järgmise annuse manustamiseni on aega vähemalt 3 päeva, siis süstige oma annus niipea kui võimalik. Süstige oma järgmine annus tavapärasel annustamisajal.

Kui järgmise annuse manustamiseni on aega vähem kui 3 päeva, jätke ununenud annus vahele ja tehke järgmine süst tavapärasel annustamisajal.

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral süstimata.

Te võite vajadusel ka muuta nädalapäeva, millal te Trulicity’t süstite, senikaua kuni vahe viimase Trulicity annusega on vähemalt 3 päeva.

Kui te lõpetate Trulicity kasutamise

Ärge lõpetage Trulicity kasutamist ilma oma arstiga nõu pidamata. Kui te lõpetate Trulicity kasutamise, võib teie veresuhkru tase jälle tõusma hakata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasketest allergilistest reaktsioonidest (anafülaktilistest reaktsioonidest) on teatatud harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st).

Järgnevalt loetletud sümptomite ilmnemisel tuleb otsekohe pöörduda arsti poole:

-lööbed, sügelus ja kiiresti tekkiv kaela-, näo-, suu- või kõripiirkonna kudede turse;

-nõgestõbi ja hingamisraskused.

Dulaglutiidi kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10’st, on:

-Iiveldus

-Oksendamine

-Kõhulahtisus

-Kõhuvalu

Need kõrvaltoimed ei ole tavaliselt tõsised. Need on kõige sagedasemad dulaglutiidi ravi alguses, kuid need vähenevad enamusel patsientidest aja möödudes.

Hüpoglükeemia (liiga madal veresuhkur) on väga sage kõrvaltoime, kui dulaglutiidi kasutatakse koos metformiini sisaldavate ravimite, sulfonüüluurea preparaatide ja/või insuliiniga. Kui te võtate

sulfonüüluureat või manustate insuliini, võib olla vajalik nende annust dulaglutiidi kasutamise ajal vähendada.

Hüpoglükeemia on sagedane (võib esineda kuni 1 inimesel 10’st) kui dulaglutiidi kasutatakse üksi või koos nii metformiini kui pioglitasooniga.

Liiga madala veresuhkru sümptomiteks on muuhulgas peavalu, uimasus, nõrkus, pearinglus, näljatunne, segasus, ärrituvus, kiire pulss ja higistamine. Teie arst peab teile selgitama, kuidas madalat veresuhkrut ravida.

Muud sagedased kõrvaltoimed:

-Söögiisu vähenemine

-Seedehäired

-Kõhukinnisus

-Gaasid

-Mao puhitus

-Gastroösofageaalne reflukshaigus – seisund, mida põhjustab maohappe tagasivool söögitorusse

-Röhatused

-Väsimustunne

-Südametöö kiirenemine

-Südame elektrilise aktiivsuse vähenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100’st):

-Süstekoha reaktsioonid (nt lööve või punetus)

-Kogu keha haaravad allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) (nt turse, ümbritsevast kõrgem sügelev nahalööve (nõgestõbi)).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

-kõhunäärmepõletik (äge pankreatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Trulicity’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstla sildil ja karbil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Trulicity’t võib hoida külmkapist väljas kuni 14 päeva jooksul temperatuuril mitte üle 30ºC.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et süstal on kahjustatud või ravim on hägune, muutnud värvust või selles on osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trulicity sisaldab

Toimeaine on dulaglutiid.

-Trulicity 0,75 mg: Üks süstel sisaldab 0,5 milliliitris lahuses 0,75 mg dulaglutiidi.

-Trulicity 1,5 mg: Üks süstel sisaldab 0,5 milliliitris lahuses 1,5 mg dulaglutiidi.

Teised koostisosad on naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, mannitool, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Trulicity välja näeb ja pakendi sisu

Trulicity on selge, värvitu süstelahus süstlis. Üks süstel sisaldab 0,5 ml lahust.

Süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Pakendi suurused: 2, 4 või multipakend 12 (3 pakendit 4 süstliga) süstliga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasutusjuhend

Trulicity 0,75 mg süstelahus pen-süstlis dulaglutiid

KINNITUS

MURDEKOHA

Voldi lahti ja laota lamedale pinnale

Loe kogu juhis mõlemalt poolt läbi

TEAVE PEN-SÜSTLI KOHTA

Palun lugege enne pen-süstli kasutamist kasutusjuhend ja patsiendile mõeldud teave hoolikalt lõpuni läbi. Et saada teada, kuidas Trulicity’ga õigesti süstida, rääkige oma arsti, apteekri või õega.

Pen-süstel on ühekordselt kasutatav, eeltäidetud süstevahend, mis on koheselt kasutusvalmis. Üks pen-süstel sisaldab nädalase annuse Trulicity’t (0,75 mg). Iga pen-süstel väljastab ainult ühe annuse.

Trulicity’t manustatakse üks kord nädalas. Te peaks märkima omale kalendrisse, millal on järgmise annuse süstimise aeg.

Kui te vajutate rohelisele annustamisnupule, lükkab pen automaatselt nõela teie nahka, süstib ravimi ja tõmbab nõela pärast süstimise lõpetamist tagasi.

MURDEKOHA KINNITUS

ENNE ALUSTAMIST

 

Võtke ravim

Kontrollige

külmkapist

välja.

etiketti, veendumaks,

 

et te kasutate õiget

 

ravimit ja et see pole

 

aegunud.

Vaadelge

Valmistuge ette ja

seadet. Ärge seda

peske oma käed.

kasutage, kui märkate

 

pen-süstlil kahjustusi või

 

kui lahus on hägune,

 

muutnud värvi või selles

 

on mingid osakesed.

 

VALIGE SÜSTEKOHT

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde võivad aidata teil valida teie jaoks kõige sobivama süstekoha.

Te võite ise süstida kõhunaha alla või reide.

Teine isik võib teha teile süsti õlavarde.

Vahetage (roteerige) oma süstekohta igal nädalal. Te võite küll kasutada sama piirkonda, kuid valige teine süstekoht samas piirkonnas.

EEST

SELJATAGANT

1.EEMALDAGE KATE

2. ASETAGE ÕIGELE KOHALE JAAVAGE LUKK

3.VAJUTAGE JA HOIDKE

Ülemine osa

Alumine

osa/

Nõela

otsik

Süstimise nupp

Lukustusrõngas

Näidik

Lukus/Lukust lahti

Ravim

Läbipaistev põhi

Põhja kattekork

1 EEMALDAGE KATE

Veenduge, et pen-süstel on lukustatud.

Eemaldage ja visake hall põhja kattekork ära.

Ärge asetage põhja kattekorki tagasi - see võib nõela kahjustada. Ärge puudutage nõela.

2 ASETAGE ÕIGELE KOHALE JA

AVAGE LUKK

Asetage läbipaistev põhi ühetasaselt ja kindlalt vastu nahka sellele kohale, kuhu te tahate süstida.

Avage lukk, keerates lukustusrõngast.

VAJUTAGE JA HOIDKE

 

Vajutage rohelist süstimise nuppu

5-10 sekundit

 

ja hoidke seda all; te kuulete

 

 

tugevat klõpsu.

 

 

Jätkake läbipaistva põhja hoidmist

 

 

kindlalt vastu oma nahka kuni

 

 

kuulete teist klõpsu. See klõps käib

 

 

siis, kui nõel hakkab tagasi

 

 

tõmbuma, ligikaudu 5…10

 

 

sekundi pärast.

 

Eemaldage pen-süstel nahalt.

Te saate aru, et süstimine on õnnestunud ja lõpetatud, kui hall osa on nähtav.

TÄHTIS TEAVE

Säilitamine ja käsitsemine

Pen-süstli hävitamine

Sageli esitatavad küsimused

Muu teave

Kust saada rohkem teavet

SÄILITAMINE JA KÄSITSEMINE

Pen-süstel sisaldab klaasist osi. Käsitsege seda ettevaatlikult. Kui te pillasite selle kõvale pinnasele, ärge seda enam kasutage. Kasutage süstimiseks uut pen-süstlit.

Hoidke oma pen-süstlit külmkapis.

Kui külmkapis hoidmise võimalust ei ole, võite hoida oma pen-süstlit ka toatemperatuuril (kuni 30°C) kokku kuni 14 päeva.

Ärge laske oma pen-süstlil külmuda. Kui pen-süstel on külmunud – ÄRGE KASUTAGE SEDA.

Hoidke pen-süstlit originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke pen-süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kogu infot õigete säilitustingimuste kohta lugege patsiendile mõeldud infolehest.

PEN’I HÄVITAMINE

Hävitage pen-süstlid, visates need torkekindlasse konteinerisse või nii nagu juhendas teid tegema teie arst, apteeker või meditsiiniõde.

Ärge taaskasutage teravate esemetega täidetud konteinerit.

Küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.

SAGELI ESITATAVAD KÜSIMUSED

Mida see tähendab, kui ma näen pen-süstlis õhumulle?

Õhumullide esinemine on normaaalne. Need ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

Mis juhtub, kui ma avan lukustuse ja vajutan rohelisele süstimise nupule enne põhja kattekorgi eemaldamist?

Ärge eemaldage põhja kattekorki ja ärge kasutage seda pen-süstlit. Hävitage pen-süstel nii nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde on õpetanud. Süstige oma annus kasutades teist pen-süstlit.

Mis sellest on, kui pärast põhja kattekorgi eemaldamist on nõela otsas väike vedeliku tilk?

Nõela otsas olev vedeliku tilgake ei ole ebatavaline, see ei mõjuta teie annust.

Kas ma pean hoidma süstimise nuppu nii kaua all kui süstimine on lõppenud?

See ei ole vajalik, kuid aitab teil hoida pen’i paigal ja kindlalt vastu nahka surutuna.

Ma kuulsin süstimise ajal rohkem kui kahte klõpsu – kaks tugevat klõpsu ja üks nõrgem klõps. Kas ma sain ikka täieliku ravimi annuse?

Mõned patsiendid võivad vahetult enne teist tugevat klõpsu kuulda veel ühte, nõrgemat klõpsu. See kuulub pen’i normaalse tööprotsessi juurde. Ärge eemaldage pen’i oma nahalt enne, kui kuulete teist, tugevat klõpsu.

Mis see tähendab, kui pärast süstimist on vedeliku - või veretilk mu nahal?

See võib nii olla, see ei mõjuta teie annust.

Ma ei ole kindel, kas mu pen ikka töötab korralikult.

Kontrollige, kas te saite kogu oma annuse. Te saite kogu annuse, kui hall osa on näha (vt punkt 3). Lisateabe saamiseks võtke ühendust ka arsti, apteekri või meditsiiniõega. Seniks hoidke oma pen- süstlit ohutus kohas, et vältida juhuslikku nõelatorget.

MUU TEAVE

Kui teil on nägemisprobleemid. ÄRGE KASUTAGE seda ilma Trulicity Pen-süstli kasutamiseks väljaõppe saanud inimese abita.

KUST SAADA ROHKEM TEAVET

Kui teil on küsimusi oma pen-süstli kohta või esineb probleeme Trulicity Pen-süstliga, võtke palun ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

SKANNEERI KOOD

www.trulicity.eu

Kasutusjuhend on viimati kooskõlastatud kuu AAAA

Kasutusjuhend

Trulicity 1,5 mg süstelahus pen-süstlis dulaglutiid

KINNITUS

MURDEKOHA

Voldi lahti ja laota lamedale pinnale

Loe kogu juhis mõlemalt poolt läbi

TEAVE PEN-SÜSTLI KOHTA

Palun lugege enne pen-süstli kasutamist kasutusjuhend ja patsiendile mõeldud teave hoolikalt lõpuni läbi. Et saada teada, kuidas Trulicity’ga õigesti süstida, rääkige oma arsti, apteekri või õega.

Pen-süstel on ühekordselt kasutatav, eeltäidetud süstevahend, mis on koheselt kasutusvalmis. Üks pen-süstel sisaldab nädalase annuse Trulicity’t (1,5 mg). Iga pen-süstel väljastab ainult ühe annuse.

Trulicity’t manustatakse üks kord nädalas. Te peaks märkima omale kalendrisse, millal on järgmise annuse süstimise aeg.

Kui te vajutate rohelisele annustamisnupule, lükkab pen automaatselt nõela teie nahka, süstib ravimi ja tõmbab nõela pärast süstimise lõpetamist tagasi.

MURDEKOHA KINNITUS

ENNE ALUSTAMIST

 

Võtke ravim

Kontrollige

külmkapist välja.

etiketti, veendumaks,

 

et te kasutate õiget

 

ravimit ja et see pole

 

aegunud.

Vaadelge

Valmistuge ette ja

seadet. Ärge seda

peske oma käed.

kasutage, kui märkate

 

pen-süstlil kahjustusi või

 

kui lahus on hägune,

 

muutnud värvi või selles

 

on mingid osakesed.

 

VALIGE SÜSTEKOHT

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde võivad aidata teil valida teie jaoks kõige sobivama süstekoha.

Te võite ise süstida kõhunaha alla või reide.

Teine isik võib teha teile süsti õlavarde.

Vahetage (roteerige) oma süstekohta igal nädalal. Te võite küll kasutada sama piirkonda, kuid valige teine süstekoht samas piirkonnas.

EEST

SELJATAGANT

1. EEMALDAGE KATE

2. ASETAGE ÕIGELE KOHALE JAAVAGE LUKK

3. VAJUTAGE JA HOIDKE

Ülemine

 

 

Süstimise nupp

 

 

osa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukustusrõngas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näidik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukus/Lukust lahti

 

 

 

 

 

Alumine

 

 

 

Ravim

 

 

 

 

 

Läbipaistev põhi

osa/

 

 

 

 

 

 

Nõela

 

 

 

 

otsik

 

 

 

 

Põhja kattekork

 

 

 

 

1 EEMALDAGE KATE

Veenduge, et pen-süstel on lukustatud.

Eemaldage ja visake hall põhja kattekork ära.

Ärge asetage põhja kattekorki tagasi - see võib nõela kahjustada. Ärge puudutage nõela.

2 ASETAGE ÕIGELE KOHALE JA

AVAGE LUKK

Asetage läbipaistev põhi ühetasaselt ja kindlalt vastu nahka sellele kohale, kuhu te tahate süstida.

Avage lukk, keerates lukustusrõngast.

3 VAJUTAGE JA HOIDKE

Vajutage rohelist süstimise nuppu ja hoidke seda all; te kuulete tugevat klõpsu.

Jätkake läbipaistva põhja hoidmist kindlalt vastu oma nahka kuni kuulete teist klõpsu. See klõps käib siis, kui nõel hakkab tagasi tõmbuma, ligikaudu 5…10 sekundi pärast.

Eemaldage pen-süstel nahalt.

5-10 sekundit

Te saate aru, et süstimine on õnnestunud ja lõpetatud, kui hall osa

on nähtav.

TÄHTIS TEAVE

Säilitamine ja käsitsemine

Pen-süstli hävitamine

Sageli esitatavad küsimused

Muu teave

Kust saada rohkem teavet

SÄILITAMINE JA KÄSITSEMINE

Pen-süstel sisaldab klaasist osi. Käsitsege seda ettevaatlikult. Kui te pillasite selle kõvale pinnasele, ärge seda enam kasutage. Kasutage süstimiseks uut pen-süstlit.

Hoidke oma pen-süstlit külmkapis.

Kui külmkapis hoidmise võimalust ei ole, võite hoida oma pen-süstlit ka toatemperatuuril (kuni 30°C) kokku kuni 14 päeva.

Ärge laske oma pen-süstlil külmuda. Kui pen-süstel on külmunud – ÄRGE KASUTAGE SEDA.

Hoidke pen-süstlit originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke pen-süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kogu infot õigete säilitustingimuste kohta lugege patsiendile mõeldud infolehest.

PEN’I HÄVITAMINE

Hävitage pen-süstlid, visates need torkekindlasse konteinerisse või nii nagu juhendas teid tegema teie arst, apteeker või meditsiiniõde.

Ärge taaskasutage teravate esemetega täidetud konteinerit.

Küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.

SAGELI ESITATAVAD KÜSIMUSED

Mida see tähendab, kui ma näen pen-süstlis õhumulle?

Õhumullide esinemine on normaaalne. Need ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

Mis juhtub, kui ma avan lukustuse ja vajutan rohelisele süstimise nupule enne põhja kattekorgi eemaldamist?

Ärge eemaldage põhja kattekorki ja ärge kasutage seda pen-süstlit. Hävitage pen-süstel nii nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde on õpetanud. Süstige oma annus kasutades teist pen-süstlit.

Mis sellest on, kui pärast põhja kattekorgi eemaldamist on nõela otsas väike vedeliku tilk?

Nõela otsas olev vedeliku tilgake ei ole ebatavaline, see ei mõjuta teie annust.

Kas ma pean hoidma süstimise nuppu nii kaua all kui süstimine on lõppenud?

See ei ole vajalik, kuid aitab teil hoida pen’i paigal ja kindlalt vastu nahka surutuna.

Ma kuulsin süstimise ajal rohkem kui kahte klõpsu – kaks tugevat klõpsu ja üks nõrgem klõps. Kas ma sain ikka täieliku ravimi annuse?

Mõned patsiendid võivad vahetult enne teist tugevat klõpsu kuulda veel ühte, nõrgemat klõpsu. See kuulub pen’i normaalse tööprotsessi juurde. Ärge eemaldage pen’i oma nahalt enne, kui kuulete teist, tugevat klõpsu.

Mis see tähendab, kui pärast süstimist on vedeliku - või veretilk mu nahal?

See võib nii olla, see ei mõjuta teie annust.

Ma ei ole kindel, kas mu pen ikka töötab korralikult.

Kontrollige, kas te saite kogu oma annuse. Te saite kogu annuse, kui hall osa on näha (vt punkt 3). Lisateabe saamiseks võtke ühendust ka arsti, apteekri või meditsiiniõega. Seniks hoidke oma pen- süstlit ohutus kohas, et vältida juhuslikku nõelatorget.

MUU TEAVE

Kui teil on nägemisprobleemid. ÄRGE KASUTAGE seda ilma Trulicity Pen-süstli kasutamiseks väljaõppe saanud inimese abita.

KUST SAADA ROHKEM TEAVET

Kui teil on küsimusi oma pen-süstli kohta või esineb probleeme Trulicity Pen-süstliga, võtke palun ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

SKANNEERI KOOD

www.trulicity.eu

Kasutusjuhend on viimati kooskõlastatud kuu AAAA

Kasutusjuhend

Trulicity 0,75 mg süstelahus eeltäidetud süstlis

dulaglutiid

TEAVE EELTÄIDETUD SÜSTLI KOHTA

Palun lugege enne eeltäidetud süstli kasutamist kasutusjuhend ja patsiendile mõeldud teave hoolikalt lõpuni läbi.

Süstel on ühekordselt kasutatav, eeltäidetud süstevahend. Iga süstel sisaldab nädalase annuse Trulicity’t (0,75 mg). Iga süstel väljastab ainult ühe annuse.

Trulicity’t manustatakse üks kord nädalas. Te peaks märkima omale kalendrisse, millal on järgmise annuse süstimise aeg.

ENNE ALUSTAMIST

 

Võtke ravim

Kontrollige

külmkapist välja.

etiketti, veendumaks, et

 

te kasutate õiget

 

ravimit ja et see pole

 

aegunud.

Vaadelge

Valmistuge ette ja

süstlit. Ärge kasutage,

peske oma käed.

kui märkate, et süstel

 

on kahjustatud, või kui

 

lahus on hägune,

 

muutnud värvi või

 

selles on mingid

 

osakesed.

 

VALIGE SÜSTEKOHT

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde võivad aidata teil valida teie jaoks kõige sobivama süstekoha.

Te võite ise süstida kõhtu või reide.

Teine isik võib teha teile süste õlavarde.

Vahetage (roteerige) oma süstekohta igal nädalal. Te võite küll kasutada sama piirkonda, kuid valige teine süstekoht samas piirkonnas.

EEST

SELJATAGANT

1. EEMALDAGE KATE

2.SISESTAGE NAHKA

3.SÜSTIGE

Kolvi vars

Kolb

Ravim

Nõela kate

1 EEMALDAGE KATE

Tõmmake nõela kate ära ja visake minema.

Ärge puudutage nõela.

2 SISESTAGE NÕEL NAHKA

Võtke süstekohas nahavolt ettevaatlikult sõrmede vahele.

Sisestage nõel naha alla umbes 45- kraadise nurga all.

3 SÜSTIGE

Suruge aeglaselt kolvile kuni kogu ravim on süstitud.

Eemaldage nõel nahast.

Laske ettevaatlikult nahavolt lahti.

TÄHTIS TEAVE

Säilitamine ja käsitsemine

Süstli hävitamine

Sageli esitatavad küsimused

Muu teave

Kust saada rohkem teavet

SÄILITAMINE JA KÄSITSEMINE

Hoidke oma süstel külmkapis.

Kui külmkapis hoidmise võimalust ei ole, võite hoida oma süstlit ka toatemperatuuril (kuni 30 °C) kokku kuni 14 päeva.

Ärge laske oma süstlil külmuda. Kui süstel on külmunud – ÄRGE KASUTAGE SEDA.

Hoidke süstel laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoidke süstlit originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kogu infot õigete säilitustingimuste kohta lugege patsiendile mõeldud infolehest.

SÜSTLI HÄVITAMINE

Ärge asetage nõela katet peale tagasi – te võite selle käigus nõelatorkega kogemata oma kätt vigastada.

Hävitage süstlid, visates need torkekindlasse konteinerisse või nii nagu juhendas teid tegema teie arst, apteeker või meditsiiniõde.

Ärge taaskasutage teravate esemetega täidetud konteinerit.

Küsige oma arstilt, apteekrilt, meditsiiniõelt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.

Süstli käsitsemise ja hävitamise juhised ei asenda kohalikke või haigla juhiseid.

SAGELI ESITATAVAD KÜSIMUSED

Mida teha, kui nõel näib olevat paindunud?

Ärge kasutage süstlit.

Ärge puudutage nõela.

Hävitage süstel ettenähtud viisil.

Süstige oma annus teist süstlit kasutades.

Mida see tähendab, kui ma näen süstlis õhumulle?

Õhumullide esinemine on normaaalne. Need ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

Ma ei tea, kuidas teha nahaalust süsti?

Arst, apteeker või meditsiiniõde peavad tagama teile ravimi manustamise ettevalmistamiseks ja õigeks manustamiseks vajaliku väljaõppe. Võtke süstekohas nahavolt ettevaatlikult sõrmede vahele. Teise käega hoidke süstlit nagu pliiatsit. Suruge nõel umbes 45-kraadise nurga all naha alla. Suruge aeglaselt kolvile kuni kogu ravim on süstitud. Eemaldage nõel nahast. Laske ettevaatlikult nahavolt lahti.

Mis sellest on, kui pärast nõela katte eemaldamist on nõela otsas väike vedeliku tilk?

Nõela otsas olev vedeliku tilgake ei ole ebatavaline, see ei mõjuta teie annust.

Mis teha, kui kolb ei liigu?

Ärge jätkake süstli kasutamist.

Tõmmake nõel nahast välja.

Hävitage süstel vastavalt juhistele.

Süstige oma annus teist süstlit kasutades.

Kuidas ma saan aru, et olen kõik ära süstinud?

Kui süst on tehtud, ei ole kolbi enam võimalik süstlis rohkem edasi lükata ja süstlisse ei ole enam ravimit jäänud.

Mis see tähendab, kui pärast süstimist on vedeliku - või veretilk mu nahal?

See võib nii olla, see ei mõjuta teie annust.

MUU TEAVE

Kui teil on nägemisprobleemid. ÄRGE KASUTAGE süstlit ilma Trulicity süstli kasutamiseks väljaõppe saanud inimese abita.

Ärge jagage oma süstlit kellegi teisega. Te võite anda neile infektsiooni või saada ise nendelt infektsiooni.

KUST SAADA ROHKEM TEAVET

Kui teil küsimusi või probleeme oma Trulicity süstliga, võtke palun ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kasutusjuhend on viimati kooskõlastatud kuu AAAA

Kasutusjuhend

Trulicity 1,5 mg süstelahus eeltäidetud süstlis

dulaglutiid

TEAVE EELTÄIDETUD SÜSTLI KOHTA

Palun lugege enne eeltäidetud süstli kasutamist kasutusjuhend ja patsiendile mõeldud teave hoolikalt lõpuni läbi.

Süstel on ühekordselt kasutatav, eeltäidetud süstevahend. Iga süstel sisaldab nädalase annuse Trulicity’t (1,5 mg). Iga süstel väljastab ainult ühe annuse.

Trulicity’t manustatakse üks kord nädalas. Te peaks märkima omale kalendrisse, millal on järgmise annuse süstimise aeg.

ENNE ALUSTAMIST

 

Võtke ravim

Kontrollige

külmkapist välja.

etiketti, veendumaks, et

 

te kasutate õiget

 

ravimit ja et see pole

 

aegunud.

Vaadelge

Valmistuge ette ja

süstlit. Ärge kasutage,

peske oma käed.

kui märkate, et süstel

 

on kahjustatud, või kui

 

lahus on hägune,

 

muutnud värvi või

 

selles on mingid

 

osakesed.

 

VALIGE SÜSTEKOHT

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde võivad aidata teil valida teie jaoks kõige sobivama süstekoha.

Te võite ise süstida kõhtu või reide.

Teine isik võib teha teile nahaaluse süste õlavarde.

Vahetage (roteerige) oma süstekohta igal nädalal. Te võite küll kasutada sama piirkonda, kuid valige teine süstekoht samas piirkonnas.

EEST

SELJATAGANT

1. EEMALDAGE KATE

2. SISESTAGE NAHKA

3. SÜSTIGE

Kolvi vars

Kolb

Ravim

Nõela kate

1 EEMALDAGE KATE

Tõmmake nõela kate ära ja visake minema.

Ärge puudutage nõela.

2 SISESTAGE NÕEL NAHKA

Võtke süstekohas nahavolt ettevaatlikult sõrmede vahele.

Sisestage nõel naha alla umbes 45- kraadise nurga all.

3 SÜSTIGE

Suruge aeglaselt kolvile kuni kogu ravim on süstitud.

Eemaldage nõel nahast.

Laske ettevaatlikult nahavolt lahti.

TÄHTIS TEAVE

Säilitamine ja käsitsemine

Süstli hävitamine

Sageli esitatavad küsimused

Muu teave

Kust saada rohkem teavet

SÄILITAMINE JA KÄSITSEMINE

Hoidke oma süstel külmkapis.

Kui külmkapis hoidmise võimalust ei ole, võite hoida oma süstlit ka toatemperatuuril (kuni 30 °C) kokku kuni 14 päeva.

Ärge laske oma süstlil külmuda. Kui süstel on külmunud – ÄRGE KASUTAGE SEDA.

Hoidke süstel laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoidke süstlit originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kogu infot õigete säilitustingimuste kohta lugege patsiendile mõeldud infolehest.

SÜSTLI HÄVITAMINE

Ärge asetage nõela katet peale tagasi – te võite selle käigus nõelatorkega kogemata oma kätt vigastada.

Hävitage süstlid, visates need torkekindlasse konteinerisse või nii nagu juhendas teid tegema teie arst, apteeker või meditsiiniõde.

Ärge taaskasutage teravate esemetega täidetud konteinerit.

Küsige oma arstilt, apteekrilt, meditsiiniõelt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.

Süstli käsitsemise ja hävitamise juhised ei asenda kohalikke või haigla juhiseid.

SAGELI ESITATAVAD KÜSIMUSED

Mida teha, kui nõel näib olevat paindunud?

Ärge kasutage süstlit.

Ärge puudutage nõela.

Hävitage süstel ettenähtud viisil.

Süstige oma annus teist süstlit kasutades.

Mida see tähendab, kui ma näen süstlis õhumulle?

Õhumullide esinemine on normaaalne. Need ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

Ma ei tea, kuidas teha nahaalust süsti?

Arst, apteeker või meditsiiniõde peavad tagama teile ravimi manustamise ettevalmistamiseks ja õigeks manustamiseks vajaliku väljaõppe. Võtke süstekohas nahavolt ettevaatlikult sõrmede vahele. Teise käega hoidke süstlit nagu pliiatsit. Suruge nõel umbes 45-kraadise nurga all läbi naha. Suruge aeglaselt kolvile kuni kogu ravim on süstitud. Eemaldage nõel nahast. Laske ettevaatlikult nahavolt lahti.

Mis sellest on, kui pärast nõela katte eemaldamist on nõela otsas väike vedeliku tilk?

Nõela otsas olev vedeliku tilgake ei ole ebatavaline, see ei mõjuta teie annust.

Mis teha, kui kolb ei liigu?

Ärge jätkake süstli kasutamist.

Tõmmake nõel nahast välja.

Hävitage süstel vastavalt juhistele.

Süstige oma annus teist süstlit kasutades.

Kuidas ma saan aru, et olen kõik ära süstinud?

Kui süst on tehtud, ei ole kolbi enam võimalik süstlis rohkem edasi lükata ja süstlisse ei ole enam ravimit jäänud.

Mis see tähendab, kui pärast süstimist on vedeliku või veretilk mu nahal?

See võib nii olla, see ei mõjuta teie annust.

MUU TEAVE

Kui teil on nägemisprobleemid. ÄRGE KASUTAGE süstlit ilma Trulicity süstli kasutamiseks väljaõppe saanud inimese abita.

Ärge jagage oma süstlit kellegi teisega. Te võite anda neile infektsiooni või saada ise nendelt infektsiooni.

KUST SAADA ROHKEM TEAVET

Kui teil küsimusi või probleeme oma Trulicity süstliga, võtke palun ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kasutusjuhend on viimati kooskõlastatud kuu AAAA

IV LISA

TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet dulaglutiidi perioodilise ohutusaruande (perioodiliste ohutusaruannete) kohta, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:

Müügiloa hoidja esitatud kumulatiivse ülevaate hindamise ja EudraVigilance andmebaasis sisalduvate teatiste täiendava analüüsi põhjal jõudis ravimiohutuse riskihindamise komitee järeldusele, et ei saa välistada põhjuslikku seost dulaglutiidi ja kõrvaltoimete nagu ülitundlikkus, anafülaktiline reaktsioon ja angioödeem vahel. Seetõttu uuendatakse ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.8, lisades loetletud kõrvaltoimed esinemissagedusega vastavalt aeg-ajalt, harv ja harv. Pakendi infolehte uuendatakse vastavalt.

Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.

Müügiloa tingimuste muutmise alused

Dulaglutiidi kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et dulaglutiidi sisaldava(te) ravimpreparaadi (ravimpreparaatide) kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.

Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu