Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vivanza (vardenafil) – Pakendi märgistus - G04BE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVivanza
ATC koodG04BE09
Toimeainevardenafil
TootjaBayer Pharma AG  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafilum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tablett sisaldab 5 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

4 õhukese polümeerikattega tabletti

8 õhukese polümeerikattega tabletti

12 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/249/001 2 tabletti

EU/1/03/249/002 4 tabletti

EU/1/03/249/003 8 tabletti

EU/1/03/249/004 12 tabletti

EU/1/03/249/013 20 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vivanza 5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafilum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer (Logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafilum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tablett sisaldab 10 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

4 õhukese polümeerikattega tabletti

8 õhukese polümeerikattega tabletti

12 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/249/005 2 tabletti

EU/1/03/249/006 4 tabletti

EU/1/03/249/007 8 tabletti

EU/1/03/249/008 12 tabletti

EU/1/03/249/014 20 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vivanza 10 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafilum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafilum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tablett sisaldab 20 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

4 õhukese polümeerikattega tabletti

8 õhukese polümeerikattega tabletti

12 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/249/009 2 tabletti

EU/1/03/249/010 4 tabletti

EU/1/03/249/011 8 tabletti

EU/1/03/249/012 12 tabletti

EU/1/03/249/015 20 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vivanza 20 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafilum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Vardenafilum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tablett sisaldab 10 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja sorbitooli (E420).

Lisateavet leiate pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4 x 1 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne. Lasta suus sulada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/249/016 4 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vivanza 10 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vivanza 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Vardenafilum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer [logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu