Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vokanamet (canagliflozin / metformin hydrochloride) – Pakendi infoleht - A10BD16

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVokanamet
ATC koodA10BD16
Toimeainecanagliflozin / metformin hydrochloride
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Vokanamet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vokanamet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vokanamet 150 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vokanamet 150 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

kanagliflosiin/metformiinvesinikkloriid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Vokanamet ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Vokanameti võtmist

3.Kuidas Vokanameti võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Vokanameti säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Vokanamet ja milleks seda kasutatakse

Vokanamet sisaldab kahte erinevat toimeainet: kanagliflosiini ja metformiini. Need kaks toimeainet töötavad koos, aga erineval viisil, et kontrollida vere suhkrusisaldust täiskasvanud 2. tüüpi suhkurtõvega patsientidel.

Ravimit saab kasutada üksi või koos teiste ravimitega, mida te võib-olla kasutate oma 2. tüüpi suhkurtõve raviks [näiteks insuliin, DPP-4 inhibiitor (nagu sitagliptiin, saksagliptiin või linagliptiin), sulfonüüluurea (nagu glimepiriid või glipisiid) või pioglitasoon], mis vähendavad veresuhkrusisaldust. Te võib-olla juba võtate oma 2. tüüpi suhkurtõve raviks neist ravimitest üht või enamat. Vokanameti kasutatakse juhul, kui teie veresuhkrusisaldust ei saa piisavalt kontrollida metformiiniga üksi või koos teiste diabeediravimitega. Kui te juba kasutate kanagliflosiini ja metformiini eraldi tablettidena, saab need asendada Vokanameti ühe tabletiga.

On tähtis, et jätkaksite oma meditsiiniõe või arsti käest saadud dieeti ja füüsilist koormust puudutavate nõuannete järgimist.

Mis on 2. tüüpi suhkurtõbi

2. tüüpi suhkurtõbi on seisund, mille korral organism ei tooda piisavalt insuliini ja organismi toodetav insuliin ei toimi nii hästi, kui peaks. Samuti võib teie organism toota liiga palju suhkrut. Kui see juhtub, koguneb suhkur (glükoos) teie veres, mis võib põhjustada tõsiseid meditsiinilisi probleeme, nagu südamehaigus, neeruhaigus, pimedus ja amputeerimine.

2. Mida on vaja teada enne Vokanameti võtmist

Ärge võtke Vokanameti

kui olete kanagliflosiini, metformiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on maksaprobleemid;

kui teie neerufunktsioon on oluliselt langenud;

kui teil on kontrollimata diabeet, millega kaasneb nt raske hüperglükeemia (kõrge veresuhkru sisaldus veres), iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kiire kehakaalu langus, laktatsidoos (vt allpool „Laktatsidoosi risk“) või ketoatsidoos. Ketoatsidoos on seisund, mille korral veres kuhjuvad ained, mida nimetatakse ketokehadeks; see võib viia diabeetilise prekooma tekkeni. Sümptomiteks on kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus või ebatavaline puuviljalõhnaline hingeõhk.

kui teil on raske infektsioon;

kui te olete oma organismist kaotanud palju vedelikku (dehüdreeritud), nt pikaajalise või raske kõhulahtisuse tõttu või olete mitu korda järjest oksendanud;

kui teil on diabeetiline koomaeelne seisund;

kui teil on hiljuti olnud südameinfarkt või kui teil on rasked vereringe probleemid, näiteks šokk või hingamisraskused;

kui te tarvitate liigselt alkoholi (kas igapäevaselt või aeg-ajalt);

kui teil on või on hiljuti olnud südamepuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Laktatsidoosi risk

Vokanamet võib põhjustada väga harva esinevat, kuid väga tõsist kõrvaltoimet, mida nimetatakse laktatsidoosiks, eriti juhul, kui teie neerud ei funktsioneeri hästi. Laktatsidoosi tekkeriski suurendavad kontrollimata diabeet, tõsised infektsioonid, pikaajaline paastumine või alkoholi tarbimine, dehüdratsioon (vt lisateave allpool), maksaprobleemid ja mistahes meditsiinilised seisundid, mille puhul on mõne kehaosa hapnikuga varustatus vähenenud (nt äge raske südamehaigus).

Kui midagi eelpool nimetatust kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga lisateabe saamiseks.

Katkestage Vokanameti võtmine lühiajaliselt, kui teil on seisund, mis võib põhjustada dehüdratsiooni (märkimisväärne kehavedelike kadu) nagu tugev oksendamine, kõhulahtisus, palavik, kuuma käes viibimine või kui te tarbite normaalsest vähem vedelikku. Lisateabe saamiseks rääkige oma arstiga.

Katkestage Vokanameti võtmine ja võtke ühendust oma arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui teil tekivad mõned laktatsidoosi sümptomid, kuna see võib viia kooma tekkeni.

Laktatsidoosi sümptomid on:

oksendamine

kõhuvalu

lihaskrambid

üldine halb enesetunne koos tugeva väsimusega

hingamisraskused

kehatemperatuuri ja südamerütmi langus

Laktatsidoos on meditsiiniliselt raske seisund, mida tuleb ravida haiglas.

Enne selle ravimi võtmist ja ravi ajal pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

kuidas ära hoida organismi vedelikupuudust (dehüdratsiooni);

kui teil on 1. tüüpi suhkurtõbi (teie keha ei tooda üldse insuliini). Vokanameti ei tohi selle seisundi raviks kasutada;

kui teil esineb kiire kehakaalu langus, iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, ülemäärane janu, kiirenenud sügav hingamine, segasus, ebatavaline unisus või väsimus, magusa lõhnaga hingeõhk, magus või metalli maitse suus või uriini või higi lõhna muutused, siis võtke koheselt

ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Need sümptomid võivad olla diabeetilise ketoatsidoosi tunnusteks – see on harvaesinev, kuid tõsine, mõnikord eluohtlik seisund, mis võib teil tekkida suhkurtõve korral, kui ketokehade hulk teie uriinis või veres on suurenenud (see on nähtav analüüsides). Risk diabeetilise ketoatsidoosi tekkeks võib olla suurem, kui olete kaua paastunud, tarvitate liigselt alkoholi, teil on tekkinud organismi vedelikupuudus (dehüdratsioon), teie insuliini annuseid on järsult vähendatud või teie organism vajab rohkem insuliini seoses kirurgilise operatsiooni või tõsise haigusega;

kui teil on kunagi olnud raske südamehaigus või kui teil on olnud insult;

kui te saate vererõhku langetavaid (hüpertensioonivastaseid) ravimeid ja teil on kunagi esinenud madal vererõhk (hüpotensioon). Rohkem teavet saate allpool asuvast lõigust: „Muud ravimid ja Vokanamet”;

kontrollige kindlasti regulaarselt oma labajalgade seisundit ja pidage kinni kõigist teistest jalahoolduse ja piisava niisutuse tagamise soovitustest, mida tervishoiutöötaja on teile andnud. Te peate otsekohe teatama oma arstile, kui märkate jalal mis tahes haavandeid või värvuse muutusi või kui tunnete jalas kasvõi kerget hellust või valu. Mõned uuringud viitavad sellele, et kanagliflosiini võtmine võib suurendada alajäseme (enamasti varvaste) amputatsiooniriski.

Neerutalitlus

Enne ravi algust selle ravimiga ja ravi ajal kontrollitakse teie neere veretesti abil. Ravi ajal Vokanametiga kontrollib arst teie neerufunktsiooni vähemalt üks kord aastas või sagedamini, kui te olete eakas ja/või teie neerufunktsioon halveneb.

Operatsioonid

Kui teil seisab ees suurem operatsioon, peate te lõpetama Vokanameti võtmise operatsiooni ajaks ja mõneks ajaks pärast protseduuri. Teie arst otsustab, millal te peate lõpetama ja millal tohite uuesti alustada ravi Vokanametiga.

Teie arst otsustab, kas te vajate Vokanameti tarvitamise katkestamise ajal mõnda muud veresuhkrusisaldust kontrollivat ravimit. On tähtis, et te järgite hoolikalt oma arsti juhiseid.

Uriini glükoosisisaldus

Kanagliflosiini toimemehhanismi tõttu on selle ravimi võtmise ajal teie uriiniproov suhkru (glükoosi) suhtes positiivne.

Lapsed ja noorukid

Vokanameti ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Vokanamet

Kui teile on vaja süstida kontrastainet, mis sisaldab joodi, nt röntgenuuringu või skaneerimise ajal, peate te lõpetama Vokanameti võtmise enne süstimist või selle ajaks. Teie arst otsustab, millal te peate lõpetama ja tohite uuesti alustada ravi Vokanametiga.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Sest ravim võib mõjutada teiste ravimite toimet. Samuti võivad teised ravimid mõjutada selle ravimi toimet. Teile võib olla vajalik teostada sagedamini veresuhkru sisalduse ja neerufunktsiooni analüüse või kohandada Vokanameti annust. Eriti oluline on rääkida:

insuliinist või sulfonüüluureast (nagu glimepiriid või glipisiid) suhkurtõve raviks – teie arst võib teie annust vähendada, et vältida veresuhkru liigset vähenemist (hüpoglükeemia);

ravimitest, mis suurendavad uriini eritumist (diureetikumid);

naistepunast (taimne ravim depressiooni raviks);

karbamasepiinist, fenütoiinist või fenobarbitaalist (kasutatakse krampide raviks);

efavirensist või ritonaviirist (kasutatakse HIV infektsiooni raviks);

rifampitsiinist (antibiootikum, mida kasutatakse tuberkuloosi raviks);

kolestüramiinist (vere kolesteroolisisalduse vähendamiseks mõeldud ravim) (vt lõik 3 „Kuidas Vokanameti võtta”);

digoksiinist või digitoksiinist (ravim, mida kasutatakse teatud südameprobleemide raviks). Vajalik võib olla digoksiini- või digitoksiinisisalduse kontrollimine teie veres, kui seda ravimit võetakse koos Vokanametiga;

dabigatraanist (verevedeldaja, mis vähendab verehüüvete tekkimise riski);

alkoholi sisaldavatest ravimitest. Vt lõik „Vokanamet ja alkohol”;

tsimetidiinist (kasutatakse maoprobleemide raviks);

kortikosteroididest (kasutatakse erinevate haiguste, nt raske nahapõletiku või astma, ravis), mida manustatakse suukaudselt, süstena või inhalatsiooni teel;

beeta-2 agonistidest (nt salbutamool või terbutaliin), mida kasutatakse astma ravis;

valu ja põletiku ravimitest (MSPVA-d ja COX-2 inhibiitorid nagu ibuprofeen ja tselekoksiib);

teatud kõrgvererõhutõve ravimitest (AKE inhibiitorid ja angiotensiin II retseptori antagonistid).

Vokanamet koos alkoholiga

Vältige liigset alkoholi tarbimist Vokanameti võtmise ajal, kuna see võib suurendada laktatsidoosi riski (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist või kasutamise jätkamist nõu oma arsti või apteekriga.

Vokanameti üht koostisosa kanagliflosiini ei tohi raseduse ajal võtta. Niipea kui te saate teada, et olete rase, rääkige oma arstiga, kuidas oleks kõige parem Vokanameti kasutamata oma veresuhkrusisaldust kontrolli all hoida.

Ärge kasutage seda ravimit imetamise ajal. Pidage nõu oma arstiga, kas lõpetada selle ravimi võtmine või lõpetada imetamine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vokanametil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimisele, jalgrattaga sõitmisele ning seadmete ja masinate käsitsemise võimele. Siiski on teatatud pearinglusest või peapööritusest, mis võib mõjutada teie võimet juhtida autot, sõita jalgrattaga või kasutada masinaid ja seadmeid.

Vokanameti võtmine koos suhkurtõve ravimitega, mida nimetatakse sulfonüüluureateks (nagu glimepiriid või glipisiid), või insuliiniga võib suurendada hüpoglükeemia (väike veresuhkrusisaldus) tekkimise risk. Nähtude hulka kuuluvad hägune nägemine, huulte kipitus, higistamine, kahvatus, meeleolu muutused või ärevus- või segasustunne. See võib mõjutada teie võimet juhtida autot, sõita jalgrattaga ning kasutada tööriistu ja masinaid. Teatage nii kiiresti kui võimalik oma arstile, kui teil tekivad väikese veresuhkrusisalduse sümptomid.

3.Kuidas Vokanameti võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta

Vokanameti annus on üks tablett kaks korda päevas.

Vokanameti annuse suurus sõltub teie terviseseisundist ning kanagliflosiini ja metformiini kogusest, mis on vajalik teie veresuhkrusisalduse kontrollimiseks.

Arst kirjutab teile välja sobiva tugevusega ravimi.

Selle ravimi võtmine

Neelake tablett alla tervelt koos poole klaasi veega.

Parim on võtta tablett koos toiduga. See vähendab seedehäirete tekke võimalust.

Proovige seda võtta iga päev samal ajal. See aitab meeles pidada tableti võtmist.

Kui teie arst on määranud kanagliflosiini koos mis tahes kolesteroolisisaldust vähendavate ravimitega (nt kolestüramiin), peate te võtma seda ravimit vähemalt 1 tund enne või 4…6 tundi pärast kolesteroolisisaldust vähendavate ravimite võtmist.

Teie arst võib Vokanameti välja kirjutada koos teise veresuhkrusisaldust vähendava ravimiga. Pidage meeles, et peate võtma kõiki ravimeid nii, nagu teie arst on teile selgitanud.

Dieet ja füüsiline aktiivsus

Suhkurtõve kontrollimiseks peate jälgima oma arsti, apteekri või meditsiiniõe soovitusi toitumise ja füüsilise aktiivuse suhtes. Eriti kui te järgite diabeetilist kaalukontrolli dieeti, jätkake selle järgimist ka selle ravimi kasutamise ajal.

Kui te võtate Vokanameti rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate seda ravimit ettenähtust rohkem, rääkige sellest kohe arstile.

Kui te unustate Vokanameti võtta

Kui te unustate annuse võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Aga kui on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele.

Ärge võtke kahekordset annust (kaht annust samal päeval), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Vokanameti võtmise

Teie veresuhkrusisaldus võib suureneda, kui lõpetate selle ravimi võtmise. Ärge lõpetage selle ravimi võtmist oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage kohe Vokanameti võtmine ja võtke esimesel võimalusel ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kui märkate mõnda järgmist rasket kõrvaltoimet:

Laktatsidoos (väga harv, võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000st)

Vokanamet võib põhjustada väga harva (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st) esinevat, kuid väga tõsist kõrvaltoimet, mida nimetatakse laktatsidoosiks (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“). Kui see juhtub, peate te lõpetama Vokanameti võtmise ja võtma otsekohe ühendust arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kuna laktatsidoos võib viia kooma tekkeni.

Lõpetage Vokanameti võtmine ja teatage niipea kui võimalik arstile, kui märkate mõnda järgmist rasket kõrvaltoimet:

Dehüdratsioon (aeg-ajalt, võib tekkida kuni 1 inimesel 100st)

liigne vedelikukaotus organismist (dehüdratsioon). See esineb sagedamini eakatel patsientidel (≥ 75 aasta), neeruprobleemidega patsientidel ja vett väljaajavaid tablette (diureetikume) võtvatel patsientidel.

Dehüdratsiooni võimalikud nähud on:

-pearingluse tunne;

-minestamine või pearinglus või minestamine püstitõusmisel;

-väga kuiv või kleepuv suu, tugev janutunne;

-tugev nõrkus- või väsimustunne;

-uriinikoguse vähenemine või puudumine;

-südame löögisageduse kiirenemine.

Võtke koheselt ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

Diabeetiline ketoatsidoos (harv, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st)

Need on diabeetilise ketoatsidoosi tunnused (vt ka lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“)

-ketokehade hulga suurenemine teie uriinis või veres

-kiire kaalulangus

-iiveldus või oksendamine

-kõhuvalu

-ülemäärane janu

-kiirenenud sügav hingamine

-segasus

-ebatavaline unisus või väsimus

-magusa lõhnaga hingeõhk, magus või metalli maitse suus või uriini või higi lõhna muutused.

See seisund võib tekkida sõltumata teie veresuhkru tasemest. Arst võib otsustada, et teie ravi Vokanametiga tuleb ajutiselt peatada või lõpetada.

Kui täheldate endal ükskõik millist järgmistest kõrvaltoimetest, võtke kohe ühendust oma arstiga:

Hüpoglükeemia (väga sage, võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st)

väike veresuhkrusisaldus (hüpoglükeemia) – selle ravimi võtmine koos insuliini või sulfonüüluureaga (nagu glimepiriid või glipisiid).

Hüpoglükeemia võimalikud nähud on:

-nägemise hägustumine;

-huulte kipitus;

-värinad, higistamine, kahvatus;

-meeleolumuutused või ärevustunne või segasus.

Teie arst räägib teile, kuidas ravida hüpoglükeemiat ja mida teha, kui tekivad ülalkirjeldatud nähud.

Muud ainult kanagliflosiinist põhjustatud kõrvaltoimed:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

vaginaalne seeninfektsioon.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st)

peenise või eesnaha lööve või punetus (seeninfektsioon);

kuseteede infektsioonid;

muutunud urineerimine (sealhulgas sagedamini või suuremas koguses urineerimine, äkiline vajadus urineerida, vajadus urineerida öösel);

kõhukinnisus;

janutunne;

iiveldus;

vereproovid võivad näidata muutusi vererasva (kolesterooli) sisalduses ja punaste vereliblede arvu (hematokrit) suurenemist.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

lööve või punane nahk – see võib olla sügelev ja esineda võivad nahapinnast kõrgemad paapulid, immitseda vedelikku või villiline lööve;

nõgestõbi;

vereproovid võivad näidata muutusi neerutalitluses (kratiniini- või uureasisalduse suurenemine) või kaaliumisisalduse suurenemine;

vereproovid võivad näidata vere fosfaadisisalduse suurenemist;

luumurd;

neerupuudulikkus (peamiselt organismi liigse vedelikukaotuse tagajärjel);

alajäseme (enamasti varvaste) amputatsioonid, eriti juhul kui teil on suur risk südamehaiguse tekkeks.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

raske allergiline reaktsioon (võib hõlmata näo, huulte, suu, keele või kurgu turset, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust).

Ainult metformiini tarvitamisel esinevad kõrvaltoimed, mida ei ole kirjeldatud kanagliflosiini puhul:

Väga sage: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja söögiisu kadumine.

Sage: metallimaitse suus (maitsemeele häired).

Väga harv: vitamiin B12 sisalduse vähenemine (võib põhjustada aneemiat –punaste vereliblede väike arv), maksatalitluse testide häired, hepatiit (maksaprobleem) ja sügelus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Vokanameti säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on kahjustatud või näib olevat avatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vokanamet sisaldab

Toimeained on kanagliflosiin ja metformiinvesinikkloriid.

-Üks 50 mg/850 mg tablett sisaldab 50 mg kanagliflosiini ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

-Üks 50 mg/1000 mg tablett sisaldab 50 mg kanagliflosiini ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

-Üks 150 mg/850 mg tablett sisaldab 150 mg kanagliflosiini ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

-Üks 150 mg/1000 mg tablett sisaldab 150 mg kanagliflosiini ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

Teised koostisosad on:

-Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, kroskarmelloosnaatrium ja magneesiumstearaat.

-Õhuke polümeerikate:

-50 mg/850 mg tabletid: makrogool (3350), polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

-50 mg/1000 mg tabletid: makrogool (3350), polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172).

-150 mg/850 mg tabletid: makrogool (3350), polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid

(E171) ja kollane raudoksiid (E172).

-150 mg/1000 mg tabletid: makrogool (3350), polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

Kuidas Vokanamet välja näeb ja pakendi sisu

Vokanamet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid (tabletid) on roosad, kapslikujulised, 20 mm pikad, mille ühel küljel on pimetrükk „CM” ja teisel küljel „358”.

Vokanamet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid (tabletid) on beežid, kapslikujulised, 21 mm pikad, mille ühel küljel on pimetrükk „CM” ja teisel küljel „551”.

Vokanamet 150 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid (tabletid) on helekollased, kapslikujulised, 21 mm pikad, mille ühel küljel on pimetrükk „CM” ja teisel küljel „418”.

Vokanamet 150 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid (tabletid) on lillad, kapslikujulised, 22 mm pikad, mille ühel küljel on pimetrükk „CM” ja teisel küljel „611”.

Vokanamet on müügil HDPE materjalist lapsekindla korgiga pudelites. Pakendi suurused: karbid, mis sisaldavad 20, 60 ja 180 tabletti (3 pudelit, milles igas on 60 tabletti).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Tootja

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo San Michele

04100 Latina

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150

NL-5026 RH Tilburg

Tel: +31 13 583 73 73

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu