Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xenical (orlistat) – Pakendi märgistus - A08AB01

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusXenical
ATC koodA08AB01
Toimeaineorlistat
TootjaCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND BLISTERPAKENDITELE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xenical 120 mg kõvakapslid

Orlistat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 120 mg orlistati.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

21 kõvakapslit

42 kõvakapslit

84 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C

Hoida originaalpakendis. Hoida blister välispakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/071/001 21 kapslit

EU/1/98/071/002 42 kapslit

EU/1/98/071/003 84 kapslit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

xenical

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xenical 120 mg kõvakapslid

Orlistat

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND JA PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xenical 120 mg kõvakapslid

Orlistat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 120 mg orlistati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

21 kõvakapslit

42 kõvakapslit

84 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/071/004 21 kapslit

EU/1/98/071/005 42 kapslit

EU/1/98/071/006 84 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

xenical

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu