Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zenapax (daclizumab) – Ravimi omaduste kokkuvõte - L04AA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZenapax
ATC koodL04AA08
Toimeainedaclizumab
TootjaRoche Registration Ltd.
Infusioonilahuse kontsentraat.
Selge või kergelt opalestseeruv, värvitu
Abiained:
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.
Üks viaal sisaldab 25 mg daklitsumabi* 5 ml lahuses (5 mg/ml).
Daklitsumab*............5 mg 1 ml lahuse kohta
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Zenapax 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

*Rekombinantne humaniseeritud lgG1 anti-Tac antikeha, mis on toodetudlõppenudhiire NSO müeloomirakkudes kasutades glutamiinsüntetaasi (GS) ekspressiooni süsteemi (NS GSO)

rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

3. RAVIMVORM

või kergelt kollakas vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Zenapax on näidustatud ägeda äratõukereaktsiooni profülaktikaks de novo allogeense

neerutransplantatsiooni korral koos immunosupressiivse raviga, mh tsüklosporiin ja kortikosteroidid

madalalt immuniseeritud patsientidel.

 

4.2 Annustamine ja manustamisviis

 

 

müügiluba

Zenapax´i tohivad määrata vaid organtransplantatsioonijärgse immunosupressiivse ravi kogemusega

arstid.

on

 

 

 

Zenapax´i soovitatavRavimilannus täiskasvanutele ja lastele on 1 mg/kg. Vajalik annus Zenapax´i lisatakse 50 ml steriilsele 0,9% naatriumkloriidi lahusele ja manustatakse veeni 15-minutilise infusioonina. Infusiooniks võib kasutada perifeerset või tsentraalset veeni.

Zenapax´i esimene annus tuleb manustada 24 tundi enne transplantatsiooni. Teine ja järgnevad annused tuleb manustada 14-päevaste intervallidega, kokku 5 annust.

Eakad

Zenapax´i kasutamise kogemus eakatel (üle 65 aastastel) patsientidel on vähene, kuna eakatele isikutele tehakse harva neerutransplantatsiooni, kuid samas puuduvad tõendid, et eakatel patsientidel oleks nõutav noorematest patsientidest erinev annustamine.

Raske neerupuudulikkusega patsiendid

Raske neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Raske maksapuudulikkusega patsiendid

Zenapax on rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.6).

Raske maksapuudulikkusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Juhised Zenapax infusioonilahuse valmistamiseks on toodud lõigus 6.6.

4.3 Vastunäidustused

Zenapax on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus daklitsumabi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes (vt lõik 6.1).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Puuduvad kogemused Zenapax´i kasutamisest tugevasti immuniseeritudlõppenudpatsientidel.

Proteiinide manustamise järgselt võivad tekkida anafülaktilised reaktsioonid. Zenapax´i manustamise

järgselt on harva kirjeldatud nii esmaseid kui korduvaid raskekujulisi ägedaid ülitundlikkusreaktsioone

(algus 24 tunni jooksul). Ülitundlikkusreaktsioonide kliinilised sümptomid on hüpotensioon,

tahhükardia, hüpoksia, düspnoe, vilistav hingamine, kõriturse, kopsuturse, kuumahood, diaforees, kehatemperatuuri tõus, lööve ja sügelus. Seetõttu peavad koheselt käepärast olema raske ülitundlikkusreaktsiooni raviks kasutatavadmüügilubaravimid.

Transplantatsioonijärgset immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel on suurem oht lümfoproliferatiivsete häirete ja oportunistlike infektsioonide tekkeks. Kuigi Zenapax on immunosupressiivne ravim, ei ole lümfoproliferatiivsete häirete ja oportunistlike infektsioonide esinemissageduse suurenemist Zenapax´iga ravitud patsientidel tänaseni täheldatud.

Puuduvad kogemused teise või järgnevate Zenapax-ravikuuride kohta transplantaadi saajatel.

Südametransplantatsiooni läbiteinud patsientidel teostatud ainsas randomiseeritud, kontrollrühmaga kliinilises uuringus võrreldi Zenapax´i platseeboga. Mõlema puhul kasutati lisaks mükofenolaatmofetiili (CellCept 1,5 g 2xp), tsüklosporiini ja glükokortikosteroide. Zenapax´i võtnud patsientide seas esines sagedamini infektsioonist tingitud surmajuhte. Ühe aasta jooksul peale südamesiirdamist suri infektsiooni tõttu 216 Zenapax´i saanud patsiendist 14 (6,5%) ja 207 platseebot saanud patsiendist 4 (1,9%), erinevuson oli 4,6% (95% CI: 0,3%, 8,8%). 14 Zenapax´i saanud patsiendist 4 suri rohkem kui 90 päeva möödumisel viimase Zenapax´i annuse võtmisest, mistõttu ei ole Zenapax´i roll infektsioonist tingitud surma tekkes tõenäoline. Üldiselt kasutati ravi polüklonaalsete

lümfotsüütide vastaste antikehadega (OKT3, ATG, ATGAM) Zenapax´i ja platseebot saanud patsientide Ravimilseas ühepalju, vastavalt 18,5% ja 17,9%. Siiski suri 40-st nii Zenapax´i kui ka lümfotsüütide vastast ravi saanud patsiendist 8 (20%) ja 37-st nii platseebot kui ka lümfotsüütide

vastast ravi saanud patsiendist 2 (5,4%). Zenapax´i kasutamine koos teise lümfotsüütide vastaseid antikehi sisaldavate ravimitega intensiivse immunosupressiooni foonil tsüklosporiini, mükofenolaatmofetiili ja kortikosteroididega võib olla faktoriks, mis viib fataalse infektsiooni tekkeni.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Zenapax on immunoglobuliin, seega ei ole ravimite metaboolseid koostoimeid oodata.

Kliinilistes uuringutes manustati Zenapax´i ilma koostoimete tekketa koos järgmiste transplantatsiooni ravimitega: tsüklosporiin, mükofenolaatmofetiil, gantsükloviir, atsükloviir, takrolimus, asatiopriin, tümotsüütide vastane immunoglobuliin, muromonab-CD3 (OKT3) ja kortikosteroidid.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

4
Zenapax ei oma toimet autojuhtimise ja

Daklitsumabi kasutamise kohta rasedatel on vähe andmeid. Makaakidega läbiviidud uuringus ei ilmnenud ravimi teratogeenset toimet, kuid täheldati varajase prenataalse suremuse suurenemist, mis jääb aga aja jooksul täheldatud iseeneslike abortide esinemissageduse piiridesse (vt lõik 5.3). Selle kliiniline tähtsus on teadmata.

Zenapax’i ei tohi kasutada raseduse ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Fertiilses eas naised peavad Zenapax-ravi ajal kasutama efektiivset rasestumisvastast vahendit ja jätkama selle kasutamist 4 kuu jooksul peale viimase Zenapax´i annuselõppenudmanustamist.

Imetamine

Daklitsumab eritub makaakide piima (vt lõik 5.3). Ei ole teada, kas Zenapax eritub inimese rinnapiima. Ent võimaliku kahjuliku toime tõttu vastsündinule on imetamine vastunäidustatud ravi ajal ja kuni 4 kuud pärast Zenapax’i viimase annuse manustamist.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Zenapax´i ohutusprofiili uuriti platseebokontrolligamüügilubauuringutes, kus patsiendid said samaaegselt

immunosupressiivset ravi, mis sisaldas ainult tsüklosporiini ja kortikosteroidi, või lisaks asatiopriini või mükofenolaatmofetiili. Andmed neljast uuringust (O14392, O14393, O14874 ja O15301) näitasid, et kõrvalnähtude esinemissagedus ja tüüp olid platseebo-grupis ja Zenapax-ravi saanud patsientidel sarnased. Kõrvalnähtudest teatati 95%-l platseeborühma patsientidest ja 96%-l daklitsumabiga ravitud patsientidest. Tõsistest kõrvalnähtudest teatati 44,4%-l platseebo-grupi patsientidest ja 39,9%-l Zenapax-ravi saanud patsientidest.

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mida esines kummagi grupi patsientidel esimese 3 transplantatsioonijärgse kuu jooksul esinemissagedusega ≥2%.

Organsüsteemi klassides on kõrvaltoimed loetletud esinemissageduse järgi, kasutades järgmisi kategooriaid: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100...<1/10); aeg-ajalt (≥1/1000...<1/100); harv (≥1/10000...<1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Esinemis-

Kõrvaltoime

Zenapax

Platseebo

 

sageduse

 

(%)

(%)

 

kategooria

 

n=336

n=293

 

on

 

 

 

Infektsioonid ja

Sage

Farüngiit

2,4

3,8

infestatsioonid

 

Riniit

3,0

3,1

Ainevahetus- ja

Sage

Diabeet

3,3

4,8

toitumishäired

 

Vedeliku ülekoormus

3,3

5,8

 

 

Dehüdratsioon

3,0

3,1

Psühhiaatrilised häired

Väga sage

Unetus

12,5

13,7

 

Sage

Depressioon

3,3

2,0

 

 

Ärevus

2,1

5,5

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Treemor

19,3

15,7

Ravimil

 

 

 

 

 

Peavalu

15,5

14,7

Sage

Pearinglus

5,1

4,4

 

Paresteesia

3,6

0,9

 

 

Silma kahjustused

Sage

Ähmane nägemine

2,7

4,4

Südame häired

Sage

Tahhükardia

6,5

6,8

Vaskulaarsed häired

Väga sage

Hüpertensioon (sh hüpertensiooni

32,1

27,7

 

 

süvenemine)

 

 

 

Sage

Hüpotensioon

8,6

10,2

 

 

Hemorraagia

7,4

10,6

Organsüsteemi klass

Esinemis-

 

Kõrvaltoime

 

Zenapax

Platseebo

 

 

sageduse

 

 

 

(%)

(%)

 

 

kategooria

 

 

 

n=336

n=293

 

 

 

 

 

Lümfotseele

 

7,4

6,5

 

 

 

 

 

Tromboos

 

5,4

4,4

Respiratoorsed,

Väga sage

 

Hingeldus

 

11,9

15,4

rindkere ja

 

Sage

 

 

Kopsuturse

 

6,3

4,4

mediastiinumi häired

 

 

 

Pleura efusioon

 

2,1

1,4

 

 

 

 

 

Atelektaas

 

3,3

3,8

 

 

 

 

 

Hüpoksia

 

2,7

3,1

 

 

 

 

 

Respiratoorne kongestioon

 

3,3

3,8

 

 

 

 

 

Räginad

 

3,3

1,4

 

 

 

 

 

Köha

 

5,1

4,8

 

 

 

 

 

Ebanormaalne hingamiskahin

2,7

1,7

Seedetrakti häired

Väga sage

 

Kõhukinnisus

 

34,8

37,9

 

 

 

 

 

Kõhulahtisus

 

15,2

16,4

 

 

 

 

 

Oksendamine

 

14,9

14,3

 

 

 

 

 

Iiveldus

 

27,4

25,9

 

 

 

 

 

Düspepsia (sh kõrvetised)

 

15,1

14,7

 

 

Sage

 

 

Pingetunne kõhus

 

5,7

4,4

 

 

 

 

 

Gastriit

 

2,4

0,7

 

 

 

 

 

Kõhuvalu

 

9,8

13,0

 

 

 

 

 

Ülakõhuvalu (valu epigastriumis)

5,4

3,8

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

Hemorroidid

 

2,1

0,7

 

 

 

 

 

Kõhupuhitus

 

3,9

4,1

Naha ja nahaaluskoe

Sage

 

 

Lööve

 

3,3

4,4

kahjustused

 

 

 

Akne

 

8,9

7,2

 

 

 

 

 

Sügelus

 

3,9

5,8

 

 

 

 

 

Öine higistamine

 

2,1

2,0

 

 

 

 

 

Hüperhidroos

 

2,1

1,7

 

 

 

 

 

Hirsutism

 

4,8

2,0

Lihas-skeleti, sidekoe ja

Väga sage

 

Lihas-skeleti valu

 

12,3

12,5

luu kahjustused

Sage

 

 

Seljavalu

 

6,5

8,2

 

 

 

 

 

Lihasspasmid

 

2,4

1,4

 

 

 

 

 

Liigesvalu

 

2,7

2,7

 

 

 

 

 

Lihasvalu

 

2,1

1,0

Üldised häired ja

Väga sage

 

Tursed

 

15,8

18,4

manustamiskoha

 

 

 

Perifeersed tursed

 

28,0

30,0

reaktsioonid

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

Haavaparanemise häired (ilma

12,2

10,2

 

 

 

 

 

infektsioonita)

 

 

 

 

 

Sage

on

 

Valu rinnus

 

8,6

8,9

 

 

 

 

Valu

 

7,1

8,2

 

 

 

 

Väsimus

 

7,4

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manustamiskoha reaktsioon

4,8

5,1

 

 

 

 

 

Palavik

 

5,4

10,2

 

 

 

 

 

Asteenia

 

3,3

2,7

 

 

 

 

 

Külmavärinad

 

3,0

5,1

Neerude ja kuseteede

Sage

 

 

Neerupuudulikkus

 

3,6

3,3

häired

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neerutorukeste nekroos

 

7,4

6,8

 

 

 

 

Hüdronefroos

 

2,1

4,4

 

 

 

 

Neerukahjustus

 

4,5

7,8

 

 

 

 

Kuseteede verejooks

 

2,1

3,4

 

 

 

 

Uriinipeetus

 

2,1

3,1

 

 

 

 

Kuseteede kahjustus

 

2,7

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliguuria

 

9,5

10,6

 

 

 

 

 

Düsuuria

 

6,0

12,3

Vigastus ja mürgistus

Sage

 

 

Posttraumaatiline valu

 

20,8

20,1

Pahaloomuliste kasvajate esinemissagedus: Kolm aastat pärast ravi oli pahaloomuliste kasvajate esinemissagedus 7,8% platseeborühmas ja 6,4% Zenapax´i rühmas. Zenapax´i lisamine ei suurendanud siirdamisjärgsete lümfoomide arvu, mille esinemissagedus oli 1,5% platseeborühmas ja 0,7% Zenapax´i rühmas.

Hüperglükeemia: Platseebo- ja Zenapax´i rühmas ei esinenud mingeid erinevusi hematoloogiliste või keemiliste laborianalüüside tulemustes, välja arvatud tühja-kõhu glükoosisisalduse erinevus.

Tühja-kõhu glükoosisisaldust määrati väikesel hulgal platseeborühma ja Zenapax´i rühma patsientidel. Platseeborühmas esines 16% (10-l patsiendil 64-st) ja Zenapax´i rühmaslõppenud32% (28-l patsiendil 88-st)

tühja-kõhu glükoosisisalduse kõrget taset. Enamus nendest juhtudest ilmnes esimesel siirdamisjärgsel päeval, kui patsiendid said kortikosteroidide suuri annuseid või diabeediga patsientidel.

Surmajuhte registreeriti esimese 6 siirdamisjärgse kuu jooksul platseeborühmas 3,4% ja Zenapax´i rühmas 0,6%. 12-kuu suremus oli platseeborühmas 4,4% ja Zenapax´i rühmas 1,5%.

Infektsioonijuhte, sealhulgas viirusinfektsioone, seeninfektsioone, baktereemiat ja septitseemiat ning pneumooniat registreeriti platseeborühmas 72% ja Zenapax´i rühmas 68%. Infektsioonide tüüp oli mõlemas rühmas sarnane. Tsütomegaloviirusinfektsioone registreeriti platseeborühmas 16%-l patsientidest ja Zenapax´i rühmas 13%-l patsientidest.

Harvadel juhtudel tekkisid Zenapax´i manustamise järgselt rasked ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõik 4.4).

Lapsed: Zenapax´i ohutusprofiil oli lastel ja täiskasvanutel võrreldav. Ent lastel esines sagedamini järgmisi kõrvalnähte: kõhulahtisus (41%), postoperatiivne valu (38%), palavik (33%), oksendamine (33%), hüpertensioon (28%), sügelus (21%) ning ülemiste hingamisteede infektsioonid (20%) ja kuseteede infektsioonid (18%).

4.9 Üleannustamine

Zenapax´i maksimaalset talutavat annust ei ole patsientidel kindlaks tehtud. Samuti pole seda saavutatud Zenapax´iga ravitud loomadel. Luuüdi transplantatsiooniga patsientidele manustati

1,5 mg/kg ilma kõrvalnähtude tekketa. Ühekordse annuse toksilisuse uuringus manustati hiirtele

125 mg/kg veeni ilma toksilisuse ilmnemiseta.

5.

 

müügiluba

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

 

on

 

Farmakoterapeutiline grupp: selektiivsed immuunsupressiivsed ained

ATC-kood: L04AA08

 

Kliiniline farmakoloogiaRavimil

Zenapax sisaldab daklitsumabi, mis on rekombinantne humaniseeritud IgG1 anti-Tac antikeha, toimides interleukiin-2 (IL-2) retseptorite antagonistina. Daklitsumab seondub spetsiifiliselt kõrge afiinsusega IL-2 retseptorkompleksi alfa või Tac alaühikuga (paikneb aktiveeritud T-lümfotsüütidel) ja inhibeerib IL-2 seondumist ja bioloogilist aktiivsust. Zenapax´i manustamine inhibeerib IL-2 poolt vahendatud lümfotsüütide aktivatsiooni, mis on allotransplantaadi äratõukereaktsiooni korral rakulise immuunvastuse kriitiline tee. Soovitatud annuste manustamisel küllastab daklitsumab Tac retseptori enamusel patsientidest umbes 90 päevaks. Kliinilistes uuringutes tekkisid daklitsumabivastased antikehad umbes 9% Zenapax´iga ravitud patsientidest, kuid daklitsumabi efektiivsust, ohutust, sisaldust seerumis või teisi uuritud kliiniliselt olulisi näitajaid need antikehad ei mõjutanud.

Tsirkuleerivate lümfotsüütide arvu või raku fenotüübi suuri muutusi (fluorestsents-aktiveeritud raku sorteri analüüsil (FACS) ei tekkinud, välja arvatud Tac-positiivsete rakkude arvu mööduv vähenemine.

Kombinatsioonravi neerutransplantaadiga patsientidel

III faasi uuringutes lisati Zenapax standardsele immunosupressiivsele ravikuurile, mis sisaldas tsüklosporiini (5 mg/kg) ja steroidi (prednisoloon või metüülprednisoloon) koos asatiopriiniga (4 mg/kg) või ilma.

biopsia põhjal. Ühendatud andmete järgi püsisid erinevused biopsial tõestatud ägeda

Mõlemad uuringud näitasid, et Zenapax vähendas platseeboga võrreldes statistiliselt oluliselt ägeda neerutransplantaadi äratõukereaktsiooni teket kuue kuu möödumisellõppenudsiirdamisest, mida kinnitati

äratõukereaktsiooni esinemissageduse osas ühe aasta möödumisel siirdamisest statistiliselt olulisel tasemel (43% võrreldes 28%-ga). Siirdatud elund oli kolme aasta järel alles statistiliselt oluliselt sagedamini nendel patsientidel, kellel ei tekkinud esimesel siirdamisjärgsel aastal ägedat

äratõukereaktsiooni (n=345) võrreldes nendega, kellel tekkis esimesel aastal äge äratõukereaktsioon (n=190), ravist olenemata. Siirdatud elundi püsimises kolme aasta jooksul ei olnud kolme

immunosupressandiga uuringus (83% vs. 84%) ega kahe immunosupressandiga uuringus platseebo ja

daklitsumabi vahel olulisi erinevusi (78% vs. 82%). Patsientide kolme aasta elulemus erines oluliselt

platseebo ja daklitsumabi vahel kahe immunosupressandiga uuringus (88% vs. 96%; p = 0,017), kuid mitte kolme immunosupressandiga uuringus (94% vs. 92%).

Neerufunktsioon, hinnatuna seerumi kreatiniini abil, ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus olid mõlemas grupis kolme aasta möödumisel siirdamisestmüügilubasarnased.

Zenapax´ist saadav kasulik toime neerutransplantatsiooni järgselt tekkinud ägeda äratõukereaktsiooni profülaktikas ei seostunud tüsistuste, sh transplantatsioonijärgse lümfoproliferatiivse haiguse (PTLD) tekkega kolme aasta möödumisel siirdamisest.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Neerutransplantaadiga patsientidel läbi viidud kliinilistes uuringutes, kus Zenapax´i manustati annuses 1 mg/kg igal 14-ndal päeval kokku 5 annust, suurenes daklitsumabi maksimaalne kontsentratsioon seerumis (keskmine ± standardhälve) esimese (21 ± 14 g/ml) ja viienda annuse (32 ± 22 g/ml) vahel. Madalaim kontsentratsioon seerumis enne viiendat annust oli 7,6 ± 4,0 g/ml. IL-2 retseptori küllastamiseks vajalik kontsentratsioon seerumis on 0,5...0,9 µg/ml ja IL-2 poolt vahendatud bioloogilise aktiivsuse inhibeerimiseks vajalik kontsentratsioon on 5...10 µg/ml.

Daklitsumabi soovitatud annustamisskeemion kasutamisel saavutatakse enamikel patsientidel aktiveeritud T-lümfotsüütide IL-2R alfa retseptorite küllastumiseks vajalik kontsentratsioon seerumis enam kui 90 päevaks pärast transplantatsiooni. Esimesed kolm kuud on kõige kriitilisem transplantatsioonijärgne periood.

Neeru transplantaadigaRavimilpatsientidel on daklitsumabi hinnanguline eliminatsiooni poolväärtusaeg 270…919 tundi (keskmiselt 480 tundi), mis on ekvivalentne inimese IgG vastava näitajaga – 432…552 tundi (keskmiselt 480 tundi). See on seotud proteiini humaniseerimisega.

Populatsiooni farmakokineetika analüüs näitas, et daklitsumabi süsteemset kliirensit mõjutavad kehakaal, vanus, sugu, proteinuuria ja rass.

Kuna kehakaal mõjutab süsteemset kliirensit, põhineb Zenapax´i annustamine mg/kg kehakaalu kohta. Soovitatud annustamisskeemide kasutamisel jääb erinevate demograafiliste näitajatega patsiendigruppidel ravimi kontsentratsioon 30% piiresse võrreldes referentsgrupiga. Neeru transplantaadiga patsientide puhul ei ole vaja annuse kohandamisel teiste näitajatega (sugu, proteinuuria, rass ja vanus) arvestada.

Lapsed: Farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi omadusi uuriti 61 lapsel, keda raviti Zenapax´iga annuses 1 mg/kg veeni igal 14-ndal päeval, kokku viis annust. Maksimaalne kontsentratsioon seerumis (keskmine ± standardhälve) suurenes esimese (16 ± 12 g/ml) ja viienda annuse (21 ± 14 g/ml) vahel. Keskmine madalaim kontsentratsioon seerumis enne viiendat annust oli 5,0 ± 2,7 g/ml. IL-2

retseptori Tac alaühik küllastati koheselt pärast esimest annust (1 mg/kg) ning jäi küllastatuks vähemalt kolmeks transplantatsioonijärgseks kuuks. IL-2 retseptori Tac alaühiku küllastamine oli sarnane sellele, mida täheldati sama annustamisskeemi kasutamisel täiskasvanud patsientidel.

Zenapax´i ja mükofenolaatmofetiili (CellCept) aktiivse metaboliidi mükofenoolhappe vahel ei esine farmakokineetilisi koostoimeid.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Pärast ühekordset intravenoosset boolussüsti või subkutaanset manustamist annustes 50...125 mg/kg hiirtele, rottidele ja küülikutele ning 28-päevast manustamist annuses 15 mg/kg ahvidele oli daklitsumabi talutavus hea. Ühel ahvil 18-st tekkis anafülaktiline reaktsioon daklitsumabi suhtes. Daklitsumabi vajalik kontsentratsioon seerumis säilis 16 ahvil 18-st. Kahel ahvil tekkisid daklitsumabivastased antikehad. In vitro ei esinenud ristuvat reaktiivsust daklitsumabi ja inimese krüolõikude (28 organit) vahel kontsentratsioonides kuni 56 mg/ml, mis näitab mittespetsiifilise seondumise puudumist. Standardtestides ei olnud daklitsumab genotoksiline.

Mittekliinilises reproduktsioonitoksilisuse uuringus daklitsumabiga on ilmnenud varajase prenataalse suremuse riski suurenemine makaakidel võrreldes platseeboga. Samas näitavad andmed märkimisväärset loomadevahelist varieeruvust, jäädes selle liigi puhul aja jooksul täheldatud kontrollvahemiku piiridesse. Üldine prenataalne suremus kogu gestatsiooniperioodi vältel oli

Samas daklitsumabi mittekliinilises reproduktsioonitoksilisuse uuringus leiti neljal lakteerival makaagil seitsmest, kes said inimese terapeutilisest annusest 5...10 korda suuremaid annuseid

20...45%. Surnultsündide, keiserlõike ja tuharseisus sündimise esinemissagedus oli võrreldav kontroll-

ja ravigruppides.

müügiluba

lõppenud

 

 

 

(10 mg/kg), piimast väikeses koguses daklitsumabi (mis moodustas 0,17...0,28% ravimi sisaldusest emaslooma seerumis).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Polüsorbaat 80

Naatriumkloriid

Veevaba naatriumdivesinikfosfaat

Veevaba dinaatriumfosfaat

Kontsentreeritud vesinikkloriidhape

3 aastat. Ravimil

Naatriumhüdroksiid

on

Süstevesi

 

6.2

Sobimatus

 

Zenapax´i ja polüvinüülkloriidist infusioonikottide vahel ei ole sobimatust täheldatud.

6.3

Kõlblikkusaeg

 

Ravimit tuleks kasutada koheselt pärast lahjendamist. Füüsikaline ja keemiline stabiilsus püsib

lahjendatult 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C või 4 tundi temperatuuril 25°C. Mikrobioloogilisest seisukohast tuleks lahjendatud ravim manustada koheselt. Pärast lahjendamist ei tohi ravimit säilitada, välja arvatud juhul, kui lahjendamisprotseduur toimus kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes. Kui ravimit ei kasutata koheselt, vastutab säilitusaja ja -tingimuste eest kasutaja.

6.4 Säilitamise eritingimused

Roche Registration Limited 6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik
5 ml viaalis (I tüüpi klaas). Pakendid sisaldavad 1 või 3 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

-Hoida külmkapis (2°C...8°C).

-Mitte hoida sügavkülmas.

-Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

6.6 Erinõuded hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikelelõppenudseadustele. Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Zenapax´i EI TOHI kohe süstida. Enne süstimist tuleb Zenapax´i infusioonilahuse kontsentraat lahjendada 50 ml-s steriilses 0,9% naatriumkloriidi lahuses. Lahuse valmistamisel ei tohi vahu tekkimise vältimiseks infusioonikotti raputada. Kotti tuleb õrnalt pöörata. Lahuse valmistamisel tuleb tagada steriilsus, kuna ravim ei sisalda mingeid antimikroobseid säilitusaineid ega bakteriostaatilisi aineid. Zenapax on värvitu lahus ühekordseks kasutamiseks mõeldud viaalis. Enne manustamist tuleb parenteraalselt manustatavaid ravimeid visuaalselt kontrollida osakeste ja värvimuutuse suhtes. Pärast infusioonilahuse valmistamist tuleb see manustada kohe. Kui lahjendus on tehtud aseptilistes tingimustes, võib lahust säilitada külmkapis kuni 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C või 4 tundi temperatuuril 25°C.

Teisi ravimeid/aineid ei tohi infusioonikotti lisada või manustada samaaegselt sama veenitee kaudu.

müügiluba

7.MÜÜGILOA HOIDJA

on

9.ESMASERavimilMÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

lõppenud

A.BIOLOOGILIS(T)EmüügilubaTOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA

TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE/ EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

Ravimil

on

 

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA(D) JA TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Hoffmann-La Roche Inc.

340 Kingsland Street

Nutley

New Jersey

USA

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

B.

MÜÜGILOA TINGIMUSED

 

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSEDlõppenud

JA

 

-PIIRANGUD

 

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2)

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Ravimil

on

 

Ravimil

on

 

A. PAKENDImüügilubaMÄRGISTUS

lõppenud

Üks viaal sisaldab 25 mg daklitsumabi* 5 ml lahuses (5 mg/ml).
Daklitsumab*............5 mg 1 ml lahuse kohta
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Zenapax 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Daklitsumab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

*Rekombinantne humaniseeritud lgG1 anti-Tac antikeha, mis on toodetudlõppenudhiire NSO müeloomirakkudes kasutades glutamiinsüntetaasi (GS) ekspressiooni süsteemi (NS GSO)

rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

3. ABIAINED

Polüsorbaat 80, naatriumkloriid, veevaba naatriumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks 5 ml viaal

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

müügiluba

Intravenoosseks manustamiseks pärast lahjendamist

Enne ravimi kasutamist lugege pakendion

infolehte

6.ERIHOIATUS,RavimilET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C)

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS , VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELElõppenud

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

müügiluba

13. PARTII NUMBER

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

on

16. INFORMATSIOON

Ravimil BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Üks viaal sisaldab 25 mg daklitsumabi* 5 ml lahuses (5 mg/ml).
Daklitsumab*............5 mg 1 ml lahuse kohta
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Zenapax 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Daklitsumab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

*Rekombinantne humaniseeritud lgG1 anti-Tac antikeha, mis on toodetudlõppenudhiire NSO müeloomirakkudes kasutades glutamiinsüntetaasi (GS) ekspressiooni süsteemi (NS GSO)

rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

3. ABIAINED

Polüsorbaat 80, naatriumkloriid, veevaba naatriumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kolm 5 ml viaali

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

müügiluba

Intravenoosseks manustamiseks pärast lahjendamist

Enne ravimi kasutamist lugege pakendion

infolehte

6. ERIHOIATUS,RavimilET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C)

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS , VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELElõppenud

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)müügiluba

13. PARTII NUMBER

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND on

16. INFORMATSIOONRavimil BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Zenapax 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

lõppenud

 

Daklitsumab

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MANUSTAMISVIIS

 

 

 

Intravenoosseks manustamiseks pärast lahjendamist

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

 

 

 

 

 

 

3.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

MUU

 

 

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

Ravimil

on

 

B.müügilubaPAKENDI INFOLEHT

lõppenud

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Zenapax 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Daklitsumab

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 

-

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

 

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik

 

isegi kui haigussümptomid on sarnased.

 

-

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

lõppenud

1.

Mis ravim on Zenapax ja milleks seda kasutatakse

2.

Mida on vaja teada enne Zenapax´i kasutamist

3.

Kuidas Zenapax´i kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Zenapax´i säilitada

6.

Lisainfo

 

 

1. MIS RAVIM ON ZENAPAX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Daklitsumab on humaniseeritud monoklonaalne antikeha, mis on toodetud hiire NSO

Daklitsumab kuulub ravimite rühma, midamüügilubanimetatakse immunosupressantideks. Need ravimid aitavad maha suruda organismi loomulikku reaktsiooni siirdatud elundi äratõukeks.

müeloomirakkudes kasutades glutamiinsüntetaasi (GS) ekspressiooni süsteemi (NS GSO)

rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Monoklonaalsed antikehad on valgud, mis tunnevad ära ja

seonduvad organismis teiste ainulaadsete valkudega, mida nimetatakse antigeenideks. Daklitsumab

seondub spetsiifiliste vere valgeliblede - T-lümfotsüütide - pinnal leiduvate antigeenidega, mille

tulemusena surutakse maha organismi loomulik immuunvastus, mis muidu võib põhjustada siirdatud organi äratõukereaktsiooni.

Zenapax´i kasutatakse siirdatud neerude äratõukereaktsiooni vältimiseks. Zenapax´i kasutatakse koos

teiste immunosupressiivsete ravimitega,on

sh tsüklosporiini ja kortikosteroididega.

-

kui te olete allergiline (ülitundlik) daklitsumabi või Zenapax´i mõne koostisosa suhtes.

-

kui te toidate last rinnaga.

 

Eriline

 

-

kui teilRavimilon kunagi tekkinud allergiline reaktsioon teiste immunosupressiivsete ravimite suhtes,

mis aitavad maha suruda organismi loomulikke kaitsemehhanisme.

Ravi preparaatidega, mis aitavad maha suruda organismi loomulikke kaitsemehhanisme, võib suurendada pahaloomuliste kasvajate või infektsioonide tekke ohtu. Kuid Zenapax ei suurenda seda ohtu, kui seda manustatakse koos teiste immunosupressiivsete ravimitega, nagu tsüklosporiin ja kortikosteroidid.

21

Pärast valkude manustamist võivad tekkida rasked allergilised reaktsioonid. Zenapax´i infusiooni järgselt on allergilisi reaktsioone kirjeldatud harva. Kui teil peaks tekkima allergiline reaktsioon, määrab arst selle raviks sobiva ravimi.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See on äärmiselt tähtis, kuna rohkem kui ühe ravimi samaaegne kasutamine võib suurendada või vähendada kasutatavate ravimite toimet. Seetõttu ei tohi ilma arsti nõusolekuta Zenapax´i kasutada koos teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Rinnaga toitmise ajal ei tohi seda ravimit kasutada.

Raseduse ajal tohib seda ravimit kasutada ainult juhul, kui teie arst otsustab, et see on teile vajalik.

Zenapax’il võib olla kahjulik toime veel sündimata või rinnapiimatoidul lapsele. Kui te olete rase, toidate last rinnaga, rasestute või planeerite lähiajal rasestuda, teavitage sellest kohe oma arsti.

Arst annab teile nõu rasestumisvastaste vahendite kasutamise kohta enne ravi alustamist Zenapax’iga,

Zenapax-ravi ajal ja veel 4 kuu jooksul pärast Zenapax’i viimase annuse manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

lõppenud

müügiluba Järgnevad infusioonid võite saada päev varem või hiljem enne ettenähtud manustamisaega.

Puuduvad andmed selle kohta, et Zenapax mõjutaks autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

3. KUIDAS ZENAPAX´I KASUTADA

Zenapax´i kontsentraati EI TOHI kohe süstida. Enne manustamist tuleb see lahjendada 50 ml steriilses 0,9% naatriumkloriidi lahuses.

Teile manustatakse sobiv annus (tavaliselt 1 mg/kg kehakaalu kohta) veeniinfusiooni teel 15 minuti jooksul. Esimene annus manustatakse 24 tunni jooksul enne siirdamist. Järgnevad 4 annust manustatakse 14-päevaste intervallidega. Kokku koosneb Zenapax´i ravikuur 5 annusest. Ravikuur kestab tavaliselt 8 nädalat.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimion kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUDRavimilKÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Zenapax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui te märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest: köha ja õhupuudus (sealhulgas lamavas asendis), oksendamine, segasus või tavalisest väiksem uriinieritus. Need kõrvaltoimed võivad tekkida Zenapax’i kasutamise ajal. Need kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest arstiabi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (ühel või enamal patsiendil 10-st) on:

-unehäired

-värisemine (treemor)

-peavalu

-kõrge vererõhk (hüpertensioon)

-hingamisraskus

-kõhukinnisus; kõhulahtisus; oksendamine; iiveldus või kõrvetised

-liiges- ja lihasvalu

-vedeliku kogunemine organismis (tursed); käte ja jalgade tursed (perifeersed tursed)

-haavaparanemise häired

Sageli esinevad kõrvaltoimed (ühel kuni kümnel patsiendil 100-st) on neelupõletik (farüngiit); nohu (riniit); suhkurtõbi; kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia); vedeliku ülekoormus; veetustumine; ärevus; depressioon; pearinglus; surisemistunne; ähmane nägemine; kiire südametegevus (tahhükardia); verejooks (hemorraagia); verehüüve (tromboos); madal vererõhk (hüpotensioon); lümfivedeliku kogunemine ühes kehaosas (lümfotseele); tugev õhupuudus,lõppenudsealhulgas öösel pikali lamades (kopsuturse); vedelik kopsukelmeõõnes (pleura efusioon); kopsu kokkulangemine (atelektaas); organismi hapnikupuudus (hüpoksia); tungliigveresus (kongestioon); köha; vali või ebanormaalne hingamiskahin, sealhulgas räginad; pingetunne kõhus; kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus; kõhupuhitus; hemorroidid; lööve; naha sügelus; akne; öine higistamine; suurenenud higistamine; liigne karvakasv (hirsutism); seljavalu; lihaskrambid, eriti jalgades; liigesvalu (artralgia); lihasvalu (müalgia); valu rinnus; valu üldiselt; väsimus; nahaärritus süstekohas; palavik; külmavärinad; üldine nõrkus; nimmevalu ning muutunud või raskendatud urineerimine (hüdronefroos); vere leid uriinis; valulik urineerimine (düsuuria); vähenenud uriinieritus (oliguuria); operatsioonijärgne valu.

Harva võivad tekkida allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) Zenapax’i suhtes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Mõned kõrvaltoimed tekivad suurema tõenäosusega lastel kui täiskasvanutel ning nendeks on kõhulahtisus, operatsioonijärgne valu, palavik,müügilubaoksendamine, kõrge vererõhk, naha sügelus, nina- ja neelupõletikud ning kuseteede infektsioonid.

5. KUIDAS ZENAPAX´I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Mitte hoida sügavkülmas. on

Ärge kasutage Zenapax´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja viaali etiketil pärast

-ToimeaineRavimilon daklitsumab.

-Abiained on polüsorbaat 80, naatriumkloriid, veevaba naatriumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Zenapax 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat on selge, värvitu või kergelt kollakas vedelik, mis on saadaval 5 ml lahust sisaldavates viaalides. Üks viaal 5 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab 25 mg daklitsumabi.

Zenapax´i pakendis on 1 või 3 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Roche Registration Limited 6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik
Tootja
Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen Saksamaa

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburglõppenud

N.V. Roche S.A.

 

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

 

 

България

 

Magyarország

Рош България ЕООД

 

Roche (Magyarország) Kft.

Тел: +359 2 818 44 44

 

Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika

 

Malta

Roche s. r. o.

 

(See United Kingdom)

Tel: +420 - 2 20382111

 

 

Danmark

 

Nederland

Roche a/s

 

Roche Nederland B.V.

Tlf: +45 - 36 39 99 99

 

Tel: +31 (0) 348 438050

 

on

müügiluba

Deutschland

Norge

Roche Pharma AG

Roche Norge AS

Tel: +49 (0) 7624 140

Tlf: +47 - 22 78 90 00

 

 

Eesti

 

Österreich

Roche Eesti OÜ

 

Roche Austria GmbH

Tel: + 372 - 6 112 401

 

Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα

 

Polska

Roche (Hellas) A.E.

 

Roche Polska Sp.z o.o.

Τηλ: +30 210 61 66 100

 

Tel: +48 - 22 345 18 88

España

 

Portugal

Roche FarmaRavimilS.A.

 

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +34 - 91 324 81 00

 

Tel: +351 - 21 425 70 00

France

 

România

Roche

 

Roche România S.R.L.

Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

 

Tel: +40 21 206 47 01

 

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Ireland

Slovenija

 

Roche Products (Ireland) Ltd.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Slovenská republika

Roche a/s

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

Tel: +421 - 2 52638201

Tel: +354 540 8000

 

lõppenud

Lietuva

 

Italia

Suomi/Finland

Roche S.p.A.

Roche Oy

 

Tel: +39 - 039 2471

Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Kύπρος

Sverige

 

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ.

Roche AB

 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371 - 7 039831

Tel: +44 (0) 1707 366000

UAB “Roche Lietuva”

müügiluba

 

 

 

Tel: +370 5 2546799

Infoleht on viimati kooskõlastatud {KK/AAAA}

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel http://www.emea.eu.int/

Ravimil

on

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu