Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Pakendi infoleht - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZoledronic acid Teva Generics
ATC koodM05BA08
Toimeainezoledronic acid monohydrate
TootjaTeva Generics B.V

1.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusioonilahus pudelis

Zoledroonhape (Acidum zoledronicum)

Enne ravimi kasutamist, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.

Mis ravim on Zoledronic acid Teva Generics ja milleks seda kasutatakse

2.

Mida on vaja teada enne Zoledronic acid Teva Generics’i kasutamist

3.

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it kasutada

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

lõppenud

5.

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

 

Mis ravim on Zoledronic acid Teva Generics ja milleks seda kasutatakse

Zoledronic acid Teva Generics’i toimeaine on zoledroonhape. Ravim kuulub bisfosfonaatide ravimigruppi ja seda kasutatakse osteoporoosi raviks täisk sv nud meestel ja postmenopausis naistel või steroidravist põhjustatud osteoporoosi raviks ja Pageti luutõve raviks täiskasvanutel.

Osteoporoos

Osteoporoos on haigus, mis on seotud luude hõrenemise ja nõrgenemisega ning esineb sageli naistel pärast menopausi, kuid võib esineda ka meestel. Pärast menopausi lõpetavad naiste munasarjad

naissuguhormoon östrogeeni tootmise,

 

is aitab luudel tervena püsida. Pärast menopausi tekib luude

hõrenemine, luud muutuvad nõrgemaks ning urduvad kergemini. Osteoporoos võib meestel ja

 

 

müügiluba

naistel tekkida ka hormoonide pikaajalise kasutamise tõttu, mis võib mõjutada luude tugevust. Paljudel

osteoporoosi põdevatel patsientide ei

le ühtki sümptomit, kuid neil on siiski luumurdude tekke risk,

on

 

Ravimil

 

 

kuna osteoporoosi tõttu on nende luud nõrgemad. Ringlevate suguhormoonide, peamiselt androgeenidest tekkinud östrogeenide taseme langus mängib samuti rolli järk-järgulises luukaos meestel. Zoledronic acid Te a Generics muudab luud tugevamaks ning seega vähendab luumurdude tõenäosust nii naistel kui meestel. Zoledronic acid Teva Generics’it kasutatakse ka patsientidel, kellel on hiljuti väikse trauma, näiteks kukkumise tagajärjel tekkinud reieluu proksimaalse osa murd ning kellel seetõttu on risk järgnevateks luumurdudeks.

Pageti luutõbi

Tavaliselt vana luu eemaldatakse ja see asendatakse uuega. Seda protsessi nimetatakse remodelleerumiseks. Pageti tõve korral toimub remodelleerumine liiga kiiresti, uus luu tekib asemele ebakorrapäraselt ja see muudab luu normaalsest nõrgemaks. Kui haigust ei ravita, võivad luud muutuda deformeerunuks ja valulikuks ning murduda. Zoledronic acid Teva Generics’i toimel muutub luu modelleerumisprotsess tagasi normaalseks tagades normaalse luu tekke ja luu tugevus taastub.

2.Mida on vaja teada enne Zoledronic acid Teva Generics’i kasutamist

Enne Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist järgige hoolikalt kõiki arsti, apteekri või meditsiiniõe ettekirjutusi.

Ärge kasutage Zoledronic acid Teva Generics’it

-kui olete zoledroonhappe, mõne bisfosfonaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on hüpokaltseemia (see tähendab, et teie vere kaltsiumisisaldus on liiga madal).

-kui teil on tõsised neeruprobleemid.

-kui te olete rase.

-kui te imetate last.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zoledronic acid Teva Generics’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

- kui te saate ravi mõne muu biofosfanaati sisaldava ravimiga, kuna selliste ravimite koostoime Zoledronic acid Teva Generics ´iga on teadmata. See hõlmab nt Zometa´t või Alcasta´t (ravimid, mis samuti sisaldavad zoledroonhapet ja mida kasutatakse sama haiguse või osteoporoosi või teiste mittevähkkasvajaliste luuhaiguste ravis).

- kui teil on neeruhaigus või kui teil on ainult üks neer.

- kui te pole võimeline võtma igapäevaselt kaltsiumi preparaate.

- kui teil on osa või kogu kõrvalkilpnääre (paikneb kaelas) kirurgiliselt eemaldatud. - kui teil on osa sooltest eemaldatud.

Enne Zoledronic acid Teva Generics-ravi alustamist tuleb arsti teavitadalõppenudsellest, kui teil esineb (või on

esinenud) igemete, lõualuu või mõlema valu, turset või tuimust, kui teil esi eb raskustunne lõualuus või kui teie hambad on muutunud lahtiseks. Enne hambaravi või kirurgilist hambaraviprotseduuri tuleb hambaarsti teavitada sellest, et te saate ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga.

Jälgimine ravi ajal

müügiluba

Teie arst peab enne iga Zoledronic acid Teva Generics’i annuse manustamist tegema neerufunktsiooni

jälgimiseks (kreatiniini tase) vereanalüüsi. Väga oluline on juua vähemalt 2 klaasi vedelikku (näiteks vett) paari tunni jooksul enne Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist, nii nagu on tervishoiutöötaja teid juhendanud.

Lapsed ja noorukid

Zoledronic acid Teva Generics’it ei soovitata alla 18 aastastele isikutele. Zoledronic acid Teva

Generics’i kasutamist lastel ja noorukitel ei ole uuritud. on Ravimil

Muud ravimid ja Zoledronic ac d Teva Generics

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Teie arsti jaoks on oluline teada kõiki ravimeid, mida te võtate, iseäranis, kui te võtate mõnd teist ravimit, mis võib teadaolevalt olla kahjulik neerudele (nt aminoglükosiidid) või diureetikumid (“vee väljaajamise rohud”), mis võivad põhjustada organismis veevaegust (dehüdratsiooni).

Rasedus ja imetamine

Teile ei tohi manustada Zoledronic acid Teva Generics’it, kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zoledronic acid Teva Generics’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kui teil tekib Zoledronic acid Teva Generics’i võtmise ajal pearinglus, ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui te ennast paremini tunnete.

Zoledronic acid Teva Generics sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) 100 ml kohta, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba.”

3.Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it kasutada

Järgige hoolikalt kõiki Teie arsti või meditsiiniõe poolt antud juhiseid. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Osteoporoos

Tavaline annus on 5 mg, mille manustab arst või õde ühekordse infusioonina veeni üks kord aastas. Infusioon kestab vähemalt 15 minutit.

Kui te olete hiljuti murdnud oma reieluu proksimaalse osa, on soovitatav manustada Zoledronic acid Teva Generics’it kaks või enam nädalat peale reieluu proksimaalse osa operatsiooni.

Oluline on kasutada kaltsiumi ja D-vitamiini preparaate (näiteks tablette) vastavalt arsti soovitustele.

Osteoporoosi puhul kestab Zoledronic acid Teva Generics’i toime üks aasta. Teie arst ütleb teile, millal järgmise annuse saamiseks uuesti tema juurde pöörduda.

Pageti luutõbi

lõppenud

Tavaline annus on 5 mg, mille manustab arst või õde teile esialgse infusioonina veeni. Infusioon kestab vähemalt 15 minutit. Zoledronic acid Teva Generics võib toimida ka em kui üks aasta. Teie arst ütleb Teile, kui uuesti ravi vajate.

Arst soovitab teil kasutada kaltsiumi ja D-vitamiini preparaate (näiteks tablette) vähemalt esimese kümne päeva jooksul pärast Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist. Nende soovituste järgimine

on oluline, et kaltsiumi sisaldus veres ei langeks liiga madalale infusioonile järgneva aja jooksul. Arst selgitab teile hüpokaltseemia tekkimisel esinevaidmüügilubasümptomeid.

Zoledronic acid Teva Generics koos toidu ja joog ga

Tarbige kindlasti piisavalt vedelikku (vähemalt üks või kaks klaasitäit) enne ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga, nii nagu arst on seda soovitanud. See aitab vältida dehüdratsiooni. Te võite süüa normaalselt sel päeval, kui saate ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga. See on eriti oluline diureetikume („vee väljaajamise rohtusid”) võtvatel patsientidel ja eakatel patsientidel.

Kui te unustate Zoledronic acid TevaonGenerics’it kasutada

Enne ravi lõpetamist Zoledronic acid Teva Generics’iga

Võtke ühendust omaRavimilarsti või ha g aga nii kiiresti kui võimalik ning leppige kokku uus vastuvõtu aeg.

Kui te kaalute ravi lõpetamist Zoledronic acid Teva Generics’iga, siis palun minge oma järgmisele vastuvõtule ja arutage seda arstiga. Arst annab teile nõu ning otsustab, kui kaua te peaksite saama ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on väga sagedased pärast esimest infusiooni (esinedes rohkem kui 30% patsientidest), kuid järgnevate infusioonidega muutuvad vähem sagedaseks. Enamik kõrvaltoimeid nagu palavik ja külmavärinad, valu lihastes ja liigestes ja peavalu tekivad esimese kolme päeva jooksul peale Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist. Sümptomid on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja taanduvad kolme päeva jooksul. Teie arst võib kõrvaltoimete vähendamiseks soovitada nõrka valuvaigistit näiteks ibuprofeeni või paratsetamooli. Kõrvaltoimete tõenäosus väheneb järgnevate Zoledronic acid Teva Generics annustega.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

Sagedased (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

Südame rütmihäireid (kodade virvendust) on täheldatud patsientidel, kes saavad Zoledronic acid Teva Generics’it postmenopausaalse osteoporoosi raviks. Praegu ei ole selge, kas Zoledronic acid Teva Generics põhjustab neid südame rütmihäireid, ent kui teil tekivad sellised sümptomid pärast Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist, peate sellest teatama oma arstile.

Turse ja/või valu infusioonikohas.

Aeg-ajalt esinevad (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Naha reaktsioonid, nagu punetus.

Silmade turse, punetus, valu, sügelus või valgustundlikkus.

Teadmata esinemissagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

Suu, hammaste ja lõualuu valu, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hamba logisemine. Need võivad olla luukahjustuse (osteonekroos) nähud lõualuus. Teavitage oma hambaarsti kohe, kui märkate selliseid nähtusid.

Esineda võib neerukahjustus (nt vähenenud uriinieritus). Teie arst peab enne iga Zoledronic acid Teva Generics annuse manustamist tegema neerufunktsiooni kontrollimiseks vereanalüüsi. Oluline on juua

vähemalt 2 klaasi vedelikku (näiteks vett) paari tunni jooksul enne Zoledronic acid Teva Generics’i

manustamist, nii nagu on tervishoiutöötaja teid juhendanud.

 

Kui teil tekib ükskõik milline nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest oma arstile.

Zoledronic acid Teva Generics võib põhjustada ka teisi kõrva toimeid

Väga sagedased (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st)

lõppenud

Palavik

müügiluba

 

 

 

Sagedased (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

Peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, lihasvalu, valu luudes ja/või liigestes, valu seljas, kätes või jalgades, gripitaolised sümptomid (nt väsimus, külmavärinad, liiges- ja lihasvalu), külmavärinad, väsimus ja huvipuudus, nõrkus, valu, halb enesetunne.

Pageti tõvega patsientidel on teatatudonmadalast vere kaltsiumisisaldusest tingitud sümptomitest nagu

lihasspasmid, tuimus või kihelustunne, mis esinevad eriti suu ümbruses. Aeg-ajalt esinevad (võivadRavimiltekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Gripp, ülemiste hingamisteede infektsioonid, punaste vereliblede arvu langus, isutus, unetus, unisus, mis võib hõlmata tähelep nuvõime languse, surisemistunne või tuimus, väga tugev väsimus, värisemine, mööduv teadvuskadu, silmainfektsioon või ärritus või põletik koos valu ja punetusega, pöörlemistunne, vererõhu tõus, õhetus, köha, õhupuudus, maoärritus, kõhuvalu, kõhukinnisus, suukuivus, kõrvetised, nahalööve, liighigistamine, sügelus, naha punetus, kaelavalu, jäikus lihastes, luudes ja/või liigestes, liigeste turse, lihasspasmid, õlavalu, valu rindkerelihastes ja rinnakorvis, liigesepõletik, lihasnõrkus, kõrvalekalded neerufunktsiooni testides, ebanormaalselt sage urineerimine, käte, pahkluude või labajalgade turse, janu, hambavalu, maitsetundlikkuse häired.

Harva esinevad (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)

Harva võib esineda reieluu ebaharilik murd, eriti pikaajalist osteoporoosi ravi saavatel patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies, puusas või kubemes, kuna see võib olla võimaliku reieluumurru varajane tunnus.

Teadmata esinemissagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

Tõsised allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud pearinglus ja hingamisraskus, peamiselt näo ja kõri turse, vererõhu langus, veetustumine ravimi manustamisele järgnenud sümptomite (palavik, oksendamine ja kõhulahtisus) tagajärjel.

Mida Zoledronic acid Teva Generics sisaldab

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it säilitada

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde teab, kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it õigesti säilitada.

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Avamata pudel: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

-Pärast pudeli avamist: Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega

tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C. Laske külmikus hoitud lahusel enne manustamist seista, kuni see saavutab toatemperatuuri. lõppenud

-Ärge kasutage ravimit, kui märkate selle värvi muutumist või osakesi lah ses.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

-Toimeaine on zoledroonhape. Üks pudel 100 ml ah sega sisaldab 5 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,05 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

-Teised koostisosad on mannitool, naatriumtsitraat ja süstevesi.müügiluba

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics välja näeb ja pakendi sisu

Zoledronic acid Teva Generics on selgeonja värvitu infusioonilahus. Zoledronic acid Teva Generics on

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

läbipaistvas plastik pudelis. Igas pudelis on 100 ml lahust. Zoledronic acid Teva Generics on saadaval nii üksikpakendites,Ravimilmis sisaldavad 1, 5 või 10 pudelit ja ka hulgipakendis, milles on viiene või kümnene pakend, igas ne s üks pudel.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Ungari

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

 

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

България

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

 

 

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

 

 

 

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

 

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

 

 

 

Malta

 

Teva Denmark A/S

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland Τel: +353 51 321

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

lõppenud

Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

Teva GmbH

 

 

 

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

 

 

Tel: +31 800 0228400

Eesti

 

 

 

Norge

 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

 

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

España

 

 

müügilubaPolska

 

Tel: +372 661 0801

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

ratiopharm Arzenimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Vertriebs-GmbH

 

 

 

 

Teva Pharma S.L.U.

on

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

Ravimil

 

 

 

Tél: +34 91 387 32 80

 

Tel.: +48 22 345 93 00

France

 

 

 

Portugal

 

Teva Santé

 

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

 

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

 

 

 

România

 

Pliva Hrvatska d.o.o

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

 

 

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

ratiopharm Oy

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

 

 

 

ratiopharm Oy

 

 

 

 

 

Tel: +39 0289 17981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Infoleht on viimati uuendatud (KK/AAAA)

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

INFORMATSIOON TERVISHOIUTÖÖTAJALE

Järgnev teave on ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele :

- Zoledronic acid Teva Generics 5 mg kasutamisvalmis infusioonilahus.lõppenud

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it ette valmistada ja manustada

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada. Kasutada tohib ainult

selget, osistevaba ja värvusetut lahust. Zoledronic acid Teva Generics’it ei tohi segada või manustada intravenoosselt mistahes teise ravimiga ning seda tu eb manustada püsiva infusioonikiirusega eraldi ventileeritava infusioonisüsteemi kaudu. Infusiooni aeg peab olema vähemalt 15 minutit. Zoledronic acid Teva Generics ei tohi sattuda kontakti kaltsiumit sisaldava lahusega. Kui lahust säilitatakse külmikus, laske lahusel enne manustamist seista, kuni see saavutab toatemperatuuri. Infusiooni

ettevalmistamisel on vaja järgida aseptika nõudeid. Infusioon tuleb manustada vastavalt tavapärastele

meditsiinipraktika nõuetele.

on

müügiluba

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it säilitada

-Hoike seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ra imit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil pärast „Kõlblik kuni“.

-Avamata pudel: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

-Pärast pudeli avamist: Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega

tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C. Laske külmikus hoitud lahusel enne manustamist seista, kuni see saavutab toatemperatuuri.Ravimil

1.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusioonilahus kotis

Zoledroonhape (Acidum zoledronicum)

Enne ravimi kasutamist, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.

Mis ravim on Zoledronic acid Teva Generics ja milleks seda kasutatakse

2.

Mida on vaja teada enne Zoledronic acid Teva Generics’i kasutamist

3.

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it kasutada

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

lõppenud

5.

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

 

Mis ravim on Zoledronic acid Teva Generics ja milleks seda kasutatakse

Zoledronic acid Teva Generics’i toimeaine on zoledroonhape. Ravim kuulub bisfosfonaatide ravimigruppi ja seda kasutatakse osteoporoosi raviks täisk sv nud meestel ja postmenopausis naistel või steroidravist põhjustatud osteoporoosi raviks ja Paget’i luutõve raviks täiskasvanutel.

Osteoporoos

Osteoporoos on haigus, mis on seotud luude hõrenemise ja nõrgenemisega ning esineb sageli naistel pärast menopausi, kuid võib esineda ka meestel. Pärast menopausi lõpetavad naiste munasarjad

naissuguhormoon östrogeeni tootmise,

 

is aitab luudel tervena püsida. Pärast menopausi tekib luude

hõrenemine, luud muutuvad nõrgemaks ning urduvad kergemini. Osteoporoos võib meestel ja

 

 

müügiluba

naistel tekkida ka hormoonide pikaajalise kasutamise tõttu, mis võib mõjutada luude tugevust. Paljudel

osteoporoosi põdevatel patsientidel ei

le ühtki sümptomit, kuid neil on siiski luumurdude tekke risk,

on

 

Ravimil

 

 

kuna osteoporoosi tõttu on nende luud nõrgemad. Ringlevate suguhormoonide, peamiselt androgeenidest tekkinud östrogeenide taseme langus mängib samuti rolli järk-järgulises luukaos meestel. Zoledronic acid Te a Generics muudab luud tugevamaks ning seega vähendab luumurdude tõenäosust nii naistel kui meestel. Zoledronic acid Teva Generics’it kasutatakse ka patsientidel, kellel on hiljuti väikse trauma, näiteks kukkumise tagajärjel tekkinud reieluu proksimaalse osa murd ning kellel seetõttu on risk järgnevateks luumurdudeks.

Pageti luutõbi

Tavaliselt vana luu eemaldatakse ja see asendatakse uuega. Seda protsessi nimetatakse remodelleerumiseks. Paget’i tõve korral toimub remodelleerumine liiga kiiresti, uus luu tekib asemele ebakorrapäraselt ja see muudab luu normaalsest nõrgemaks. Kui haigust ei ravita, võivad luud muutuda deformeerunuks ja valulikuks ning murduda. Zoledronic acid Teva Generics’i toimel muutub luu modelleerumisprotsess tagasi normaalseks tagades normaalse luu tekke ja luu tugevus taastub.

2.Mida on vaja teada enne Zoledronic acid Teva Generics’i kasutamist

Enne Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist järgige hoolikalt kõiki arsti, apteekri või meditsiiniõe ettekirjutusi.

Ärge kasutage Zoledronic acid Teva Generics’it

-kui olete zoledroonhappe, mõne bisfosfonaadi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on hüpokaltseemia (see tähendab, et teie vere kaltsiumisisaldus on liiga madal).

-kui teil on tõsised neeruprobleemid.

-kui te olete rase.

-kui te imetate last.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zoledronic acid Teva Generics’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

- kui te saate ravi mõne muu biofosfanaati sisaldava ravimiga, kuna selliste ravimite koostoime Zoledronic acid Teva Generics ´iga on teadmata. See hõlmab nt Zometa´t või Alcasta´t (ravimid, mis samuti sisaldavad zoledroonhapet ja mida kasutatakse sama haiguse või osteoporoosi või teiste mittevähkkasvajaliste luuhaiguste ravis).

- kui teil on neeruhaigus või kui teil on ainult üks neer.

- kui te pole võimeline võtma igapäevaselt kaltsiumi preparaate.

- kui teil on osa või kogu kõrvalkilpnääre (paikneb kaelas) kirurgiliselt eemaldatud. - kui teil on osa sooltest eemaldatud.

Enne Zoledronic acid Teva Generics-ravi alustamist tuleb arsti teavitadalõppenudsellest, kui teil esineb (või on

esinenud) igemete, lõualuu või mõlema valu, turset või tuimust, kui teil esi eb raskustunne lõualuus või kui teie hambad on muutunud lahtiseks. Enne hambaravi või kirurgilist hambaraviprotseduuri tuleb hambaarsti teavitada sellest, et te saate ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga.

Jälgimine ravi ajal

müügiluba

Teie arst peab enne iga Zoledronic acid Teva Generics’i annuse manustamist tegema neerufunktsiooni

jälgimiseks (kreatiniini tase) vereanalüüsi. Väga oluline on juua vähemalt 2 klaasi vedelikku (näiteks vett) paari tunni jooksul enne Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist, nii nagu on tervishoiutöötaja teid juhendanud.

Lapsed ja noorukid

Zoledronic acid Teva Generics’it ei soovitata alla 18 aastastele isikutele. Zoledronic acid Teva

Generics’i kasutamist lastel ja noorukitel ei ole uuritud. on Ravimil

Muud ravimid ja Zoledronic ac d Teva Generics

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Teie arsti jaoks on oluline teada kõiki ravimeid, mida te võtate, iseäranis, kui te võtate mõnd teist ravimit, mis võib teadaolevalt olla kahjulik neerudele (nt aminoglükosiidid) või diureetikumid (“vee väljaajamise rohud”), mis võivad põhjustada organismis veevaegust (dehüdratsiooni).

Rasedus ja imetamine

Teile ei tohi manustada Zoledronic acid Teva Generics’it, kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zoledronic acid Teva Generics’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kui teil tekib Zoledronic acid Teva Generics’i võtmise ajal pearinglus, ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui te ennast paremini tunnete.

Zoledronic acid Teva Generics sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) 100 ml kohta, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba.”

3. Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it kasutada

Järgige hoolikalt kõiki Teie arsti või meditsiiniõe poolt antud juhiseid. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Osteoporoos

Tavaline annus on 5 mg, mille manustab arst või õde ühekordse infusioonina veeni üks kord aastas. Infusioon kestab vähemalt 15 minutit.

Kui te olete hiljuti murdnud oma reieluu proksimaalse osa, on soovitatav manustada Zoledronic acid Teva Generics’it kaks või enam nädalat peale reieluu proksimaalse osa operatsiooni.

Oluline on kasutada kaltsiumi ja D-vitamiini preparaate (näiteks tablette) vastavalt arsti soovitustele.

Osteoporoosi puhul kestab Zoledronic acid Teva Generics’i toime üks aasta. Teie arst ütleb teile, millal järgmise annuse saamiseks uuesti tema juurde pöörduda.

Pageti luutõbi

lõppenud

Tavaline annus on 5 mg, mille manustab arst või õde teile esialgse infusioonina veeni. Infusioon kestab vähemalt 15 minutit. Zoledronic acid Teva Generics võib toimida ka em kui üks aasta. Teie arst ütleb Teile, kui uuesti ravi vajate.

Arst soovitab teil kasutada kaltsiumi ja D-vitamiini preparaate (näiteks tablette) vähemalt esimese kümne päeva jooksul pärast Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist. Nende soovituste järgimine

on oluline, et kaltsiumi sisaldus veres ei langeks liiga madalale infusioonile järgneva aja jooksul. Arst selgitab teile hüpokaltseemia tekkimisel esinevaidmüügilubasümptomeid.

Zoledronic acid Teva Generics koos toidu ja joog ga

Tarbige kindlasti piisavalt vedelikku (vähemalt üks või kaks klaasitäit) enne ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga, nii nagu arst on seda soovitanud. See aitab vältida dehüdratsiooni. Te võite süüa normaalselt sel päeval, kui saate ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga. See on eriti oluline diureetikume („vee väljaajamise rohtusid”) võtvatel patsientidel ja eakatel patsientidel.

Kui te unustate Zoledronic acid TevaonGenerics’it kasutada

Enne ravi lõpetamist Zoledronic acid Teva Generics’iga

Võtke ühendust omaRavimilarsti või ha g aga nii kiiresti kui võimalik ning leppige kokku uus vastuvõtu aeg.

Kui te kaalute ravi lõpetamist Zoledronic acid Teva Generics’iga, siis palun minge oma järgmisele vastuvõtule ja arutage seda arstiga. Arst annab teile nõu ning otsustab, kui kaua te peaksite saama ravi Zoledronic acid Teva Generics’iga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on väga sagedased pärast esimest infusiooni (esinedes rohkem kui 30% patsientidest), kuid järgnevate infusioonidega muutuvad vähem sagedaseks. Enamik kõrvaltoimeid nagu palavik ja külmavärinad, valu lihastes ja liigestes ja peavalu tekivad esimese kolme päeva jooksul peale Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist. Sümptomid on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja taanduvad kolme päeva jooksul. Teie arst võib kõrvaltoimete vähendamiseks soovitada nõrka valuvaigistit näiteks ibuprofeeni või paratsetamooli. Kõrvaltoimete tõenäosus väheneb järgnevate Zoledronic acid Teva Generics annustega.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

Sagedased (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

Südame rütmihäireid (kodade virvendust) on täheldatud patsientidel, kes saavad Zoledronic acid Teva Generics’it postmenopausaalse osteoporoosi raviks. Praegu ei ole selge, kas Zoledronic acid Teva Generics põhjustab neid südame rütmihäireid, ent kui teil tekivad sellised sümptomid pärast Zoledronic acid Teva Generics’i manustamist, peate sellest teatama oma arstile.

Turse ja/või valu infusioonikohas.

Aeg-ajalt esinevad (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Naha reaktsioonid, nagu punetus.

Silmade turse, punetus, valu, sügelus või valgustundlikkus.

Teadmata esinemissagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

Suu, hammaste ja lõualuu valu, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hamba logisemine. Need võivad olla luukahjustuse (osteonekroos) nähud lõualuus. Teavitage oma hambaarsti kohe, kui märkate selliseid nähtusid.

Esineda võib neerukahjustus (nt vähenenud uriinieritus). Teie arst peab enne iga Zoledronic acid Teva Generics annuse manustamist tegema neerufunktsiooni kontrollimiseks vereanalüüsi. Oluline on juua

Sagedased (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

vähemalt 2 klaasi vedelikku (näiteks vett) paari tunni jooksul enne Zoledronic acid Teva Generics’i

manustamist, nii nagu on tervishoiutöötaja teid juhendanud.

 

Kui teil tekib ükskõik milline nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest oma arstile.

Zoledronic acid Teva Generics võib põhjustada ka teisi kõrva toimeid

Väga sagedased (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st)

lõppenud

Palavik

müügiluba

 

 

 

Peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, lihasvalu, valu luudes ja/või liigestes, valu seljas, kätes või jalgades, gripitaolised sümptomid (nt väsimus, külmavärinad, liiges- ja lihasvalu), külmavärinad, väsimus ja huvipuudus, nõrkus, valu, halb enesetunne.

Paget’i tõvega patsientidel on teatatudonmadalast vere kaltsiumisisaldusest tingitud sümptomitest nagu

lihasspasmid, tuimus või kihelustunne, mis esinevad eriti suu ümbruses. Aeg-ajalt esinevad (võivadRavimiltekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Gripp, ülemiste hingamisteede infektsioonid, punaste vereliblede arvu langus, isutus, unetus, unisus, mis võib hõlmata tähelep nuvõime languse, surisemistunne või tuimus, väga tugev väsimus, värisemine, mööduv teadvuskadu, silmainfektsioon või ärritus või põletik koos valu ja punetusega, pöörlemistunne, vererõhu tõus, õhetus, köha, õhupuudus, maoärritus, kõhuvalu, kõhukinnisus, suukuivus, kõrvetised, nahalööve, liighigistamine, sügelus, naha punetus, kaelavalu, jäikus lihastes, luudes ja/või liigestes, liigeste turse, lihasspasmid, õlavalu, valu rindkerelihastes ja rinnakorvis, liigesepõletik, lihasnõrkus, kõrvalekalded neerufunktsiooni testides, ebanormaalselt sage urineerimine, käte, pahkluude või labajalgade turse, janu, hambavalu, maitsetundlikkuse häired.

Harva esinevad (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)

Harva võib esineda reieluu ebaharilik murd, eriti pikaajalist osteoporoosi ravi saavatel patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies, puusas või kubemes, kuna see võib olla võimaliku reieluumurru varajane tunnus.

Teadmata esinemissagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

Tõsised allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud pearinglus ja hingamisraskus, peamiselt näo ja kõri turse, vererõhu langus, veetustumine ravimi manustamisele järgnenud sümptomite (palavik, oksendamine ja kõhulahtisus) tagajärjel.

Mida Zoledronic acid Teva Generics sisaldab

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it säilitada

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde teab, kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it õigesti säilitada.

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil pärast – „Kõlblik kuni:“ Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Hoida temperatuuril kuni 30°C.

-Pärast koti avamist: Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks

tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C. Laske külmikus hoitud lahusel enne manustamist seista, kuni see saavutab toatemperatuuri. lõppenud

-Ärge kasutage ravimit, kui märkate selle värvi muutumist või osakesi lah ses.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

-Toimeaine on zoledroonhape. Üks kott sisaldab 5 mg zoledroonhapet (monohüdraadina). Üks milliliiter lahust sisaldab 0,05 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

-Teised koostisosad on mannitool, naatriumtsitraat ja süstevesi.

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics väljamüügilubanäeb ja pakendi sisu

Zoledronic acid Teva Generics on selge ja värvitu infusioonilahus. Zoledronic acid Teva Generics on polüolefiin/stüreen-etüleen-butüleenon(SEB) fooliumkotis koos ümbriskotiga. Igas kotis on 100 ml

Müügiloa hoidja

lahust. Zoledronic acid Teva Generics´i turustatakse hulgipakendis, mis sisaldab 5 või 10 kotti . Kõik pakendi suurusedRavimilei pruugi olla müügil.

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllö Ungari

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

 

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

България

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

 

 

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

 

 

 

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

 

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

 

 

 

Malta

 

Teva Denmark A/S

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland Τel: +353 51 321

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

 

Deutschland

 

 

 

Nederland

Teva GmbH

 

 

 

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

 

 

 

lõppenud

 

 

Tel: +31 800 0228400

Eesti

 

 

 

Norge

 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

 

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

müügilubaTel.: +48 22 345 93 00

Tél: +34 91 387 32 80

 

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

ratiopharm Arzenimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Vertriebs-GmbH

 

 

 

 

España

 

 

 

Polska

 

Teva Pharma S.L.U.

on

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

France

Ravimil

 

Portugal

 

Teva Santé

 

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

 

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

 

 

 

România

 

Pliva Hrvatska d.o.o

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

 

 

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

ratiopharm Oy

 

 

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

 

 

 

 

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

 

 

 

ratiopharm Oy

Tel: +39 0289 17981

 

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud (KK/AAAA)

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

INFORMATSIOON TERVISHOIUTÖÖTAJALE

 

lõppenud

Järgnev teave on ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele :

Kuidas ette valmistada ja manustada Zoledronic acid Teva Generics’it kottides

-

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg kasutamisvalmis infusioonilahus kottides.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tu eb hävitada. Kasutada tohib ainult selget, osistevaba ja värvusetut lahust. Zoledronic acid Teva Generics’it ei tohi segada või manustada intravenoosselt mistahes teise ravimiga ning seda tuleb manustada püsiva infusioonikiirusega eraldi ventileeritava infusioonisüsteemi kaudu. Infusiooni aeg peab olema vähemalt 15 minutit. Zoledronic acid Teva Generics ei tohi sattuda kontakti kaltsiumit sisaldava lahusega. Kui lahust säilitatakse külmikus, laske lahusel enne manustamist seista, kuni see saavutab toatemperatuuri. Infusiooni ettevalmistamisel on vaja järgida aseptika nõudeid. Infusioon tuleb manustada vastavalt tavapärastele meditsiinipraktika nõuetele.

 

 

 

müügiluba

Kuidas Zoledronic acid Teva Generics’it säilitada

-

 

on

 

Hoike seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-

Ärge kasutage seda rav it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil pärast

 

„Kõlblik kuni“.Ravimil

 

 

-Hoida temperatuuril kuni 30°C.

-Keemiline ja füüsikaline stabiilsus kasutamisel on 24 tundi temperatuuridel 2...8ºC ja 25ºC . Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu