Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Myyntipäällysmerkinnät - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiChampix
ATC-koodiN07BA03
Lääkeainevarenicline
ValmistajaPfizer Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hoidon ylläpitopakkaus

Kuumasaumattu kokoontaittuva annoskorttipakkaus, joka sisältää joko 2 läpipainoliuskaa, joissa on 14 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, tai 2 läpipainoliuskaa, joissa on 28 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia – sisä- ja ulkopinnan merkinnät

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 0,5 mg varenikliinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Hoidon ylläpitopakkaus sisältää 28 kalvopäällysteistä tablettia 56 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Numerot 1–14

Numerot 1–28 aurinko-symboli kuu-symboli

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

Pidä pakkaus kokonaisena.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 0,5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 14 x 0,5 mg ja 28 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, kuumasaumattu annoskorttipakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg

Varenikliini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hoidon ylläpitopakkaus

Kuumasaumattu kokoontaittuva annoskorttipakkaus, joka sisältää joko 2 läpipainoliuskaa, joissa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, tai 2 läpipainoliuskaa, joissa on 28 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia – sisä- ja ulkopinnan merkinnät

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Hoidon ylläpitopakkaus sisältää 28 kalvopäällysteistä tablettia 56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Numerot 1–14

Numerot 1–28 aurinko-symboli kuu-symboli

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

Pidä pakkaus kokonaisena.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 14 x 1 mg ja 28 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, kuumasaumattu annoskorttipakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hoidon ylläpitopakkaus

Pahvikotelo, joka sisältää joko 2 läpipainoliuskaa, joissa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, tai 4 läpipainoliuskaa, joissa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, tai 8 läpipainoliuskaa, joissa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia tai 10 läpipainoliuskaa, joissa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

28 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

112 kalvopäällysteistä tablettia

140 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

aurinko-symboli kuu-symboli

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hoidon 2 viikon aloituspakkaus

Kuumasaumattu kokoontaittuva annoskorttipakkaus: 1 läpipainoliuska, jossa on 11 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, ja 1 läpipainoliuska, jossa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia – sisä- ja ulkopinnan merkinnät

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 0,5 mg tai 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Hoidon aloituspakkaus sisältää kalvopäällysteisiä tabletteja 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Aloita hoito päivästä 1.

Tavallisesti tupakointi lopetetaan, kun hoidon aloituksesta on 8 – 14 päivää.

Jos haluat lopettaa tupakoinnin vähitellen, katso annostusohjeet pakkausselosteesta.

Viikko 1

Viikko 2

Numerot 1 – 14 aurinko-symboli kuu-symboli

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

Pidä pakkaus kokonaisena.

Ei tabletteja.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 11 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, kuumasaumattu annoskorttipakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, kuumasaumattu annoskorttipakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hoidon aloituspakkaus

Pahvikotelo: 1 läpipainoliuska, jossa on 11 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, ja 1 läpipainoliuska, jossa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 0,5 mg tai 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kalvopäällysteisiä tabletteja 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 11 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

aurinko-symboli kuu-symboli

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

aurinko-symboli kuu-symboli

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hoidon 4 viikon aloituspakkaus

Kuumasaumattu kokoontaittuva annoskorttipakkaus: 1 läpipainoliuska, jossa on 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, ja 1 läpipainoliuska, jossa on 28 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia – sisä- ja ulkopinnan merkinnät

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 0,5 mg tai 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 viikon aloituspakkaus sisältää:

11 x 0,5 mg kalvopäällysteistä tablettia ja

42 x 1 mg kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Aloita hoito päivästä 1.

Tavallisesti tupakointi lopetetaan, kun hoidon aloituksesta on 8 – 14 päivää.

Jos haluat lopettaa tupakoinnin vähitellen, katso annostusohjeet pakkausselosteesta.

Viikko 1

Viikot 2 – 4

Numerot 1 – 28 aurinko-symboli kuu-symboli

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

Pidä pakkaus kokonaisena.

Ei tabletteja.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, kuumasaumattu annoskorttipakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska, jossa on 28 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia, kuumasaumattu annoskorttipakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg

Varenikliini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HDPE-tablettipurkki, jossa on 56 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 0,5 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/001

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 0,5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Etiketti HDPE-tablettipurkille, jossa on 56 x 0,5 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 0,5 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/001

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HDPE-tablettipurkki, jossa on 56 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/002

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CHAMPIX 1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Etiketti HDPE-tablettipurkille, jossa on 56 x 1 mg kalvopäällysteistä varenikliinitablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CHAMPIX 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Varenikliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää varenikliinitartraattia, joka vastaa 1 mg varenikliinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

56 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Ltd (myyntiluvan haltijan logo)

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/360/002

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä