Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Myyntipäällysmerkinnät - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHumalog
ATC-koodiA10AC04
Lääkeaineinsulin lispro
ValmistajaEli Lilly Nederland B.V.

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS – Injektiopullo. Yhden ja kahden pullon pakkaus

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos injektiopullossa

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

1 injektiopullo (á 10 ml)

2 injektiopulloa (á 10 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen injektiopullot ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta.

Käyttöönotetut injektiopullot säilytetään alle 30 C:ssa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT VÄLIPAKKAUS (ilman blue box -tekstiä) osa monipakkausta - Injektiopullo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos injektiopullossa

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

Monipakkaus: 5 injektiopulloa á 10 ml . Osa monipakkausta. Ei myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C):

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä. Käyttöönoton jälkeen injektiopullot ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta.

Käyttöönotetut injektiopullot säilytetään alle 30 C:ssa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/021

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS ( ilman blue box -tekstiä) monipakkaus - Injektiopullo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos injektiopullossa

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos.

Monipakkaus: 5 (5 kappaletta yhden pullon pakkausta) injektiopulloa (á 10 ml).

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C):

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä. Käyttöönoton jälkeen injektiopullot ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käyttöönotetut injektiopullot säilytetään alle 30 C:ssa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/021

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog 100 yksikköä/ml injektioneste injektiopullossa

Lisproinsuliini

Ihon alle ja laskimoon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS – Kynänsäiliöt. 5 ja 10 kynän pakkauksessa

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos kynänsäiliössä

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

5 kynänsäiliötä (á 3 ml)

10 kynänsäiliötä (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Nämä kynänsäiliöt ovat vain 3 ml:n kynään.

Mikäli lääkemääräys on 40 yksikön insuliinia, 100 yksikön kynänsäiliöistä ei saa ottaa insuliinia 40 yksikön ruiskuihin.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä. Käyttöönoton jälkeen kynänsäiliöt ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä olevaa insuliinikynää, jossa on säiliö, säilytetään alle 30 C:ssa, eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

(Avataan nostamalla ja repäisemällä tästä.) KOTELO ON AVATTU

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog 100 yksikköä/ml injektioneste kynänsäiliössä

Lisproinsuliini

Ihon alle ja laskimoon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS- - Injektiopullo. Pakkauksessa 1 pullo.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml injektioneste, suspensio injektiopullossa 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota (rDNA)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio 1 injektiopullo (á 10 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä. Käyttöönoton jälkeen injektiopullot ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käyttöönotetut injektiopullot säilytetään alle 30 C:ssa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/005

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml injektioneste injektiopullossa 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS - Kynänsäiliöt. 5 ja 10 kynän pakkaus

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml injektioneste, suspensio kynänsäiliössä 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio 5 kynänsäiliötä (á 3 ml) 10 kynänsäiliötä (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

Nämä kynänsäiliöt ovat vain 3 ml:n kynään.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä. Käyttöönoton jälkeen kynänsäiliöt ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä olevaa insuliinikynää, jossa on säiliö, säilytetään alle 30 C:ssa, eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

(Avataan nostamalla ja repäisemällä tästä.) KOTELO ON AVATTU

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix25

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml injektioneste kynänsäiliössä 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS – Kynänsäiliöt. Pakkauksessa 5 ja 10 kynää.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix50 100 yksikköä/ml injektioneste, suspensio kynänsäiliössä 50% lisproinsuliinia ja 50% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio 5 kynänsäiliötä (á 3 ml) 10 kynänsäiliötä (á 3ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

Nämä kynänsäiliöt ovat vain 3 ml:n kynään.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynänsäiliöt ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä olevaa insuliinikynää, jossa on säiliö, säilytetään alle 30 C:ssa, eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

(Avataan nostamalla ja repäisemällä tästä.) KOTELO ON AVATTU

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix50

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄNSÄILIÖN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog Mix50 100 yksikköä/ml injektioneste kynänsäiliössä 50% lisproinsuliinia ja 50% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS – Kynänsäiliöt. Pakkauksessa 5 ja 10 kynää

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog BASAL 100 yksikköä/ml injektioneste, suspensio kynänsäiliössä Lisproinsuliinin protamiinisuspensio

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio 5 kynänsäiliötä (á 3 ml) 10 kynänsäiliötä (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

Nämä kynänsäiliöt ovat vain 3 ml:n kynään.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä. Käyttöönoton jälkeen kynänsäiliöt ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä olevaa insuliinikynää, jossa on säiliö, säilytetään alle 30 C:ssa, eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

(Avataan nostamalla ja repäisemällä tästä.) KOTELO ON AVATTU

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog BASAL

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄNSÄILIÖN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog BASAL 100 yksikköä/ml injektioneste kynänsäiliössä

Lisproinsuliinin protamiinisuspensio

Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS – KwikPen. Pakkauksessa 5 kynää

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, liuos

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos. KwikPen

5 insuliinikynää (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/031

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: VÄLIPAKKAUS (ilman blue box -tekstiä) osa monipakkauksesta -KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, liuos

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos. KwikPen.

Monipakkaus: 5 kynää (á 3 ml). Osa monipakkausta, ei myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/032

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog KwikPen

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS (blue box-tekstillä) monipakkaus – KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, liuos

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineena metakresolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos. KwikPen

Monipakkaus: 10 (2 kappaletta 5 KwikPen –kynää sisältävää pakkausta) kynää (á 3 ml).

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle ja laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/032

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste

Lisproinsuliini

Ihon alle ja laskimoon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS – KwikPen. Pakkauksessa 5 kynää

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio 5 kynää (á3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/033

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix25 KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: VÄLIPAKKAUS (ilman blue box -tekstiä) osa monipakkausta - KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio KwikPen

Monipakkaus: 5 kynää (á 3ml). Osa monipakkausta, ei myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/034

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix25 KwikPen

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS (sisältää blue box -tekstin) monipakkaus – KwikPen.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio 25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

3.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio. KwikPen.

Monipakkaus: 10 ( 2 kappaletta 5 KwikPen-kynää sisältävää pakkausta) kynää (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/034

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix25 KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄNSÄILIÖN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog Mix25 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste

25% lisproinsuliinia ja 75% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS – KwikPen. Pakkauksessa 5 kynää

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix50 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio 50% lisproinsuliinia ja 50% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio. KwikPen. 5 kynää (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/035

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix50 KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

VÄLIPAKKAUS (ilman blue box -tekstiä) osa monipakkausta - KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix50 100yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio 50% lisproinsuliinia ja 50% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio. KwikPen.

Monipakkaus: 5 kynää (á 3 ml). Osa monipakkausta, ei myydä eriksen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/036

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix50 KwikPen

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLATAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS (blue box-tekstillä) monipakkaus - KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog Mix50 100 yksikköä/ml KwikPen, injektioneste, suspensio 50% lisproinsuliinia ja 50% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio. KwikPen.

Monipakkaus: 10 (2 kappaletta 5 KwikPen-kynää sisältävää pakkausta) kynää (á 3 ml).

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/036

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Mix50 KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄNSÄILIÖN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog Mix50 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste

50% lisproinsuliinia ja 50% lisproinsuliinin protamiinisuspensiota Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS – KwikPen. Pakkauksessa 5 kynää

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog BASAL 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio

Lisproinsuliinin protamiinisuspensio

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio. KwikPen. 5 kynää (á 3 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/037

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog BASAL KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

VÄLIPAKKAUS (ilman blue box-tekstiä) osa monipakkausta - KwikPen:

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog BASAL 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio

Lisproinsuliinin protamiinisuspensio

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio KwikPen.

Monipakkaus: 5 insuliinikynää á 3 ml. Osa monipakkausta, ei myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVISTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/038

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jos sinetti on rikki, ota yhteyttä apteekkiin.

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog BASAL KwikPen

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS (sisältää blue box –tekstin) monipakkaus – KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog BASAL 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, suspensio

Lisproinsuliinin protamiinisuspensio

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 3,5 mg).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää protamiinisulfaattia, glyserolia, sinkkioksidia, dinatriumfosfaattia (jossa on 7 kidevettä) ja säilytysaineina metakresolia ja fenolia. Perusliuoksena on injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio. KwikPen.

Monipakkaus: 10 ( 2 pakkausta á 5) insuliinikynää (á 3 ml).

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

8.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sekoitetaan varovasti, katso pakkausselostetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 21 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/038

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog Basal KwikPen

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄNSÄILIÖN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog BASAL 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste

Lisproinsuliinin protamiinisuspensio

Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS - KwikPen. 1, 2 ja 5 kynää sisältävä pakkaus

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 200 yksikköä/ml injektioneste esitäytetyssä kynässä

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 200 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 6,9 mg)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, trometamolia, metakresolia ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste. KwikPen.

1 esitäytetty kynä à 3 ml

2 esitäytettyä kynää à 3 ml

5 esitäytettyä kynää à 3 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Käytä ainoastaan tämän kynän kanssa tai vakavan yliannostuksen riski on mahdollinen.

Jos sinetti on murtunut ennen ensimmäistä käyttökertaa, ota yhteys apteekkihenkilökuntaan.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/007/039

1 kynä

 

 

 

EU/1/96/007/040

2 kynää

 

 

EU/1/96/007/041

5 kynää

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog 200 yksikköä/ml

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

VÄLIPAKKAUS (ilman blue box-tekstiä) – Osa esitäytettyjä kyniä sisältävää monipakkausta - KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 200 yksikköä/ml injektioneste esitäytetyssä kynässä

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 200 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 6,9 mg)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, trometamolia, metakresolia ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste. KwikPen.

Monipakkaus: 5 kynää à 3 ml. Osa monipakkausta. Ei myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Käytä ainoastaan tämän kynän kanssa tai vakavan yliannostuksen riski on mahdollinen.

Jos sinetti on murtunut ennen ensimmäistä käyttökertaa, ota yhteys apteekkihenkilökuntaan.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/096/007/042

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog 200 yksikköä/ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS (sisältää blue box-tekstin) monipakkaus - KwikPen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Humalog 200 yksikköä/ml injektioneste esitäytetyssä kynässä

Lisproinsuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 200 yksikköä lisproinsuliinia (vastaten 6,9 mg)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää glyserolia, sinkkioksidia, trometamolia, metakresolia ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Happamuuden säätelyyn voidaan käyttää natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste. KwikPen.

Monipakkaus: 10 (2 kappaletta 5 KwikPen-kynää sisältävää pakkausta) kynää à 3 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Käytä ainoastaan tämän kynän kanssa tai vakavan yliannostuksen riski on mahdollinen.

Jos sinetti on murtunut ennen ensimmäistä käyttökertaa, ota yhteys apteekkihenkilökuntaan.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C).

Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönoton jälkeen kynät ovat käyttökelpoisia 28 vuorokautta. Käytössä oleva kynä säilytetään alle 30 C eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/096/007/042

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Humalog 200 yksikköä/ml

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen injektioneste

Lisproinsuliini

Ihon alle

3.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6.MUUTA

KÄYTÄ AINOASTAAN TÄMÄN KYNÄN KANSSA TAI VAKAVAN YLIANNOSTUKSEN RISKI ON MAHDOLLINEN.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä