Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – Myyntipäällysmerkinnät - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiImatinib Teva
ATC-koodiL01XE01
Lääkeaineimatinib
ValmistajaTeva B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pahvikotelo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 100 mg kalvopäällysteiset tabletit imatinibi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää imatinibimesilaattia vastaten 100 mg imatinibia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kalvopäällysteiset tabletit.

20 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

120 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

180 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/808/001

20 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/002

60 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/004

120 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/12/808/005

120 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/12/808/006

180 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/12/808/007

20 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/008

60 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/010

120 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/12/808/012

180 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Imatinib Teva 100 mg tabletit

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainolevy

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 100 mg kalvopäällysteiset tabletit imatinibi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pahvikotelo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 400 mg kalvopäällysteiset tabletit imatinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää imatinibimesilaattia vastaten 400 mg imatinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kalvopäällysteiset tabletit.

30 kalvopäällysteistä tablettia

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/808/013

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/014

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/12/808/015

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/12/808/017

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/12/808/019

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Imatinib Teva 400 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainolevy

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 400 mg kalvopäällysteiset tabletit imatinibi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pahvikotelo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 100 mg kovat kapselit imatinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää imatinibimesilaattia vastaten 100 mg imatinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

20 x 1 kovaa kapselia

60 kovaa kapselia

60 x 1 kovaa kapselia

120 kovaa kapselia

120 x 1 kovaa kapselia

180 x 1 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/808/021

20 x 1 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/022

60 kovaa kapselia

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/024

120 kovaa kapselia

 

 

EU/1/12/808/025

120 x 1 kovaa kapselia

EU/1/12/808/026

180 x 1 kovaa kapselia

EU/1/12/808/027

20 x 1 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/028

60 kovaa kapselia

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/030

120 kovaa kapselia

 

 

EU/1/12/808/031

120 x 1 kovaa kapselia

EU/1/12/808/032

180 x 1 kovaa kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Imatinib Teva 100 mg kapselit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainolevy

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 100 mg kovat kapselit imatinibi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pahvikotelo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 400 mg kovat kapselit imatinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää imatinibimesilaattia vastaten 400 mg imatinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit

30 kovaa kapselia

30 x 1 kovaa kapselia

90 kovaa kapselia

90 x 1 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/808/033

30 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/034

30 x 1 kovaa kapselia

EU/1/12/808/035

90 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 kovaa kapselia

EU/1/12/808/037

30 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 kovaa kapselia

EU/1/12/808/039

90 kovaa kapselia

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 kovaa kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Imatinib Teva 400 mg kapselit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainolevy

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Imatinib Teva 400 mg kovat kapselit imatinibi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä