Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optimark (gadoversetamide) – Myyntipäällysmerkinnät - V08CA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiOptimark
ATC-koodiV08CA06
Lääkeainegadoversetamide
ValmistajaMallinckrodt Deutschland GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Teksti 10 ml, 15 ml, 20 ml ja 30 ml esitäytettyjen ruiskujen ulkopakkaukseen

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Optimark 500 mikromol/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Gadoversatamidi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 330,9 mg gadoversetamidia, joka vastaa 500 mikromoolia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: versetamidi, kalsiumhydroksidi, kalsiumklorididihydraatti, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa 10 ml (1, 10 ruiskua)

15 ml (1, 10 ruiskua)

20 ml (1, 10 ruiskua)

30 ml (1, 10 ruiskua)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Magneettikuvauksessa käytettävä varjoaine.

Dokumentointi: liimaa jäljitystarra potilastietoihin. Sähköinen potilastietojärjestelmä: merkitse valmisteen nimi, eränro ja annos.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Kertakäyttöinen. Hävitä käyttämätön liuos ensimmäisen annoksen jälkeen.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/398/007 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/008 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/009 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/010 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/011 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/012 (10 x 20 ml)

EU/1/07/398/013 (1 x 30 ml)

EU/1/07/398/014 (10 x 30 ml)

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen.

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Teksti 15 ml, 20 ml ja 30 ml esitäytettyjen ruiskujen sisäpakkaukseen

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Optimark 500 mikromol/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Gadoversetamidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 330,9 mg gadoversetamidia, joka vastaa 500 mikromoolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: versetamidi, kalsiumhydroksidi, kalsiumklorididihydraatti, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

15 ml

20 ml

30 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Tämä tarralappu tulee liimata potilasasiakirjoihin.

Sähköinen potilastietojärjestelmä: merkitse valmisteen nimi, eränro ja annos.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Kertakäyttöinen. Hävitä käyttämätön liuos ensimmäisen annoksen jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/398/007 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/008 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/009 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/010 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/011 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/012 (10 x 20 ml)

EU/1/07/398/013 (1 x 30 ml)

EU/1/07/398/014 (10 x 30 ml)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

10 ml esitäytetty ruisku: sisäpakkausten tekstit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Optimark 500 mikromol/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Gadoversetamidi

I.v.-käyttöön.

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10 ml

6.MUUTA

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Teksti 10 ml, 15 ml ja 20 ml injektiopullojen ulkopakkaukseen

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Optimark 500 mikromol/ml injektioneste, liuos, injektiopullossa

Gadoversetamidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 330,9 mg gadoversetamidia, joka vastaa 500 mikromoolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: versetamidi, kalsiumhydroksidi, kalsiumklorididihydraatti, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, injektiopullossa 10 ml (1, 10 injektiopulloa)

15 ml (1, 10 injektiopulloa)

20 ml (1, 10 injektiopulloa)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Magneettikuvauksessa käytettävä varjoaine.

Dokumentointi: liimaa jäljitystarra potilastietoihin. Sähköinen potilastietojärjestelmä: merkitse valmisteen nimi, eränro ja annos.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Kertakäyttöinen. Hävitä käyttämätön liuos ensimmäisen annoksen jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/398/001 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/002 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/003 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/004 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/005 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/006 (10 x 20 ml)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen.

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Teksti 15 ml ja 20 ml injektiopullojen sisäpakkaukseen

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Optimark 500 mikromol/ml injektioneste, liuos, injektiopullossa

Gadoversetamidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 330,9 mg gadoversetamidia, joka vastaa 500 mikromoolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: versetamidi, kalsiumhydroksidi, kalsiumklorididihydraatti, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, injektiopullossa 15 ml

20 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Tämä tarralappu tulee liimata potilasasiakirjoihin.

Sähköinen potilastietojärjestelmä: merkitse valmisteen nimi, eränro ja annos.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Kertakäyttöinen. Hävitä käyttämätön liuos ensimmäisen annoksen jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/398/001 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/002 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/003 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/004 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/005 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/006 (10 x 20 ml)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

10 ml injektiopullo: sisäpakkausten tekstit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Optimark 500 mikromol/ml injektioneste, liuos, injektiopullossa

Gadoversetamidi

I.v.-käyttöön.

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10ml

6. MUUTA

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä