Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Pakkausseloste - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRasilez HCT
ATC-koodiC09XA52
Lääkeainealiskiren / hydrochlorothiazide
ValmistajaNovartis Europharm Limited

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti

Rasilez HCT 150 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti

Rasilez HCT 300 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti

Aliskireeni/hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.Mitä Rasilez HCT on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rasilez HCT -valmistetta

3.Miten Rasilez HCT -valmistetta otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Rasilez HCT -valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Rasilez HCT on ja mihin sitä käytetään

Mitä Rasilez HCT on

Rasilez HCT -tabletit sisältävät kahta vaikuttavaa ainetta, aliskireenia ja hydroklooritiatsidia. Molemmat lääkkeet alentavat korkeaa verenpainetta.

Aliskireeni on reniininestäjä. Se vähentää elimistössä muodostuvan angiotensiini II:n määrää. Angiotensiini II saa verisuonet supistumaan, jolloin verenpaine kohoaa. Angiotensiini II:n määrän väheneminen saa verisuonten seinämät rentoutumaan, jolloin verisuonet laajenevat ja verenpaine alenee.

Hydroklooritiatsidi kuuluu tiatsididiureettien lääkeryhmään. Hydroklooritiatsidi lisää virtsaneritystä ja alentaa siten myös verenpainetta.

Korkea verenpaine kuormittaa sydäntä ja valtimoita. Jos kuormitus jatkuu pitkään, se voi vaurioittaa aivojen, sydämen ja munuaisten verisuonia, mikä saattaa johtaa aivohalvaukseen, sydämen vajaa- toimintaan, sydänkohtaukseen tai munuaisten vajaatoimintaan. Kun verenpaine saadaan alenemaan normaaliksi, näiden sairauksien riski pienenee.

Mihin Rasilez HCT -valmistetta käytetään

Rasilez HCT -valmistetta käytetään aikuispotilaiden korkean verenpaineen hoitoon. Tätä valmistetta käytetään sellaisten potilaiden hoitoon, joilla aliskireeni tai hydroklooritiatsidi yksinään eivät laske verenpainetta riittävästi. Valmistetta voidaan myös määrätä potilaille, joiden verenpaine pysyy asianmukaisesti hallinnassa erillisinä tabletteina otetulla aliskireenilla ja hydroklooritiatsidilla. Tällöin Rasilez HCT -lääkkeellä korvataan aiemmat erilliset lääkevalmisteet antamalla samat annokset kahta em. vaikuttavaa ainetta yhdessä lääkevalmisteessa.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rasilez HCT -valmistetta

Älä käytä Rasilez HCT -valmistetta

-jos olet allerginen aliskireenille, hydroklooritiatsidille, sulfonamidijohdoksille (hengitystie- tai virtsatieinfektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

-jos olet kokenut jonkin seuraavista angioödeeman muodoista (hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus):

-angioödeema otettuasi aliskireenia.

-perinnöllinen angioödeema.

-tuntemattomasta syystä johtuva angioödeema.

-jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. Rasilez HCT -tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana - ks. kohta Raskaus.

-jos sinulla on vakavia maksa- tai munuaisvaivoja.

-jos elimistösi ei muodosta virtsaa (anuria).

-jos veresi kaliumarvot ovat liian matalat hoidosta huolimatta.

-jos veresi natriumarvo on liian matala.

-jos veresi kalsiumarvot ovat liian korkeat.

-jos sinulla on kihti (virtsahappokiteitä nivelissä).

-jos käytät siklosporiinia (lääke, jota käytetään hylkimisen estoon elinsiirron yhteydessä tai muihin tiloihin, esim. nivelreuman tai atooppisen ihotulehduksen hoitoon), itrakonatsolia (lääke, jota käytetään sieni-infektioiden hoitoon), tai kinidiiniä (lääke, jota käytetään korjaamaan sydämen rytmiä).

-jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan korkean verenpaineen hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä, joka kuuluu jompaankumpaan seuraavista lääkeluokista:

-angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjä, esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili

tai

-angiotensiini II -reseptorin salpaaja, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani.

-jos potilas on alle 2-vuotias.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä ota Rasilez HCT -valmistetta, vaan keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Rasilez HCT-valmistetta:

-jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, lääkärisi arvioi huolellisesti sopiiko Rasilez HCT sinulle, ja saattaa seurata hoitoasi tarkasti.

-jos olet saanut munuaissiirteen.

-jos sinulla on maksavaivoja.

-jos sinulla on sydänvaivoja.

-jos olet jo kokenut angioödeeman (hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai kasvojen, käsien ja jalkojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus). Jos näin käy, lopeta Rasilez HCT-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

-jos sinulla on diabetes (sokeritauti, jolloin verensokeriarvot ovat korkeat).

-jos veresi kolesteroli- tai triglyseridiarvot ovat korkeat.

-jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE).

-jos olet allerginen tai sinulla on astma.

-jos otat korkean verenpaineen hoitoon käytettävää lääkettä, joka kuuluu kumpaan tahansa seuraavista luokista:

-angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjä, esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili

tai

-angiotensiini II -reseptorin salpaaja, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani.

-jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota.

-jos sinulla on oireita, jotka viittaavat siihen, että hydroklooritiatsidin vaikutus on liian voimakas. Niitä ovat esimerkiksi voimakas jano, suun kuivuminen, yleinen heikotus, uneliaisuus, lihaskivut tai lihaskrampit, pahoinvointi, oksentelu tai poikkeavan nopea sydämen syke.

-jos sinulla esiintyy ihoreaktioita, kuten ihottumaa, auringonvalolle altistumisen jälkeen.

-jos koet näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita lisääntyneestä paineesta silmässäsi ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Rasilez HCT-hoidonaloittamisesta. Tämä voi hoitamatta johtaa pysyvään näön huononemiseen.

-jos sinulla on munuaisvaltimon ahtauma (toiseen tai molempiin munuaisiin vievien verisuonten kaventumat).

-jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta elimistöön).

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä käytä Rasilez HCT -valmistetta” olevat tiedot.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Rasilez HCT -tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus”).

Lapset ja nuoret

Rasilez HCT on tarkoitettu aikuisten hoitoon.

Rasilez HCT-valmistetta ei saa käyttää alle 2-vuotiaiden lasten hoitoon. Sitä ei tule käyttää 2-5-vuotiaiden lasten hoitoon, eikä sitä suositella käytettäväksi 6-17-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon.

Iäkkäät henkilöt

Suurimmalla osalla 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista potilaista 300 mg:n aliskireeni-annos ei osoita lisähyötyä verenpaineen laskussa verrattuna 150 mg:n annokseen.

Muut lääkevalmisteet ja Rasilez HCT

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille seuraavien lääkkeiden käytöstä:

-litium (tiettyjen masennustilojen hoitoon käytettävä lääke).

-veren kaliumpitoisuutta suurentavat lääkkeet tai aineet. Tällaisia ovat kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet, kaliumia säästävät lääkkeet ja hepariini.

-lääkkeet, jotka saattavat vähentää kaliumin määrää veressäsi, kuten diureetit (nesteenpoistajat), kortikosteroidit, laksatiivit, karbenoksoloni, amfoterisiini tai G-penisilliini.

-lääkkeet, jotka saattavat aiheuttaa kääntyvien kärkien kammiotakykardiaa (epäsäännöllinen sydämen syke), kuten rytmihäiriölääkkeet (sydänongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet) ja jotkut psykoosilääkkeet.

-lääkkeet, jotka saattavat vähentää natriumin määrää veressäsi, kuten masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet tai epilepsialääkkeet (karbamatsepiini).

-kikipulääkkeet kuten tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet), mukaanlukien selektiiviset syklo-oksegenaasi-2:n estäjät (Cox-2 estäjät).

-verenpainetta alentavat lääkkeet, mukaan lukien metyylidopa, angiotensiini II -reseptorin salpaajat tai angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjät (katso tietoja myös kohdista ”Älä käytä Rasilez HCT -valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

-verenpainetta kohottavat lääkkeet kuten adrenaliini tai noradrenaliini.

-digoksiini tai muut digitalis glykosidit (sydänoireiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä).

-D-vitamiini ja kalsiumsuolat.

-diabeteslääkkeet (suun kautta otettavat lääkkeet, kuten metformiini tai insuliinit).

-lääkkeet, jotka kohottavat verensokeriarvoja kuten beetasalpaajat ja diatsoksidi.

-kihdin hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten allopurinoli.

-antikolinergiset lääkeaineet (lääkkeitä, joita käytetään erilaisten sairauksien hoitoon, esim. ruoansulatuskanavan kouristusten, virtsarakon kouristusten, astman, matkapahoinvoinnin, lihaskouristusten, Parkinsonin taudin hoitoon sekä esilääkityksenä anestesiassa).

-amantadiini (lääke Parkinsonin taudin hoitoon, käytetään myös ehkäisemään tiettyjä virusten aiheuttamia sairauksia).

-kolestyramiini, kolestipoli tai muut resiinit (aineita, joita käytetään lähinnä veren korkeiden rasva-arvojen hoitoon).

-solunsalpaajat (käytetään syövän hoitoon), kuten metotreksaatti tai syklofosfamidi.

-lihasrelaksantit (lihaksia rentouttavat lääkkeet, joita käytetään leikkausten yhteydessä).

-alkoholi, unilääkkeet ja anestesia-aineet (lääkkeitä, joita annetaan leikkauksen tai muiden toimenpiteiden yhteydessä).

-jodivarjoaine (aineet, joita käytetään kuvantamistutkimuksissa).

-niveltulehduslääkkeet.

Lääkäri joutuu ehkä muuttaa lääkeannostasi ja/tai ryhtymään muihin varotoimiin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

-furosemidia tai torasemidia, jotka ovat nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja ja joita käytetään lisäämään virtsaneritystä.

-tiettyjä infektiolääkkeitä kuten ketokonatsolia.

-verapamiili, jota käytetään alentamaan verenpainetta, korjaamaan sydämen rytmiä tai angina pectoriksen eli rasitusrintakivun hoitoon.

Rasilez HCT ruuan ja juoman kanssa

Sinun tulee ottaa tämä lääke joko kevyen aterian kanssa tai ilman ateriaa kerran vuorokaudessa, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Vältä lääkkeen ottamista yhtäaikaa hedelmämehun ja/tai kasviuutteita sisältävien juomien (mukaan lukien yrttiteet) kanssa.

Raskaus

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana tai jos imetät (ks. kohta ”Älä ota Rasilez HCT-valmistetta”). Jos tulet raskaaksi tämän lääkehoidon aikana, lopeta heti tämän lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Rasilez HCT -valmisteen käytön ennen raskautta ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Rasilez HCT -valmisteen sijasta. Rasilez HCT -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Rasilez HCT -tablettien käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi aiheuttaa huimausta. Jos koet huimausta, älä aja äläkä käytä työkaluja tai koneita.

Rasilez HCT-valmiste sisältää laktoosia ja vehnätärkkelystä

Rasilez HCT sisältää laktoosia (maitosokeri). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri- intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Rasilez HCT sisältää vehnätärkkelystä. Se sopii henkilöille, joilla on keliakia. Potilaiden, joilla on vehnäallergia (eroaa keliakiasta), ei tule käyttää tätä lääkettä.

3.Miten Rasilez HCT -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on yksi Rasilez HCT -tabletti vuorokaudessa. Verenpainetta alentava vaikutus ilmenee viikon kuluessa lääkehoidon aloittamisesta.

Sinulle on ehkä määrätty Rasilez HCT -valmistetta siksi, että aiempi hoitosi, johon sisältyi toista Rasilez HCT -valmisteen sisältämistä vaikuttavista aineista, ei alentanut verenpainetta riittävässä määrin. Tässä tapauksessa lääkäri kertoo, miten aiemmasta valmisteesta siirrytään Rasilez HCT -hoitoon.

Lääkkeenottotapa

Niele tabletti kokonaisena pienen vesimäärän kanssa. Sinun tulee ottaa tämä lääke kerran vuorokaudessa, ruuan kanssa tai ilman ruokaa, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Sinun tulee laatia sopiva päivittäinen aikataulu lääkkeen ottamiseksi joka päivä samalla tavalla, säännöllisesti aterioidesi aikataulun suhteen. Vältä lääkkeen ottamista yhtäaikaa hedelmämehun ja/tai kasviuutteita sisältävien juomien (mukaan lukien yrttiteet) kanssa. Lääkärisi saattaa joutua hoidon aikana muuttamaan annostasi verenpaineesi perusteella.

Jos otat enemmän Rasilez HCT -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut vahingossa liian monta Rasilez HCT -tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriin. Saatat tarvita lääkärinhoitoa.

Jos unohdat ottaa Rasilez HCT -valmistetta

Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota se heti kun muistat ja ota sitten seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Jos muistat unohtamasi annoksen vasta seuraavana päivänä, ota ainoastaan seuraava tabletti tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta tablettia kerralla) korvataksesi unohtamasi tabletin.

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä ellei lääkärisi kehota sinua tekemään niin, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi.

Monet verenpainepotilaat eivät huomaa korkean verenpaineen aiheuttavan mitään oireita. Olo voi tuntua täysin normaalilta. On hyvin tärkeää ottaa lääkettä täsmälleen lääkärin ohjeiden mukaan, jotta hoitotulos on mahdollisimman hyvä ja haittavaikutusten riski pienenee. Käy lääkärisi vastaanotolla sovitusti, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ripuli on kaikista yleisin Rasilez HCT -valmisteen käytön yhteydessä havaittu haittavaikutus.

Kuten aina kahden vaikuttavan aineen yhdistelmää käytettäessä, myös kummankin vaikuttavan aineen erikseen käytettynä aiheuttamat haittavaikutukset ovat mahdollisia. Jommallakummalla Rasilez HCT - valmisteen sisältämällä vaikuttavalla aineella (aliskireenilla tai hydroklooritiatsidilla) aiemmin ilmoitetut ja alla olevassa taulukossa luetellut haittavaikutukset ovat mahdollisia Rasilez HCT -hoidon yhteydessä.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia:

Muutamat potilaat ovat kokeneet seuraavia vakavia haittavaikutuksia. Ota heti yhteys lääkäriin, jos koet jotain seuraavista oireista:

Vakavat allergiset reaktiot, joiden oireita voivat olla ihottumat, kutina; kasvojen, huulten tai kielen turvotus; hengitysvaikeudet, huimaus (harvinainen: tätä voi ilmetä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta).

Pahoinvointi, ruokahalun väheneminen, virtsan tummuminen tai ihon ja silmien kellastuminen (merkkejä maksan toimintahäiriöstä) (yleisyys tuntematon).

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (näitä voi ilmetä useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

Veren alhainen kaliumpitoisuus

Veren lisääntynyt lipidipitoisuus

Yleiset (näitä voi ilmetä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

Ripuli

Nivelkipu

Kohonnut kaliumpitoisuus veressä

Heitehuimaus

Veren korkea virtsahappopitoisuus

Veren alhainen magnesiumpitoisuus

Veren alhainen natriumpitoisuus

Heitehuimaus, pyörtyminen seisomaan noustessa

Ruokahalun väheneminen

Pahoinvointi ja oksentelu

Kutiava ihottuma ja muun tyyppiset ihottumat

Kyvyttömyys saavuttaa ja ylläpitää erektio

Melko harvinaiset (näitä voi ilmetä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

Epänormaalin matala verenpaine

Ihottuma (tämä voi myös olla merkki allergisesta reaktiosta tai angioödeemasta, ks. kohta ”Harvinaiset” alla)

Munuaisvaivat mukaan lukien äkillinen munuaisten vajaatoiminta (huomattavasti vähentynyt virtsan määrä)

Turvotus käsissä, nilkoissa tai jaloissa (perifeerinen ödeema)

Vaikeat ihoreaktiot (toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja/tai suun limakalvon reaktiot - ihon punaisuus, rakkuloiden muodostuminen huuliin, silmiin tai suuhun, ihon kuoriutuminen, kuume)

Sydämentykytykset

Yskä

Kutina

Kutiava ihottuma (nokkosihottuma)

Maksaentsyymiarvojen nousu

Harvinaiset (näitä voi ilmetä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

Vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot), allergiset reaktiot (yliherkkyys) ja angioödeema (tähän liittyviä oireita voivat olla hengitys- tai nielemisvaikeudet, ihottuma, kutina, nokkosihottuma tai kasvojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus, heitehuimaus)

Veren kreatiniinipitoisuuden nousu

Ihon punoitus (eryteema)

Pieni verihiutalemäärä (johon joskus liittyy verenvuotoa tai mustelmia ihon alla)

Suurentunut veren kalsiumpitoisuus

Korkeat verensokeripitoisuudet

Diabeettisen metabolisen tilan paheneminen

Alakuloisuus (masennus)

Unihäiriöt

Päänsärky

Kihelmöinti tai puutuminen

Näköhäiriöt

Epäsäännölliset sydämenlyönnit

Epämiellyttävä tunne vatsassa

Ummetus

Maksan toimintahäiriöt, johon saattaa liittyä ihon ja silmien keltaisuutta

Ihon herkkyyden lisääntyminen auringolle

Sokerin esiintyminen virtsassa

Hyvin harvinaiset (näitä voi ilmetä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

Kuume, kurkkukipu tai suun haavaumat, toistuvat infektiot (veren valkosolujen puutos tai vähyys)

Kalpea iho, väsymys, hengästyminen, tummavirtsaisuus (hemolyyttinen anemia)

Ihottuma, kutina, nokkosihottuma; hengitys- tai nielemisvaikeudet, huimaus (yliherkkyysreaktiot)

Sekavuus, väsymys, lihasten nykiminen, lihaskouristukset, nopea hengitystiheys (hypokloreeminen alkaloosi)

Hengitysvaikeudet, joihin liittyy kuume, yskiminen, vinkuva hengitys, hengästyneisyys (hengitysvaikeudet mukaan lukien pneumoniitti ja keuhkoödeema)

Voimakas ylävatsakipu (haimatulehdus)

Kasvojen ihottuma, nivelkipu, lihashäiriöt, kuume (lupus erythematosus (SLE-tauti))

Verisuonitulehdus, johon liittyy oireita kuten ihottuma, violetin-punaisia näppylöitä, kuumetta (vaskuliitti)

Vaikea ihosairaus, josta aiheutuu ihottumaa, ihon punoitusta, rakkuloiden muodostumista huuliin, silmiin tai suuhun, ihon hilseilyä, kuumetta (toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

Heikotus

Mustelmat ja toistuvat infektiot (aplastinen anemia)

Näön heikkeneminen tai kipu silmissä johtuen korkeasta paineesta (mahdollisia merkkejä ahdaskulmaglaukoomasta)

Vakava ihosairaus, joka aiheuttaa ihottumaa, ihon punoitusta, rakkuloiden muodostumista huuliin, silmiin tai suuhun, ihon kuoriutumista, kuumetta (monimuotoinen punavihoittuma)

Lihaskouristukset

Voimakkaasti vähentynyt virtsaneritys (mahdollinen merkki munuaisten toimintahäiriöstä tai vajaatoiminnasta), heikotus (astenia)

Kuume (pyreksia)

Heitehuimaus, johon liittyy pyörimisen tunne

Hengenahdistus

Ota yhteys lääkäriin, jos jokin edellä mainituista haittavaikutuksista on vaikea. Saatat joutua keskeyttämään Rasilez HCT-hoidon.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Rasilez HCT -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rasilez HCT sisältää

-Yksi Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina) ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, laktoosimonohydraatti, vehnätärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E171).

-Yksi Rasilez HCT 150 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina) ja 25 mg hydroklooritiatsidia. Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, laktoosimonohydraatti, vehnätärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172).

-Yksi Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina) ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, laktoosimonohydraatti, vehnätärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172).

-Yksi Rasilez HCT 300 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina) ja 25 mg hydroklooritiatsidia. Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, laktoosimonohydraatti, vehnätärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on painomerkintä ”LCI” ja toisella ”NVR”.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti on haaleankankeltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on painomerkintä ”CLL” ja toisella ”NVR”. Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti on violetinvalkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on painomerkintä ”CVI” ja toisella ”NVR”.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti on vaaleankeltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on painomerkintä ”CVV” ja toisella ”NVR”.

Rasilez HCT on pakattu pakkauksiin, joissa on 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 tai 98 tablettia. Pakkaukset, joissa on 90 (3 x 30), 98 (2 x 49) tai 280 (20 x 14) tablettia, ovat monipakkauksia.

Kaikkia pakkauskokoja tai vahvuuksia ei välttämättä ole myynnissä kaikissa maissa.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

Valmistaja

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä