Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – Označavanje - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaATryn
ATK šifraB01AB02
Tvarantithrombin alfa
ProizvođačGTC Biotherapeutics UK Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (1, 10 ILI 25 BOČICA)

1.NAZIV LIJEKA

ATryn 1750 IU prašak za otopinu za infuziju antitrombin alfa (rDNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica nominalno sadrži 1750 IU anitrombina alfa*. Nakon rekonstitucije, 1 ml otopine sadrži 175 IU antitrombina alfa.

* rekombinantni ljudski antitrombin.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

Glicin

Natrijev klorid

Natrijev citrat

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju (1750 IU) 1 bočica

10 bočica

25 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIšTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu primjenu.

Neiskorišteni lijek potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London, Engleska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/355/001

EU/1/06/355/002

EU/1/06/355/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na bočici

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ATryn 1750 IU prašak za otopinu za infuziju antitrombin alfa (rDNK)

Za primjenu u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEžINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1750 IU antitrombina alfa

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku.

GTC Biotherapeutics UK Limited, London, Engleska

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept