Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATK šifraJ07BB02
Tvarsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NAZIV LIJEKA

Adjupanrix suspenzija i emulzija za emulziju za injekciju.

Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (fragmentirani virion, inaktivirano, adjuvantirano)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon miješanja, 1 doza (0,5 ml) cjepiva sadrži:

Virus influence (fragmentiran, inaktiviran), sadrži antigene* koji odgovaraju soju:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) poput kojeg je korišten soj (NIBRG-14)

3,75 mikrograma**

*umnoženi na jajima

**hemaglutinin

Ovo cjepivo odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i odluci Europske unije za pandemiju.

AS03 adjuvans sadrži skvalen (10,69 miligrama), DL-α-tokoferol (11,86 miligrama) i polisorbat 80 (4,86 miligrama)

Miješanjem bočica suspenzije i emulzije dobiva se višedozni spremnik. Za broj doza po bočici vidjeti dio 6.5.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Cjepivo sadrži 5 mikrograma tiomersala (vidjeti dio 4.4).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija i emulzija za emulziju za injekciju.

Suspenzija je bezbojna, blago opalescentna tekućina.

Emulzija je bjelkasta do žućkasta mliječna homogena tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Profilaksa influence kod službeno proglašene pandemije.

Adjupanrix se mora primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Osobe koje nisu ranije primile cjepivo Prepandrix

Odrasle osobe starije od 18 godina:

Jedna doza od 0,5 ml odabranog datuma.

Drugu dozu od 0,5 ml treba primijeniti nakon razmaka od najmanje tri tjedna, a najviše dvanaest mjeseci nakon prve doze, kako bi se postigla maksimalna djelotvornost.

Temeljem vrlo ograničenih podataka, za postizanje imunološkog odgovora u odraslih osoba starijih od 80 godina može biti potrebna dvostruka doza cjepiva Adjupanrix: odabranog datuma i ponovno nakon razmaka od najmanje tri tjedna (vidjeti dio 5.1).

Osobe koje su ranije cijepljene s jednom ili dvije doze cjepiva Prepandrix koje sadrži hemaglutinine (HA) dobivene iz različitih linija istog podtipa influence kao virus pandemijske influence:

Odrasle osobe starije od 18 godina: jedna doza od 0,5 ml odabranog datuma.

Pedijatrijska populacija

Postoje ograničeni podaci o sigurnosti i imunogenosti primjene cjepiva Adjupanrix te o primjeni pola doze cjepiva (tj. 1,875 µg hemaglutinina i pola količine adjuvansa AS03) na 0. i 21. dan u djece u dobi od 3 do 9 godina.

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.4, 4.8 i 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Za više informacija vidjeti dijelove 4.4, 4.8 i 5.1.

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom.

Ako se daje dvostruka doza, injekcije se moraju dati u suprotne udove, po mogućnosti u deltoidni mišić ili anterolateralni dio bedra (ovisno o mišićnoj masi).

Za upute o miješanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Anamneza anafilaktičke (tj. životno ugrožavajuće) reakcije na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima (jaja i pileći proteini, ovalbumin, formaldehid, gentamicinsulfat i natrijev deoksikolat). Međutim, u slučaju pandemije, može se primijeniti cjepivo, ali je potrebno osigurati da jedinica za reanimaciju bude odmah dostupna u slučaju potrebe. Vidjeti dio 4.4.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potreban je oprez pri primjeni ovog cjepiva u osoba s poznatom preosjetljivošću (pored anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1, tiomersal i ostatne tvari (jaja i pileće proteine, ovalbumin, formaldehid, gentamicinsulfat i natrijev deoksikolat).

Kao što je slučaj sa svim injekcijskim cjepivima, uvijek treba imati odmah dostupan odgovarajući medicinski tretman i nadzor za slučaj rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Ako okolnosti tijekom pandemije dozvoljavaju, imunizaciju treba odgoditi u osoba koje boluju od teških bolesti praćenih vrućicom ili akutne infekcije.

Adjupanrix se ni pod kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno. Nema podataka o primjeni cjepiva Adjupanrix supkutanim putem. Zbog toga liječnici trebaju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva u osoba s trombocitopenijom ili drugim poremećajem hemostaze koji bi mogli biti kontraindikacija za primjenu intramuskularne injekcije, osim ako moguća korist nadilazi rizik od krvarenja.

Nema podataka o primjeni cjepiva s adjuvansom AS03 prije ili nakon drugih vrsta cjepiva protiv influence koja su namijenjena za primjenu prije ili tijekom pandemije.

Odgovor protutijela može biti nedostatan u bolesnika koji boluju od endogene ili jatrogene imunosupresije.

U nekih cijepljenika možda neće biti postignut zaštitni imunološki odgovor (vidjeti dio 5.1).

Kao psihogeni odgovor na injekciju, nakon ili čak i prije bilo kojeg cijepljenja može doći do sinkope (gubitka svijesti). Uz nju mogu se javiti razni neurološki znaci poput prolaznog poremećaja vida, parestezije i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je uspostaviti postupke kako bi se izbjeglo ozljeđivanje zbog gubitka svijesti.

Epidemiološka ispitivanja povezana s drugim cjepivom koje sadrži adjuvans AS03 (Pandemrix H1N1, koje se proizvodi na istom mjestu kao i Adjupanrix), provedena u nekoliko europskih zemalja, pokazala su povećan rizik od narkolepsije, praćene katapleksijom ili bez nje, u cijepljenih u usporedbi s necijepljenim osobama. U djece/adolescenata (u dobi do 20 godina) ta su ispitivanja pokazala 1,4 do 8 dodatnih slučajeva na 100 000 cijepljenika. Dostupni epidemiološki podaci u odraslih osoba starijih od 20 godina pokazali su približno 1 dodatan slučaj na 100 000 cijepljenika. Ovi podaci upućuju na to da se povećan rizik smanjuje kako se povećava dob pri cijepljenju.

Trenutno nema dokaza koji bi upućivali na moguću povezanost cjepiva Adjupanrix s rizikom od narkolepsije.

Pedijatrijska populacija

Klinički podaci u djece mlađe od 6 godina koja su primila dvije doze Cjepiva protiv pandemijske influence H5N1 ukazuju na povećanu učestalost vrućice (≥ 38ºC aksilarno) nakon primjene druge doze. Stoga se u male djece (u dobi do približno 6 godina) nakon cijepljenja preporučuje kontrola tjelesne temperature i primjena mjera za snižavanje vrućice (poput antipiretika, prema kliničkoj potrebi).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nema podataka o istodobnoj primjeni cjepiva Adjupanrix s drugim cjepivima. Ako je potrebna istodobna primjena s drugim cjepivom, cijepljenje treba provesti na različitim udovima. Treba uzeti u obzir da nuspojave mogu biti pojačane.

Imunološki odgovor može biti smanjen u bolesnika na imunosupresivnoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence zabilježeni su lažno pozitivni rezultati seroloških testova metodom ELISA za otkrivanje protutijela protiv virusa humane imunodeficijencije 1 (HIV1), hepatitisa C i osobito HTLV-1. U takvim slučajevima tehnika Western Blot daje negativne rezultate. Prolazne lažno pozitivne reakcije mogu biti posljedica stvaranja IgM kao odgovora na cjepivo.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni cjepiva Adjupanrix tijekom trudnoće.

Cjepivo koje sadrži AS03 i hemaglutinine soja H1N1v je davano ženama u svakom trimestru trudnoće. Trenutno su ograničeni podaci o ishodima u procijenjenih više od 200 000 žena koje su cijepljene tijekom trudnoće. U prospektivnom kliničkom ispitivanju u kojem se pratio ishod u više od 100 trudnoća nije zabilježen povećan rizik od nuspojava.

Ispitivanja na životinjama cjepiva Adjupanrix ne ukazuju na reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Podaci u trudnica cijepljenih različitim inaktiviranim sezonskim cjepivima bez adjuvansa ne ukazuju na malformacije niti fetalni odnosno neonatalni toksični učinak.

Može se razmotriti primjena cjepiva Adjupanrix tijekom trudnoće, ako se smatra neophodno, uzimajući u obzir službene preporuke.

Dojenje

Adjupanrix se može primjenjivati u dojilja.

Plodnost

Nema podataka o učinku na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Pojedine nuspojave navedene u dijelu 4.8 „Nuspojave“ mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Procijenjena je incidencija niže navedenih nuspojava u oko 5 000 ispitanika u dobi od 18 godina i starijih koji su primili formulacije s najmanje 3,75 mikrograma hemaglutinina/ AS03 u kliničkim ispitivanjima.

Popis nuspojava

Prijavljene nuspojave navedene su prema sljedećoj učestalosti:

Kategorije učestalosti su: Vrlo često (≥ 1/10)

Često (≥ 1/100 i < 1/10)

Manje često (≥ 1/1000 i < 1/100) Rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000) Vrlo rijetko (< 1/10 000)

U tekstu koji slijedi navedene su nuspojave iz kliničkih ispitivanja s „mock-up“ cjepivom (za više informacija o „mock-up“ cjepivima vidjeti dio 5.1).

Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane prema silazećem nizu ozbiljnosti.

Poremećaji krvi i limfnog sustava Često: limfadenopatija

Psihijatrijski poremećaji

Manje često: nesanica

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Manje često: parestezije, somnolencija, omaglica

Poremećaji probavnog sustava

Manje često: gastrointestinalni simptomi (poput proljeva, povraćanja, bola u abdomenu, mučnine)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često: ekhimoza na mjestu injiciranja, pojačano znojenje

Manje često: pruritus, osip

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo često: artralgija, mialgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često: otvrdnuće, oticanje, bol i crvenilo na mjestu injiciranja, vrućica, umor Često: drhtanje, bolest nalik gripi, reakcije na mjestu injiciranja (poput topline, pruritusa)

Manje česte: malaksalost

Pedijatrijska populacija

U kliničkom ispitivanju (D-H5N1-009) procijenjena je reaktogenost u djece u dobi od 3 do 5, odnosno od 6 do 9 godina, koja su u razmaku od 21 dan primila ili dvije doze za odrasle (tj. 0,5 ml) ili dvije polovice doze za odrasle (tj. 0,25 ml) cjepiva Adjupanrix.

Nakon svake doze zamijećena je razlika u učestalosti lokalnih i općih praćenih nuspojava između pune i pola doze za odrasle. Primjena druge polovice ili cijele doze za odrasle nije pojačala reaktogenost, osim za stope općih simptoma koje su bile veće nakon druge doze, osobito stope vrućice u djece mlađe od 6 godina. Učestalost nuspojava prema dozi bila je sljedeća:

Nuspojave

3-5 godina

 

6-9 godina

 

 

Pola doze

 

Puna doza

Pola doze

 

Puna doza

otvrdnuće

9,9%

 

18,6%

12,0%

 

12,2%

bol

48,5%

 

62,9%

68,0%

 

73,5%

crvenilo

10,9%

 

19,6%

13,0%

 

6,1%

oticanje

11,9%

 

24,7%

14,0%

 

20,4%

vrućica (>38°C)

4,0%

 

11,3%

2,0%

 

17,3%

vrućica (>39°C)

 

 

 

 

 

 

- učestalost prema

2,0%

 

5,2%

0%

 

7,1%

dozi

3,9%

 

10,2%

0%

 

14,3%

- učestalost prema

 

 

ispitaniku

 

 

 

 

 

 

omamljenost

7,9%

 

13,4%

ND

 

ND

iritabilnost

7,9%

 

18,6%

ND

 

ND

gubitak apetita

6,9%

 

16,5%

ND

 

ND

drhtanje

1,0%

 

12,4%

4,0%

 

14,3%

ND=nije dostupno

 

 

 

 

 

 

U drugim kliničkim ispitivanjima, u kojima su djeca u dobi od 6 mjeseci do 17 godina primila drugo cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1 A/Indonezija/05/2005, proizvedeno u Dresdenu,

Njemačka), primijećena je povećana učestalost nekih nuspojava (uključujući bol na mjestu injekcije, crvenilo i vrućicu) nakon primjene druge doze u djece mlađe od 6 godina.

Postmarketinško praćenje

Nema podataka iz postmarketinškog praćenja nakon primjene cjepiva Adjupanrix.

Cjepiva s AS03 koja sadrže 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/California/7/2009 (H1N1)

Iz postmarketinškog iskustva s cjepivima s AS03 koja sadrže 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja

A/California/7/2009 (H1N1) prijavljene su sljedeće nuspojave:

Poremećaji imunološkog sustava

Anafilaksija, alergijske reakcije

Poremećaji živčanog sustava

Febrilne konvulzije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Angioedem, generalizirane kožne reakcije, urtikarija

Trovalentna cjepiva između pandemija

Uz to, u postmarketinškom praćenju trovalentnih cjepiva između pandemija, prijavljene su sljedeće nuspojave:

Rijetko:

Neuralgija, prolazna trombocitopenija

Vrlo rijetko:

Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega.

Neurološki poremećaji poput encefalomijelitisa, neuritisa i Guillain Barréovog sindroma.

Ovaj lijek sadrži tiomersal (organski spoj žive) kao konzervans te stoga može doći do reakcije senzibilizacije (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije prijavljen slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepivo protiv influence, ATK oznaka: J07BB02.

Farmakodinamički učinci

U ovom dijelu opisuje se kliničko iskustvo s „mock-up“ cjepivima.

„Mock-up“ cjepiva sadrže antigene influence koji su različiti od antigena virusa influence koji trenutno cirkuliraju. Ovi antigeni se mogu smatrati kao „novi“ antigeni i simuliraju situaciju gdje je ciljna populacija za cijepljenje bez imunološke memorije. Podaci dobiveni s „mock-up“ cjepivom će poduprijeti strategiju cijepljenja koja će vjerojatno biti korištena za pandemijsko cjepivo: podaci dobiveni s „mock-up“ cjepivom o kliničkoj imunogenosti, sigurnosti primjene i reaktogenosti, relevantni su za pandemijska cjepiva.

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Odrasli u dobi od 18. do 60. godine

U kliničkim ispitivanjima imunogenosti AS03-adjuvantiranih cjepiva koja sadrže 3,75 µg HA dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, odgovori anti- hemaglutinin protutijela (anti-HA) bili su sljedeći:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

 

režim 0, 21 dan

 

režim 0, 6 mjeseci

 

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dan nakon

21 dan nakon

21 dan nakon

7 dana nakon

21 dan nakon

 

1. doze

2. doze

1. doze

2. doze

2. doze

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Stopa seroprotekcije1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Stopa serokonverzije2

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

Čimbenik

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

serokonverzije3

 

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja

postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (geometric mean titre - GMT) nakon i prije cijepljenja.

Nakon dvije primijenjene doze u razmacima od 21 dan ili 6 mjeseci, 96,0% ispitanika imalo je četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela u serumu, a 98-100% imalo je titar najmanje 1:80.

U ispitanika D-Pan-H5N1-002 praćena je postojanost imunološkog odgovora. Zabilježeni su sljedeće stope seroprotekcije u razdobljima 6, 12, 24 i 36 mjeseci nakon prve doze:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

6 mjeseci nakon 12 mjeseci nakon

24 mjeseca nakon

36 mjeseci nakon

 

1. doze

1. doze

1. doze

1. doze

 

N=256

N=559

N=411

N=387

stopa seroprotekcije1

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

Starije osobe (>60 godina)

U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-010), 297 ispitanika u dobi > 60 godina (razvrstani u raspone od 61 do 70, 71 do 80 i > 80 godina) primilo je ili jednostruku ili dvostruku dozu AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) na 0. i 21. dan. Odgovori anti-HA protutijela 42. dana navode se u nastavku:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

protutijelo

 

 

 

 

 

 

 

61 do 70 godina

71 do 80 godina

>80 godina

 

Jednostruka

Dvostruka

Jednostruka

Dvostruka

Jednostruka

Dvostruka

 

doza

doza

doza

doza

doza

doza

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Stopa

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

seroprotekcije1

 

 

 

 

 

 

Stopa

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

serokonverzije2

 

 

 

 

 

 

Čimbenik

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

serokonverzije 3

 

 

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

titar od 1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Iako je 42. dana nakon primjene jednostruke doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) postignut adekvatan imunološki odgovor, nakon dvije primjene dvostruke doze cjepiva opaženi odgovor je bio veći.

Vrlo ograničeni podaci u seronegativnih ispitanika >80 godina (N=5) pokazali su da nitko od ispitanika nije postigao stopu seroprotekcije nakon dvije primjene jednostruke doze AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Međutim, nakon dvije primjene dvostruke doze cjepiva, stopa seroprotekcije 42. dana bila je 75%.

U ispitanika D-Pan-H5N1-010 je praćena postojanost imunološkog odgovora. Zabilježene su sljedeće stope seroprotekcije u razdobljima 6, 12 i 24 mjeseca nakon cijepljenja:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 mjeseci nakon

12 mjeseci nakon

24 mjeseca nakon

 

cijepljenja

cijepljenja

cijepljenja

 

Jednostru

Dvostruka

Jednostruka

Dvostruka

Jednostruka

Dvostruka

 

ka doza

doza

doza

doza

doza

doza

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Stopa seroprotekcije1

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40

Uz to, 44,8% i 56,1% ispitanika u odgovarajućim doznim skupinama imalo je četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela u serumu od 0. do 42. dana, a na 42. dan je 96,6% i 100% ispitanika imalo titar od najmanje 1:80.

12 i 24 mjeseca nakon cijepljenja, titri neutralizirajućih protutijela bili su sljedeći:

Neutralizirajuća

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

12 mjeseci nakon cijepljenja

24 mjeseca nakon cijepljenja

 

Jednostruka doza

Dvostruka doza

Jednostruka doza

Dvostruka doza

 

N=51

 

N=54

N=49

N=54

GMT1

274,8

 

272,0

391,0

382,8

Stopa

27,5%

 

27,8%

36,7%

40,7%

serokonverzije2

 

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

 

90,7%

91,8%

100%

1geometrijska srednja vrijednost titra

2četverostruko povećanje titra neutralizirajućih protutijela u serumu

3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

Pedijatrijska populacija

Djeca u dobi od 3. do 9. godine

U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-009), djeca u dobi 3 do 5 i 6 do 9 godina primila su dvije pune doze (0,5 ml) ili dvije polovine doze (0,25 ml) AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) na 0. i 21. dan. Odgovor anti- HA protutijela 42. dana navodi se u nastavku:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

 

3 do 5 godina

6 do 9 godina

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Stopa seroprotekcije1

95,9%

100%

100%

100%

Stopa serokonverzije2

95,9%

100%

100%

100%

Čimbenik

78,5

191,3

108,1

176,7

serokonverzije3

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Nije poznata klinička važnost hemaglutinacijskog inhibicijskog (HI) titra ≥1:40 u djece.

U ispitanika D-Pan-H5N1-009 praćena je ustrajnost imunološkog odgovora. Zabilježeni su sljedeći stupnjevi seroprotekcije u razdobljima 6, 12 i 24 mjeseca nakon cijepljenja:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 godina

 

 

 

6 mjeseci nakon

12 mjeseci nakon

24 mjeseca nakon

 

cijepljenja

cijepljenja

cijepljenja

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

(N=26)

Stopa seroprotekcije1

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

73,1%

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 godina

 

 

 

6 mjeseci nakon

12 mjeseci nakon

24 mjeseca nakon

 

cijepljenja

cijepljenja

cijepljenja

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Stopa seroprotekcije1

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

67,6%

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

Na 42. dan, te nakon 6, 12 i 24 mjeseca, odgovori neutralizirajućih protutijela bili su sljedeći:

Neutralizirajuća

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 godina

 

 

21 dan nakon 2. doze

6 mjeseci nakon

12 mjeseci nakon 24 mjeseca nakon

 

 

 

cijepljenja

cijepljenja

cijepljenja

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Pola doze

Pola doze

 

N=47

N=42

N=49

N=47

N=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Stopa serokonverzije2

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1geometrijska srednja vrijednost titra

2četverostruko povećanje titra neutralizirajućih protutijela u serumu

3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

Neutralizirajuća

 

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 godina

 

 

21 dan nakon 2. doze

6 mjeseci nakon

12 mjeseci nakon

24 mjeseca nakon

 

 

 

cijepljenja

cijepljenja

cijepljenja

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Pola doze

Pola doze

 

N=42

N=42

N=40

N=36

N=38

 

 

 

 

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Stopa

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

serokonverzije2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1geometrijska srednja vrijednost titra

2četverostruko povećanje titra neutralizirajućih protutijela u serumu

3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja cjepiva Adjupanrix u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije s infekcijom influence uzrokovane sojem virusa influence sadržanog u cjepivu ili povezane sa sojem sadržanim u cjepivu (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Imunološki odgovor na A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

U kliničkom ispitivanju (Q-Pan-H5N1-001) u kojem su primjenjivane dvije doze AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Indonesia/05/2005 i to na 0. i 21. dan u 140 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, odgovori anti-HA protutijela bili su sljedeći:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Indonesia/05/2005

 

21. dan

42. dan

180. dan

 

N=140

N=140

N=138

Stopa seroprotekcije1

45,7%

96,4%

49,3%

Stopa serokonverzije2

45,7%

96,4%

48,6%

Čimbenik serokonverzije3

4,7

95,3

5,2

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela u serumu zamijećen je 21 dan nakon prve doze u 79,2% ispitanika, 21 dan nakon druge doze u 95,8% ispitanika i šest mjeseci nakon druge doze u 87,5% ispitanika.

U drugom ispitivanju, 49 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina primilo je dvije doze AS03- adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Indonesia/05/2005 i to 0. te 21. dana. Stopa serokonverzije anti-HA protutijela je 42. dana bio 98%, svi ispitanici bili su zaštićeni, a čimbenik serokonverzije bio je 88,6. Uz to, svi ispitanici imali su titre neutralizirajućih protutijela od najmanje 1:80.

Imunološki odgovori križne reaktivnosti polučeni AS03-adjuvantiziranim cjepivom koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Odrasli u dobi od 18. do 60. godine

Anti-HA odgovori protiv sojeva A/Indonesia/5/2005 nakon primjene AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

anti-HA protutijelo

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

 

režim 0, 21 dan

režim 0, 6 mjeseci

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dan nakon 2. doze

7 dana nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N = 924

N = 47

N = 48

Stopa seroprotekcije*1

50,2%

74,5%

83,3%

 

Stopa serokonverzije2

50,2%

74,5%

83,3%

 

Čimbenik serokonverzije3

4,9

12,9

18,5

 

* anti-HA ≥1:40

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja

postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Neovisno o primijenjenom režimu, nakon dvije doze u >90% ispitanika postignuto je četverostruko povećanje neutralizirajućih protutijela protiv A/Indonesia/5/2005 u serumu. Nakon dvije doze koje su primijenjene u razmaku od 6 mjeseci, svi ispitanici imali su titar od najmanje 1:80.

U ispitanika iz ispitivanja D-Pan-H5N1-002 praćena je postojanost anti-HA protutijela protiv soja A/Indonesia/5/2005. Stope seroprotekcije nakon 6, 12, 24 odnosno 36 mjeseci bile su 2,2%, 4,7%, 2,4% odnosno 7,8%.

U drugom ispitivanju (D-Pan-H5N1-007) na 50 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, stope seroprotekcije anti-HA protutijelima 21 dan nakon druge doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje

sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Vietnam/1194/2004, bile su 20% protiv soja A/Indonesia/5/2005, 35% protiv A/Anhui/01/2005 te 60% protiv A/Turkey/Turkey/1/2005.

Starije osobe (>60 godina)

U 297 ispitanika u dobi > 60 godina, stupnjevi seroprotekcije i serokonverzije anti-HA protutijelima protiv soja A/Indonesia/5/2005 na 42. dan nakon dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 bile su 23%, a čimbenik serokonverzije bio je 2,7. Titri neutralizirajućih protutijela od najmanje 1:40, odnosno najmanje 1:80 postignuti su u 87% odnosno 67%, od 87 ispitanika.

U ispitanika iz ispitivanja D-Pan-H5N1-010 koji su primili jednu dozu praćena je postojanost anti-HA protutijela protiv soja A/Indonesia/5/2005. Stopa seroprotekcije u 12. mjesecu bila je 16,3%, a u 24. mjesecu 4,7%. Stopa serokonverzije za neutralizirajuća protutijela protiv soja A/Indonesia/5/2005 u 12. mjesecu bila je 15,7%, a u 24. mjesecu 12,2%. Postotak osoba koje su dosegle titar neutralizirajućih protutijela >1/80 u 12. mjesecu bio je 54,9%, a u 24. mjesecu 44,9%.

Pedijatrijska populacija

Djeca u dobi od 3. do 9. godine

U ispitanika u dobi od 3 do 5 i od 6 do 9 godina koji su primili ili dvije pune doze ili dvije polovine doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), odgovori anti-HA protutijela na 42. dan bili su sljedeći:

anti-HA protutijelo

 

Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

 

 

3 do 5 godina

6 do 9 godina

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Stopa seroprotekcije1

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

Stopa serokonverzije2

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

Čimbenik

10,7

33,6

12,2

18,5

serokonverzije3

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni

titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Postojanost imunološkog odgovora praćena je u ispitanika D-Pan-H5N1-009. Stope seroprotekcije u 6., 12. i 24. mjesecu bile su sljedeće:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

 

protutijelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 godina

 

 

 

6. mjesec

12. mjesec

24. mjesec

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

 

N=49

N=27

N=47

N=27

N=47

N=26

Stopa

6,1%

70,4%

36,2%

44,4%

10,6%

53,8%

seroprotekcije1

 

 

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

anti-HA

 

Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

 

protutijelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 do 9 godina

 

 

 

6. mjesec

12. mjesec

24. mjesec

 

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

Pola doze

Puna doza

 

N=42

N=34

N=36

N=35

N=37

N=34

Stopa

4,8%

64,7%

19,4%

42,9%

10,8%

29,4%

seroprotekcije1

 

 

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

Štoviše, u skupini djece koja su primila pola doze cjepiva, stope ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela iznad 1:80 ostao je visok sve do 24 mjeseca nakon prve doze. Odgovori neutralizirajućih protutijela bili su sljedeći:

Neutralizirajuća

 

 

Imunološki odgovor na A/Indonesia/5/2005

 

 

protutijela u

 

 

 

 

 

 

 

 

serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 godina

 

 

6 do 9 godina

 

 

42. dan

6.

12.

24.

42. dan

6.

12.

24.

 

N=46

mjesec

mjesec

mjesec

N=42

mjesec

mjesec

mjesec

 

 

N=48

N=47

N=47

 

N=40

N=35

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Stopa

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

seropozitivnosti2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1geometrijska srednja vrijednost titra

2% ispitanika s titrom ≥1:28

3% ispitanika koji su dosegnuli titar neutralizirajućih protutijela u serumu od najmanje 1:80

Imunološki odgovori križne reaktivnosti polučeni AS03-adjuvantiziranim cjepivom koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina iz soja A/Indonesia/05/2005 (H5N1):

Nakon primjene dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva i 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Indonesia/05/2005 i to na 0. te 21. dan u 140 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, odgovori anti- HA protutijela protiv sojeva A/Vietnam/1194/2004 bili su sljedeći:

anti-HA protutijelo

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1194/2004

 

21. dan

42. dan

 

N=140

N=140

Stopa seroprotekcije1

15%

59,3%

Stopa serokonverzije2

12,1%

56,4%

Čimbenik serokonverzije3

1,7

6,1

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su postigli četverostruko povećanje titra;

3čimbenik serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Na 180. dan stopa seroprotekcije bila je 13%.

Četverostruki porast titra neutralizirajućih protutijela protiv sojeva A/Vietnam u serumu zamijećen je

21 dan nakon prve doze u 49% ispitanika, 21 dan nakon druge doze u 67,3% ispitanika i šest mjeseci nakon druge doze u 44,9% ispitanika.

Alternativni rasporedi

Produljeni interval doziranja ocijenjen je u ispitivanju D-H5N1-012, u kojem je skupina ispitanika u dobi od 18-60 godina primila dvije doze cjepiva Adjupanrix u razmaku od 6 mjeseci ili 12 mjeseci. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije prema soju A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 6 mjeseci iznosila je 89,6%, a stopa odgovora na cjepivo 95,7%. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 12 mjeseci iznosila je 92,0%, a stopa odgovora na cjepivo 100%.

U tom su ispitivanju primijećeni i imunološki odgovori križne reaktivnosti na soj A/Indonesia/5/2005. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 6 mjeseci iznosila je 83,3%, a stopa odgovora na cjepivo 100%. Dvadeset i jedan dan nakon druge doze, stopa seroprotekcije u ispitanika koji su primili cjepivo u razmaku od 12 mjeseci iznosila je 84,0%, a stopa odgovora na cjepivo 100%.

Jedna doza AS03-adjuvantiranog cjepiva i 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Indonesia/05/2005, primijenjena nakon jedne ili dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004

U kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-012), ispitanici u dobi od 18 do 60 godina primili su dozu AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog ili iz soja A/Vietnam/1194/2004 ili Indonesia/5/2005 i to šest mjeseci nakon što su primili jednu ili dvije inicijalne doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 i to samo na 0. dan ili na 0. i 21. dan. Odgovori anti-HA protutijela navode se u nastavku:

anti-HA protutijelo

protiv A/Vietnam 21 dan nakon

protiv A/Indonesia 21 dan nakon

 

docjepljivanja s A/Vietnam

docjepljivanja s A/Indonesia

 

 

N=46

 

N=49

 

Nakon jedne

Nakon dvije

Nakon jedne

Nakon dvije

 

inicijalne doze

inicijalne doze

inicijalne doze

inicijalne doze

Stopa seroprotekcije1

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

Stopa serokonverzije

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

docjepljivanja2

 

 

 

 

Čimbenik

29,2

11,5

55,3

45,6

docjepljivanja3

 

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40;

2stopa serokonverzije docjepljivanja: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije docjepljivanja pa

su nakon docjepljivanja postigli zaštitni titar od 1:40, ili koji su bili seropozitivni prije docjepljivanja pa imaju četverostruko povećanje titra;

3Čimbenik docjepljivanja: omjer između geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon docjepljivanja i one prije docjepljivanja.

Neovisno o tome da li su prije 6 mjeseci primili jedno ili dva inicijalna cjepiva, stopa seroprotekcije prema A/Indonesia bila je >80% nakon doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004, a seroprotekcija prema A/Vietnam bila je >90% nakon doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja

A/Indonesia/05/2005. Svi ispitanici postigli su titar neutralizirajućih protutijela od najmanje 1:80 prema svakom od dva soja, neovisno o tipu hemaglutinina u cjepivu ili o broju prethodnih doza.

U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-015), 39 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina primili su dozu AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja

A/Indonesia/5/2005 četrnaest mjeseci nakon što su primili dvije doze AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Vietnam/1194/2004 i to na 0. i 21. dan. Stopa seroprotekcije prema A/Indonesia 21 dan nakon docjepljivanja bila je 92%, a 180. dana 69,2%.

U drugom kliničkom ispitivanju (D-Pan-H5N1-038), 387 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina primili su jednu dozu AS03-adjuvantiranog cjepiva koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja A/Indonesia/5/2005 36 mjeseci nakon što su primili dvije doze A/Vietnam/1194/2004. Stopa seroprotekcije, stopa serokonverzije docjepljivanja i čimbenik docjepljivanja protiv A/Indonesia/5/2005, 21 dan nakon docjepljivanja bili su redom 100%, 99,7% i 123,8%.

Podaci iz nekliničkih ispitivanja

U nekliničkom ispitivanju procjenjivala se sposobnost induciranja zaštite protiv homolognih i heterolognih sojeva u cjepivu pomoću modela na tvorovima.

U svakom pokusu, četiri skupine po šest tvorova imunizirano je AS03-adjuvantiranim cjepivom koje sadrži 3,75 µg hemaglutinina dobivenog iz soja H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14) intramuskularnim putem. Doze od 15; 5; 1,7 ili 0,6 mikrograma hemaglutinina ispitivane su u pokusu homolognog opterećenja, a doze od 15; 7,5; 3,8 ili 1,75 mikrograma hemaglutinina u pokusu heterolognog opterećenja. Kontrolnu skupinu sačinjavali su tvorovi imunizirani samo s adjuvansom, cjepivom bez adjuvansa (15 mikrograma HA) ili s fiziološkom otopinom s fosfatnim puferom. Tvorovi su cijepljeni na 0. i 21. dan, a 49. dana intratrahealnim putem opterećeni su letalnom dozom H5N1/A/Vietnam/1194/04 ili heterolognog H5N1/A/Indonesia/5/05. Od životinja koje su primile cjepivo s adjuvansom, njih 87% bilo je zaštićeno od letalnog homolognog, a njih 96% od letalnog heterolognog opterećenja. U usporedbi s kontrolnom skupinom širenje virusa u gornje dišne puteve također je bilo smanjeno, ukazujući na smanjen rizik od prijenosa virusa. U kontrolnoj skupini bez adjuvansa, kao i u kontrolnoj skupini s adjuvansom, tri do četiri dana nakon opterećenja sve su

životinje umrle ili morale biti eutanazirane jer su bile na umoru.

Ovaj lijek je odobren u ‘iznimnim okolnostima’.

To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove će svake godine procjenjivati nove informacije o lijeku te će se tekst

Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, akutne i toksičnosti ponovljenih doza, lokalne podnošljivosti, plodnosti ženki, embrio-fetalne i postnatalne toksičnosti (do kraja razdoblja laktacije).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Bočica sa suspenzijom: polisorbat 80 oktoksinol 10 tiomersal

natrijev klorid (NaCl)

natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

magnezijev klorid (MgCl2) voda za injekcije

Bočica s emulzijom: natrijev klorid (NaCl)

natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

voda za injekcije

Za adjuvanse vidjeti dio 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

5 godina.

Nakon miješanja, cjepivo treba upotrijebiti unutar 24 sata. Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni je 24 sata pri 25°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon miješanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje sadrži:

-jedno pakiranje s 50 bočica (staklo tip I) od 2,5 ml suspenzije s čepom (butil guma).

-dva pakiranja s 25 bočica (staklo tip I) od 2,5 ml emulzije s čepom (butil guma).

Volumen dobiven miješanjem 1 bočice suspenzije (2,5 ml) i 1 bočice emulzije (2,5 ml) odgovara količini za 10 doza cjepiva (5 ml).

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Adjupanrix sadrži dva spremnika:

Za suspenziju: višedozna bočica koja sadrži antigen,

Za emulziju: višedozna bočica koja sadrži adjuvans.

Prije primjene navedene dvije komponente trebaju se pomiješati.

Upute za miješanje i primjenu cjepiva:

1.Prije miješanja dvije komponente, emulziju (adjuvans) i suspenziju (antigen) treba zagrijati na sobnu temperaturu (najkraće 15 minuta); svaku bočicu treba protresti i vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu fizičkog izgleda. U slučaju da primijetite nešto od navedenog (uključujući i komadiće gume od čepa), bacite cjepivo.

2.Cjepivo se priprema tako da se pomoću štrcaljke od 5 ml izvuče cijeli sadržaj bočice s adjuvansom i doda u bočicu s antigenom. Preporučuje se rabiti štrcaljka s iglom 23G. Međutim, ako ta veličina igle nije na raspolaganju, može se upotrijebiti igla promjera 21G. Bočica koja sadrži adjuvans treba se držati u okomitom položaju gornjom stranom okrenuta prema dolje, kako bi se olakšalo izvlačenje cijelog sadržaja.

3.Nakon dodavanja adjuvansa u antigen, mješavinu treba dobro protresti. Pripremljeno cjepivo je bjelkasta do žućkasta mliječna homogena emulzija. U slučaju da primijetite nekakvo odstupanje, bacite cjepivo.

4.Volumen cjepiva Adjupanrix u bočici nakon miješanja sadrži najmanje 5 ml. Cjepivo se treba davati sukladno preporučenom doziranju (vidjeti dio 4.2).

5.Prije svake primjene, bočicu treba protresti i vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu fizičkog izgleda. U slučaju da primijetite nešto od navedenog (uključujući i komadiće gume od čepa), bacite cjepivo.

6.Svaka doza cjepiva od 0,5 ml povuče se u štrcaljku za injekciju od 1 ml te se primjenjuje intramuskularno. Ne preporučuje se koristiti štrcaljku s iglom čiji je promjer veći od 23G.

7.Nakon miješanja, cjepivo upotrijebite unutar 24 sata. Pripremljeno cjepivo može se čuvati ili u hladnjaku (2°C - 8°C) ili na sobnoj temperaturi koja ne prelazi 25°C. Ako se pripremljeno cjepivo čuva u hladnjaku, prije svake primjene treba pričekati da se zagrije na sobnu temperaturu (najmanje 15 minuta).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/578/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. listopada 2009.

Datum posljednje obnove:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept