Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advate (octocog alfa) – Uputa o lijeku - B02BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAdvate
ATK šifraB02BD02
Tvaroctocog alfa
ProizvođačBaxter AG

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

ADVATE 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

oktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je ADVATE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

3.Kako primjenjivati ADVATE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ADVATE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je ADVATE i za što se koristi

ADVATE kao djelatnu tvar sadrži oktokog alfa, ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK. Faktor VIII je nužan u krvi kako bi se stvorio ugrušak i zaustavilo krvarenje. U bolesnika s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII) njega nedostaje ili ne djeluje pravilno.

ADVATE se koristi za liječenje i prevenciju krvarenja u bolesnika svih dobnih skupina s hemofilijom A (nasljedni poremećaj krvarenja koji je prouzročen nedostatkom faktora VIII).

ADVATE je proizveden bez dodataka proteina ljudskog ili životinjskog podrijetla tijekom cijelog postupka proizvodnje.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

Nemojte primjenjivati ADVATE

-ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako ste alergični na proteine miša ili hrčka.

U slučaju nejasnoća, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ADVATE. Trebate obavijestiti svog liječnika ako ste prethodno bili liječeni lijekovima koji sadrže faktor VIII, osobito ako su se u Vas razvili inhibitori, budući da ste onda izloženi većem riziku da se u Vas ponovno pojave inhibitori. Inhibitori su antitijela

koja blokiraju faktor VIII i time smanjuju djelotvornost lijeka ADVATE u prevenciji ili kontroli krvarenja. Stvaranje inhibitora poznata je komplikacija u liječenju hemofilije A. Ako krvarenje niste uspjeli staviti pod nadzor s lijekom ADVATE, odmah se obratite svom liječniku.

Postoji opasnost, koja je rijetka, da u Vas nastupi anafilaktička reakcija (teška, iznenadna alergijska reakcija) na ADVATE. Zbog toga morate znati prepoznati rane znakove alergijskih reakcija kao što su osip, koprivnjača, opći svrbež, naticanje usana i jezika, poteškoće u disanju, piskanje, stezanje

u prsima, opći osjećaj slabosti te omaglica. Ovi simptomi mogu sačinjavati rane simptome anafilaktičkog šoka, čiji dodatni pokazatelji mogu biti omaglica, gubitak svijesti te iznimno teške poteškoće u disanju.

Ako se u Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prekinite injekciju te obavijestite svog liječnika. Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skoro) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Bolesnici u kojih su se razvili inhibitori faktora VIII

Ako razina faktora VIII u Vašoj plazmi ne dosegne očekivanu vrijednost nakon davanja lijeka ADVATE ili ako se krvarenje ne uspije staviti pod nadzor, treba posumnjati na postojanje inhibitora faktora VIII. To će provjeriti Vaš liječnik. Možda ćete trebati veću dozu lijeka ADVATE ili čak početi uzimati neki drugi lijek za kontrolu krvarenja. Ne smijete povećavati ukupnu dozu lijeka ADVATE za nadzor krvarenja bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Navedena upozorenja i mjere opreza isti su u odraslih kao i za djecu (u dobi od 0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i ADVATE

Obavijestite svog liječnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

ADVATE nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

ADVATE sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 0,45 mmol natrija (10 mg) po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

3.Kako primjenjivati ADVATE

Liječenje lijekom ADVATE će započeti liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A.

Doza lijeka ADVATE (izražena u međunarodnim jedinicama ili IU) koju će izračunati liječnik ovisiti će o Vašem stanju i tjelesnoj težini, kao i o tome hoćete li lijek uzimati za prevenciju ili liječenje krvarenja. Učestalost davanja ovisiti će o učinkovitosti lijeka ADVATE u Vas.

Nadomjesno liječenje lijekom ADVATE obično je doživotno.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Sprječavanje krvarenja

Uobičajena doza je između 20 i 40 IU oktokoga alfa po kilogramu tjelesne težine, svakih 2 do 3 dana. Ipak, u nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći vremenski razmaci uzimanja ili više doze.

Liječenje krvarenja

Doza oktokoga alfa izračunava se ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i razini faktora VIII koja se želi postići. Ciljna razina faktora VIII ovisiti će o težini i mjestu krvarenja.

Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora VIII (% od normalne vrijednosti) x 0,5

Ako imate dojam da je učinak lijeka ADVATE nedostatan, obratite se svom liječniku.

Liječnik će napraviti potrebna laboratorijska ispitivanja kako bi provjerio je li razina faktora VIII u Vas zadovoljavajuća. To je osobito važno ako ćete imati veći kirurški zahvat.

Primjena u djece i adolescenata (u dobi od 0 do 18 godina)

Doziranje kod liječenja krvarenja u djece ne razlikuje se od odraslih bolesnika. Za prevenciju krvarenja u djece mlađe od 6 godina života, preporučuju se doze od 20 do 50 IU po kg tjelesne težine 3 do 4 puta tjedno. Primjena lijeka ADVATE u djece (u venu) jednaka je kao u odraslih. Centralni venski kateter može biti neophodan kod učestalih infuzija faktora VIII.

Kako se daje ADVATE

ADVATE će Vam obično dati liječnik ili medicinska sestra injiciranjem u venu (intravenski). Injekciju lijeka ADVATE Vam također može dati i netko drugi pa i Vi sami sebi, ali tek nakon odgovarajućeg osposobljavanja. Detaljne upute za samostalno davanje nalaze se na kraju ove Upute o lijeku.

Ako primijenite više ADVATE nego što ste trebali

Uvijek uzmite ADVATE točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. Ako ste primijenili veću dozu lijeka ADVATE od preporučene, čim prije se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti ADVATE

Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite sa sljedećom injekcijom prema rasporedu i nastavite uzimati lijek kako Vam je savjetovao liječnik.

Ako prestanete primjenjivati ADVATE

Ne smijete prekinuti primjenjivati ADVATE bez prethodnog odobrenja Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se jave teške, iznenadne alergijske reakcije (anafilaktičke), injekcija se mora odmah prekinuti. Morate se odmah obratiti svom liječniku ako se pojavi bilo koji od sljedećih ranih simptoma alergijskih reakcija:

-osip, koprivnjača, opći svrbež,

-naticanje usana i jezika,

-poteškoće u disanju, piskanje, stezanje u prsima,

-opći osjećaj slabosti,

-omaglica te gubitak svijesti.

Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skorašnju) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) inhibitori faktora VIII, glavobolja i vrućica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

omaglica, gripa, nesvjestica, neuobičajeni otkucaji srca, crvene izbočine na koži koje svrbe, nelagoda u prsima, modrica na mjestu injekcije, reakcija na mjestu injekcije, svrbež, pojačano znojenje, neobičan okus u ustima, navale vrućine, migrena, oštećenje pamćenja, zimica, proljev, mučnina, povraćanje, nedostatak zraka, grlobolja, infekcija limfnih žila, bljedoća kože, upala oka, osip, prekomjerno znojenje, naticanje stopala i nogu, smanjen postotak crvenih krvnih stanica, porast

u broju jedne vrste bijelih krvnih stanica (monocita) te bol u gornjem dijelu trbuha ili donjem dijelu prsišta.

Nuspojave vezane uz kirurški zahvat

infekcije povezane s kateterom, smanjeni broj crvenih krvnih stanica, naticanje ruku i nogu i zglobova, produljeno krvarenje nakon uklanjanja drena, sniženje razine faktora VIII i postoperativna modrica.

Nuspojave vezane uz centralni venski kateter

infekcije povezane s kateterom, sustavna infekcija i lokalni krvni ugrušak na mjestu postavljanja katetera.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) potencijalno životno ugrožavajuće reakcije (anafilaksija) i ostale alergijske reakcije (preosjetljivost), opći poremećaji (umor, nedostatak energije).

Dodatne nuspojave u djece

Osim razvijanja inhibitora u prethodno neliječenih pedijatrijskih bolesnika (PUPs – previously untreated paediatric patients) i komplikacija vezanih za kateter, tijekom kliničkih ispitivanja nisu uočene nikakve razlike u nuspojavama vezanim za dob.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati ADVATE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Unutar roka valjanosti, bočica s praškom se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C)

u jednokratnom razdoblju ne duljem od 6 mjeseci. U tom slučaju, ovaj lijek ističe na kraju tog šestomjesečnog razdoblja ili na datum isteka roka valjanosti otisnutom na bočici lijeka, štogod prije nastupi. Na kutiju lijeka potrebno je zabilježiti kraj šestomjesečnog razdoblja čuvanja lijeka na sobnoj temperaturi. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek je namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu valja odgovarajuće zbrinuti.

Nakon potpunog otapanja praška, lijek se mora odmah primijeniti.

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ADVATE sadrži

-Djelatna tvar je oktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK). Jedna bočica s praškom sadrži nominalno –

250, 500, 1000, 1500, 2000 ili 3000 IU oktokoga alfa.

-Pomoćne tvari su manitol, natrijev klorid, histidin, trehaloza, kalcijev klorid, trometamol, polisorbat 80 i glutation (reducirani).

Bočica s otapalom: 5 ml sterilizirane vode za injekcije

Kako ADVATE izgleda i sadržaj pakiranja

ADVATE je rastresit prašak bijele do gotovo bijele boje. Otopina je nakon pripreme bistra, bezbojna i ne sadrži vidljive čestice.

Svako pakiranje također sadrži uređaj za pripremu otopine (BAXJECT II).

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Beč

Austrija

Proizvođači

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Baxalta Belgium SPRL

UAB ″Baxter Lithuania″

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Tel: +370 5 269 16 90 / +370 5 252 71 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Бакстер България ЕООД

Baxalta Belgium SPRL

тел.: +359 2 9808482

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Česká republika

Magyarország

Baxter Czech spol.s.r.o.

Baxter Hungary Kft.

Tel.: +420 225774111

Tel.: +36 1 202 1980

Danmark

Malta

Baxalta Denmark A/S

Baxalta UK Limited

Tlf: +45 32 70 12 00

Tel.: +44 1 635 798 777

Deutschland

Nederland

Baxalta Deutschland GmbH

Baxalta Netherlands B.V.

Tel: +49 89 262077-011

Tel: +31 30 799 27 77

Eesti

Norge

OÜ Baxter Estonia

Baxalta Norway AS

Tel.: +372 6 515 120

Tlf: +47 22 585 000

Ελλάδα

Österreich

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 28 80 000

España

Polska

Baxalta Spain S.L.

Baxter Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 790 42 22

Tel.: +48 22 4883 777

France

Portugal

Baxalta France S.A.S.

Baxalta Portugal, Unipessoal, Lda.

Tél: +33 1 70 96 06 00

Tel: +351 21 122 03 00

Hrvatska

România

Baxter d.o.o.

FARMACEUTICA REMEDIA SA

Tel: +386 1 420 16 80

Tel.: +40 21 321 16 40

Ireland

Slovenija

Baxalta UK Limited

Baxter d.o.o.

Tel: +44 1 635 798 777

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Slovenská republika

Lyfjaver ehf.

Baxter Slovakia s.r.o.

Sími: +354 533 6100

Tel: +421 2 3210 1150

Italia

Suomi/Finland

Baxalta Italy S.r.l.

Baxalta Finland Oy

Tel: +39 06 45224 600

Puh/Tel: +358 201478200

Κύπρος

Sverige

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Sweden AB

Τηλ.: +30 210 28 80 000

Tel: +46 8 50 53 26 00

Latvija

United Kingdom

SIA BAXTER Latvia

Baxalta UK Limited

Tel.: +371 67 784 784

Tel: +44 1 635 798 777

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za pripremu otopine i primjenu

Tijekom pripreme otopine kao i primjene lijeka mora se koristiti aseptička tehnika.

Za pripremu otopine smiju se koristiti samo priložena sterilizirana voda za injekcije i uređaj za pripremu otopine koji se nalaze u svakom pakiranju lijeka ADVATE. ADVATE se ne smije miješati s drugim lijekovima ili otapalima.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se bolesniku primijeni ADVATE zabilježi naziv i broj serije lijeka.

Upute za pripremu otopine

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, koji je otisnut na naljepnicama i kutiji.

Ne upotrebljavati ako su uređaj BAXJECT II, njegov sterilni zaštitni sustav ili pakiranje oštećeni ili pokazuju bilo koji znak dotrajalosti, u skladu sa simbolom: .

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak

1.Ako se lijek još uvijek čuva u hladnjaku, izvadite bočice s ADVATE praškom i otapalom iz hladnjaka i ostavite ih da se zagriju na sobnu temperaturu (između 15°C i 25°C).

2.Ruke temeljito operite sapunom i toplom vodom.

3.Uklonite zatvarače s bočica u kojima su prašak i otapalo.

4.Očistite čepove koristeći vate natopljene alkoholom. Stavite bočice na ravnu i čistu površinu.

5.Otvorite papirnati pokrov s pakiranja uređaja BAXJECT II, pazeći da pri tome ne dodirnete unutrašnjost (slika a). Ne vadite uređaj iz pakiranja. Ne upotrebljavati ako su uređaj BAXJECT II, njegov sterilni zaštitni sustav ili pakiranje oštećeni ili pokazuju bilo koji znak dotrajalosti.

6.Okrenite pakiranje te ubodite prozirni plastični šiljak kroz čep bočice s otapalom. Primite pakiranje na njegovim rubovima te ga skinite s uređaja BAXJECT II (slika b). Ne uklanjajte plavi zatvarač s uređaja BAXJECT II.

7.Za pripremu otopine smiju se koristiti samo sterilizirana voda za injekcije i uređaj za pripremu otopine priloženi u pakiranju. Bočicu s otapalom, na koju je pričvršćen uređaj BAXJECT II, okrenite naopako tako da bočica s otapalom bude iznad uređaja. Ubodite bijeli plastični šiljak kroz čep bočice s praškom ADVATE. Otapalo će zbog vakuuma prijeći u bočicu s praškom ADVATE (slika c).

8.Nježno okrećite bočicu dok se sav prašak ne otopi. Pobrinite se da se prašak ADVATE potpuno otopi, jer nepotpuno pripremljena otopina neće moći proći kroz filtar uređaja. Prašak se brzo otapa (obično za manje od 1 minute). Otopina nakon pripreme treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica.

Slika a

Slika b

Slika c

Upute za primjenu injekcije

Za primjenu lijeka koristiti luer-lock štrcaljku.

Važna napomena:

Ne smijete sami sebi dati injekciju, ako Vas liječnik ili medicinska sestra nisu posebno obučili za to.

Pripremljenu otopinu morate prije primjene dobro pregledati na prisutnost čestica ili promjenu boje (otopina treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica).

ADVATE ne smijete primijeniti ako otopina nije potpuno bistra ili ako se prašak nije u potpunosti otopio.

1.Uklonite plavi zatvarač s uređaja BAXJECT II. Ne smijete uvući zrak u štrcaljku. Spojite štrcaljku na uređaj BAXJECT II (slika d).

2.Preokrenite sustav (tako da bočica s pripremljenom otopinom bude na vrhu). Uvucite pripremljenu otopinu u štrcaljku polagano izvlačeći klip (slika e).

3.Odvojite štrcaljku.

4.Stavite leptir iglu na štrcaljku i injicirajte otopinu u venu. Otopinu treba primijeniti polagano, brzinom koja je ugodna bolesniku i ne većom od 10 ml po minuti. (Vidjeti dio 4 ”Moguće nuspojave”).

5.Neiskorištenu otopinu valja zbrinuti sukladno propisima.

Slika d

Slika e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Liječenje kada se pojavi krvarenje

U primjerima niže navedenih događaja povezanih s krvarenjem, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izraženo kao % od normalne ili IU/dl) u odgovarajućem vremenskom razdoblju. Sljedeća tablica može koristiti kao vodič za doziranje kod krvarenja

i u kirurgiji.

Dozu i učestalost primjene potrebno je prilagoditi kliničkom odgovoru svakog bolesnika ponaosob. U određenim uvjetima (npr. kod prisutnosti niskog titra inhibitora) može biti potrebno primijeniti

i doze veće od onih izračunatih korištenjem formule.

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati)/trajanje

kirurškog zahvata

VIII (% ili IU/dl)

terapije (dani)

Krvarenje

 

 

Rano krvarenje

20 – 40

Injekcije ponavljati

u zglobove, mišićno

 

svakih 12 do 24 sata (8 do 24 sata

krvarenje ili krvarenje

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

u usnoj šupljini.

 

života) tijekom najmanje 1 dana, sve

 

 

dok se krvarenje, na koje ukazuje bol,

 

 

ne zaustavi ili ne dođe do zacjeljenja.

Jače krvarenje u zglobove,

30 – 60

Injekcije ponavljati

mišićno krvarenje ili

 

svakih 12 do 24 sata (8 do 24 sata

hematom.

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) tijekom 3 – 4 dana ili više,

 

 

sve do prestanka boli i akutne

 

 

onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život.

60 – 100

Injekcije ponavljati

 

 

svakih 8 do 24 sata (6 do 12 sati

 

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) sve do otklanjanja životne

 

 

opasnosti.

Kirurški zahvati

 

 

Manji

30 – 60

Svaka 24 sata (12 do 24 sata

Uključujući vađenje zuba.

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života), tijekom najmanje 1 dana,

 

 

sve do zacjeljenja rane.

Veći

80 – 100

Injekcije ponavljati

 

(prije i nakon operacije)

svakih 8 do 24 sata (6 do 24 sata

 

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) sve do zacjeljenja rane,

 

 

a nakon toga nastaviti liječenje

 

 

tijekom najmanje 7 narednih dana

 

 

kako bi se održala aktivnost faktora

 

 

VIII između 30% i 60% (IU/dl).

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

ADVATE 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

oktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je ADVATE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

3.Kako primjenjivati ADVATE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ADVATE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je ADVATE i za što se koristi

ADVATE kao djelatnu tvar sadrži oktokog alfa, ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK. Faktor VIII je nužan u krvi kako bi se stvorio ugrušak i zaustavilo krvarenje. U bolesnika s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII) njega nedostaje ili ne djeluje pravilno.

ADVATE se koristi za liječenje i prevenciju krvarenja u bolesnika svih dobnih skupina s hemofilijom A (nasljedni poremećaj krvarenja koji je prouzročen nedostatkom faktora VIII).

ADVATE je proizveden bez dodataka proteina ljudskog ili životinjskog podrijetla tijekom cijelog postupka proizvodnje.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

Nemojte primjenjivati ADVATE

-ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako ste alergični na proteine miša ili hrčka.

U slučaju nejasnoća, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ADVATE. Trebate obavijestiti svog liječnika ako ste prethodno bili liječeni lijekovima koji sadrže faktor VIII, osobito ako su se u Vas razvili inhibitori, budući da ste onda izloženi većem riziku da se u Vas ponovno pojave inhibitori. Inhibitori su antitijela

koja blokiraju faktor VIII i time smanjuju djelotvornost lijeka ADVATE u prevenciji ili kontroli krvarenja. Stvaranje inhibitora poznata je komplikacija u liječenju hemofilije A. Ako krvarenje niste uspjeli staviti pod nadzor s lijekom ADVATE, odmah se obratite svom liječniku.

Postoji opasnost, koja je rijetka, da u Vas nastupi anafilaktička reakcija (teška, iznenadna alergijska reakcija) na ADVATE. Zbog toga morate znati prepoznati rane znakove alergijskih reakcija kao što su osip, koprivnjača, opći svrbež, naticanje usana i jezika, poteškoće u disanju, piskanje, stezanje

u prsima, opći osjećaj slabosti te omaglica. Ovi simptomi mogu sačinjavati rane simptome anafilaktičkog šoka, čiji dodatni pokazatelji mogu biti omaglica, gubitak svijesti te iznimno teške poteškoće u disanju.

Ako se u Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prekinite injekciju te obavijestite svog liječnika. Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skoro) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Bolesnici u kojih su se razvili inhibitori faktora VIII

Ako razina faktora VIII u Vašoj plazmi ne dosegne očekivanu vrijednost nakon davanja lijeka ADVATE ili ako se krvarenje ne uspije staviti pod nadzor, treba posumnjati na postojanje inhibitora faktora VIII. To će provjeriti Vaš liječnik. Možda ćete trebati veću dozu lijeka ADVATE ili čak početi uzimati neki drugi lijek za kontrolu krvarenja. Ne smijete povećavati ukupnu dozu lijeka ADVATE za nadzor krvarenja bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Navedena upozorenja i mjere opreza isti su u odraslih kao i za djecu (u dobi od 0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i ADVATE

Obavijestite svog liječnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

ADVATE nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

ADVATE sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 0,45 mmol natrija (10 mg) po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

3. Kako primjenjivati ADVATE

Liječenje lijekom ADVATE će započeti liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A.

Doza lijeka ADVATE (izražena u međunarodnim jedinicama ili IU) koju će izračunati liječnik ovisiti će o Vašem stanju i tjelesnoj težini, kao i o tome hoćete li lijek uzimati za prevenciju ili liječenje krvarenja. Učestalost davanja ovisiti će o učinkovitosti lijeka ADVATE u Vas.

Nadomjesno liječenje lijekom ADVATE obično je doživotno.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Sprječavanje krvarenja

Uobičajena doza je između 20 i 40 IU oktokoga alfa po kilogramu tjelesne težine, svakih 2 do 3 dana. Ipak, u nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći vremenski razmaci uzimanja ili više doze.

Liječenje krvarenja

Doza oktokoga alfa izračunava se ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i razini faktora VIII koja se želi postići. Ciljna razina faktora VIII ovisiti će o težini i mjestu krvarenja.

Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora VIII (% od normalne vrijednosti) x 0,5

Ako imate dojam da je učinak lijeka ADVATE nedostatan, obratite se svom liječniku.

Liječnik će napraviti potrebna laboratorijska ispitivanja kako bi provjerio je li razina faktora VIII u Vas zadovoljavajuća. To je osobito važno ako ćete imati veći kirurški zahvat.

Primjena u djece i adolescenata (u dobi od 0 do 18 godina)

Doziranje kod liječenja krvarenja u djece ne razlikuje se od odraslih bolesnika. Za prevenciju krvarenja u djece mlađe od 6 godina života, preporučuju se doze od 20 do 50 IU po kg tjelesne težine 3 do 4 puta tjedno. Primjena lijeka ADVATE u djece (u venu) jednaka je kao u odraslih. Centralni venski kateter može biti neophodan kod učestalih infuzija faktora VIII.

Kako se daje ADVATE

ADVATE će Vam obično dati liječnik ili medicinska sestra injiciranjem u venu (intravenski). Injekciju lijeka ADVATE Vam također može dati i netko drugi pa i Vi sami sebi, ali tek nakon odgovarajućeg osposobljavanja. Detaljne upute za samostalno davanje nalaze se na kraju ove Upute o lijeku.

Ako primijenite više ADVATE nego što ste trebali

Uvijek uzmite ADVATE točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. Ako ste primijenili veću dozu lijeka ADVATE od preporučene, čim prije se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti ADVATE

Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite sa sljedećom injekcijom prema rasporedu i nastavite uzimati lijek kako Vam je savjetovao liječnik.

Ako prestanete primjenjivati ADVATE

Ne smijete prekinuti primjenjivati ADVATE bez prethodnog odobrenja Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se jave teške, iznenadne alergijske reakcije (anafilaktičke), injekcija se mora odmah prekinuti. Morate se odmah obratiti svom liječniku ako se pojavi bilo koji od sljedećih ranih simptoma alergijskih reakcija:

-osip, koprivnjača, opći svrbež,

-naticanje usana i jezika,

-poteškoće u disanju, piskanje, stezanje u prsima,

-opći osjećaj slabosti,

-omaglica te gubitak svijesti.

Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skorašnju) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) inhibitori faktora VIII, glavobolja i vrućica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

omaglica, gripa, nesvjestica, neuobičajeni otkucaji srca, crvene izbočine na koži koje svrbe, nelagoda u prsima, modrica na mjestu injekcije, reakcija na mjestu injekcije, svrbež, pojačano znojenje, neobičan okus u ustima, navale vrućine, migrena, oštećenje pamćenja, zimica, proljev, mučnina, povraćanje, nedostatak zraka, grlobolja, infekcija limfnih žila, bljedoća kože, upala oka, osip, prekomjerno znojenje, naticanje stopala i nogu, smanjen postotak crvenih krvnih stanica, porast

u broju jedne vrste bijelih krvnih stanica (monocita) te bol u gornjem dijelu trbuha ili donjem dijelu prsišta.

Nuspojave vezane uz kirurški zahvat

infekcije povezane s kateterom, smanjeni broj crvenih krvnih stanica, naticanje ruku i nogu i zglobova, produljeno krvarenje nakon uklanjanja drena, sniženje razine faktora VIII i postoperativna modrica.

Nuspojave vezane uz centralni venski kateter

infekcije povezane s kateterom, sustavna infekcija i lokalni krvni ugrušak na mjestu postavljanja katetera.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) potencijalno životno ugrožavajuće reakcije (anafilaksija) i ostale alergijske reakcije (preosjetljivost), opći poremećaji (umor, nedostatak energije).

Dodatne nuspojave u djece

Osim razvijanja inhibitora u prethodno neliječenih pedijatrijskih bolesnika (PUPs – previously untreated paediatric patients) i komplikacija vezanih za kateter, tijekom kliničkih ispitivanja nisu uočene nikakve razlike u nuspojavama vezanim za dob.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati ADVATE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Unutar roka valjanosti, blister s lijekom se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C)

u jednokratnom razdoblju ne duljem od 6 mjeseci. U tom slučaju, ovaj lijek ističe na kraju tog šestomjesečnog razdoblja ili na datum isteka roka valjanosti otisnutom na blisteru, štogod prije nastupi. Na kutiju lijeka potrebno je zabilježiti kraj šestomjesečnog razdoblja čuvanja lijeka na sobnoj temperaturi. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Blister s lijekom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek je namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu valja odgovarajuće zbrinuti.

Nakon potpunog otapanja praška, lijek se mora odmah primijeniti.

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ADVATE sadrži

-Djelatna tvar je oktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK). Jedna bočica s praškom sadrži nominalno –

250, 500, 1000, 1500, 2000 ili 3000 IU oktokoga alfa.

-Pomoćne tvari su manitol, natrijev klorid, histidin, trehaloza, kalcijev klorid, trometamol, polisorbat 80 i glutation (reducirani).

Bočica s otapalom: 5 ml sterilizirane vode za injekcije

Kako ADVATE izgleda i sadržaj pakiranja

ADVATE je rastresit prašak bijele do gotovo bijele boje. Otopina je nakon pripreme bistra, bezbojna i ne sadrži vidljive čestice.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Beč

Austrija

Proizvođači

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Baxalta Belgium SPRL

UAB ″Baxter Lithuania″

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Tel: +370 5 269 16 90 / +370 5 252 71 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Бакстер България ЕООД

Baxalta Belgium SPRL

тел.: +359 2 9808482

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Česká republika

Magyarország

Baxter Czech spol.s.r.o.

Baxter Hungary Kft.

Tel.: +420 225774111

Tel.: +36 1 202 1980

Danmark

Malta

Baxalta Denmark A/S

Baxalta UK Limited

Tlf: +45 32 70 12 00

Tel.: +44 1 635 798 777

Deutschland

Nederland

Baxalta Deutschland GmbH

Baxalta Netherlands B.V.

Tel: +49 89 262077-011

Tel: +31 30 799 27 77

Eesti

Norge

OÜ Baxter Estonia

Baxalta Norway AS

Tel.: +372 6 515 120

Tlf: +47 22 585 000

Ελλάδα

Österreich

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 28 80 000

España

Polska

Baxalta Spain S.L.

Baxter Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 790 42 22

Tel.: +48 22 4883 777

France

Portugal

Baxalta France S.A.S.

Baxalta Portugal, Unipessoal, Lda.

Tél: +33 1 70 96 06 00

Tel: +351 21 122 03 00

Hrvatska

România

Baxter d.o.o.

FARMACEUTICA REMEDIA SA

Tel: +386 1 420 16 80

Tel.: +40 21 321 16 40

Ireland

Slovenija

Baxalta UK Limited

Baxter d.o.o.

Tel: +44 1 635 798 777

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Slovenská republika

Lyfjaver ehf.

Baxter Slovakia s.r.o.

Sími: +354 533 6100

Tel: +421 2 3210 1150

Italia

Suomi/Finland

Baxalta Italy S.r.l.

Baxalta Finland Oy

Tel: +39 06 45224 600

Puh/Tel: +358 201478200

Κύπρος

Sverige

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Sweden AB

Τηλ.: +30 210 28 80 000

Tel: +46 8 50 53 26 00

Latvija

United Kingdom

SIA BAXTER Latvia

Baxalta UK Limited

Tel.: +371 67 784 784

Tel: +44 1 635 798 777

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za pripremu otopine i primjenu

ADVATE se ne smije miješati s drugim lijekovima ili otapalima.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se bolesniku primijeni ADVATE zabilježi naziv i broj serije lijeka.

Upute za pripremu otopine

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, koji je otisnut na naljepnicama i kutiji.

Ne upotrebljavajte ako pokrov na blisteru nije u potpunosti zatvoren.

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak

1.Ako se lijek i dalje čuva u hladnjaku, izvadite hermetički zatvoreni blister (sadrži bočicu s praškom i bočicu s otapalom već pričvršćene na sustav za rekonstituciju) iz hladnjaka i pričekajte da postigne sobnu temperaturu (između 15 °C i 25 °C).

2.Temeljito operite ruke koristeći sapun i toplu vodu.

3.Otvorite pakiranje lijeka ADVATE tako da odlijepite pokrov. Izvadite sustav BAXJECT III iz blistera.

4.Postavite ADVATE na ravnu površinu s bočicom otapala na vrhu (slika 1). Bočica s otapalom ima plavu traku. Ne uklanjajte plavi zatvarač dok ne dobijete upute u kasnijem koraku.

5.Jednom rukom držite ADVATE u sustavu BAXJECT III, drugom rukom čvrsto pritisnite bočicu otapala prema dolje sve dok u potpunosti ne potisnete sustav i dok otapalo ne teče u bočicu s lijekom ADVATE (slika 2). Ne nagibajte sustav sve do završetka prijenosa.

6.Provjerite da je prijenos otapala potpun. Nježno okrećite bočicu dok se sav materijal ne otopi. Budite sigurni da je prašak ADVATE u potpunosti otopljen, inače sva rekonstituirana otopina neće proći kroz filtar uređaja. Lijek se brzo otapa (obično za manje od 1 minute). Nakon rekonstitucije, otopina treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Upute za primjenu injekcije

Tijekom primjene lijeka mora se koristiti aseptička tehnika.

Za primjenu lijeka koristiti luer-lock štrcaljku.

Važna napomena:

Ne smijete sami sebi dati injekciju, ako Vas liječnik ili medicinska sestra nisu posebno obučili za to.

Pripremljenu otopinu morate prije primjene dobro pregledati na prisutnost čestica ili promjenu boje (otopina treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica).

ADVATE ne smijete primijeniti ako otopina nije potpuno bistra ili ako se prašak nije u potpunosti otopio.

1.Uklonite plavi zatvarač sa sustava BAXJECT III. Ne smijete uvući zrak u štrcaljku. Spojite štrcaljku na sustav BAXJECT III.

2.Preokrenite sustav (tako da bočica s pripremljenom otopinom bude na vrhu). Uvucite pripremljenu otopinu u štrcaljku polagano izvlačeći klip.

3.Odvojite štrcaljku.

4.Stavite leptir iglu na štrcaljku i injicirajte otopinu u venu. Otopinu treba primijeniti polagano, brzinom koja je ugodna bolesniku i ne većom od 10 ml po minuti. (Vidjeti dio 4 ”Moguće nuspojave”).

5.Neiskorištenu otopinu valja zbrinuti sukladno propisima.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Liječenje kada se pojavi krvarenje

U primjerima niže navedenih događaja povezanih s krvarenjem, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izraženo kao % od normalne ili IU/dl) u odgovarajućem vremenskom razdoblju. Sljedeća tablica može koristiti kao vodič za doziranje kod krvarenja

i u kirurgiji.

Dozu i učestalost primjene potrebno je prilagoditi kliničkom odgovoru svakog bolesnika ponaosob. U određenim uvjetima (npr. kod prisutnosti niskog titra inhibitora) može biti potrebno primijeniti

i doze veće od onih izračunatih korištenjem formule.

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati)/trajanje

kirurškog zahvata

VIII (% ili IU/dl)

terapije (dani)

Krvarenje

 

 

Rano krvarenje

20 – 40

Injekcije ponavljati

u zglobove, mišićno

 

svakih 12 do 24 sata (8 do 24 sata

krvarenje ili krvarenje

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

u usnoj šupljini.

 

života) tijekom najmanje 1 dana, sve

 

 

dok se krvarenje, na koje ukazuje bol,

 

 

ne zaustavi ili ne dođe do zacjeljenja.

Jače krvarenje u zglobove,

30 – 60

Injekcije ponavljati

mišićno krvarenje ili

 

svakih 12 do 24 sata (8 do 24 sata

hematom.

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) tijekom 3 – 4 dana ili više,

 

 

sve do prestanka boli i akutne

 

 

onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život.

60 – 100

Injekcije ponavljati

 

 

svakih 8 do 24 sata (6 do 12 sati

 

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) sve do otklanjanja životne

 

 

opasnosti.

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati)/trajanje

kirurškog zahvata

VIII (% ili IU/dl)

terapije (dani)

Kirurški zahvati

 

 

Manji

30 – 60

Svaka 24 sata (12 do 24 sata

Uključujući vađenje zuba.

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života), tijekom najmanje 1 dana,

 

 

sve do zacjeljenja rane.

Veći

80 – 100

Injekcije ponavljati

 

(prije i nakon operacije)

svakih 8 do 24 sata (6 do 24 sata

 

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) sve do zacjeljenja rane,

 

 

a nakon toga nastaviti liječenje

 

 

tijekom najmanje 7 narednih dana

 

 

kako bi se održala aktivnost faktora

 

 

VIII između 30% i 60% (IU/dl).

-Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

ADVATE 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

oktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je ADVATE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

3.Kako primjenjivati ADVATE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ADVATE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je ADVATE i za što se koristi

ADVATE kao djelatnu tvar sadrži oktokog alfa, ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK. Faktor VIII je nužan u krvi kako bi se stvorio ugrušak i zaustavilo krvarenje. U bolesnika s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII) njega nedostaje ili ne djeluje pravilno.

ADVATE se koristi za liječenje i prevenciju krvarenja u bolesnika svih dobnih skupina s hemofilijom A (nasljedni poremećaj krvarenja koji je prouzročen nedostatkom faktora VIII).

ADVATE je proizveden bez dodataka proteina ljudskog ili životinjskog podrijetla tijekom cijelog postupka proizvodnje.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

Nemojte primjenjivati ADVATE

-ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako ste alergični na proteine miša ili hrčka.

U slučaju nejasnoća, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ADVATE. Trebate obavijestiti svog liječnika ako ste prethodno bili liječeni lijekovima koji sadrže faktor VIII, osobito ako su se u Vas razvili inhibitori, budući da ste onda izloženi većem riziku da se u Vas ponovno pojave inhibitori. Inhibitori su antitijela koja blokiraju faktor VIII i time smanjuju djelotvornost lijeka ADVATE u prevenciji ili kontroli

krvarenja. Stvaranje inhibitora poznata je komplikacija u liječenju hemofilije A. Ako krvarenje niste uspjeli staviti pod nadzor s lijekom ADVATE, odmah se obratite svom liječniku.

Postoji opasnost, koja je rijetka, da u Vas nastupi anafilaktička reakcija (teška, iznenadna alergijska reakcija) na ADVATE. Zbog toga morate znati prepoznati rane znakove alergijskih reakcija kao što su osip, koprivnjača, opći svrbež, naticanje usana i jezika, poteškoće u disanju, piskanje, stezanje

u prsima, opći osjećaj slabosti te omaglica. Ovi simptomi mogu sačinjavati rane simptome anafilaktičkog šoka, čiji dodatni pokazatelji mogu biti omaglica, gubitak svijesti te iznimno teške poteškoće u disanju.

Ako se u Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prekinite injekciju te obavijestite svog liječnika. Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skoro) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Bolesnici u kojih su se razvili inhibitori faktora VIII

Ako razina faktora VIII u Vašoj plazmi ne dosegne očekivanu vrijednost nakon davanja lijeka ADVATE ili ako se krvarenje ne uspije staviti pod nadzor, treba posumnjati na postojanje inhibitora faktora VIII. To će provjeriti Vaš liječnik. Možda ćete trebati veću dozu lijeka ADVATE ili čak početi uzimati neki drugi lijek za kontrolu krvarenja. Ne smijete povećavati ukupnu dozu lijeka ADVATE za nadzor krvarenja bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Navedena upozorenja i mjere opreza isti su u odraslih kao i za djecu (u dobi od 0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i ADVATE

Obavijestite svog liječnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

ADVATE nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

ADVATE sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 0,45 mmol natrija (10 mg) po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

Kriva primjena lijeka ADVATE

Treba izbjegavati krivu primjenu (injiciranje u arteriju ili izvan vene) jer na mjestu uboda mogu nastati blage, kratkotrajne reakcije, poput modrica i crvenila.

3. Kako primjenjivati ADVATE

Liječenje lijekom ADVATE će započeti liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A.

Doza lijeka ADVATE (izražena u međunarodnim jedinicama ili IU) koju će izračunati liječnik ovisiti će o Vašem stanju i tjelesnoj težini, kao i o tome hoćete li lijek uzimati za prevenciju ili liječenje krvarenja. Učestalost davanja ovisiti će o učinkovitosti lijeka ADVATE u Vas.

Nadomjesno liječenje lijekom ADVATE obično je doživotno.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Sprječavanje krvarenja

Uobičajena doza je između 20 i 40 IU oktokoga alfa po kilogramu tjelesne težine, svakih 2 do 3 dana. Ipak, u nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći vremenski razmaci uzimanja ili više doze.

Liječenje krvarenja

Doza oktokoga alfa izračunava se ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i razini faktora VIII koja se želi postići. Ciljna razina faktora VIII ovisiti će o težini i mjestu krvarenja.

Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora VIII (% od normalne vrijednosti) x 0,5

Ako imate dojam da je učinak lijeka ADVATE nedostatan, obratite se svom liječniku.

Liječnik će napraviti potrebna laboratorijska ispitivanja kako bi provjerio je li razina faktora VIII u Vas zadovoljavajuća. To je osobito važno ako ćete imati veći kirurški zahvat.

Primjena u djece i adolescenata (u dobi od 0 do 18 godina)

Doziranje kod liječenja krvarenja u djece ne razlikuje se od odraslih bolesnika. Za prevenciju krvarenja u djece mlađe od 6 godina života, preporučuju se doze od 20 do 50 IU po kg tjelesne težine 3 do 4 puta tjedno. Primjena lijeka ADVATE u djece (u venu) jednaka je kao u odraslih.

Centralni venski kateter može biti neophodan kod učestalih infuzija faktora VIII. Taj je oblik dostupan s otopinom od 5 ml i s otopinom od 2 ml. Međutim, za oblik od 2 ml nema dostupne dokumentacije

u djece mlađe od 2 godine.

Zbog smanjenog volumena injiciranja lijeka ADVATE pripremljenog s 2 ml, dodatno se smanjuje vrijeme za reagiranje na reakciju preosjetljivosti tijekom injiciranja. Stoga se preporučuje oprez tijekom injiciranja lijeka ADVATE pripremljenog s 2 ml, naročito u djece.

Kako se daje ADVATE

ADVATE će Vam obično dati liječnik ili medicinska sestra injiciranjem u venu (intravenski). Injekciju lijeka ADVATE Vam također može dati i netko drugi pa i Vi sami sebi, ali tek nakon odgovarajućeg osposobljavanja. Detaljne upute za samostalno davanje nalaze se na kraju ove Upute o lijeku.

Ako primijenite više ADVATE nego što ste trebali

Uvijek uzmite ADVATE točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. Ako ste primijenili veću dozu lijeka ADVATE od preporučene, čim prije se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti ADVATE

Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite sa sljedećom injekcijom prema rasporedu i nastavite uzimati lijek kako Vam je savjetovao liječnik.

Ako prestanete primjenjivati ADVATE

Ne smijete prekinuti primjenjivati ADVATE bez prethodnog odobrenja Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se jave teške, iznenadne alergijske reakcije (anafilaktičke), injekcija se mora odmah prekinuti. Morate se odmah obratiti svom liječniku ako se pojavi bilo koji od sljedećih ranih simptoma alergijskih reakcija:

-osip, koprivnjača, opći svrbež,

-naticanje usana i jezika,

-poteškoće u disanju, piskanje, stezanje u prsima,

-opći osjećaj slabosti,

-omaglica te gubitak svijesti.

Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skorašnju) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) inhibitori faktora VIII, glavobolja i vrućica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

omaglica, gripa, nesvjestica, neuobičajeni otkucaji srca, crvene izbočine na koži koje svrbe, nelagoda u prsima, modrica na mjestu injekcije, reakcija na mjestu injekcije, svrbež, pojačano znojenje, neobičan okus u ustima, navale vrućine, migrena, oštećenje pamćenja, zimica, proljev, mučnina, povraćanje, nedostatak zraka, grlobolja, infekcija limfnih žila, bljedoća kože, upala oka, osip, prekomjerno znojenje, naticanje stopala i nogu, smanjen postotak crvenih krvnih stanica, porast

u broju jedne vrste bijelih krvnih stanica (monocita) te bol u gornjem dijelu trbuha ili donjem dijelu prsišta.

Nuspojave vezane uz kirurški zahvat

infekcije povezane s kateterom, smanjeni broj crvenih krvnih stanica, naticanje ruku i nogu i zglobova, produljeno krvarenje nakon uklanjanja drena, sniženje razine faktora VIII i postoperativna modrica.

Nuspojave vezane uz centralni venski kateter

infekcije povezane s kateterom, sustavna infekcija i lokalni krvni ugrušak na mjestu postavljanja katetera.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) potencijalno životno ugrožavajuće reakcije (anafilaksija) i ostale alergijske reakcije (preosjetljivost), opći poremećaji (umor, nedostatak energije).

Dodatne nuspojave u djece

Osim razvijanja inhibitora u prethodno neliječenih pedijatrijskih bolesnika (PUPs – previously untreated paediatric patients) i komplikacija vezanih za kateter, tijekom kliničkih ispitivanja nisu uočene nikakve razlike u nuspojavama vezanim za dob.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati ADVATE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Unutar roka valjanosti, bočica s praškom se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C)

u jednokratnom razdoblju ne duljem od 6 mjeseci. U tom slučaju, ovaj lijek ističe na kraju tog šestomjesečnog razdoblja ili na datum isteka roka valjanosti otisnutom na bočici lijeka, štogod prije nastupi. Na kutiju lijeka potrebno je zabilježiti kraj šestomjesečnog razdoblja čuvanja lijeka na sobnoj temperaturi. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek je namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu valja odgovarajuće zbrinuti.

Nakon potpunog otapanja praška, lijek se mora odmah primijeniti.

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ADVATE sadrži

-Djelatna tvar je oktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK). Jedna bočica s praškom sadrži nominalno – 250, 500, 1000 ili 1500 IU oktokoga alfa.

-Pomoćne tvari su manitol, natrijev klorid, histidin, trehaloza, kalcijev klorid, trometamol, polisorbat 80 i glutation (reducirani).

Bočica s otapalom: 2 ml sterilizirane vode za injekcije

Kako ADVATE izgleda i sadržaj pakiranja

ADVATE je rastresit prašak bijele do gotovo bijele boje. Otopina je nakon pripreme bistra, bezbojna i ne sadrži vidljive čestice.

Svako pakiranje također sadrži uređaj za pripremu otopine (BAXJECT II).

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Beč

Austrija

Proizvođači

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Baxalta Belgium SPRL

UAB ″Baxter Lithuania″

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Tel: +370 5 269 16 90 / +370 5 252 71 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Бакстер България ЕООД

Baxalta Belgium SPRL

тел.: +359 2 9808482

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Česká republika

Magyarország

Baxter Czech spol.s.r.o.

Baxter Hungary Kft.

Tel.: +420 225774111

Tel.: +36 1 202 1980

Danmark

Malta

Baxalta Denmark A/S

Baxalta UK Limited

Tlf: +45 32 70 12 00

Tel.: +44 1 635 798 777

Deutschland

Nederland

Baxalta Deutschland GmbH

Baxalta Netherlands B.V.

Tel: +49 89 262077-011

Tel: +31 30 799 27 77

Eesti

Norge

OÜ Baxter Estonia

Baxalta Norway AS

Tel.: +372 6 515 120

Tlf: +47 22 585 000

Ελλάδα

Österreich

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 28 80 000

España

Polska

Baxalta Spain S.L.

Baxter Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 790 42 22

Tel.: +48 22 4883 777

France

Portugal

Baxalta France S.A.S.

Baxalta Portugal, Unipessoal, Lda.

Tél: +33 1 70 96 06 00

Tel: +351 21 122 03 00

Hrvatska

România

Baxter d.o.o.

FARMACEUTICA REMEDIA SA

Tel: +386 1 420 16 80

Tel.: +40 21 321 16 40

Ireland

Slovenija

Baxalta UK Limited

Baxter d.o.o.

Tel: +44 1 635 798 777

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Slovenská republika

Lyfjaver ehf.

Baxter Slovakia s.r.o.

Sími: +354 533 6100

Tel: +421 2 3210 1150

Italia

Suomi/Finland

Baxalta Italy S.r.l.

Baxalta Finland Oy

Tel: +39 06 45224 600

Puh/Tel: +358 201478200

Κύπρος

Sverige

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Sweden AB

Τηλ.: +30 210 28 80 000

Tel: +46 8 50 53 26 00

Latvija

United Kingdom

SIA BAXTER Latvia

Baxalta UK Limited

Tel.: +371 67 784 784

Tel: +44 1 635 798 777

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za pripremu otopine i primjenu

Tijekom pripreme otopine kao i primjene lijeka mora se koristiti aseptička tehnika.

Za pripremu otopine smiju se koristiti samo priložena sterilizirana voda za injekcije i uređaj za pripremu otopine koji se nalaze u svakom pakiranju lijeka ADVATE. ADVATE se ne smije miješati s drugim lijekovima ili otapalima.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se bolesniku primijeni ADVATE zabilježi naziv i broj serije lijeka.

Upute za pripremu otopine

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, koji je otisnut na naljepnicama i kutiji.

Ne upotrebljavati ako su uređaj BAXJECT II, njegov sterilni zaštitni sustav ili pakiranje oštećeni ili pokazuju bilo koji znak dotrajalosti, u skladu sa simbolom: .

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

1.Ako se lijek još uvijek čuva u hladnjaku, izvadite bočice s ADVATE praškom i otapalom iz hladnjaka i ostavite ih da se zagriju na sobnu temperaturu (između 15°C i 25°C).

2.Ruke temeljito operite sapunom i toplom vodom.

3.Uklonite zatvarače s bočica u kojima su prašak i otapalo.

4.Očistite čepove koristeći vate natopljene alkoholom. Stavite bočice na ravnu i čistu površinu.

5.Otvorite papirnati pokrov s pakiranja uređaja BAXJECT II, pazeći da pri tome ne dodirnete unutrašnjost (slika a). Ne vadite uređaj iz pakiranja. Ne upotrebljavati ako su uređaj BAXJECT II, njegov sterilni zaštitni sustav ili pakiranje oštećeni ili pokazuju bilo koji znak dotrajalosti.

6.Okrenite pakiranje te ubodite prozirni plastični šiljak kroz čep bočice s otapalom. Primite pakiranje na njegovim rubovima te ga skinite s uređaja BAXJECT II (slika b). Ne uklanjajte plavi zatvarač s uređaja BAXJECT II.

7.Za pripremu otopine smiju se koristiti samo sterilizirana voda za injekcije i uređaj za pripremu otopine priloženi u pakiranju. Bočicu s otapalom, na koju je pričvršćen uređaj BAXJECT II, okrenite naopako tako da bočica s otapalom bude iznad uređaja. Ubodite bijeli plastični šiljak kroz čep bočice s praškom ADVATE. Otapalo će zbog vakuuma prijeći u bočicu s praškom ADVATE (slika c).

8.Nježno okrećite bočicu dok se sav prašak ne otopi. Pobrinite se da se prašak ADVATE potpuno otopi, jer nepotpuno pripremljena otopina neće moći proći kroz filtar uređaja. Prašak se brzo otapa (obično za manje od 1 minute). Otopina nakon pripreme treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica.

Slika a

Slika b

Slika c

Upute za primjenu injekcije

Za primjenu lijeka koristiti luer-lock štrcaljku.

Važna napomena:

Ne smijete sami sebi dati injekciju, ako Vas liječnik ili medicinska sestra nisu posebno obučili za to.

Pripremljenu otopinu morate prije primjene dobro pregledati na prisutnost čestica ili promjenu boje (otopina treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica).

ADVATE ne smijete primijeniti ako otopina nije potpuno bistra ili ako se prašak nije u potpunosti otopio.

1.Uklonite plavi zatvarač s uređaja BAXJECT II. Ne smijete uvući zrak u štrcaljku. Spojite štrcaljku na uređaj BAXJECT II (slika d).

2.Preokrenite sustav (tako da bočica s pripremljenom otopinom bude na vrhu). Uvucite pripremljenu otopinu u štrcaljku polagano izvlačeći klip (slika e).

3.Odvojite štrcaljku.

4.Stavite leptir iglu na štrcaljku i injicirajte otopinu u venu. Otopinu treba primijeniti polagano, brzinom koja je ugodna bolesniku i ne većom od 10 ml po minuti. (Vidjeti dio 4 ”Moguće nuspojave”).

5.Neiskorištenu otopinu valja zbrinuti sukladno propisima.

Slika d

Slika e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Liječenje kada se pojavi krvarenje

U primjerima niže navedenih događaja povezanih s krvarenjem, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izraženo kao % od normalne ili IU/dl) u odgovarajućem vremenskom razdoblju. Sljedeća tablica može koristiti kao vodič za doziranje kod krvarenja

i u kirurgiji.

Dozu i učestalost primjene potrebno je prilagoditi kliničkom odgovoru svakog bolesnika ponaosob. U određenim uvjetima (npr. kod prisutnosti niskog titra inhibitora) može biti potrebno primijeniti

i doze veće od onih izračunatih korištenjem formule.

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati)/trajanje

kirurškog zahvata

VIII (% ili IU/dl)

terapije (dani)

Krvarenje

 

 

Rano krvarenje

20 – 40

Injekcije ponavljati

u zglobove, mišićno

 

svakih 12 do 24 sata (8 do 24 sata

krvarenje ili krvarenje

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

u usnoj šupljini.

 

života) tijekom najmanje 1 dana, sve

 

 

dok se krvarenje, na koje ukazuje bol,

 

 

ne zaustavi ili ne dođe do zacjeljenja.

Jače krvarenje u zglobove,

30 – 60

Injekcije ponavljati

mišićno krvarenje ili

 

svakih 12 do 24 sata (8 do 24 sata

hematom.

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) tijekom 3 – 4 dana ili više,

 

 

sve do prestanka boli i akutne

 

 

onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život.

60 – 100

Injekcije ponavljati

 

 

svakih 8 do 24 sata (6 do 12 sati

 

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) sve do otklanjanja životne

 

 

opasnosti.

Kirurški zahvati

 

 

Manji

30 – 60

Svaka 24 sata (12 do 24 sata

Uključujući vađenje zuba.

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života), tijekom najmanje 1 dana,

 

 

sve do zacjeljenja rane.

Veći

80 – 100

Injekcije ponavljati

 

(prije i nakon operacije)

svakih 8 do 24 sata (6 do 24 sata

 

 

u bolesnika mlađih od 6 godina

 

 

života) sve do zacjeljenja rane,

 

 

a nakon toga nastaviti liječenje

 

 

tijekom najmanje 7 narednih dana

 

 

kako bi se održala aktivnost faktora

 

 

VIII između 30% i 60% (IU/dl).

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

ADVATE 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ADVATE 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

oktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je ADVATE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

3.Kako primjenjivati ADVATE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ADVATE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je ADVATE i za što se koristi

ADVATE kao djelatnu tvar sadrži oktokog alfa, ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK. Faktor VIII je nužan u krvi kako bi se stvorio ugrušak i zaustavilo krvarenje. U bolesnika s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII) njega nedostaje ili ne djeluje pravilno.

ADVATE se koristi za liječenje i prevenciju krvarenja u bolesnika svih dobnih skupina s hemofilijom A (nasljedni poremećaj krvarenja koji je prouzročen nedostatkom faktora VIII).

ADVATE je proizveden bez dodataka proteina ljudskog ili životinjskog podrijetla tijekom cijelog postupka proizvodnje.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ADVATE

Nemojte primjenjivati ADVATE

-ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako ste alergični na proteine miša ili hrčka.

U slučaju nejasnoća, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ADVATE. Trebate obavijestiti svog liječnika ako ste prethodno bili liječeni lijekovima koji sadrže faktor VIII, osobito ako su se u Vas razvili inhibitori, budući da ste onda izloženi većem riziku da se u Vas ponovno pojave inhibitori. Inhibitori su antitijela koja blokiraju faktor VIII i time smanjuju djelotvornost lijeka ADVATE u prevenciji ili kontroli

krvarenja. Stvaranje inhibitora poznata je komplikacija u liječenju hemofilije A. Ako krvarenje niste uspjeli staviti pod nadzor s lijekom ADVATE, odmah se obratite svom liječniku.

Postoji opasnost, koja je rijetka, da u Vas nastupi anafilaktička reakcija (teška, iznenadna alergijska reakcija) na ADVATE. Zbog toga morate znati prepoznati rane znakove alergijskih reakcija kao što su osip, koprivnjača, opći svrbež, naticanje usana i jezika, poteškoće u disanju, piskanje, stezanje

u prsima, opći osjećaj slabosti te omaglica. Ovi simptomi mogu sačinjavati rane simptome anafilaktičkog šoka, čiji dodatni pokazatelji mogu biti omaglica, gubitak svijesti te iznimno teške poteškoće u disanju.

Ako se u Vas pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prekinite injekciju te obavijestite svog liječnika. Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skoro) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Bolesnici u kojih su se razvili inhibitori faktora VIII

Ako razina faktora VIII u Vašoj plazmi ne dosegne očekivanu vrijednost nakon davanja lijeka ADVATE ili ako se krvarenje ne uspije staviti pod nadzor, treba posumnjati na postojanje inhibitora faktora VIII. To će provjeriti Vaš liječnik. Možda ćete trebati veću dozu lijeka ADVATE ili čak početi uzimati neki drugi lijek za kontrolu krvarenja. Ne smijete povećavati ukupnu dozu lijeka ADVATE za nadzor krvarenja bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Navedena upozorenja i mjere opreza isti su u odraslih kao i za djecu (u dobi od 0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i ADVATE

Obavijestite svog liječnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

ADVATE nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

ADVATE sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 0,45 mmol natrija (10 mg) po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

Kriva primjena lijeka ADVATE

Treba izbjegavati krivu primjenu (injiciranje u arteriju ili izvan vene) jer na mjestu uboda mogu nastati blage, kratkotrajne reakcije, poput modrica i crvenila.

3. Kako primjenjivati ADVATE

Liječenje lijekom ADVATE će započeti liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A.

Doza lijeka ADVATE (izražena u međunarodnim jedinicama ili IU) koju će izračunati liječnik ovisiti će o Vašem stanju i tjelesnoj težini, kao i o tome hoćete li lijek uzimati za prevenciju ili liječenje krvarenja. Učestalost davanja ovisiti će o učinkovitosti lijeka ADVATE u Vas.

Nadomjesno liječenje lijekom ADVATE obično je doživotno.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Sprječavanje krvarenja

Uobičajena doza je između 20 i 40 IU oktokoga alfa po kilogramu tjelesne težine, svakih 2 do 3 dana. Ipak, u nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći vremenski razmaci uzimanja ili više doze.

Liječenje krvarenja

Doza oktokoga alfa izračunava se ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i razini faktora VIII koja se želi postići. Ciljna razina faktora VIII ovisiti će o težini i mjestu krvarenja.

Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora VIII (% od normalne vrijednosti) x 0,5

Ako imate dojam da je učinak lijeka ADVATE nedostatan, obratite se svom liječniku.

Liječnik će napraviti potrebna laboratorijska ispitivanja kako bi provjerio je li razina faktora VIII u Vas zadovoljavajuća. To je osobito važno ako ćete imati veći kirurški zahvat.

Primjena u djece i adolescenata (u dobi od 0 do 18 godina)

Doziranje kod liječenja krvarenja u djece ne razlikuje se od odraslih bolesnika. Za prevenciju krvarenja u djece mlađe od 6 godina života, preporučuju se doze od 20 do 50 IU po kg tjelesne težine 3 do 4 puta tjedno. Primjena lijeka ADVATE u djece (u venu) jednaka je kao u odraslih.

Centralni venski kateter može biti neophodan kod učestalih infuzija faktora VIII. Taj je oblik dostupan s otopinom od 5 ml i s otopinom od 2 ml. Međutim, za oblik od 2 ml nema dostupne dokumentacije

u djece mlađe od 2 godine.

Zbog smanjenog volumena injiciranja lijeka ADVATE pripremljenog s 2 ml, dodatno se smanjuje vrijeme za reagiranje na reakciju preosjetljivosti tijekom injiciranja. Stoga se preporučuje oprez tijekom injiciranja lijeka ADVATE pripremljenog s 2 ml, naročito u djece.

Kako se daje ADVATE

ADVATE će Vam obično dati liječnik ili medicinska sestra injiciranjem u venu (intravenski). Injekciju lijeka ADVATE Vam također može dati i netko drugi pa i Vi sami sebi, ali tek nakon odgovarajućeg osposobljavanja. Detaljne upute za samostalno davanje nalaze se na kraju ove Upute o lijeku.

Ako primijenite više ADVATE nego što ste trebali

Uvijek uzmite ADVATE točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. Ako ste primijenili veću dozu lijeka ADVATE od preporučene, čim prije se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti ADVATE

Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite sa sljedećom injekcijom prema rasporedu i nastavite uzimati lijek kako Vam je savjetovao liječnik.

Ako prestanete primjenjivati ADVATE

Ne smijete prekinuti primjenjivati ADVATE bez prethodnog odobrenja Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se jave teške, iznenadne alergijske reakcije (anafilaktičke), injekcija se mora odmah prekinuti. Morate se odmah obratiti svom liječniku ako se pojavi bilo koji od sljedećih ranih simptoma alergijskih reakcija:

-osip, koprivnjača, opći svrbež,

-naticanje usana i jezika,

-poteškoće u disanju, piskanje, stezanje u prsima,

-opći osjećaj slabosti,

-omaglica te gubitak svijesti.

Teški simptomi koji uključuju poteškoće u disanju te (skorašnju) nesvjesticu zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) inhibitori faktora VIII, glavobolja i vrućica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

omaglica, gripa, nesvjestica, neuobičajeni otkucaji srca, crvene izbočine na koži koje svrbe, nelagoda u prsima, modrica na mjestu injekcije, reakcija na mjestu injekcije, svrbež, pojačano znojenje, neobičan okus u ustima, navale vrućine, migrena, oštećenje pamćenja, zimica, proljev, mučnina, povraćanje, nedostatak zraka, grlobolja, infekcija limfnih žila, bljedoća kože, upala oka, osip, prekomjerno znojenje, naticanje stopala i nogu, smanjen postotak crvenih krvnih stanica, porast

u broju jedne vrste bijelih krvnih stanica (monocita) te bol u gornjem dijelu trbuha ili donjem dijelu prsišta.

Nuspojave vezane uz kirurški zahvat

infekcije povezane s kateterom, smanjeni broj crvenih krvnih stanica, naticanje ruku i nogu i zglobova, produljeno krvarenje nakon uklanjanja drena, sniženje razine faktora VIII i postoperativna modrica.

Nuspojave vezane uz centralni venski kateter

infekcije povezane s kateterom, sustavna infekcija i lokalni krvni ugrušak na mjestu postavljanja katetera.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) potencijalno životno ugrožavajuće reakcije (anafilaksija) i ostale alergijske reakcije (preosjetljivost), opći poremećaji (umor, nedostatak energije).

Dodatne nuspojave u djece

Osim razvijanja inhibitora u prethodno neliječenih pedijatrijskih bolesnika (PUPs – previously untreated paediatric patients) i komplikacija vezanih za kateter, tijekom kliničkih ispitivanja nisu uočene nikakve razlike u nuspojavama vezanim za dob.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati ADVATE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Unutar roka valjanosti, blister s lijekom se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C)

u jednokratnom razdoblju ne duljem od 6 mjeseci. U tom slučaju, ovaj lijek ističe na kraju tog šestomjesečnog razdoblja ili na datum isteka roka valjanosti otisnutom na blisteru, štogod prije nastupi. Na kutiju lijeka potrebno je zabilježiti kraj šestomjesečnog razdoblja čuvanja lijeka na sobnoj temperaturi. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Blister s lijekom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek je namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu valja odgovarajuće zbrinuti.

Nakon potpunog otapanja praška, lijek se mora odmah primijeniti.

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

Nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ADVATE sadrži

-Djelatna tvar je oktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII proizveden tehnologijom rekombinantne DNK). Jedna bočica s praškom sadrži nominalno 250, 500, 1000 ili 1500 IU oktokoga alfa.

-Pomoćne tvari su manitol, natrijev klorid, histidin, trehaloza, kalcijev klorid, trometamol, polisorbat 80 i glutation (reducirani).

Bočica s otapalom: 2 ml sterilizirane vode za injekcije

Kako ADVATE izgleda i sadržaj pakiranja

ADVATE je rastresit prašak bijele do gotovo bijele boje. Otopina je nakon pripreme bistra, bezbojna i ne sadrži vidljive čestice.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Beč

Austrija

Proizvođači

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Baxalta Belgium SPRL

UAB ″Baxter Lithuania″

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

Tel: +370 5 269 16 90 / +370 5 252 71 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Бакстер България ЕООД

Baxalta Belgium SPRL

тел.: +359 2 9808482

Tél/Tel: +32 2 892 62 00

 

Česká republika

Magyarország

Baxter Czech spol.s.r.o.

Baxter Hungary Kft.

Tel.: +420 225774111

Tel.: +36 1 202 1980

Danmark

Malta

Baxalta Denmark A/S

Baxalta UK Limited

Tlf: +45 32 70 12 00

Tel.: +44 1 635 798 777

Deutschland

Nederland

Baxalta Deutschland GmbH

Baxalta Netherlands B.V.

Tel: +49 89 262077-011

Tel: +31 30 799 27 77

Eesti

Norge

OÜ Baxter Estonia

Baxalta Norway AS

Tel.: +372 6 515 120

Tlf: +47 22 585 000

Ελλάδα

Österreich

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 28 80 000

España

Polska

Baxalta Spain S.L.

Baxter Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 790 42 22

Tel.: +48 22 4883 777

France

Portugal

Baxalta France S.A.S.

Baxalta Portugal, Unipessoal, Lda.

Tél: +33 1 70 96 06 00

Tel: +351 21 122 03 00

Hrvatska

România

Baxter d.o.o.

FARMACEUTICA REMEDIA SA

Tel: +386 1 420 16 80

Tel.: +40 21 321 16 40

Ireland

Slovenija

Baxalta UK Limited

Baxter d.o.o.

Tel: +44 1 635 798 777

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Slovenská republika

Lyfjaver ehf.

Baxter Slovakia s.r.o.

Sími: +354 533 6100

Tel: +421 2 3210 1150

Italia

Suomi/Finland

Baxalta Italy S.r.l.

Baxalta Finland Oy

Tel: +39 06 45224 600

Puh/Tel: +358 201478200

Κύπρος

Sverige

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Baxalta Sweden AB

Τηλ.: +30 210 28 80 000

Tel: +46 8 50 53 26 00

Latvija

United Kingdom

SIA BAXTER Latvia

Baxalta UK Limited

Tel.: +371 67 784 784

Tel: +44 1 635 798 777

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za pripremu otopine i primjenu

ADVATE se ne smije miješati s drugim lijekovima ili otapalima.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se bolesniku primijeni ADVATE zabilježi naziv i broj serije lijeka.

Upute za pripremu otopine

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, koji je otisnut na naljepnicama i kutiji.

Ne upotrebljavajte ako pokrov na blisteru nije u potpunosti zatvoren.

Nakon pripreme otopine, lijek se ne smije vratiti u hladnjak.

1.Ako se lijek i dalje čuva u hladnjaku, izvadite hermetički zatvoreni blister (sadrži bočicu s praškom i bočicu s otapalom već pričvršćene na sustav za rekonstituciju) iz hladnjaka i pričekajte da postigne sobnu temperaturu (između 15 °C i 25 °C).

2.Temeljito operite ruke koristeći sapun i toplu vodu.

3.Otvorite pakiranje lijeka ADVATE tako da odlijepite pokrov. Izvadite sustav BAXJECT III iz blistera.

4.Postavite ADVATE na ravnu površinu s bočicom otapala na vrhu (slika 1). Bočica s otapalom ima plavu traku. Ne uklanjajte plavi zatvarač dok ne dobijete upute u kasnijem koraku.

5.Jednom rukom držite ADVATE u sustavu BAXJECT III, drugom rukom čvrsto pritisnite bočicu otapala prema dolje sve dok u potpunosti ne potisnete sustav i dok otapalo ne teče u bočicu s lijekom ADVATE (slika 2). Ne nagibajte sustav sve do završetka prijenosa.

6.Provjerite da je prijenos otapala potpun. Nježno okrećite bočicu dok se sav materijal ne otopi. Budite sigurni da je prašak ADVATE u potpunosti otopljen, inače sva rekonstituirana otopina neće proći kroz filtar uređaja. Lijek se brzo otapa (obično za manje od 1 minute). Nakon rekonstitucije, otopina treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Upute za primjenu injekcije

Tijekom primjene lijeka mora se koristiti aseptička tehnika.

Za primjenu lijeka koristiti luer-lock štrcaljku.

Važna napomena:

Ne smijete sami sebi dati injekciju, ako Vas liječnik ili medicinska sestra nisu posebno obučili za to.

Pripremljenu otopinu morate prije primjene dobro pregledati na prisutnost čestica ili promjenu boje (otopina treba biti bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica).

ADVATE ne smijete primijeniti ako otopina nije potpuno bistra ili ako se prašak nije u potpunosti otopio.

1.Uklonite plavi zatvarač sa sustava BAXJECT III. Ne smijete uvući zrak u štrcaljku. Spojite štrcaljku na sustav BAXJECT III.

2.Preokrenite sustav (tako da bočica s pripremljenom otopinom bude na vrhu). Uvucite pripremljenu otopinu u štrcaljku polagano izvlačeći klip.

3.Odvojite štrcaljku.

4.Stavite leptir iglu na štrcaljku i injicirajte otopinu u venu. Otopinu treba primijeniti polagano, brzinom koja je ugodna bolesniku i ne većom od 10 ml po minuti. (Vidjeti dio 4 ”Moguće nuspojave”).

5.Neiskorištenu otopinu valja zbrinuti sukladno propisima.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Liječenje kada se pojavi krvarenje

U primjerima niže navedenih događaja povezanih s krvarenjem, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izraženo kao % od normalne ili IU/dl) u odgovarajućem vremenskom razdoblju. Sljedeća tablica može koristiti kao vodič za doziranje kod krvarenja

i u kirurgiji.

Dozu i učestalost primjene potrebno je prilagoditi kliničkom odgovoru svakog bolesnika ponaosob. U određenim uvjetima (npr. kod prisutnosti niskog titra inhibitora) može biti potrebno primijeniti

i doze veće od onih izračunatih korištenjem formule.

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati)/

kirurškog zahvata

VIII (% ili IU/dl)

trajanje terapije (dani)

Krvarenje

 

 

Rano krvarenje

20 – 40

Injekcije ponavljati svakih 12 do 24 sata

u zglobove, mišićno

 

(8 do 24 sata u bolesnika mlađih

krvarenje ili krvarenje

 

od 6 godina života) tijekom

u usnoj šupljini.

 

najmanje 1 dana, sve dok se krvarenje, na

 

 

koje ukazuje bol, ne zaustavi ili ne dođe

 

 

do zacjeljenja.

Jače krvarenje u zglobove,

30 – 60

Injekcije ponavljati svakih 12 do 24 sata

mišićno krvarenje ili

 

(8 do 24 sata u bolesnika mlađih

hematom.

 

od 6 godina života) tijekom 3 – 4 dana ili

 

 

više, sve do prestanka boli i akutne

 

 

onesposobljenosti.

 

 

Injekcije ponavljati svakih 8 do 24 sata

Krvarenja opasna po život.

60 – 100

(6 do 12 sati u bolesnika mlađih

 

 

od 6 godina života) sve do otklanjanja

 

 

životne opasnosti.

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doziranja (sati)/

kirurškog zahvata

VIII (% ili IU/dl)

trajanje terapije (dani)

Kirurški zahvati

 

 

Manji

30 – 60

Svaka 24 sata (12 do 24 sata u bolesnika

Uključujući vađenje zuba.

 

mlađih od 6 godina života), tijekom

 

 

najmanje 1 dana, sve do zacjeljenja rane.

Veći

 

Injekcije ponavljati svakih 8 do 24 sata

80 – 100

(6 do 24 sata u bolesnika mlađih

 

(prije i nakon operacije)

od 6 godina života) sve do zacjeljenja

 

 

rane, a nakon toga nastaviti liječenje

 

 

tijekom najmanje 7 narednih dana kako

 

 

bi se održala aktivnost faktora VIII

 

 

između 30% i 60% (IU/dl).

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept