Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAflunov
ATK šifraJ07BB02
Tvarinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProizvođačSeqirus S.r.l.  

1.NAZIV LIJEKA

AFLUNOV suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Prepandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano).

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Površinski antigeni virusa influence (hemaglutinin i neuraminidaza)* soja:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)- poput kojeg je korišten soj (NIBRG-23)

7,5 mikrograma**

 

 

 

po dozi od 0,5 ml

*

umnožen u oplođenim kokošjim jajima iz jata zdravih kokoši

 

**

izraženo u mikrogramima hemaglutinina.

 

Adjuvans MF59C.1 koji sadrži:

 

 

skvalen

9,75 miligrama na 0,5 ml

 

polisorbat 80

1,175 miligrama na 0,5 ml

 

sorbitan trioleat

1,175 miligrama na 0,5 ml

 

Pomoćne tvari s pomoćnim učinkom:

Cjepivo sadrži 1,899 miligrama natrija i 0,081 miligrama kalija po dozi od 0,5 ml.

AFLUNOV može sadržavati ostatne tragove jaja i pilećih proteina, ovalbumina, kanamicina i neomicin sulfata, barijeva sulfata, formaldehida i cetiltrimetilamonijeva bromida (CTAB) koji se upotrebljavaju tijekom postupka proizvodnje (vidjeti dio 4.3).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Mliječnobijela tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Aktivna imunizacija protiv podtipa H5N1 virusa influence A.

Ova indikacija temelji se na podacima o imunogenosti u zdravih ispitanika u dobi od 18 godina naviše nakon primjene dviju doza cjepiva koje sadrži A/turkey/Turkey/1/05 soj sličan podtipu (H5N1)

(vidjeti dio 5.1).

AFLUNOV se mora koristiti u skladu sa službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje:

Odrasle i starije osobe (18 godina naviše):

Jedna doza od 0,5 ml odabranog datuma.

Drugu je dozu od 0,5 ml potrebno dati nakon intervala od najmanje 3 tjedna.

AFLUNOV je procijenjen u zdravih odraslih osoba (u dobi od 18 do 60 godina) i zdravih starijih osoba (u dobi od 60 godina naviše) slijedeći raspored primarnog cijepljenja po principu na dan 1, pa 22 dana te booster cijepljenje (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Postoji ograničeno iskustvo u osoba starijih od 70 godina (vidjeti dio 5.1).

U slučaju službeno proglašene pandemije influence prouzročene virusom A/H5N1 osobe prethodno cijepljene s jednom ili dvije doze cjepiva AFLUNOV koje je sadržavalo antigen hemaglutinin (HA) dobiven iz različite linije istog podtipa influence kao pandemijski soj influence mogu primiti samo jednu dozu cjepiva AFLUNOV umjesto dviju doza koje su potrebne u prethodno necijepljenih pojedinaca (vidjeti dio 5.1).

Pedijatrijska populacija:

Sigurnost i djelotvornost cjepiva AFLUNOV u ispitanika mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene.

Trenutno dostupni podaci u ispitanika u dobi od 6 mjeseci do 18 godina opisani su u dijelu 5.1 međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Nema dostupnih podataka za djecu mlađu od 6 mjeseci.

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić.

4.3Kontraindikacije

Anamneza anafilaktičke (tj. po život opasne) reakcije na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na ostatne tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima (jaja i pileće proteine, ovalbumin, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB).

Međutim, u pandemijskoj situaciji prouzročenoj sojem koji je uključen u ovo cjepivo, možda će biti potrebno dati cjepivo pojedincima s anafilaksijom u anamnezi kao što je gore definirano, pod uvjetom da su prostorije za oživljavanje odmah dostupne u slučaju potrebe.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potreban je oprez pri primjeni cjepiva u osoba s poznatom preosjetljivošću (osim anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, na bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 i na tvari u tragovima (jaja i pileće proteine, ovalbumin, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid

i cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB)).

Za ovo H5N1 cjepivo dostupni su vrlo ograničeni podaci u ispitanika s prisutnošću drugih bolesti, uključujući imunokompromitirane ispitanike.

Kao i kod svih injekcijskih cjepiva, odgovarajuće liječenje i medicinski nadzor trebaju uvijek biti lako dostupni u slučaju pojave rijetkog anafilaktičkog događaja nakon primjene cjepiva.

Imunizacija će se odgoditi u bolesnika s febrilnom bolešću ili akutnom infekcijom.

Cjepivo se ni u kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno ili intradermalno.

Nema podataka o supkutanoj primjeni cjepiva AFLUNOV. Stoga zdravstveni djelatnici moraju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva u pojedinaca s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem s krvarenjem zbog kojeg bi bila kontraindicirana intramuskularna injekcija, osim ako moguće koristi nadilaze rizik od krvarenja.

Odgovor protutijela u bolesnika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatan. Zaštitni imunološki odgovor se možda neće postići u svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1).

U kliničkim je ispitivanjima primijećena križna zaštita protiv srodnih varijanti virusa H5N1 (vidjeti dio 5.1).

Budući da se preporučuje druga doza, treba uzeti u obzir da ne postoje podaci o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti koji bi poduprli međusobnu zamjenjivost cjepiva AFLUNOV i drugih monovalentnih H5N1 cjepiva.

Sinkopa (nesvjestica) može uslijediti nakon, ili čak i prije bilo kojeg cijepljenja kao psihogeni odgovor na ubod iglom. Može biti praćena s nekoliko neuroloških znakova kao što su prolazni poremećaj vida, parestezija i toničko-klonički pokreti udova tijekom oporavka. Važno je osigurati odgovarajuće mjere zaštite kako bi se izbjegle ozljede prilikom nesvjestice.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Podaci dobiveni u odraslih osoba pokazali su da istodobna primjena adjuvantiranog H5N1 cjepiva i sezonskih (inaktiviranih, površinskih, neadjuvantiranih) antigena nije uzrokovala nikakvu interferenciju ni za sezonske sojeve, niti za soj H5N1. Odgovor protutijela jednosmjerne radijalne

hemolize (engl. Single Radial Haemolysis, SRH) na homologni soj virusa H5N1 Vietnam u 43. danu dosegnuo je sve CHMP-ove kriterije za sezonske sojeve i soj H5N1.Istodobna primjena s drugim cjepivima nije bila povezana s većim stopama lokalnih ili sistemskih reakcija u usporedbi s primjenom cjepiva AFLUNOV samog.

Stoga podaci pokazuju da se AFLUNOV može primijeniti istodobno s neadjuvantiranim cjepivima protiv sezonske influence (uz davanje injekcija u suprotne udove).

Nema podataka o istodobnoj primjeni cjepiva AFLUNOV s drugim cjepivima.

Ako se razmatra istodobna primjena s drugim cjepivom, imunizaciju treba provesti na suprotnim udovima. Važno je napomenuti da se nuspojave mogu pojačati.

Imunološki odgovor može biti slabiji ako je bolesnik podvrgnut imunosupresijskoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence mogući su lažno pozitivni rezultati serološkog određivanja protutijela metodom ELISA na virus humane imunodeficijencije-1 (HIV-1), virus hepatitisa C i posebno, humanog T-limfotropičnog virusa tipa 1 (HTLV-1). U takvim slučajevima rezultati Western Blot metode su negativni. Ti prolazni lažno pozitivni rezultati mogu biti prouzročeni proizvodnjom IgM protutijela kao odgovor na cjepivo.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ograničeni podaci dobiveni su od žena koje su zatrudnjele tijekom kliničkih ispitivanja s cjepivom AFLUNOV (H5N1) ili s H1N1v cjepivima adjuvantiranim s MF59C.1.

Procjenjuje se da je više od 90 000 žena cijepljeno tijekom trudnoće cjepivom Focetria H1N1v koje sadrži istu količinu adjuvansa MF59C.1 kao AFLUNOV. Međutim, podaci o ishodima trenutačno su ograničeni. Preliminarni podaci iz spontano prijavljenih nuspojava i postmarketinških ispitivanja koja su u tijeku (registar trudnoća i buduća intervencijska studija) ne pokazuju izravne ili neizravne štetne učinke cjepiva protiv influence adjuvantiranih s MF59 u odnosu na trudnoću, plodnost, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj.

Budući da se ne očekuje primjena cjepiva AFLUNOV u hitnoj situaciji, njegova primjena tijekom trudnoće može se odgoditi kao mjera opreza.

Zdravstveni djelatnici trebaju procijeniti korist i moguće rizike davanja cjepiva trudnicama uzimajući u obzir službene preporuke.

Dojenje

Nema podataka o uporabi cjepiva AFLUNOV tijekom dojenja. Potrebno je razmotriti moguće koristi za majku i rizike za dojenče prije primjene cjepiva AFLUNOV tijekom dojenja.

Plodnost

Ispitivanje na kunićima nije pokazalo reproduktivnu ili razvojnu toksičnost cjepiva AFLUNOV (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8. mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

a. Sažetak sigurnosnog profila

Incidencija nuspojava procijenjena je u sedam kliničkih ispitivanja na odraslim osobama (18 godina i tarijima) u koja je bilo uključeno više od 4300 odraslih i starijih osoba koje su primile AFLUNOV

(najmanje 7,5 µg HA, adjuvantirano). Bilo je 3872 ispitanika u dobi od 8 do 60 godina, 365 ispitanika u dobi od 61 do 70 godina i 89 ispitanika starijih od 70 godina.

U skladu s podacima dobivenim ispitivanjem izazvanih reakcija, zabilježen je opći trend smanjivanja broja prijavljenih lokalnih reakcija nakon drugog cijepljenja u usporedbi s prvom dozom.

Bez obzira na dozu antigena, gotovo sve sistemske reakcije prijavljene su na dan cijepljenja (1. dan) ili tijekom sljedeća 3 dana.

Podaci o sigurnosti booster doze trenutačne formulacije cjepiva AFLUNOV ograničeni su na tri ispitivanja (V87P1, V87P2 i V87P1E1) koja su uključivala 116 odraslih osoba i 56 starijih osoba. Nije prijavljeno nikakvo povećanje reakcija primjenom booster doze 6-18 mjeseci nakon početne serije cijepljenja. Blago povećanje reakcija u odraslih osoba prijavljeno je primjenom booster

doze 18 mjeseci nakon početne serije cijepljenja. U starijih osoba prijavljene reakcije povećale su se s trećom booster dozom samo u usporedbi s drugom dozom.

b.Popis nuspojava

Stope nuspojava prijavljenih nakon bilo koje doze primljenog cjepiva (tj. 1., 2. ili boostera) bile su slične i navedene su prema sljedećoj učestalosti:

Vrlo često (≥1/10) Često (≥1/100 i <1/10)

Manje često (≥1/1000 i <1/100) Rijetko (≥1/10 000 i <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Rijetko: konvulzije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva Često: znojenje

Manje često: urtikarija

Rijetko: oticanje oka

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva Vrlo često: mialgija

Često: artralgija

Poremećaji probavnog sustava Često: mučnina

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često: oticanje na mjestu injekcije, bol na mjestu injekcije, otvrdnuće na mjestu injekcije, crvenilo na mjestu injekcije, umor

Često: ekhimoza na mjestu injekcije, vrućica, malaksalost, drhtanje Manje često: bolest nalik influenci

Rijetko: anafilaksija

Većina ovih nuspojava uglavnom nestaje u roku od 1 do 2 dana bez liječenja.

Praćenje nakon stavljanja gotovog lijeka u promet

Nema dostupnih podataka o praćenju nakon stavljanja gotovog lijeka u promet nakon primjene cjepiva AFLUNOV.

c.Opis odabranih nuspojava

Sljedeće dodatne nuspojave prijavljene su tijekom praćenja nakon stavljanja u promet lijeka Focetria H1N1v (odobrenog za primjenu u djece u dobnim skupinama od 6 mjeseci i starijima, odraslim i starijima osobama, a sastava sličnog cjepivu AFLUNOV):

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Limfadenopatija.

Srčani poremećaji

Palpitacije, tahikardija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Astenija.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Slabost mišića, bol u udovima.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Kašalj.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Generalizirane kožne reakcije, uključujući svrbež, urtikariju ili nespecifičan osip; angioedem.

Poremećaji probavnog sustava

Poremećaji probavnog sustava poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu i proljeva.

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja, omaglica, somnolencija, sinkopa. Neurološki poremećaji poput neuralgije, parestezije, konvulzija i neuritisa.

Poremećaji imunološkog sustava

Alergijske reakcije, anafilaksija uključujući dispneju, bronhospazam, laringealni edem,u rijetkim slučajevima dovode do šoka.

Sljedeće dodatne nuspojave prijavljene su tijekom praćenja nakon stavljanja u promet sezonskih neadjuvantiranih trovalentnih cjepiva u svim dobnim skupinama i sezonskog adjuvantiranog

trovalentnog cjepiva sastava sličnog cjepivu AFLUNOV (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantiran s MF59C.1) koje je odobreno za primjenu na starijim ispitanicima u dobi od 65 godina naviše:

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Trombocitopenija (u nekim slučajevima broj trombocita reverzibilno se spustio na manje od 5000 mm³).

Poremećaji imunološkog sustava

Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega i eksudativni eritema multiforme.

Poremećaji živčanog sustava

Neurološki poremećaji kao što su encefalomijelitis i Guillain Barréov sindrom.

d.Pedijatrijska populacija

Pojavnost nuspojava procijenjena je u jednom kliničkom ispitivanju (studija V87P6) u djece (u dobi od 6 mjeseci do 17 godina): Bez obzira na dob reaktogenost je bila viša nakon prve doze nego nakon drugog cijepljenja. Reaktogenost nakon treće doze, primijenjene 12 mjeseci nakon prve doze, bila je viša nego nakon prve i druge doze. Postoci ispitanika koji su prijavili lokalne reakcije bili su viši

u starijim dobnim skupinama, uglavnom zbog većeg broja prijava boli. Eritem i pojačana osjetljivost bili su najčešće prijavljene izazvane lokalne reakcije u male djece, a razdražljivost i neuobičajena plačljivost bile su najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. Najčešće prijavljena izazvana lokalna reakcija u djece i adolescenata bila je bol, dok su umor i glavobolja bili najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. U svim dobnim skupinama mali postoci ispitanika prijavili su vrućicu.

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Injekcija 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Mala djeca

N=145

N=138

N=124

(6-<36 mjeseci)

 

 

 

Bilo koja

76%

68%

80%

Lokalna

47%

46%

60%

Sistemska

59%

51%

54%

Vrućica ≥38°C (≥40°C)

0%

0%

0%

Bilo koja druga nuspojava

54%

49%

35%

Djeca (3-<9 godina)

N=96

N=93

N=85

Bilo koja

72%

68%

79%

Lokalna

66%

58%

74%

Sistemska

32%

33%

45%

Vrućica ≥38°C (≥40°C)

4%

2%

6%

Bilo koja druga nuspojava

36%

31%

19%

Adolescenti

N=93

N=91

N=83

(9-<18 godina)

 

 

 

Bilo koja

91%

82%

89%

Lokalna

81%

70%

81%

Sistemska

69%

52%

69%

Vrućica ≥38°C (≥40°C)

0%

1%

2%

Bilo koja druga nuspojava

30%

27%

22%

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepivo protiv influence, ATK oznaka: J07BB02.

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s cjepivom AFLUNOV nakon primjene dviju doza i boostera.

Imunološki odgovor na homologne sojeve virusa [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) i A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)]

Odrasli (18-60 godina)

Kliničko ispitivanje (Studija V87P1) provedeno je s H5N1 cjepivom u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 u 312 zdravih odraslih osoba. Dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dozi adjuvantirano) primijenjene su u razmaku od tri tjedna na 156 zdravih odraslih osoba. U drugo kliničko ispitivanje (Studija V87P13) uključene su 2693 odrasle osobe koje su primile dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dozi adjuvantirano) primijenjene u razmaku od tri tjedna. Imunogenost je procijenjena u podskupini (n=197) ispitivane populacije. U treće kliničko ispitivanje (Studija V87P11) uključene su 194 odrasle osobe koje su primile dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA/dozi adjuvantirano) u razmaku od tri tjedna. Imunogenost je procijenjena u podskupini (n=182) ispitivane populacije.

Stopa seroprotekcije*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 i na virus A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 u odraslih osoba izmjereni SRH analizom bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Studija V87P11

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon . doze

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon . doze

 

N=149

N=197

N=182

Stopa seroprotekcije (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

91% (85-94)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

85% (79-90)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

 

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon . doze

21 dan nakon 2. doze

-

 

N=69

N=128

 

Početni serostatus

<4 mm2

≥4 mm2

-

Stopa seroprotekcije (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Stopa serokonverzije (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**srednje geometrijske vrijednosti (GMR, engl. geometric mean ratios) SRH-a

Rezultati MN analize na homologni virus A/Vietnam/1194/2004 upućuju na stopu seroprotekcije

i serokonverzije u rasponu od 67% (60-74) do 85% (78-90), odnosno od 65% (58-72) do 83% (77-89). Imunološki odgovor na cijepljenje procijenjen mikroneutralizacijskom (MN) analizom u skladu je

s rezultatima dobivenim SRH analizom.

Rezultati MN analize u Studiji V87P11 na homologni virus A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 upućuju na stopu seroprotekcije i serokonverzije od 85% (79-90), odnosno 93% (89-96).

Imunološki odgovor na cijepljenje procijenjen MN analizom u skladu je s rezultatima dobivenim SRH analizom.

Postojanost protutijela nakon primarnog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena je HI, SRH i MN analizama. U usporedbi s razinama protutijela dobivenim 43. dan nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja, razine protutijela 202. dana smanjile su se za 1/5 do ½ u odnosu na prethodne vrijednosti.

U fazi 2 kliničkog ispitivanja (Studija V87P3) odrasli ispitanici u dobi od 18 do 65 godina koji su prije 6-8 godina primarno cijepljeni s 2 doze cjepiva protiv virusa

H5N3/A/Duck/Singapore/97 adjuvantiranog s MF59 primili su 2 booster doze cjepiva AFLUNOV. SRH rezultati nakon prve doze, koji oponašaju prepandemijsko primarno cijepljenje, povrh još jedne heterologne booster doze, zadovoljili su sve CHMP-ove kriterije.

Starije osobe (>60 godina)

Stopa seroprotekcije*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 i na virus A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (Studija V87P11)

u ispitanika starijih od 60 godina (ograničen broj ispitanika bio je stariji od 70 godina) izmjereni SRH analizom i procijenjeni u tri klinička ispitivanja bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

 

Studija V87P13

 

Studija V87P11

 

21 dan nakon

 

21 dan nakon

 

Anti-HA protutijelo (SRH)

 

 

21 dan nakon 2. doze

2. doze

 

2. doze

 

 

 

 

N=132

 

N=84

 

N=210

 

 

 

 

 

Stopa seroprotekcije (95%CI)*

80% (70-88)

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

70% (59-80)

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=66

 

 

N=143

Polazni serostatus

<4 mm2

 

≥4 mm2

Stopa seroprotekcije (95%CI)*

82% (70-90)

 

 

82% (75-88)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

82% (70-90)

 

 

54% (45-62)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,58 (6,57-11)

 

1,91 (1,72-2,12)

*izmjereno SRH analizom ≥ 25 mm2

**srednja geometrijska vrijednost (GMR) SRH-a

Rezultati MN analize na homologni virus A/Vietnam/1194/2004 upućuju na stopu seroprotekcije

i serokonverzije u rasponu od 57% (50-64) do 79% (68-87), odnosno od 55% (48-62) do 58% (47-69).

Rezultati MN analize, slični rezultatima SRH analize, pokazali su snažan imunološki odgovor nakon dovršetka primarnog cijepljenja u populaciji starijih ispitanika.

Rezultati MN analize u Studiji V87P11 na homologni virus A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 upućuju na stopu seroprotekcije i serokonverzije od 68% (59-75) odnosno 81% (74-87).

Imunološki odgovor na cijepljenje procijenjen MN analizom sličan je rezultatima SRH analize.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena HI, SRH i MN analizama smanjila se s ½ na 1/5 njihove postvakcinalne razine 202. dana u usporedbi s 43. danom nakon dovršetka rasporeda primarnog cijepljenja procijenjenog inhibicijom hemaglutinacije (HI), SRH i MN analizama. Do 50% starijih ispitanika imuniziranih cjepivom AFLUNOV imalo je serozaštitu šest mjeseci.

Treća (booster) doza cjepiva AFLUNOV primijenjena je 6 mjeseci nakon prvog cijepljenja. Rezultati su prikazani SRH vrijednostima.

Stopa seroprotekcije*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 izmjereni SRH analizama bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P2

Studija V87P1 starije

 

odrasli booster

odrasli booster

osobe booster

 

nakon 2. doze

nakon 2. doze

nakon 2. doze

SRH

N=71

N=13

N=38

Stopa seroprotekcije (95%CI)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti (GMR) SRH-a

Postoji ograničeno iskustvo u starijih osoba

Popratni podaci u odraslih osoba

a)Križna reaktivnost

Križno reaktivan imunološki odgovor izazvan virusom A/H5N1/Vietnam/1194/2004 na viruse A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 i A/H5N1/Indonesia/5/05

Stanoviti heterologni imunološki odgovor na viruse A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23;

linija 2.2) i A/H5N1/Indonesia/5/05 (linija 2.1) bio je uočljiv nakon drugog i nakon trećeg cijepljenja, upućujući na križnu reaktivnost cjepiva linije 1 na sojeve linije 2.

Stopa seroprotekcije*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 nakon 2. doze u odraslih osoba u dobi od 18 do 60 godina, izmjereni SRH i HI analizama bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P12

Studija V87P3

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=60

N=30

N=197

SRH

Stopa seroprotekcije

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

 

(95%CI)*

 

 

 

 

Stopa serokonverzije

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

 

(95%CI)*

 

 

 

 

Čimbenik serokonverzije

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

(95%CI)**

 

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

HI

Stopa seroprotekcije

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

 

(95%CI)°

 

 

 

 

Stopa serokonverzije

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

 

(95%CI)°

 

 

 

 

Čimbenik serokonverzije

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

 

(95%CI)°°

 

 

 

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti (GMR) SRH-a ° izmjereno HI analizom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti (GMR) HI-a

Rezultati MN analize za tri klinička ispitivanja u gornjoj tablici pokazali su stopu seroprotekcije na virus A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 10% (2-27) do 39% (32-46) te stopu serokonverzije od 10% (2-27) do 36% (29-43). Rezultati MN analize pokazali su da je srednja geometrijska vrijednost (GMR) protiv virusa A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 1,59 do 2,95.

Križno reaktvan imunološki odgovor izazvan virusom A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 na viruse A/H5N1/Indonesia/5/05 i A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterologni imunološki odgovor na virus A/H5N1/Indonesia/5/05 (linija 2.1) bio je uočljiv u studiji V87P11 nakon drugog cijepljenja, upućujući na križnu reaktivnost cjepiva linije 2.2 na sojeve linije 2.1.

Stopa seroprotekcije*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na viruse A/H5N1/Indonesia/5/05 i A/H5N1/Vietnam/1194/2004 nakon 2. doze u odraslih osoba (18-60 godina) i starijih osoba (>60 godina), izmjereni SRH i HI analizama bili su sljedeći:

Anti-HA

 

V87P11 Odrasle osobe

V87P11 Starije osobe

 

(18-60 godina)

(>60 godina)

protutijelo

 

 

N=186

N=142

 

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Stopa seroprotekcije

(95%CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

Stopa serokonverzije

 

(95%CI)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Čimbenik serokonverzije

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95%CI)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

N=194

N=148

HI

Stopa seroprotekcije

(95%CI)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

Stopa serokonverzije

 

(95%CI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Čimbenik serokonverzije

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95%CI)°°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**srednja geometrijska vrijednost SRH-a ° izmjereno HI analizom ≥40

°° srednja geometrijska vrijednost HI-a

Rezultati MN analize za virus A/H5N1/Indonesia/5/05 pokazali su stopu seroprotekcije od 38% (31-45) u odraslih osoba (18-60 godina) i 14% (8-20) u starijih osoba (>60 godina): stopa serokonverzije od 58% (50-65) u odraslih osoba i 30% (23-38) u starijih osoba te omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) od 4,67 (3,95-5,56) u odraslih osoba i 2,19 (1,86-2,58) u starijih osoba.

Rezultati MN analize za virus A/H5N1/Vietnam/1194/2004 pokazali su stopu seroprotekcije od 10% (6-16) u odraslih osoba (18-60 godina) i 6% (3-11) u starijih osoba (>60 godina): stopu serokonverzije od 19% (13-25) u odraslih osoba i 7% (4-13) u starijih osoba te omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) od 1,86 (1,63-2,12) u odraslih osoba i 1,33 (1,17-1,51) u starijih osoba.

b)Dugoročna imunološka memorija booster cjepiva

Samo jedno cijepljenje cjepivom AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) izazvalo je snažan i brz serološki odgovor u ispitanika koji su prvi put cijepljeni prije 6-8 godina s dvije doze različitog surogata cjepiva H5N koje je imalo istu formulaciju kao AFLUNOV, ali je koristilo soj H5N3.

c)Ispitivanje različitih rasporeda cijepljenja:

U kliničkom ispitivanju kojim su se procjenjivala 4 različita rasporeda cijepljenja na 240 ispitanika u dobi od 18 do 60 godina, gdje je druga doza primijenjena 1, 2, 3 ili 6 tjedana nakon prve doze cjepiva AFLUNOV, SRH kriteriji CHMP-a ostvareni su u svim skupinama određenim prema rasporedu cijepljenja 3 tjedna nakon 2. cijepljenja. Magnituda imunološkog odgovora bila je niža

u skupini koja je primila 2. dozu 1 tjedan kasnije, a viša u skupinama s rasporedom koji je imao duže intervale.

Dostupni podaci u pedijatrijskoj populaciji

Kliničko ispitivanje (Studija V87P6) provedeno je s H5N1 cjepivom u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 na 471 djetetu u dobi od 6 mjeseci do 17 godina. Dvije doze cjepiva AFLUNOV primijenjene su u razmaku od tri tjedna, a treća doza 12 mjeseci nakon prve doze. Tri tjedna nakon 2. cijepljenja (43. dan) sve dobne skupine (tj. 6-35 mjeseci, 3-8 godina i 9-17 godina) postigle su visoke razine protutijela na virus (A/Vietnam/1194/2004), što je procijenjeno SRH i HI analizama i prikazano u tablici u nastavku*. U ovom ispitivanju nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s cjepivom.

 

 

Mala djeca

Djeca

Adolescenti

 

 

(6-<36 mjeseci)

(3-<9 godina)

(9-<18 godina)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% seroprotekcije (95% CI) 43. dan

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

HI

Omjer srednje geometrijske vrijednosti

(GMR) 43. dan do 1. dan

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% serokonverzije (95% CI) 43. dan

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% seroprotekcije (95% CI) 43. dan

100%

100%

100%

 

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

 

SRH Omjer srednje geometrijske vrijednosti

 

(GMR) (95% CI) 43. dan do 1. dan

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% serokonverzije (95% CI) 43. dan

98%

100%

99%

 

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

 

*U nedostatku kriterija CHMP-a koji se odnose na imunogenost djece, kriteriji CHMP-a koji se odnose na imunogenost korišteni za procjenu cjepiva protiv sezonske influence u odraslih osoba primijenjeni su na serološke podatke dobivene nakon cijepljenja djece.

Rezultati MN analiza na virus A/Vietnam/1194/2004 upućuju na stopu seroprotekcije od 99% (95%CI: 94-100), stopu serokonverzije u rasponu od 97% (95%CI: 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) i omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) u rasponu od 29 (95%CI: 25-35)

do 50 (95%CI: 44-58).

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja cjepiva AFLUNOV u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u aktivnoj imunizaciji protiv podtipa H5N1 virusa influence A. Vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni.

Podaci iz nekliničkih ispitivanja

Djelotvornost je procijenjena na modelu tvorova pokusom s virusom koji je homologan i heterologan sojevima cjepiva. Testirano je AFLUNOV koje je sadržavalo antigen HA iz virusa A/Vietnam/1194/2004 (homologan ispitivanom soju pokusa) i H5N1 cjepivo slično cjepivu AFLUNOV koje je sadržavalo hemaglutinin iz virusa sličnog A/turkey/Turkey/1/2005 (heterologan ispitivanom soju). Skupine

od 8 tvorova primile su jednu (21. dan) ili dvije (0. i 21. dan) doze cjepiva koje je sadržavalo 3,75 ili 7,5 mikrograma antigena. Kontrolne životinje primile su samo adjuvans. Životinje su bile zaražene intranazalnim putem 42. dana s letalnom dozom virusa A/Vietnam/1203/04. Životinje su

praćene 16-17 dana nakon pokusa kako bi se omogućila temeljita procjena progresije bolesti, uključujući vrijeme nastupa simptoma, smrtnosti ili naknadnog oporavka.

Sve životinje (100%) koje su primile 2 doze cjepiva AFLUNOV bile su zaštićene, baš kao i 94%

životinja koje su primile samo jednu dozu cjepiva AFLUNOV. 87% životinja zaraženih virusom koji je heterologan soju cjepiva bilo je zaštićeno nakon 2 doze cjepiva, dok je samo jedna doza heterolognog cjepiva zaštitila 56% životinja. Sve kontrolne životinje uginule su unutar 7 dana od pokusa. Cijepljenje je zaštitilo životinje od letalnog izazova virusom homolognim i heterolognim cjepivu.

U sličnom ispitivanju intranazalna primjena virusa bila je odgođena do otprilike 4 mjeseca nakon primjene druge doze cjepiva koja je sadržavala 3,75 ili 7,5 mikrograma antigena. U tom je ispitivanju

100% životinja bilo zaštićeno od homolognog izazova, a 81% životinja bilo je zaštićeno od heterolognog virusa. Cijepljenje je zaštitilo životinje od letalnog ishoda čak i kad su titri protutijela HI bili niski ili neuočljivi.

Djelotvornost je također bila testirana pokusom s heterolognim virusom A/Indonesia/5/05. Skupine od 6 afričkih tvorova primile su jednu dozu cjepiva (21. dan) koje je sadržavalo 3,75 mikrograma antigena ili dvije doze cjepiva (0. i 21. dan) koje je sadržavalo 1,0 ili 3,75 mikrograma antigena (A/Vietnam/1194/2004). Letalna doza primijenjena je intratrahealnim putem 49. dana. Dvije doze cjepiva zaštitile su 92% životinja, a samo jedna doza cjepiva zaštitila je 50% životinja od virusa

A/Indonesia/5/05. U usporedbi s kontrolnom skupinom koja je primila adjuvans, u cijepljenim je skupinama smanjeno oštećenje pluća. Smanjeno je i izlučivanje virusa i titar virusa u plućima, što upućuje na to da cijepljenje može smanjiti rizik od transmisije virusa.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci dobiveni cjepivom AFLUNOV i sezonskim cjepivom protiv influence koje sadrži adjuvans MF59C.1 ne upućuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, lokalne podnošljivosti, ženske plodnosti i reproduktivne i razvojne toksičnosti (do kraja razdoblja dojenja).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid, kalijev klorid (E508),

kalijev dihidrogenfosfat (E340), natrijev hidrogenfosfat dihidrat (E339), magnezijev klorid heksahidrat (E511), kalcijev klorid dihidrat (E509), natrijev citrat (E331),

citratna kiselina (E330), voda za injekcije.

Za adjuvans, vidjeti dio 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml u napunjenoj štrcaljki (staklo tipa I) s čepom klipa (bromobutilna guma). Pakiranja od 1 ili 10 napunjenih štrcaljki.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Vizualno pregledajte suspenziju prije primjene. U slučaju da primijetite bilo kakve čestice i/ili neuobičajen izgled, cjepivo treba baciti.

Prije primjene cjepivo treba postići sobnu temperaturu. Lagano protresti prije primjene.

Neiskorišteno cjepivo i otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italija.

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/658/001-002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

29. studenog 2010.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept