Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – Označavanje - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAldara
ATK šifraD06BB10
Tvarimiquimod
ProizvođačMeda AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

1.NAZIV LIJEKA

Aldara 5% krema imikvimod

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna vrećica sadržava 12,5 mg imikvimoda u 250 mg kreme (5 %). 100 mg kreme sadržava 5 mg imikvimoda.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: izostearatna kiselina, benzilni alkohol, cetilni alkohol, stearilni alkohol, bijeli vazelin, polisorbat 60, sorbitanstearat, glicerol, metilparahidroksibenzoat (E 218), propilparahidroksibenzoat (E 216), ksantanska guma i pročišćena voda.

Vidjeti upute o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Krema

12 vrećica. Svaka sadržava 250 mg kreme.

24 vrećica. Svaka sadržava 250 mg kreme.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu primjenu. Zbrinite svu kremu preostalu u vrećici nakon primjene.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB

Box 906 170 09 Solna Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/080/001 12 vrećica

EU/1/98/080/002 24 vrećice

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aldara

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTRAŠNJE PAKIRANJE

TEKST NA VREĆICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Aldara 5 % krema imikvimod

Za kožu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Broj serije:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

250 mg kreme

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept