Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldurazyme (laronidase) – Označavanje - A16AB05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAldurazyme
ATK šifraA16AB05
Tvarlaronidase
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (1 BOČICA, 10 BOČICA, 25 BOČICA)

1.NAZIV LIJEKA

Aldurazyme 100 U/ml koncentrat za otopinu za infuziju laronidaza

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži 100 U laronidaze.

Jedna bočica od 5 ml sadrži 500 U laronidaze.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev klorid

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat polisorbat 80

voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica koncentrata za otopinu za infuziju.

10 bočica koncentrata za otopinu za infuziju.

25 bočica koncentrata za otopinu za infuziju.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neupotrijebljenu otopinu nužno je zbrinuti.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

NL-1411 DD Naarden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/253/001 1 bočica

EU/1/03/253/002 10 bočica

EU/1/03/253/003 25 bočica

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Aldurazyme 100 U/ml koncentrat za otopinu za infuziju laronidaza

Primjena u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6.DRUGO

Čuvati na 2°C – 8°C.

Genzyme Europe B.V. - NL

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept