Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAlli (Orlistat GSK)
ATK šifraA08AB01
Tvarorlistat
ProizvođačGlaxo Group Limited

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

alli 60 mg tvrde kapsule

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tvrda kapsula sadržava 60 mg orlistata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tvrda kapsula.

Kapsula ima tamnoplavi središnji prsten, i tirkiznu kapicu i tijelo s utisnutom oznakom „alli“.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

alli je indiciran za smanjivanje tjelesne težine u odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom (indeks tjelesne mase, BMI ≥28kg/m2 ) i mora se primjenjivati zajedno s blago hipokaloričnom dijetom sa smanjenim unosom masti.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza je po jedna alli 60 mg kapsula triput na dan. Tijekom 24 sata ne smiju se uzeti više od 3 kapsule od 60 mg.

Dijeta i tjelesna aktivnost važni su sastavni dijelovi programa smanjenja tjelesne težine.

Preporučuje se program dijete i tjelesnih aktivnosti započeti prije nego što se počne uzimati alli.

Za vrijeme uzimanja orlistata osoba mora biti na nutricijski uravnoteženoj, blago hipokaloričnoj dijeti u kojoj oko 30% kalorija potječe od masti (npr. u dijeti s 2000 kcal/dan, to odgovara količini <67g masti). Dnevni unos masti, ugljikohidrata i proteina treba rasporediti na tri glavna obroka.

Program dijete i tjelesnih aktivnosti treba nastaviti i nakon prestanka uzimanja alli kapsula.

Lijek se ne smije uzimati duže od 6 mjeseci.

Ne počne li se težina smanjivati ni nakon 12 tjedana uzimanja alli kapsula, treba se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Možda će biti potrebno prekinuti uzimanje lijeka.

Posebne populacije

Stariji (≥65 godina)

Podaci o primjeni orlistata u starijih osoba su ograničeni. No, orlistat se minimalno apsorbira te dozu starijim osobama ne treba prilagođavati.

Oštećenje jetre i bubrega

Učinci orlistata u osoba s jetrenim i/ili bubrežnim oštećenjem nisu istraženi (vidjeti odjeljak 4.4). No, orlistat se minimalno apsorbira te dozu osobama s jetrenim i/ili bubrežnim oštećenjem ne treba prilagođavati.

Pedijatrijska populacija

alli ne smiju uzimati djeca ni mladež u dobi manjoj od 18 godina jer su podaci o sigurnosti i djelotvornosti u tih skupina nedostatni.

Način primjene

Kapsulu treba uzeti s vodom, neposredno prije, tijekom, ili do 1 sat nakon svakog glavnog obroka. Ako se obrok propusti ili ne sadržava masti, dozu orlistata treba propustiti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar lijeka navedenu u odjeljku 6.1

Istodobna primjena ciklosporina (vidjeti odjeljak 4.5)

Kronični malapsorpcijski sindrom

Kolestaza

Trudnoća (vidjeti odjeljak 4.6)

Dojenje (vidjeti odjeljak 4.6)

Istodobno liječenje varfarinom ili drugim oralnim antikoagulansima (vidjeti odjeljke 4.5 i 4.8)

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Gastrointestinalni simptomi

Bolesnicima treba savjetovati da se pridržavaju primljenih uputa o dijeti (vidjeti odjeljak 4.2).

Mogućnost pojave gastrointestinalnih simptoma (vidjeti odjeljak 4.8) može se povećati pri uzimanju orlistata s određenim vrstama hrane ili s hranom bogatom mastima.

Vitamini topljivi u mastima

Uzimanjem orlistata može se smanjiti apsorpcija vitamina topljivih u mastima (A, D, E i K) (vidjeti odjeljak 4.5). Zbog toga u vrijeme odlaska na počinak treba uzimati multivitaminski dodatak.

Antidijabetici

Budući da smanjenje tjelesne težine može biti praćeno poboljšanom metaboličkom kontrolom dijabetesa, bolesnici koji uzimaju antidijabetike moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli, jer se može pokazati potrebnim prilagoditi dozu antidijabetika.

Lijekovi za liječenje hipertenzije ili hiperkolesterolemije

Gubitak tjelesne težine može biti praćen poboljšanjem vrijednosti krvnog tlaka i kolesterola. Bolesnici koji uzimaju antihipertenzive ili lijekove za hiperkolesterolemiju moraju se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom ako uzimaju alli, jer se može pokazati potrebnim prilagoditi doze tih lijekova.

Amiodaron

Bolesnici koji uzimaju amiodaron moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli (vidjeti odjeljak 4.5).

Rektalno krvarenje

Prijavljeni su slučajevi krvarenja iz rektuma bolesnika koji su uzimali orlistat. Dogodi li se to, bolesnik se mora posavjetovati s liječnikom.

Oralni kontraceptivi

Preporučuje se primjena dodatne kontracepcijske metode, kako bi se spriječio mogući neuspjeh oralne kontracepcije koji se može javiti u slučaju jakog proljeva (vidjeti odjeljak 4.5).

Bolesti bubrega

Bolesnici s bolešću bubrega moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli jer uzimanje orlistata može biti povezano s hiperoksalurijom i oksalatnom nefropatijom koje mogu dovesti do zatajenja bubrega. Ovaj rizik povećan je u bolesnika s kroničnom bolesti bubrega i/ili oslabljenim volumenom.

Levotiroksin

Pri primjeni orlistata istodobno s levotiroksinom može nastupiti hipotireoza i/ili može dovesti do smanjene kontrole hipotireoze (vidjeti odjeljak 4.5). Bolesnici koji uzimaju levotiroksin moraju se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnu uzimati alli jer će možda orlistat i levotiroksin trebati uzimati u različito vrijeme, a možda će i dozu levotiroksina trebati prilagoditi.

Antiepileptici

Bolesnici koji uzimaju antiepileptike moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli jer u njih treba pratiti moguće promjene učestalosti i težine konvulzija. Dogodi li se to, valja razmotriti primjenu orlistata i antiepileptika u različito vrijeme (vidjeti odjeljak 4.5).

Antiretrovirusni lijekovi za liječenje HIV-a

Bolesnici bi se trebali konzultirati s liječnikom prije istodobnog uzimanja lijeka alli s antiretrovirusnim lijekovima. Orlistat može potencijalno smanjiti apsorpciju antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a te može imati negativan utjecaj na učinkovitost antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a (vidjeti odjeljak 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ciklosporin

Sniženje razina ciklosporina u plazmi uočeno je u istraživanju interakcije među lijekovima, a i prijavljeno je u nekoliko slučajeva, kada se istodobno davao i orlistat. To bi moglo smanjiti djelotvornost imunosupresije. Primjena alli kapsula istodobno s ciklosporinom je kontraindicirana (vidjeti odjeljak 4.3).

Oralni antikoagulansi

Kada se varfarin ili drugi oralni antikoagulansi daju u kombinaciji s orlistatom, to može utjecati na vrijednosti međunarodnog normaliziranog omjera (INR) (vidjeti 4.8). Istodobna primjena alli kapsula i varfarina ili drugih oralnih antikoagulansa je kontraindicirana (vidjeti odjeljak 4.3).

Oralni kontraceptivi

Istraživanja specifičnih interakcija među lijekovima pokazala su da nema interakcije između oralnih kontraceptiva i orlistata. No orlistat može neizravno smanjiti raspoloživost oralnih kontraceptiva i

tako omogućiti da u pojedinim slučajevima nastupi neočekivana trudnoća. U slučaju teškog proljeva preporučuje se korištenje dodatne kontracepcijske metode (vidjeti odjeljak 4.4).

Levotiroksin

Uzimaju li se orlistat i levotiroksin istodobno, može nastupiti hipotireoza i/ili može oslabiti kontrola hipotireoze (vidjeti odjeljak 4.4). To se može dogoditi zbog smanjene apsorpcije jodnih soli i/ili levotiroksina.

Antiepileptici

Prijavljene su konvulzije u bolesnika koji su istodobno primali orlistat i antiepileptike, npr. valproat, ili lamotrigin, pri čemu se ne može isključiti mogućnost da je to posljedica interakcije. Orlistat može smanjiti apsorpciju antiepileptika, što može dovesti do konvulzija.

Antiretrovirusni lijekovi

Na temelju izvješća iz literature i postmarketinškog iskustva, orlistat može potencijalno smanjiti apsorpciju antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a te može negativno utjecati na učinkovitost antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a (vidjeti dio 4.4).

Vitamini topljivi u mastima

Uzimanjem orlistata može se smanjiti apsorpcija vitamina topljivih u mastima (A, D, E i K).

U velike većine ispitanika koji su u kliničkim istraživanjima primali orlistat do 4 pune godine, razine vitamina A, D, E i K te beta-karotena zadržale su se unutar granica referentnog raspona. No osobama koje uzimaju alli treba savjetovati da prije odlaska na počinak uzimaju nadomjeske multivitamina, kojima će se osigurati primjereni unos vitamina (vidjeti 4.4).

Akarboza

Budući da nisu provedena farmakokinetička istraživanja interakcija, alli se ne preporučuje bolesnicima koji uzimaju akarbozu.

Amiodaron

U ograničenog broja zdravih dragovoljaca uočeno je sniženje amiodarona primjenjenog u jednokratnoj dozi, kada su istodobno uzimali orlistat. Klinički značaj tog učinka u bolesnika koji primaju amiodaron nije poznat. Bolesnici koji uzimaju amiodaron moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli. Možda će tijekom uzimanja alli kapsula trebati prilagoditi dozu amiodarona.

Antidepresivi, antipsihotici (uključujući litij) i benzodiazepini

Postoji nekoliko izvješća o slučajevima smanjene djelotvornosti antidepresiva, antipsihotika (uključujući litij) i benzodiazepina koja se podudaraju s početkom liječenja orlistatom u bolesnika koji su do tada bili dobro regulirani. Stoga je liječenje orlistatom potrebno započeti tek nakon pažljivog razmatranja mogućeg utjecaja na te bolesnike.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene generativne dobi / Kontracepcija u muškaraca i žena

Preporučena je upotreba dodatne kontracepcijske metode kako bi se spriječilo moguć izostanak djelovanja oralne kontracepcije u slučaju teške dijareje (Vidjeti odjeljak 4.4 i 4.5).

Trudnoća

Nema kliničkih podataka o izloženosti orlistatu tijekom trudnoće. Istraživanja provedena u životinja ne upućuju na izravne ni neizravne štetne učinke na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ni na postnatalni razvoj (vidjeti odjeljak 5.3).

alli je kontraindiciran u trudnoći (vidjeti odjeljak 4.3).

Dojenje

Budući da nije poznato izlučuje li se orlistat u majčino mlijeko, alli je kontraindiciran tijekom dojenja

(vidjeti odjeljak 4.3).

Plodnost

Ispitivanja na životinjama ne pokazuju štetan učinak s obzirom na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Orlistat nema utjecaj ili ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak o sigurnosnom profilu

Nuspojave pri uzimanju orlistata po svojoj su naravi uglavnom gastrointestinalne, i povezane s farmakološkim učinkom lijeka koji se očituje sprječavanjem apsorpcije unesene masti.

Gastrointestinalne nuspojave uočene u kliničkim istraživanjima orlistata 60 mg, koja su trajala od 18 mjeseci do 2 godine, bile su općenito blage i prolazne. Općenito su se javljale u početnom razdoblju uzimanja lijeka (unutar 3 mjeseca) i u većine ispitanika javila se samo jedna epizoda.

Konzumacijom hrane s niskim sadržajem masti smanjuje se vjerojatnost pojave gastrointestinalnih nuspojava (vidjeti odjeljak 4.4).

Tablični prikaz nuspojava

Niže su navedene nuspojave prema organskim sustavima i učestalosti. Prema učestalosti su razvrstane na: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 do <1/100), rijetko (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), i nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

Učestalost nuspojava nakon stavljanja orlistata u promet nije poznata jer su nuspojave prijavljivane dragovoljno, a veličina populacije nije poznata.

Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su razvrstane redom prema njihovoj ozbiljnosti, od ozbiljnijih prema manje ozbiljnim.

Organski sustav i učestalost

Nuspojava

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 

Nepoznato

Snižena vrijednost protrombina i povišen INR

 

(vidjeti odjeljak 4.3 i 4.5)

Poremećaji imunološkog sustava

 

Nepoznato

Reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju,

Organski sustav i učestalost

Nuspojava

 

bronhospazam, angiodem, pruritus, osip i urtikariju

Psihijatrijski poremećaji

 

Često

Anksioznost†

Poremećaji probavnog sustava

 

Vrlo često

Izlučivanje masti

 

Nadutost i vjetrovi

 

Urgencija pražnjenja crijeva

 

Masna, uljasta stolica

 

Uljni iscjedak iz crijeva

 

Flatulencija

 

Meke stolice

Često

Bol u trbuhu

 

Inkontinencija stolice

 

Tekuća stolica

 

Učestale stolice

Nepoznato

Divertikulitis

 

Pankreatitis

 

Blago rektalno krvarenje (vidjeti 4.4)

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 

Nepoznato

Oksalatna nefropatija koja može dovesti do zatajenja

 

bubrega

Poremećaji jetre i žuči

 

Nepoznato

Hepatitis koji može biti ozbiljan. Prijavljeni su neki

 

smrtni slučajevi ili slučajevi koji su zahtijevali

 

transplantaciju jetre.

 

Kolelitijaza

 

Povišene vrijednosti transaminaza i alkalne fosfataze

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

Nepoznato

Bulozne erupcije

† Moguće je da uzimanje orlistata izazove anksioznost, prije ili nakon gastrointestinalnih nuspojava.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V*.

4.9Predoziranje

Istražene su jednokratne doze od 800 mg i višekratne doze do 400 mg orlistata triput na dan tijekom 15 dana u ispitanika s urednom tjelesnom težinom i pretilih ispitanika i nije bilo klinički značajnih nalaza. Uz to, u pretilih su osoba primjenjivane i doze od 240 mg triput na dan tijekom 6 mjeseci. U većini slučajeva, predoziranja orlistatom, prijavljenih nakon stavljanja lijeka u promet nije bilo nuspojava ili su bile slične onima prijavljenima pri uzimanju preporučenih doza orlistata.

U slučaju predoziranja potrebno je potražiti savjet liječnika. Nastupi li znatno predoziranje orlistatom, preporučuje se promatrati osobu tijekom 24 sata. Na temelju istraživanja u ljudi i životinja, svaki sistemski učinak koji se može pripisati inhibicijskom učinku orlistata na lipazu, brzo prolazi.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje pretilosti, isključujući dijetalne pripravke, lijekovi za liječenje pretilosti koji djeluju periferno, ATK oznaka A08AB01.

Orlistat je snažan, specifičan i dugodjelujući inhibitor gastrointestinalnih lipaza. Terapijsko djelovanje iskazuje u lumenu želuca i tankog crijeva, stvarajući kovalentnu vezu s aktivnim serinskim mjestom želučane i pankreasne lipaze. Inaktivirani enzim stoga ne može hidrolizirati masti iz hrane, koje se nalaze u obliku triglicerida, i pretvoriti ih u slobodne masne kiseline i monogliceride koji se mogu apsorbirati. Na temelju rezultata kliničkih istraživanja, procijenjeno je da orlistat 60 mg, uzet triput na dan, blokira apsorpciju oko 25 % masti unesene hrane. Zbog tog učinka orlistata poveća se sadržaj masti u fecesu već nakon 24 do 48 sati nakon doziranja. Po prekidu terapije, sadržaj masti u fecesu obično se vraća na razinu prije početka liječenja unutar 48 do 72 sata.

Rezultati dvaju dvostrukoslijepih, randomiziranih, placebom nadziranih istraživanja u odraslih osoba s BMI ≥28 kg/m2 govore u prilog djelotvornosti orlistata 60 mg triput na dan u kombinaciji s hipokaloričnom dijetom s manjim sadržajem masti. Primarni pokazatelj tj. promjena tjelesne težine u odnosu na početnu (u vrijeme randomizacije), procijenjivao se kao promjena tjelesne težine tijekom vremena i kao postotak ispitanika čija se tjelesna težina smanjila za ≥5 % ili za ≥10 % (tablica 2).

Premda se u oba istraživanja gubitak tjelesne težine pratio tijekom 12 mjeseci, glavnina tjelesne težine smanjila se unutar prvih 6 mjeseci.

Tablica 1: Učinak liječenja na tjelesnu težinu nakon 6 mjeseci u odnosu na početnu

 

 

Liječena

 

N

 

Relativna srednja

Srednja

 

 

skupina

 

 

 

 

promjena (%)

promjena (%)

Istraživanje 1

 

Placebo

 

 

-3,24

 

-3,11

 

 

Orlistat 60 mg

 

 

-5,55

 

-5,20 a

Istraživanje 2

 

Placebo

 

 

-1,17

 

-1,05

 

 

Orlistat 60 mg

 

 

-3,66

 

-3,59 a

Objedinjeni

 

Placebo

 

 

-2,20

 

-2,09

podaci

 

Orlistat 60 mg

 

 

-4,60

 

-4,40 a

a p<0,001 u odnosu na placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2: Analiza bolesnika s odgovorom provedena nakon 6 mjeseci

 

Tjelesna težina smanjena za ≥5%

Tjelesna težina smanjena za ≥10%

 

 

u odnosu na početnu (%)

 

u odnosu na početnu (%)

 

 

Placebo

 

Orlistat 60 mg

 

Placebo

 

Orlistat 60 mg

Istraživanje 1

30,9

 

 

54,6 a

 

10,3

 

21,3 b

Istraživanje 2

21,3

 

 

37,7 a

 

2,2

 

10,5 b

Objedinjeni

26,4

 

 

46,7 a

 

6,5

 

16,2 a

podaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporedba s placebom: a p<0,001; b p<0,01

 

Smanjenje tjelesne težine postignute orlistatom 60 mg imalo je nakon 6 mjeseci i druge važne korisne učinke na zdravlje, povrh gubitka tjelesne težine. Srednja relativna promjena razine kolesterola iznosila je -2,4 % za orlistat 60 mg (početna vrijednost 5,20 mmol/l), a +2,8% za placebo (početna vrijednost 5,26 mmol/l). Srednja relativna promjena razine LDL-kolesterola iznosila je -3,5 % za orlistat 60 mg (početna vrijednost 3,30 mmol/l), a +3,8 % za placebo (početna vrijednost 3,41 mmol/l). Srednja promjena opsega struka iznosila je -4,5 cm za orlistat 60 mg, (početna vrijednost

103,7 cm), a -3,6 cm za placebo (početna vrijednost 103,5 cm). Sve usporedbe s placebom bile su statistički značajne.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Istraživanja u dragovoljaca s normalnom tjelesnom težinom i onih pretilih pokazali su da je opseg apsorpcije orlistata minimalan. Osam sati nakon peroralne primjene 360 mg orlistata, koncentracije intaktnog orlistata u plazmi nisu bile mjerljive (<5 ng/ml).

Općenito pri terapijskim se dozama orlistat u plazmi mogao dokazati samo sporadično i u krajnje niskim koncentracijama (<10 ng/ml ili 0,02 µmol), bez znakova nakupljanja, što je u skladu s njegovom minimalnom apsorpcijom.

Distribucija

Volumen distribucije ne može se odrediti jer se djelatna tvar minimalno apsorbira i nema definiranu farmakokinetiku. In vitro se više od 99 % veže na proteine plazme (glavni vezujući proteini bili su lipoprotein i albumin). Orlistat se minimalno raspodjeljuje u eritrocite.

Metabolizam

Podaci dobiveni u životinja pokazuju da se metabolizam orlistata vjerojatno zbiva uglavnom unutar stijenki gastrointestinalnog sustava. Mjerenje minimalnog dijela doze koji se sistemno apsorbirao u pretilih bolesnika, pokazalo je da oko 42% ukupne koncentracije u plazmi čine dva glavna metabolita: M1 (četveročlani hidrolizirani laktonski prsten) i M3 (M1 s odcjepljenom N-formil-leucinskom skupinom).

M1 i M3 sadržavaju otvoreni beta-laktonski prsten i imaju krajnje slabu inhibicijsku aktivnost na lipazu (1000 odnosno 2500 puta manje od orlistata). Radi ove niske inhibicijske aktivnosti i niskih razina u plazmi pri terapijskim dozama (prosjek od 26 ng/ml odnosno 108 ng/ml) ti se metaboliti smatraju farmakološki beznačajnima.

Eliminacija

Istraživanje ispitanika s urednom tjelesnom težinom i onih pretilih pokazala su da je glavni put eliminacije izlučivanje neapsorbirane djelatne tvari u feces. Oko 97 % primjenjene doze izlučilo se u feces a od toga 83 % u obliku nepromijenjenog orlistata.

Kumulativno izlučivanje ukupnog materijala povezanog s orlistatom putem bubrega iznosilo je < 2 % primjenjene doze. Vrijeme do postizanja potpunog izlučivanja (fecesom i urinom) iznosilo je 3 do 5 dana. Uklanjanje orlistata u dragovoljaca s normalnom težinom činilo se sličnim onome u pretilih dragovoljaca. I orlistat i njegovi metaboliti M1 i M3 izlučuju se putem žuči.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci koji se temelje na konvencionalnim istraživanjima sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti kancerogenog potencijala i reprodukcijske toksičnosti, nisu pokazala opasnost za čovjeka.

Medicinska primjena orlistata malo vjerojatno predstavlja rizik za vodeni i zemljani okoliš. Ipak, svaki potencijalni rizik potrebno je izbjegavati (vidjeti odjeljak 6.6).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Sadržaj kapsule

celuloza, mikrokristalična (E460) natrijev škroboglikolat

povidon (E1201) natrijev laurilsulfat talk

Kapsula

želatina

indigo karmin (E132) titanijev dioksid (E171) natrijev laurilsulfat sorbitanlaurat

Tinta za označavanje na kapsuli

šelak

željezov oksid, crni (E172) propilenglikol

Prsten

želatina polisorbat 80

indigo karmin (E132)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Odbacite kapsule koje ste čuvali u priručnom spremniku više od mjesec dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25˚ C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

42, 60, 84, 90 ili 120 tvrdih kapsula u boci od polietilena visoke gustoće (HDPE ) sa sigurnosnim zatvaračem za djecu. Boca sadržava i dva zatvorena spremnika sa silikagelom kao sredstvom za sušenje.

U svako pakiranje uključen je i priručni polistirenski/poliuretanski spremnik („shuttle“) za 3 kapsule.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranjpakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/007-011

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. srpnja 2007

Datum posljednje obnove odobrenja: 21. lipanj 2014

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

alli 27 mg tablete za žvakanje

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta za žvakanje sadržava 27 mg orlistata.

Pomoćne tvari

Jedna tableta za žvakanje sadržava 86.79 mg laktoze (bezvodne) i 6.48 mg saharoze (monopalmitat).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za žvakanje.

Bijele do gotovo bijele, brušenih rubova, trokutaste tablete od 12 mm, s utisnutom oznakom “alli”.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

alli je indiciran za smanjivanje tjelesne težine u odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom (indeks tjelesne mase, BMI ≥28kg/m2 ) i mora se primjenjivati zajedno s blago hipokaloričnom dijetom sa smanjenim unosom masti.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza je po jedna alli 27 mg tableta triput na dan. Tijekom 24 sata ne smiju se uzeti više od 3 tablete od 27 mg.

Moguće je da sistemska apsorpcija 27 mg tablete bude viša, nego što je to kod 60 mg tvrde kapsule. Stoga se ne proporučuje uzimati dvije tablete odjednom.

Dijeta i tjelesna aktivnost važni su sastavni dijelovi programa smanjenja tjelesne težine.

Preporučuje se program dijete i tjelesnih aktivnosti započeti prije nego što se počne uzimati alli.

Za vrijeme uzimanja orlistata osoba mora biti na nutricijski uravnoteženoj, blago hipokaloričnoj dijeti u kojoj oko 30% kalorija potječe od masti (npr. u dijeti s 2000 kcal/dan, to odgovara količini <67g masti). Dnevni unos masti, ugljikohidrata i proteina treba rasporediti na tri glavna obroka.

Program dijete i tjelesnih aktivnosti valja nastaviti i nakon prestanka uzimanja alli tableta.

Lijek se ne smije uzimati duže od 6 mjeseci.

Ne počne li se težina smanjivati ni nakon 12 tjedana uzimanja alli tableta, treba se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Možda će biti potrebno prekinuti uzimanje lijeka.

Posebne populacije

Stariji (≥65 godina)

Podaci o primjeni orlistata u starijih osoba su ograničeni. No orlistat se minimalno apsorbira te dozu starijim osobama ne treba prilagođavati.

Oštećenja jetre i bubrega

Učinci orlistata u osoba s jetrenim i/ili bubrežnim oštećenjima nisu istraženi (vidjeti odjeljak 4.4). No orlistat se minimalno apsorbira te dozu osobama s jetrenim i/ili bubrežnim oštećenjima ne treba prilagođavati.

Pedijatrijska populacija

alli ne smiju uzimati djeca ni mladež u dobi manjoj od 18 godina jer su podaci o sigurnosti i djelotvornosti u tih skupina nedostatni.

Način primjene

Tabletu treba uzeti s vodom, neposredno prije, tijekom, ili do 1 sat nakon svakog glavnog obroka. Ako se obrok propusti ili ne sadržava masti, dozu orlistata treba propustiti.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar lijeka navedenu u odjeljku 6.1

Istodobna primjena ciklosporina (vidjeti odjeljak 4.5)

Kronični malapsorpcijski sindrom

Kolestaza

Trudnoća (vidjeti odjeljak 4.6)

Dojenje (vidjeti odjeljak 4.6)

Istodobno liječenje varfarinom ili drugim oralnim antikoagulansima (vidjeti odjeljke 4.5 i 4.8)

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Gastrointestinalni simptomi

Bolesnicima treba savjetovati da se pridržavaju primljenih uputa o dijeti (vidjeti odjeljak 4.2).

Mogućnost pojave gastrointestinalnih simptoma 8vidjeti odjeljak 4.8) može se povećati pri uzimanju orlistata s određenim vrstama hrane ili s hranom bogatom mastima.

Vitamini topljivi u mastima

Uzimanjem orlistata može se smanjiti apsorpcija vitamina topljivih u mastima (A,D,E i K) (vidjeti odjeljak 4.5). Zbog toga u vrijeme odlaska na počinak treba uzimati multivitaminski dodatak.

Antidijabetici

Budući da smanjenje tjelesne težine može biti praćeno poboljšanim metaboličkim nadzorom nad dijabetesom, bolesnici koji uzimaju antidijabetike moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli, jer se može pokazati potrebnim prilagoditi dozu antidijabetika.

Lijekovi za liječenje hipertenzije ili hiperkolesterolemije

Gubitak tjelesne težine može biti praćen i poboljšanjem vrijednosti krvnog tlaka i kolesterola.

Bolesnici koji uzimaju antihipertenzive ili lijekove za hiperkolesterolemiju moraju se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom ako uzimaju alli, jer se može pokazati potrebnim prilagoditi doze tih lijekova.

Amiodaron

Bolesnici koji uzimaju amiodaron moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli (vidjeti odjeljak 4.5).

Rektalno krvarenje

Prijavljeni su slučajevi krvarenja iz debelog crijeva bolesnika koji su uzimali orlistat. Dogodi li se to, bolesnik se mora posavjetovati s liječnikom.

Oralni kontraceptivi

Preporučuje se primjena dodatne kontracepcijske metode, kako bi se spriječio mogući neuspjeh oralne kontracepcije koji se može javiti u slučaju jakog proljeva (vidjeti odjeljak 4.5).

Bolesti bubrega

Bolesnici s bolešću bubrega moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli jer uzimanje orlistata može biti povezano s hiperoksalurijom i oksalatnom nefropatijom koje mogu dovesti do zatajenja bubrega. Ovaj rizik povećan je u bolesnika s kroničnom bolesti bubrega i/ili oslabljenim volumenom.

Levotiroksin

Pri primjeni orlistata istodobno s levotiroksinom može nastupiti hipotireoza i/ili može dovesti do smanjene kontrole hipotireoze (vidjeti odjeljak 4.5). Bolesnici koji uzimaju levotiroksin moraju se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnu uzimati alli jer će možda orlistat i levotiroksin trebati uzimati u različito vrijeme, a možda će i dozu levotiroksina trebati prilagoditi.

Antiepileptici

Bolesnici koji uzimaju antiepileptike moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli jer u njih treba pratiti moguće promjene učestalosti i težine konvulzija. Dogodi li se to, valja razmotriti primjenu orlistata i antiepileptika u različito vrijeme (vidjeti odjeljak 4.5).

Antiretrovirusni lijekovi za liječenje HIV-a

Bolesnici bi se trebali konzultirati s liječnikom prije istodobnog uzimanja lijeka alli s antiretrovirusnim lijekovima. Orlistat može potencijalno smanjiti apsorpciju antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a te može imati negativan utjecaj na učinkovitost antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a (vidjeti odjeljak 4.5).

Laktoza

Tablete za žvakanje sadrže laktozu. Bolesnici koji pate od nasljednih problema netolerancije galaktoze, manjka Lapp laktoze, glukoza-galaktoza malapsorpcije ili saharoza-izomaltoza insuficijencije, ne smiju uzimati ovaj lijek.

Saharoza

Tablete za žvakanje sadrže saharozu. Bolesnici koji pate od nasljednih problema netolerancije galaktoze, manjka Lapp laktoze, glukoza-galaktoza malapsorpcije ili saharoza-izomaltoza insuficijencije, ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ciklosporin

Sniženje razina ciklosporina u plazmi uočeno je u istraživanju interakcije među lijekovima, a i prijavljeno je u nekoliko slučajeva, kada se istodobno davao i orlistat. To bi moglo smanjiti djelotvornost imunosupresije. Primjena alli kapsula istodobno s ciklosporinom je kontraindicirana (vidjeti odjeljak 4.3).

Oralni antikoagulansi

Kada se varfarin ili drugi oralni antikoagulansi daju u kombinaciji s orlistatom, to može utjecati na vrijednost međunarodnog normaliziranog omjera (INR) (vidjeti 4.8). Istodobna primjena alli tableta i varfarina ili drugih oralnih antikoagulansa je kontraindicirana (vidjeti odjeljak 4.3).

Oralni kontraceptivi

Istraživanja specifičnih interakcija među lijekovima pokazala su da nema interakcije između oralnih kontraceptiva i orlistata. No orlistat može neizravno smanjiti raspoloživost oralnih kontraceptiva i tako omogućiti da u pojedinim slučajevima nastupi neočekivana trudnoća. U slučaju teškog proljeva preporučuje se korištenje dodatne kontracepcijske metode (vidjeti odjeljak 4.4).

Levotiroksin

Uzimaju li se orlistat i levotiroksin istodobno, može nastupiti hipotireoza i/ili može oslabiti kontrola hipotireoze (vidjeti odjeljak 4.4). To se može dogoditi zbog smanjene apsorpcije jodnih soli i/ili levotiroksina.

Antiepileptici

Prijavljene su konvulzije u bolesnika koji su istodobno primali orlistat i antiepileptike, npr. valproat, ili lamotrigin, pri čemu se ne može isključiti mogućnost da je to posljedica interakcije. Orlistat može smanjiti apsorpciju antiepileptika, što pak može dovesti do konvulzija.

Antiretrovirusni lijekovi

Na temelju izvješća iz literature i postmarketinškog iskustva, orlistat može potencijalno smanjiti apsorpciju antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a te može negativno utjecati na učinkovitost antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-a (vidjeti dio 4.4).

Vitamini topljivi u mastima

Uzimanjem orlistata može se smanjiti apsorpcija vitamina topljivih u mastima (A, D, E i K).

U velike većine ispitanika koji su u kliničkim istraživanjima primali orlistat do 4 pune godine, razine vitamina A, D, E i K te beta-karotena zadržale su se unutar granica referentnog raspona. No osobama koje uzimaju alli treba savjetovati da prije odlaska na počinak uzimaju nadomjeske multivitamina, kojima će se osigurati primjereni unos vitamina (vidjeti 4.4).

Akarboza

Budući da nisu provedena farmakokinetička istraživanja interakcija, alli se ne preporučuje bolesnicima koji uzimaju akarbozu.

Amiodaron

U ograničenog broja zdravih dragovoljaca uočeno je sniženje amiodarona primjenjenog u jednokratnoj dozi, kada su istodobno uzimali orlistat. Klinički značaj tog učinka u bolesnika koji

primaju amiodaron nije poznat. Bolesnici koji uzimaju amiodaron moraju se posavjetovati s liječnikom prije nego što počnu uzimati alli. Možda će tijekom uzimanja alli kapsula trebati prilagoditi dozu amiodarona.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene generativne dobi / Kontracepcija u muškaraca i žena

Preporučena je upotreba dodatne kontracepcijske metode kako bi se spriječilo moguć izostanak djelovanja oralne kontracepcije u slučaju teške dijareje (Vidjeti odjeljak 4.4 i 4.5).

Trudnoća

Nema kliničkih podataka o izloženosti orlistatu tijekom trudnoće. Istraživanja provedena u životinja ne upućuju na izravne ni neizravne štetne učinke na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ni na postnatalni razvoj (vidjeti odjeljak 5.3).

alli je kontraindiciran u trudnoći (vidjeti odjeljak 4.3).

Dojenje

Budući da nije poznato izlučuje li se orlistat u majčino mlijeko, alli je kontraindiciran tijekom dojenja

(vidjeti odjeljak 4.3).

Plodnost

Ispitivanja na životinjama ne pokazuju štetan učinak s obzirom na plodnost.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Orlistat nema utjecaj ili ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak o sigurnosnom profilu

Nuspojave pri uzimanju orlistata po svojoj su naravi uglavnom gastrointestinalne, i povezane s farmakološkim učinkom lijeka koji se očituje sprječavanjem apsorpcije unesene masti.

Gastrointestinalne nuspojave uočene u kliničkim istraživanjima orlistata 60 mg, koja su trajala od 18 mjeseci do 2 godine, bile su općenito blage i prolazne. Općenito su se javljale u početnom razdoblju uzimanja lijeka (unutar 3 mjeseca) i u većine ispitanika javila se samo po jedna epizoda.

Konzumacijom hrane s niskim sadržajem masti smanjuje se vjerojatnost pojave gastrointestinalnih nuspojava (vidjeti odjeljak 4.4).

Tablični prikaz nuspojava

Niže su navedene nuspojave prema organskim sustavima i učestalosti. Prema učestalosti su razvrstane na: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 do <1/100), rijetko (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), i nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

Učestalost nuspojava nakon stavljanja orlistata u promet nije poznata jer su nuspojave prijavljivane dragovoljno, a veličina populacije nije poznata.

Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su razvrstane redom prema njihovoj ozbiljnosti, od ozbiljnijih prema manje ozbiljnim.

Organski sustav i učestalost

Nuspojava

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 

Nepoznato

Snižena vrijednost protrombina i povišen INR (vidjeti

 

odjeljak 4.3 i 4.5)

Poremećaji imunološkog sustava

 

Nepoznato

Reakcije preosjetljivosti, uključivši anafilaksiju,

 

bronhospazam, angiodem, pruritus, osip i urtikariju

Psihijatrijski poremećaji

 

Često

Anksioznost†

Poremećaji probavnog sustava

 

Vrlo često

Izlučivanje masti

 

Nadutost i vjetrovi

 

Urgencija pražnjenja crijeva

 

Masna, uljasta stolica

 

Uljni iscjedak iz crijeva

 

Flatulencija

 

Meke stolice

Često

Bol u trbuhu

 

Inkontinencija stolice

 

Tekuća stolica

 

Učestale stolice

Nepoznato

Divertikulitis

 

Pankreatitis

 

Blago rektalno krvarenje (vidjeti 4.4)

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 

Nepoznato

Oksalatna nefropatija koja može dovesti do zatajenja

 

bubrega

Poremećaji jetre i žuči

 

Nepoznato

Hepatitis koji može biti ozbiljan. Prijavljeni su neki

 

smrtni slučajevi ili slučajevi koji su zahtijevali

 

transplantaciju jetre.

 

Kolelitijaza

 

Povišene vrijednosti transaminaza i alkalne fosfataze

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

Nepoznato

Bulozne erupcije

†Moguće je da uzimanje orlistata izazove anksioznost, prije ili nakon gastrointestinalnih nuspojava.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V*.

4.9 Predoziranje

Istražene su jednokratne doze od 800 mg i višekratne doze do 400 mg orlistata triput na dan tijekom 15 dana u ispitanika s urednom tjelesnom težinom i pretilih ispitanika i nije bilo klinički značajnih nalaza. Uz to, u pretilih su osoba primjenjivane i doze od 240 mg triput na dan tijekom 6 mjeseci. U većini slučajeva, predoziranja orlistatom, prijavljenih nakon stavljanja lijeka u promet nije bilo nuspojava ili su bile slične onima prijavljenima pri uzimanju preporučenih doza orlistata.

U slučaju predoziranja potrebno je potražiti savjet liječnika. Nastupi li znatno predoziranje orlistatom, preporučuje se promatrati osobu tijekom 24 sata. Na temelju istraživanja u ljudi i životinja, svaki sistemski učinak koji se može pripisati inhibicijskom učinku orlistata na lipazu, brzo prolazi.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje pretilosti, isključujući dijetalne pripravke, lijekovi za liječenje pretilosti koji djeluju periferno, ATK oznaka A08AB01.

Orlistat je snažan, specifičan i dugodjelujući inhibitor gastrointestinalnih lipaza. Terapijsko djelovanje iskazuje u lumenu želuca i tankog crijeva, stvarajući kovalentnu vezu s aktivnim serinskim mjestom želučane i pankreasne lipaze. Inaktivirani enzim stoga ne može hidrolizirati masti iz hrane, koje se nalaze u obliku triglicerida, i pretvoriti ih u slobodne masne kiseline i monogliceride koji se mogu apsorbirati.

Farmakodinamska ekvivalencija alli 27 mg tableta za žvakanje i alli 60 mg tvrdih kapsula ustanovljena je na temelju modela ekskrecije masti putem fecesa.

Na temelju rezultata kliničkih istraživanja, procijenjeno je da orlistat 60 mg, uzet triput na dan, blokira apsorpciju oko 25 % masti unesene hrane. Zbog tog učinka orlistata poveća se sadržaj masti u fecesu već nakon 24 do 48 sati nakon doziranja. Po prekidu terapije, sadržaj masti u fecesu obično se vraća na razinu prije početka liječenja unutar 48 do 72 sata.

Rezultati dvaju dvostrukoslijepih, randomiziranih, placebom nadziranih istraživanja u odraslih osoba s BMI ≥28kg/m2 govore u prilog djelotvornosti orlistata 60 mg triput na dan u kombinaciji s hipokaloričnom dijetom s manjim sadržajem masti. Primarni pokazatelj tj. promjena tjelesne težine u odnosu na početnu (u vrijeme randomizacije), procjenjivao se kao promjena tjelesne težine tijekom vremena i kao postotak ispitanika čija se tjelesna težina smanjila za ≥5 % ili za ≥10 % (tablica 2).

Premda se u oba istraživanja gubitak tjelesne težine pratio tijekom 12 mjeseci, glavnina tjelesne težine smanjila se unutar prvih 6 mjeseci.

Tablica 1: Učinak liječenja na tjelesnu težinu nakon 6 mjeseci u odnosu na početnu

 

Liječena

N

Relativna srednja

Srednja

 

skupina

 

promjena (%)

promjena (%)

Istraživanje1

Placebo

-3,24

-3,11

 

Orlistat 60 mg

-5,55

-5,20 a

Istraživanje 2

Placebo

-1,17

-1,05

 

Orlistat 60 mg

-3,66

-3,59 a

Objedinjeni

Placebo

-2,20

-2,09

podaci

Orlistat 60 mg

-4,60

-4,40 a

a p<0,001 u odnosu na placebo

Tablica 2: Analiza bolesnika s odgovorom provedena nakon 6 mjeseci

 

Tjelesna težina smanjena za ≥5%

Tjelesna težina smanjena za ≥10%

 

u odnosu na početnu (%)

u odnosu na početnu (%)

 

Placebo

Orlistat 60 mg

Placebo

Orlistat 60 mg

Istraživanje 1

30,9

54,6 a

10,3

21,3 b

Istraživanje 2

21,3

37,7 a

2,2

10,5 b

Objedinjeni

26,4

46,7 a

6,5

16,2 a

podaci

 

 

 

 

 

Usporedba s placebom: a p<0,001; b p<0,01

 

Smanjenje tjelesne težine postignute orlistatom 60 mg imalo je nakon 6 mjeseci i druge važne korisne učinke na zdravlje, povrh gubitka tjelesne težine. Srednja relativna promjena razine kolesterola iznosila je -2,4 % za orlistat 60 mg (početna vrijednost 5,20 mmol/l), a +2,8 % za placebo (početna vrijednost 5,26 mmol/l). Srednja relativna promjena razine LDL-kolesterola iznosila je -3,5% za orlistat 60 mg (početna vrijednost 3,30 mmol/l), a +3,8 % za placebo (početna vrijednost 3,41 mmol/l). Srednja promjena opsega struka iznosila je -4,5 cm za orlistat 60 mg, (početna vrijednost

103,7 cm), a -3,6 cm za placebo (početna vrijednost 103,5 cm). Sve usporedbe s placebom bile su statistički značajne.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Istraživanja u dragovoljaca s normalnom tjelesnom težinom i onih pretilih pokazali su da je opseg apsorpcije orlistata minimalan. Osam sati nakon peroralne primjene 360 mg orlistata, koncentracije intaktnog orlistata u plazmi nisu bile mjerljive (<5 ng/ml).

Općenito pri terapijskim se dozama orlistat u plazmi mogao dokazati samo sporadično i u krajnje niskim koncentracijama (<10 ng/ml ili 0,02 µmol), bez znakova nakupljanja, što je u skladu s njegovom minimalnom apsorpcijom.

Distribucija

Volumen distribucije ne može se odrediti jer se djelatna tvar minimalno apsorbira i nema definiranu farmakokinetiku. In vitro se više od 99 % veže na proteine plazme (glavni vezujući proteini bili su lipoprotein i albumin). Orlistat se minimalno raspodjeljuje u eritrocite.

Metabolizam

Podaci dobiveni u životinja pokazuju da se metabolizam orlistata vjerojatno zbiva uglavnom unutar stijenki gastrointestinalnog sustava. Mjerenje minimalnog dijela doze koji se sistemno apsorbirao u pretilih bolesnika, pokazalo je da oko 42% ukupne koncentracije u plazmi čine dva glavna metabolita: M1 (četveročlani hidrolizirani laktonski prsten) i M3 (M1 s odcjepljenom N-formil-leucinskom skupinom).

M1 i M3 sadržavaju otvoreni beta-laktonski prsten i imaju krajnje slabu inhibicijsku aktivnost na lipazu (1000 odnosno 2500 puta manje od orlistata). Radi ove niske inhibicijske aktivnosti i niskih razina u plazmi pri terapijskim dozama (prosjek od 26 ng/ml odnosno 108 ng/ml) ti se metaboliti smatraju farmakološki beznačajnima.

Eliminacija

Istraživanje ispitanika s urednom tjelesnom težinom i onih pretilih podataka pokazala su da je glavni put eliminacije izlučivanje neapsorbirane djelatne tvari u feces. Oko 97 % primjenjene doze izlučilo se u feces a od toga 83 % u obliku nepromijenjenog orlistata.

Kumulativno izlučivanje ukupnog materijala povezanog s orlistatom putem bubrega iznosilo je < 2 % primjenjene doze. Vrijeme do postizanja potpunog izlučivanja (fecesom i urinom) iznosilo je 3 do 5 dana. Uklanjanje orlistata u dragovoljaca s normalnom težinom činilo se jednakim onome u pretilih dragovoljaca. I orlistat i njegovi metaboliti M1 i M3 izlučuju se putem žuči.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci koji se temelje na konvencionalnim istraživanjima sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti kancerogenog potencijala i reprodukcijske toksičnosti, nisu pokazala opasnost za čovjeka.

Medicinska primjena orlistata malo vjerojatno predstavlja rizik za vodeni i zemljani okoliš. Ipak, svaki potencijalni rizik potrebno je izbjegavati (vidjeti odjeljak 6.6).

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

manitol (E421) ksilitol (E967) laktoza, bezvodna natrijev škroboglikolat

celuloza, mikrokristalična (E460) povidon (E1201) gliceroldibehenat (E471) saharoza monopalmitat (E473) natrijev stearilfumarat makrogolstearat (E431)

6.2 Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Odbacite kapsule koje ste čuvali u priručnom spremniku više od mjesec dana.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25˚ C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

42, 60, 84, 90 ili 120 tableta u boci od polietilena visoke gustoće (HDPE ) sa sigurnosnim zatvaračem za djecu. Boca sadržava i dva zatvorena spremnika sa silikagelom kao sredstvom za sušenje.

U svako pakiranje uključen je i priručni polistirenski/poliuretanski spremnik („shuttle“) za 3 kapsule.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranjpakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/012-016

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. srpnja 2007.

Datum posljednje obnove: 21. lipanj 2014

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept