Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ameluz (5-aminolevulinic acid hydrochloride) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L01XD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAmeluz
ATK šifraL01XD04
Tvar5-aminolevulinic acid hydrochloride
ProizvođačBiofrontera Bioscience GmbH

1.NAZIV LIJEKA

Ameluz 78 mg/g gel

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan gram (g) gela sadrži 78 mg 5-aminolevulinatne kiseline (u obliku klorida).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Jedan gram gela sadrži 2,4 mg natrijevog benzoata (E211), 3 mg sojinog fosfatidilkolina i 10 mg propilenglikola.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Gel.

Bijeli do žućkasti gel.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje aktiničke keratoze blage do umjerene težine na licu i vlasištu (stupanj 1 do 2 po Olsenu; vidjeti dio 5.1) i područne zloćudne transformacije u odraslih.

Liječenje površinskog i/ili nodularnog bazocelularnog karcinoma nepogodnog za kirurško liječenje zbog mogućeg morbiditeta povezanog s liječenjem i/ili lošeg kozmetičkog ishoda u odraslih.

4.2Doziranje i način primjene

Ameluz se smije primijeniti samo pod nadzorom liječnika, medicinske sestre ili drugog zdravstvenog radnika s iskustvom u primjeni fotodinamske terapije.

Doziranje u odraslih

Za liječenje aktiničke keratoze (AK), na jednu ili više lezija ili cijelo područje zloćudne transformacije (područja kože s više AK lezija okruženih zonom aktiničkog i suncem izazvanog oštećenja unutar ograničenog područja) fotodinamska terapija primjenjuje se jednokratno. Lezije ili područja aktiničke keratoze ocjenjuju se tri mjeseca nakon liječenja. Liječene lezije ili područja na kojima se promjene nisu potpuno povukle nakon 3 mjeseca potrebno je ponovno liječiti.

Za liječenje bazocelularnog karcinoma (BCC), na jednu ili više lezija fotodinamska terapija primjenjuje se dva puta u vremenskom razmaku od približno jednog tjedna između terapija. Lezije bazocelularnog karcinoma ocjenjuju se tri mjeseca nakon zadnjeg liječenja. Liječene lezije koje se nisu potpuno povukle nakon 3 mjeseca potrebno je ponovno liječiti.

Doza svjetlosti: Cijelo područje liječenja i kod aktiničke keratoze i kod bazocelularnog karcinoma osvjetljava se izvorom crvenog svjetla, bilo uskog spektra oko 630 nm i dozom svjetlosti od približno 37 J/cm2 ili šireg i kontinuiranog spektra u rasponu od 570 i 670 nm s dozom svjetlosti 75 i 200 J/cm2.

Važno je osigurati primjenu ispravne doze svjetlosti. Doza svjetlosti se određuje čimbenicima kao što su veličina svjetlosnog polja, udaljenost između lampe i površine kože, te vrijeme osvjetljavanja. Ti se

čimbenici razlikuju ovisno o tipu lampe. Primijenjena doza svjetlosti se mora pratiti ako je dostupan odgovarajući detektor.

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Ameluz u pedijatrijskoj populaciji. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Ameluz je za kutanu primjenu.

Priprema lezija: Prije primjene lijeka Ameluz potrebno je sve lezije pažljivo obrisati blazinicom natopljenom etanolom ili izopropanolom kako bi se odmastila koža. Potrebno je temeljito ukloniti ljuske i kraste i sve površine lezija nježno učiniti hrapavim. Treba paziti da se izbjegne krvarenje. Nodularne lezije bazocelularnog karcinoma često su prekrivene neoštećenim slojem epidermalnog keratina koji je potrebno ukloniti. Izloženo tumorsko tkivo potrebno je nježno ukloniti bez ikakvog pokušaja ekscizije izvan rubova tumora.

Nanošenje gela: Ameluz treba nanijeti na područje lezije ili cijelo područje zloćudne transformacije od oko 20 cm2, koristeći vrhove prstiju zaštićene rukavicom ili špatulu. Gel mora prekrivati lezije ili cijela područja i približno 5 mm okolnog područja slojem debljine oko 1 mm. Gel treba ostaviti da se osuši približno 10 minuta prije postavljanja laganog okluzivnog zavoja na mjesto liječenja. Nakon 3 sata inkubacije, zavoj treba skinuti, a ostatak gela obrisati. Gel se može nanijeti na zdravu kožu oko lezija, ali treba izbjegavati nanošenje blizu očiju, nosnica, usta, ušiju ili sluznica (na udaljenosti od

1 cm). Izravan dodir lijeka Ameluz s očima ili sluznicama treba izbjegavati. U slučaju nehotičnog dodira, preporučuje se ispiranje vodom.

Osvjetljavanje: Odmah nakon čišćenja lezija, cijelo se područje liječenja osvjetljava izvorom crvene svjetlosti. Tijekom osvjetljavanja lampa treba biti učvršćena na udaljenosti od površine kože kako je naznačeno u korisničkom priručniku. Za postizanje viših stopa čišćenja preporučuje se lampa uskog spektra. Može se razmotriti simptomatsko liječenje prolaznih nuspojava na mjestu primjene. Moguće je primijeniti širi i kontinuirani spektar ako bolesnik ne podnosi izvore svjetla uskog spektra (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Vidjeti također dio 6.6.

Lezije je potrebno ponovno ocijeniti nakon tri mjeseca, kada se mogu ponovo liječiti sve preostale lezije ili područja.

Preporučuje se provjeriti odgovor lezija bazocelularnog karcinoma patohistološkim pregledom materijala uzetog biopsijom, ako se to smatra potrebnim. Nakon toga se preporučuje dugotrajno, pažljivo kliničko praćenje bazocelularnog karcinoma, s patohistologijom po potrebi.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, na porfirine, na soju ili kikiriki ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Porfirija.

Poznate fotodermatoze raznih patologija i učestalosti, npr. metabolički poremećaji kao što je aminoacidurija, idiopatski ili imunološki poremećaji kao što je polimorfna reakcija na svjetlo, genetski poremećaji kao što je pigmentna kserodermija, te bolesti izazvane ili pogoršane izlaganjem sunčevom svjetlu kao što su eritematozni lupus ili eritematozni pemfigus.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Rizik od prolazne globalne amnezije

U vrlo rijetkim slučajevima, fotodinamska terapija može biti precipitirajući čimbenik za prolaznu globalnu amneziju. Iako točan mehanizam nije poznat, stres i bol povezani s fotodinamskom terapijom mogu povećati rizik od razvoja prolazne amnezije. Ako se opazi amnezija, fotodinamska terapija mora se odmah prekinuti (vidjeti dio 4.8).

Primjena imunosupresiva

Budući da je upalni odgovor važan za učinak fotodinamske terapije, ispitivanje djelotvornosti i sigurnosti lijeka Ameluz u liječenju bazocelularnog karcinoma isključilo je bolesnike u kojih se provodilo liječenje imunosupresivnom terapijom. Stoga se primjena imunosupresiva tijekom liječenja lijekom Ameluz ne preporučuje.

Ameluz se ne smije primjenjivati na lezije koje krvare

Prije nanošenja gela mora se zaustaviti krvarenje. Nema iskustva s primjenom lijeka Ameluz u bolesnika s naslijeđenim ili stečenim defektima u koagulaciji. Potreban je poseban oprez kako bi se izbjeglo krvarenje tijekom pripreme lezije u takvih bolesnika (vidjeti dio 4.2).

Rizik od nadraženosti sluznica i oka

Ameluz može prouzročiti nadraženost sluznica i oka. Pomoćna tvar natrijev benzoat može biti blago nadražujući za kožu, oči i sluznice. Propilenglikol može izazvati nadraženost.

Potreban je poseban oprez kako bi se izbjeglo nanošenje lijeka Ameluz u oči ili na sluznice. U slučaju nehotičnog dodira, to se mjesto mora isprati vodom.

Ameluz se ne smije primjenjivati na područjima kože zahvaćenima drugom bolešću ili tetoviranim područjima.

Uspješnost i ocjena liječenja mogu biti umanjene ako je liječeno područje zahvaćeno kožnim bolestima (upala kože, lokalna infekcija, psorijaza, ekcem, te benigni ili maligni karcinomi kože) kao i tetovažama. Nema iskustava s tim situacijama.

Ameluz prolazno pojačava fototoksičnost

Prije liječenja treba prekinuti svako liječenje UV zrakama. Kao opća mjera opreza, treba izbjegavati izlaganje suncu liječenih lezija i okolne kože tijekom približno 48 sati nakon liječenja. Istodobna primjena lijekova s poznatim fototoksičnim ili fotoalergijskim potencijalom kao što su gospina trava, grizeofulvin, tiazidni diuretici, sulfonilureje, fenotiazini, sulfonamidi, kinoloni i tetraciklini mogu pojačati fototoksičnu reakciju na fotodinamsku terapiju.

Rizik od alergijske reakcije

Ameluz sadrži sojin fosfatidilkolin te se ne smije primjenjivati u bolesnika s poznatom alergijom na kikiriki ili soju (vidjeti dio 4.3).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ameluz ne povećava razine 5-aminolevulinatne kiseline ili protoporfirina IX u plazmi nakon topikalne primjene.

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni 5-aminolevulinatne kiseline u trudnica ograničeni (manje od 300 ishoda trudnoća). Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na reprodukciju (vidjeti dio 5.3). Kao mjera opreza, bolje je izbjegavati primjenu lijeka Ameluz tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se 5-aminolevulinatna kiselina/ metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Dojenje treba prekinuti tijekom 12 sati nakon liječenja lijekom Ameluz.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o učinku 5-aminolevulinatne kiseline na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Ameluz ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima s lijekom Ameluz, u do 96% ispitanika liječenih zbog aktiničke keratoze i u svih ispitanika liječenih zbog bazocelularnog karcinoma primijećene su lokalne reakcije na koži na mjestu primjene. To je očekivano, jer se terapijsko načelo liječenja fotodinamskom terapijom zasniva na fototoksičnim učincima protoporpfirina IX koji se sintetizira iz djelatne tvari 5-aminolevulinatne kiseline.

Najčešći znakovi i simptomi su nadraženost, eritem, bol i edem na mjestu primjene. Intenzitet tih učinaka ovisi o tipu osvjetljavanja upotrijebljenog za fotodinamsku terapiju. Pojačani učinci srazmjerni su većoj brzini uklanjanja lezija kod lampi uskog spektra (vidjeti dio 5.1). Najviše nuspojava se javi tijekom osvjetljavanja ili ubrzo nakon toga. Simptomi su obično blagi ili umjereni (ocjena ispitivača na 4-stupanjskoj ljestvici), a u većini slučajeva traju 1 do 4 dana; međutim u nekim slučajevima mogu ustrajati 1 do 2 tjedna ili duže. U rijetkim je slučajevima zbog nuspojava bio potreban prekid ili prestanak osvjetljavanja.

Tablični popis nuspojava

Incidencija nuspojava u 522 ispitanika podvrgnuta fotodinamskoj terapiji s lijekom Ameluz u pivotalnim kliničkim ispitivanjima i incidencija nuspojava prijavljenih nakon stavljanja lijeka u promet navedena je u nastavku. Učestalosti su definirane kao vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 do <1/100), rijetko (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 1. Sažetak povezanih nuspojava prijavljenih u bolesnika liječenih fotodinamskom terapijom s 5-aminolevulinatnom kiselinom

Klasifikacija organskih

Učestalost

 

Nuspojava

sustava

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

Manje često

 

Na mjestu primjene: pustule

 

Izvan mjesta primjene: pustularni osip

 

 

 

Psihijatrijski poremećaji

Manje često

 

Nervoza

 

Često

 

Glavobolja

Poremećaji živčanog sustava

Manje često

 

Dizestezija

Nepoznato*

 

Prolazna globalna amnezija (uključujući smetenost i

 

 

 

 

dezorijentaciju)

 

 

 

Poremećaji oka

Manje često

 

Edem kapka, zamagljen vid, oštećenje vida

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

Manje često

 

Mjehur, suha koža, petehije

tkiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu
Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Predoziranje kod topikalne primjene malo je vjerojatno i nije zabilježeno u kliničkim ispitivanjima. Ako se Ameluz nehotično proguta, sistemska toksičnost je malo vjerojatna. Ipak, preporučuje se zaštita od izlaganja sunčevom svjetlu tijekom 48 sati i promatranje.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antineoplastična tvar, senzibilizatori za fotodinamsku/radijacijsku terapiju, ATK oznaka: L01XD04
Mehanizam djelovanja
Nakon topikalne primjene 5-aminolevulinatne kiseline (ALA), djelatna tvar se metabolizira u protoporfirin IX, fotoaktivni spoj koji se akumulira u stanicama liječenih lezija aktiničke keratoze i bazocelularnog karcinoma. Protoporfirin IX se aktivira osvjetljavanjem crvenim svjetlom odgovarajuće valne duljine i energije. U prisutnosti kisika, nastaju reaktivni kisikovi spojevi. To uzrokuje oštećenje staničnih komponenti i u konačnici razara ciljane stanice.
Klinička djelotvornost i sigurnost
Liječenje aktiničke keratoze (AK)
Djelotvornost i sigurnost lijeka Ameluz za liječenje aktiničke keratoze (AK) ocijenjena je u kliničkim ispitivanjima na 644 bolesnika. U kliničkom ispitivanju faze III, ukupno je 384 bolesnika bilo liječeno
6
Manje često
Sekrecija rane
Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije
*Podaci iz razdoblja nakon stavljanja lijeka u promet. Četiri prijavljena slučaja (3 slučaja iz znanstvene literature i 1 spontano prijavljeni slučaj) koja se odnose na događaje u ovom dijelu. Smetenost i dezorijentacija bili su prijavljeni kao dodatni događaji.
Izvan mjesta primjene: zimica, osjećaj vrućine, vrućica, bol, umor
Manje često
Na mjestu primjene: krvarenje, toplina, promjena boje, čir, oticanje, upala
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene
Često
Na mjestu primjene: otvrdnuće, vezikule, parestezija, hiperalgezija, erozija, nelagoda, iscjedak
Vrlo često
Na mjestu primjene: eritem, nadraženost, bol
(uključujući žareći bol), pruritus, edem, eksfolijacija, krasta
Manje često
Bol u leđima
Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
Učestalost
Nuspojava
Klasifikacija organskih sustava

lijekom Ameluz. Svi su bolesnici imali 4 do 8 blagih do umjerenih lezija aktiničke keratoze na licu i/ili vlasištu. Priprema mjesta primjene i trajanje inkubacije opisani su u dijelu 4.2. Ako 12 tjedana nakon prvog liječenja, lezije ili područja zloćudne transformacije nisu potpuno odstranjeni, liječilo ih se drugi puta istim režimom.

U randomiziranom kliničkom ispitivanju slijepom za ispitivača s 571 bolesnikom s aktiničkom keratozom i u daljnjem praćenju od 6 i 12 mjeseci, fotodinamska terapija uz Ameluz je ispitana na neinferiornost s registriranom kremom koja sadrži 16% metil-aminolevulinata (MAL, metil-[5-amino- 4-oksopentanoat]) i superiornost placebu. Izvor crvenog svjetla bio je ili lampa uskog svjetlosnog spektra (Aktilite CL 128 ili Omnilux PDT) ili lampa šireg i kontinuiranog svjetlosnog spektra (Waldmann PDT 1200 L, ili Hydrosun Photodyn 505 ili 750). Primarni ishod bio je potpuno izlječenje bolesnika 12 tjedana nakon zadnjeg fotodinamskog liječenja. Ameluz (78,2%) je bio značajno učinkovitiji nego MAL (64,2%, [97,5%-tni interval pouzdanosti: 5,9; ∞]) i placebo (17,1%, [95%-tni interval pouzdanosti: 51,2; 71,0]). Ukupna stopa uklanjanja lezija bila je viša za Ameluz (90,4%) u usporedbi sa MAL (83,2%) i placebo (37,1%). Stope uklanjanja lezija i podnošljivost ovisile su o izvoru osvjetljenja. Sljedeća tablica prikazuje djelotvornost i nuspojave prolazne boli i eritema koji su se javljali na mjestu primjene tijekom fotodinamskog liječenja s različitim izvorima svjetlosti:

Tablica 2a. Djelotvornost i nuspojave (prolazne boli i eritema) koje su se javile na mjestu primjene tijekom fotodinamske terapije s različitim izvorima svjetlosti u liječenju aktiničke keratoze

Izvor

Lijek

Ukupno

Eritem na mjestu primjene

Bol na mjestu primjene (%)

svjetlosti

 

uklanjanje lezija

(%)

 

 

 

 

 

 

 

u bolesnika (%)

blagi

umjereni

jaki

blaga

umjerena

jaka

Uski

Ameluz

spektar

MAL

Široki

Ameluz

spektar

MAL

Klinička djelotvornost je ponovo ocijenjena na kontrolnim pregledima 6 i 12 mjeseci nakon zadnjeg fotodinamskog liječenja. Stope ponovnog javljanja nakon 12 mjeseci bile su malo bolje s lijekom Ameluz (41,6%), [95%-tni interval pouzdanosti: 34,4; 49,1]) u usporedbi s MAL (44,8%, [95%-tni interval pouzdanosti: 36,8; 53,0]) i ovisni o svjetlosnom spektru osvjetljenja, pri čemu su lampe s uskim spektrom dale bolji rezultat. Prije odluke o provođenju fotodinamskog liječenja mora se uzeti u obzir da je vjerojatnost da se bolesnik potpuno izliječi 12 mjeseci nakon zadnjeg liječenja bila 53,1% ili 47,2% za liječenje s lijekom Ameluz i 40,8% ili 36,3% za liječenje s MAL s lampama uskog spektra, odnosno sa svim tipovima lampi. Vjerojatnost da bolesnici u skupini s lijekom Ameluz trebaju samo 1 liječenje i budu potpuno očišćeni 12 mjeseci nakon fotodinamskog liječenja bila je 32,3%, kod bolesnika u skupini s MAL 22,4% u prosjeku sa svim lampama.

Kozmetički ishod ocijenjen 12 tjedana nakon zadnjeg fotodinamskog liječenja (pri čemu je isključen početni rezultat sa sumom 0) bio vrednovan kao: vrlo dobar ili dobar u 43,1% ispitanika u skupini s lijekom Ameluz, 45,2% u skupini s MAL i 36,4% u placebo skupini; a nezadovoljavajući ili nevaljan u 7,9%, 8,1% odnosno 18,2% ispitanika.

Ameluz je također uspoređen s placebo liječenjem u randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju s uključenih 122 bolesnika s aktiničkom keratozom. Izvor crvenog svjetla bio je ili uskog spektra oko 630 nm i dozom svjetlosti od 37 J/cm2 (Aktilite CL 128) ili šireg i kontinuiranog spektra u rasponu od 570 i 670 nm s dozom svjetlosti 170 J/cm2 (Photodyn 750). Primarni ishod bio je potpuno uklanjanje lezija kod bolesnika 12 tjedana nakon zadnjeg fotodinamske terapije. Fotodinamska terapija uz Ameluz (66,3%) je bila značajno učinkovitija nego uz placebo (12,5%, p < 0,0001). Ukupno uklanjanje lezija bilo je više za Ameluz (81,1%) u usporedbi s placebom (20,9%). Stope uklanjanja i podnošljivost ovisili su o izvoru osvjetljenja, a rezultati s izvorom svjetla uskog spektra bili su bolji.

Klinička djelotvornost je zadržana tijekom razdoblja praćenja od 6 i 12 mjeseci nakon zadnjeg fotodinamske terapije. Prije odluke o provođenju fotodinamskog liječenja mora se uzeti u obzir da je vjerojatnost da se ispitanik potpuno očisti od lezija 12 mjeseci nakon zadnjeg liječenja bila 67,5% ili

46,8% za liječenje lijekom Ameluz s lampama uskog spektra, odnosno sa svim tipovima lampi. Vjerojatnost da bolesnik treba samo jedno liječenje lijekom Ameluz a da ostane potpuno očišćen 12 mjeseci kasnije bila je u prosjeku 34,5% sa svim lampama.

Tablica 2b. Djelotvornost i nuspojave (prolazne boli i eritema) koje su se javile na mjestu primjene tijekom fotodinamske terapije s različitim izvorima svjetlosti u liječenju aktiničke keratoze

Izvor

Lijek

Ukupno

Eritem na mjestu primjene

Bol na mjestu primjene (%)

svjetlosti

 

uklanjanje

(%)

 

 

 

 

 

 

 

lezija u

blagi

umjereni

jaki

blaga

umjerena

jaka

 

 

bolesnika

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

Uski

Ameluz

spektar

 

 

 

 

 

 

 

 

Široki

Ameluz

spektar

 

 

 

 

 

 

 

 

U oba su ispitivanja aktiničke keratoze stope očišćenosti bile više nakon osvjetljavanja uređajima uskog spektra svjetlosti ali su se incidencija i intenzitet poremećaja na mjestu primjene (npr. prolazna bol, eritem) povećali u bolesnika osvjetljivanih takvim uređajima (vidjeti gornje tablice i dio 4.8).

Postignut kozmetički ishod bio je procijenjen kao vrlo dobar ili dobar u 47,6% ispitanika skupine s lijekom Ameluz u usporedbi s 25,0% ispitanika skupine s placebom. Kozmetički ishod bio je ocijenjen kao nezadovoljavajući ili nevaljan u 3,8% ispitanika skupine s lijekom Ameluz u usporedbi s 22,5% ispitanika skupine s placebom.

Područna zloćudna transformacija karakterizirana je područjem kože na kojem je prisutno više lezija aktiničke keratoze ispod i oko kojih vjerojatno postoji područje aktiničkog oštećenja (pojam poznat kao područna zloćudna transformacija ili područna promjena); veličina ovog područja ne može se uvijek odrediti vizualnim ili fizikalnim pregledom. U trećem randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju koje je uključilo 87 bolesnika, Ameluz i placebo bili su uspoređeni na cjelovitim liječenim područjima (područjima zloćudne transformacije) na kojima je bilo 4 do 8 lezija aktiničke keratoze na površini veličine maksimalno 20 cm2. Izvor crvenog svjetla bio je uskog spektra od oko 635 nm u dozi svjetlosti od 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Ameluz je bio superioran placebu s obzirom na stope potpunog uklanjanja lezija kod bolesnika (90,9% za Ameluz i 21,9% za placebo; p< 0,0001) i stope potpuno uklonjenih lezija (94,3% naspram 32,9%; p< 0,0001) prema kontrolnom nalazu 12 tjedana nakon zadnje fotodinamske terapije. Sve lezije bile su potpuno uklonjene u 96,9% bolesnika s aktiničkom keratozom na licu ili čelu i 81,8% bolesnika s aktiničkom keratozom na vlasištu. Lezije blage težine bile su uklonjene u 99,1% naspram 49,2% slučajeva, a one umjerene težine u 91,7% naspram 24,1% slučajeva kod liječenja lijekom Ameluz odnosno placebom. Nakon samo jedne fotodinamske terapije, lezije su bile potpuno uklonjene kod bolesnika u 61,8% naspram 9,4% slučajeva, a potpuno uklanjanje lezija postignuto je u 84,2% naspram 22,0% slučajeva kod liječenja lijekom Ameluz odnosno placebom.

Klinička djelotvornost bila je održana tijekom razdoblja praćenja od 6 i 12 mjeseci nakon zadnje fotodinamske terapije. Nakon liječenja lijekom Ameluz, 6,2% lezija vratilo se nakon 6 mjeseci te dodatnih 2,9% nakon 12 mjeseci (placebo: 1,9% nakon 6 i dodatnih 0% nakon 12 mjeseci). Stope recidiva kod bolesnika za Ameluz odnosno placebo iznosile su 24,5% odnosno 14,3% nakon 6 mjeseci te dodatnih 12,2% odnosno 0% nakon 12 mjeseci.

Liječenje područja primijenjeno u ovom ispitivanju omogućilo je procjenu promjena u kvaliteti kože na početku te 6 i 12 mjeseci nakon zadnje fotodinamske terapije prema njihovoj težini. Postotak bolesnika s oštećenjem kože prije fotodinamske terapije i 12 mjeseci poslije fotodinamske terapije naveden je u tablici niže. Svi parametri kvalitete kože na liječenom području neprekidno su se poboljšavali sve do kraja 12-mjesečnog praćenja.

Tablica 3: Parametri kvalitete kože na liječenom području tijekom 12-mjesečnog praćenja

Vrsta

 

AMELUZ

Placebo

 

Prije

12 mjeseci

Prije

12 mjeseci

oštećenja

Težina

fotodinamske

poslije

fotodinamske

poslije

kože

 

terapije (%)

fotodinamske

terapije (%)

fotodinamske

 

 

 

terapije (%)

 

terapije (%)

Hrapavost/

Nema

suhoća/

Blago

ljuskanje

Umjereno/ teško

Hiperpigment

Nema

acija

Blago

 

Umjereno/ teško

Hipopigmenta

Nema

cija

Blago

 

Umjereno/ teško

Mrljasta ili

Nema

nepravilna

Blago

pigmentacija

Umjereno/ teško

Ožiljci

Nema

 

Blago

 

Umjereno/ teško

Atrofija

Nema

 

Blago

 

Umjereno/ teško

Liječenje bazocelularnog karcinoma (BCC):

Djelotvornost i sigurnost lijeka Ameluz u liječenju bazocelularnog karcinoma (BCC) debljine <2 mm procijenjena je u 281 bolesnika uključenog u kliničko ispitivanje faze III. U tom je ispitivanju ukupno 138 bolesnika bilo liječeno lijekom Ameluz. Svi su bolesnici imali 1 do 3 lezije bazocelularnog karcinoma na licu/čelu, vlasištu bez kose, udovima i/ili vratu/trupu. U ovom je ispitivanju fotodinamska terapija uz Ameluz ispitana na neinferiornost s kremom koja sadrži 16% metilaminolevulinata (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoat]). Izvor crvene svjetlosti osigurao je uski spektar od oko 635 nm pri dozi svjetlosti od 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Primarna mjera ishoda bila je potpuno uklanjanje lezija u bolesnika 12 tjedana nakon zadnje fotodinamske terapije.

Stopa potpunog uklanjanja lezija u bolesnika iznosila je 93,4% za lijek Ameluz u usporedbi s 91,8% za usporedni lijek MAL. Ispitivanje je dokazalo neinferiornost lijeka Ameluz u usporedbi s kremom MAL [97,5% -tni interval pouzdanosti -6,5]. 94,6% lezija bazocelularnog karcinoma povuklo se uz Ameluz, a njih 92,9% uz MAL. Za nodularni bazocelularni karcinom, 89,3% lezija povuklo se uz Ameluz, a 78,6% uz MAL. Oba liječenja imala su usporedive nuspojave i podnošljivost.

Klinička djelotvornost ponovno je procijenjena tijekom kontrolnih posjeta 6 i 12 mjeseci nakon zadnje fotodinamske terapije. Stope recidiva lezija nakon 6 i 12 mjeseci bile su 2,9% odnosno 4,3% za Ameluz te 6,7% odnosno 8,2% za kremu MAL.

Tablica 4: Djelotvornost fotodinamske terapije u liječenju bazocelularnog karcinoma (BCC) u svih bolesnika i odabranih podskupina

 

Ameluz

Ameluz

Ameluz

MAL

MAL

MAL

 

Broj

Uklanjanje

Potpuno

Broj

Uklanjanje

Potpuno

 

bolesnika

svih lezija u

uklanjanje

bolesnika

svih lezija u

uklanjanje

 

n (%)

bolesnika

lezija

n (%)

bolesnika

lezija

 

 

n (%)

n (%)

 

n (%)

n (%)

Ukupno

 

 

(93,4)

(94,6)

 

(91,8)

(92,9)

Podskupine:

 

 

 

 

 

 

Bolesnici s više

23/23

np

14/16 (87,5)

np

od 1 BCC

(19,0)

(100,0)

 

(14,5)

 

 

(samo)

90/95

114/119

80/83 (96,4)

95/98

površinski

(78,5)

(94,7)

(95,8)

(75,5)

 

(96,9)

(samo)

18/21

25/28

16/21 (76,2)

22/28

nodularni

(17,4)

(85,7)

(89,3)

(19,1)

 

(78,6)

Ostali

1/1 (100,0)

(uključujući

(4,1)

(100,0)

 

(5,5)

(83,3)

(100,0)

mješovite p/n

 

 

 

 

 

 

BCC-ove)

 

 

 

 

 

 

Debljina

np

np

8/11

np

np

8/12

>1 mm

 

 

(72,7)

 

 

(66,7)

BCC (samo) na

10/13

14/17

10/14 (71,4)

12/17

glavi

(10,7)

(76,9)

(82,4)

(12,7)

 

(70,6)

BCC (samo) na

75/77

95/97

70/73 (95,9)

84/87

trupu

(63,6)

(97,4)

(97,9)

(66,4)

 

(96,6)

Raspodjela bolesnika po podskupinama bila je slična za oba lijeka i reprezentativna je za raspodjelu u općoj populaciji u kojoj se više od 70% bazocelularnih karcinoma nalazi na području glave/trupa. Bazocelularni karcinomi koji se nalaze u tom području uglavnom pripadaju površinskoj podvrsti. U zaključku, iako su veličine podskupina premale da bi se mogli izvući značajni zaključci za pojedinačne skupine, raspodjela ova dva lijeka u relevantnim podskupinama vrlo je slična. Stoga se ne čini vjerojatnim da bi to moglo negativno utjecati na tvrdnju o neinferiornosti primarne mjere ishoda ispitivanja ili općih trendova opaženih u svim podskupinama.

U kliničkim ispitivanjima u kojima se ispitivao senzibilizacijski potencijal aminolevulinatne kiseline (ALA) u 216 zdravih ispitanika, 13 ispitanika (6%) razvilo je alergijski kontaktni dermatitis nakon neprekidne izloženosti tijekom 21 dana dozama ALA koje su bile više od onih koje se normalno primjenjuju u liječenju aktiničke keratoze. Alergijski kontaktni dermatitis nije bio opažen kod uobičajenih uvjeta liječenja.

Težina lezija aktiničke keratoze ocjenjivana je u skladu s ljestvicom po Olsenu et al., 1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Stupanj

 

Klinički opis ocjenjivanja težine

nema

nema lezija aktiničke keratoze, niti vidljivih niti opipljivih

blaga

plosnate, ružičaste makule bez znakova hiperkeratoze i eritema, malo

 

 

opipljive, s aktiničkom keratozom koja je više opipljiva nego vidljiva

umjerena

ružičaste do crvenkaste papule i eritemske ploče s hiperkeratoznim

 

 

površinama, aktiničke keratoze umjerene debljine koje su lako vidljive i

 

 

opipljive

jaka

vrlo debele i/ili očite aktiničke keratoze

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Ameluz u svim podskupinama pedijatrijske populacije za aktiničku keratozu (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

In vitro dermalna apsorpcija u ljudsku kožu ispitivana je s lijekom Ameluz koji je sadržavao radiooznačenu 5-aminolevulinatnu kiselinu (ALA). Nakon 24 sata prosječna kumulativna apsorpcija (uključujući akumulaciju u dermisu) kroz ljudsku kožu bila je 0,2% primijenjene doze. Nisu provedena odgovarajuća ispitivanja na ljudskoj koži s lezijama aktiničke keratoze i/ili hrapavom površinom.

Distribucija

U fazi II kliničkog ispitivanja, izmjerene su razine 5-aminolevulinatne kiseline i protoporfirina IX u serumu i ALA u urinu prije, 3 sata poslije i 24 sata poslije primjene lijeka Ameluz u fotodinamskom liječenju. Nijedna razina nakon doziranja nije povišena u usporedbi s prirodnim razinama prisutnim prije doziranja, što ukazuje na odsutnost značajne sistemske apsorpcije nakon topikalne primjene.

Farmakokinetičko ispitivanje maksimalne primjene provedeno je u 12 bolesnika s najmanje 10 blagih do umjerenih lezija aktiničke keratoze na licu ili čelu. Cijela tuba placeba i lijeka Ameluz za kojom je slijedila fotodinamska terapija primijenila se točno određenim slijedom uz razdoblje ispiranja (engl.

“washout”) od 7 dana kako bi se procijenile početne koncentracije ALA i protoporfirina IX (PpIX) u plazmi i one ovisne o lijeku Ameluz. U većine je bolesnika bilo opaženo povećanje osnovnih koncentracija ALA u plazmi do 2,5 puta tijekom prva 3 sata nakon primjene lijeka Ameluz, što je i dalje unutar raspona normalnih vrijednosti prethodno zabilježenih i objavljenih koncentracija endogenog ALA. Koncentracije metabolita PpIX u plazmi bile su općenito niske u svih bolesnika i ni u jednog bolesnika nije bilo opaženo povećanje koncentracija PpIX u plazmi nakon primjene Ameluza.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja dermalne toksičnosti ili ispitivanja iz literature toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i reproduktivne toksičnosti.

Ispitivanja kancerogenosti nisu provedena s aminolevulinatnom kiselinom.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

ksantanska guma sojin fosfatidilkolin polisorbat 80

trigliceridi, srednje duljine lanca izopropilni alkohol

natrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev dihidrogenfosfat dihidrat propilenglikol

natrijev benzoat (E211) pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

Neotvorena tuba: 18 mjeseci

Nakon prvog otvaranja: 12 tjedana

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Tubu čuvati čvrsto zatvorenu nakon prvog otvaranja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedna kutija sadrži jednu aluminijsku tubu obloženu unutarnjim zaštitnim epoksifenol lakom s brtvom iz lateksa i s navojnim čepom od polietilena visoke gustoće. Svaka tuba sadrži 2 g gela.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Svaka se lampa mora koristiti u skladu s korisničkim priručnikom. Smiju se upotrijebiti samo lampe s CE oznakom, opremljene potrebnim filtrima i/ili reflektirajućim zrcalima za smanjenje izloženosti vrućini, plavoj svjetlosti i ultraljubičastom (UV) zračenju. Prije primjene određenog izvora svjetlosti potrebno je provjeriti tehničke specifikacije uređaja, a moraju biti zadovoljeni zahtjevi za željeni spektar svjetlosti. I bolesnik i zdravstveno osoblje koje provodi fotodinamsku terapiju moraju se pridržavati svih sigurnosnih uputa priloženih uz primijenjeni izvor svjetlosti. Tijekom osvjetljavanja bolesnik i zdravstveno osoblje trebaju nositi odgovarajuće zaštitne naočale. Zdravu neliječenu kožu oko liječenih lezija aktiničke keratoze nije potrebno zaštititi.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen

Njemačka

Tel: +49-214-87632-66 Telefaks: +49-214-87632-90

E-pošta: ameluz@biofrontera.com

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/740/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 14. prosinca 2011.

Datum posljednje obnove odobrenja: 21. studenog 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept