Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amyvid (florbetapir (18F)) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V09AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAmyvid
ATK šifraV09AX05
Tvarflorbetapir (18F)
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Amyvid 800 MBq/ml otopina za injekciju

Amyvid 1900 MBq/ml otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Amyvid 800 MBq/ml otopina za injekciju

Jedan ml otopine za injekciju sadrži 800 MBq florbetapira (18F) na dan i sat kalibriranja (engl. time of calibration, ToC).

Aktivnost po bočici je u rasponu od 800 MBq do 12000 MBq na dan i sat kalibriranja.

Amyvid 1900 MBq/ml otopina za injekciju

Jedan ml otopine za injekciju sadrži 1900 MBq florbetapira (18F) na dan i sat kalibriranja (ToC). Aktivnost po bočici je u rasponu od 1900 MBq do 28500 MBq na dan i sat kalibriranja.

Fluor (18F) se raspada na stabilan kisik (18O), čiji je poluvijek približno 110 minuta, emisijom pozitronskog zračenja energije 634 keV nakon kojega slijedi fotonsko anihilacijsko zračenje energije

511 keV.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Ovaj lijek sadrži 79 mg/ml etanola i do 37 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Ovaj lijek se koristi samo u dijagnostičke svrhe.

Amyvid je radiofarmaceutik indiciran za oslikavanje pozitronskom emisijskom tomografijom (PET) gustoće β-amiloidnih neuritičkih plakova u mozgu odraslih bolesnika s oštećenjem kognitivne funkcije u kojih se pretraga provodi radi utvrđivanja Alzheimerove bolesti i drugih uzroka oštećenja kognitivne funkcije. Amyvid treba primjenjivati u kombinaciji s kliničkom procjenom.

Negativan nalaz snimki upućuje na malen broj ili nepostojanje plakova, što se ne podudara s dijagnozom

Alzheimerove bolesti. Za ograničenja kod interpretacije pozitivnog nalaza oslikavanja vidjeti dijelove 4.4 i 5.1.

4.2Doziranje i način primjene

PET snimanje uz primjenu florbetapira (18F) mora zatražiti liječnik s iskustvom u kliničkom liječenju neurodegenerativnih poremećaja.

Snimke dobivene uz primjenu lijeka Amyvid smiju interpretirati samo osobe obučene za interpretaciju PET snimaka dobivenih uz primjenu florbetapira (18F). Ako se na PET snimci ne može sa sigurnošću odrediti lokacija sive tvari te granica između sive i bijele tvari, preporučuje se PET snimku fuzionirati s nedavno učinjenim snimkama kompjuterizirane tomografije (CT) ili magnetske rezonancije (MR) kako bi se dobila kombinirana PET-CT ili PET-MR snimka (vidjeti dio 4.4 Interpretacija snimke).

Doziranje

Preporučena aktivnost za odraslu osobu koja teži 70 kg iznosi 370 MBq florbetapira (18F). Volumen injekcije ne smije biti manji od 1 ml niti veći od 10 ml.

Posebne populacije bolesnika

Starije osobe

Ne preporučuje se prilagođavati dozu s obzirom na dob.

Oštećenje bubrežne i jetrene funkcije

Treba pomno razmotriti koliku aktivnost primijeniti jer je u ovih bolesnika moguća povećana izloženost zračenju. Vidjeti dio 4.4.

Nisu provedena sveobuhvatna ispitivanja raspona i prilagodbe doze lijeka u normalnim ni u posebnim populacijama bolesnika. Farmakokinetika florbetapira (18F) u bolesnika s oštećenjem jetrene ili bubrežne funkcije nije opisana.

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Amyvid u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Za višedoznu primjenu.

Aktivnost florbetapira (18F) mora se izmjeriti mjeračem aktivnosti (kalibratorom doze) netom prije injekcije.

Doza se primjenjuje intravenskom bolus injekcijom, a nakon toga se daje otopina natrijeva klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) kojom se osigurava primjena cjelokupne doze lijeka.

Injekcija lijeka Amyvid kroz kratki intravenski kateter (duljine približno 4 cm ili manje) smanjuje na minimum vjerojatnost adsorpcije djelatne tvari na kateter.

Injekcija florbetapira (18F) mora se primijeniti intravenski kako bi se izbjeglo ozračivanje kao posljedica lokalne ekstravazacije te pojava artefakata na snimkama.

Dobivanje slike

Desetominutno PET snimanje treba započeti približno 30 do 50 minuta nakon intravenske injekcije lijeka Amyvid. Bolesnici moraju ležati na leđima, glave položene na način da se mozak, uključujući mali mozak, nalazi u središtu vidnog polja PET uređaja. Pomicanje glave može se smanjiti ako se imobilizira trakom ili

nekim drugim elastičnim pomagalom. Rekonstrukcija mora uključivati korekciju zbog atenuacije tako da konačna transaksijalna veličina piksela bude između 2,0 i 3,0 mm.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Obrazloženje koristi/rizika za pojedinca

Za svakog se bolesnika izlaganje zračenju mora opravdati izglednom korišću. U svakom se slučaju mora primijeniti najniža moguća aktivnost dostatna za dobivanje potrebnih dijagnostičkih podataka.

Oštećenje bubrežne i jetrene funkcije

U ovih bolesnika treba pomno razmotriti omjer koristi i rizika jer postoji mogućnost povećane izloženosti zračenju. Florbetapir (18F) se izlučuje prvenstveno putem hepatobilijarnog sustava pa u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije postoji mogućnost povećane izloženosti zračenju. Vidjeti dio 4.2.

Pedijatrijska populacija

Za podatke o primjeni u pedijatrijskoj populaciji vidjeti dijelove 4.2 i 5.1.

Interpretacija snimaka dobivenih uz Amyvid

Snimke dobivene uz Amyvid smiju interpretirati samo osobe obučene za interpretaciju PET snimaka dobivenih uz primjenu florbetapira (18F). Negativan nalaz oslikavanja upućuje na mali broj ili nepostojanje β-amiloidnih kortikalnih plakova. Pozitivan nalaz oslikavanja upućuje na umjereno velik do velik broj plakova. Primijećene su pogreške u interpretaciji snimke kod procjene broja β-amiloidnih neuritičkih plakova u mozgu, uključujući lažno negativne nalaze.

Snimke treba pregledavati prvenstveno u transaksijalnoj orijentaciji, uz pristup sagitalnoj i koronalnoj ravnini po potrebi. Preporučuje se da se u pregled snimke uključe svi transaksijalni presjeci mozga primjenom crno-bijele skale na kojoj je maksimalni intenzitet skale postavljen na maksimalni intenzitet svih piksela mozga.

Snimka se interpretira kao negativna ili pozitivna vizualnom usporedbom aktivnosti u kortikalnoj sivoj tvari s aktivnošću u susjednoj bijeloj tvari (vidjeti Sliku 1).

Negativne snimke imaju veću aktivnost u bijeloj tvari nego u sivoj tvari, čime se stvara jasan sivo-bijeli kontrast. Pozitivne snimke prikazuju jedno od sljedećega:

a)Dva ili više područja u mozgu (svako od njih veće od jedne moždane vijuge) u kojem je sivo- bijeli kontrast smanjen ili ga uopće nema. Pozitivna snimka najčešće je takvoga izgleda;

b)Jedno ili više područja u kojem je aktivnost sive tvari intenzivna i jasno nadmašuje aktivnost u susjednoj bijeloj tvari.

Slika 1: Primjeri PET snimaka uz Amyvid koji pokazuju negativne nalaze (gornja dva reda) i pozitivne nalaze (donja dva reda). Stupci slijeva nadesno prikazuju PET snimke sagitalnih, koronalnih i transverzalnih presjeka. Posljednji stupac nadesno prikazuje uvećanu sliku područja mozga označenog kvadratićem. Gornje dvije strelice pokazuju normalan, očuvan sivo-bijeli kontrast, iz kojega se vidi da je aktivnost u korteksu manja od one u susjednoj bijeloj tvari. Donje dvije strelice pokazuju područja smanjenog sivo-bijelog kontrasta, iz kojega se vidi da je aktivnost u korteksu pojačana i usporediva s aktivnošću u susjednoj bijeloj tvari.

PET snimke uz Amyvid

Sagitalno Koronalno Transverzalno

Negativno

Pozitivno

Dopunska uporaba kvantitativnih informacija za interpretaciju snimaka:

Kvantitativne informacije o nakupljanju amiloida dobivene PET oslikavanjem smiju koristiti samo osobe obučene za primjenu kvantitativnih informacija kao pomoći pri vizualnoj interpretaciji snimaka, uključujući preporuke za odabir odgovarajućeg softvera za potporu tim metodama. Uklapanje kvantitativnih informacija generiranih uz pomoć softvera s oznakom CE za kvantifikaciju snimaka, kao dopune vizualnoj metodi interpretacije, može poboljšati procjeniteljevu točnost. Procjenitelji trebaju interpretirati snimak vizualno, a zatim provesti kvantifikaciju prema uputama proizvođača, uključujući kvalitativne provjere postupka kvantifikacije, te usporediti kvantifikaciju snimka s tipičnim rasponima za negativne i pozitivne snimke. Ako se rezultat kvantifikacije ne podudara s prvobitnom vizualnom interpretacijom:

1.Potrebno je ponovno provjeriti prostornu normalizaciju i preklapanje snimka s predloškom kako bi se potvrdila točnost smještaja regija od interesa, utvrdilo ima li cerebrospinalne tekućine ili kosti unutar regije od interesa te ocijenio mogući utjecaj atrofije ili ventrikulomegalije na kvantifikaciju.

2.Treba ponovno razmotriti temelj za pozitivan ili negativan nalaz vizualne interpretacije:

a.U slučaju pozitivnog prvobitnog vizualnog nalaza nakupljanja amiloida i negativnog nalaza kvantifikacije, liječnik mora razmotriti temelji li se možda pozitivna vizualna interpretacija na zadržavanju obilježivača u područjima izvan regija od interesa, koja pridonose prosječnom omjeru standardiziranih vrijednosti nakupljanja aktivnosti (engl. standardised uptake value ratio, SUVR) u korteksu.

b.U slučaju negativnog prvobitnog vizualnog nalaza nakupljanja amiloida i pozitivnog nalaza kvantifikacije, potrebno je pregledati područja koja odgovaraju regijama od interesa s povišenim SUVR-om kako bi se utvrdilo je li u tim područjima došlo do gubitka sivo-bijelog kontrasta.

3.Potrebno je pregledati regiju malog mozga kako bi se potvrdilo točno preklapanje regije od interesa

irazine sivo-bijelog kontrasta, čime se dobiva standard za vizualnu usporedbu s korteksom. Treba razmotriti moguće strukturne anomalije koje bi mogle utjecati na kvantifikaciju regije malog mozga.

4.Konačnu interpretaciju snimka treba temeljiti na završnoj vizualnoj interpretaciji nakon provedbe koraka od 1 do 3.

Ograničenja primjene

Pozitivan nalaz oslikavanja sam po sebi ne znači dijagnozu Alzheimerove bolesti ili nekog drugog kognitivnog poremećaja jer stvaranje neuritičkih plakova u sivoj tvari može biti prisutno kod asimptomatske staračke demencije te kod nekih neurodegenerativnih demencija (Alzheimerova bolest, demencija s Lewyjevim tjelešcima, demencija kod Parkinsonove bolesti).

Za ograničenja primjene u bolesnika s blagim oštećenjem kognitivne funkcije (engl. mild cognitive impairment, MCI) vidjeti dio 5.1.

Nije ustanovljena djelotvornost lijeka Amyvid u predviđanju razvoja Alzheimerove bolesti niti u praćenju odgovora na liječenje (vidjeti dio 5.1).

Neke snimke može biti teško interpretirati zbog šuma na snimkama, atrofije sa stanjenim slojem korteksa

(engl. „cortical ribbon“) ili mutne snimke što može dovesti do pogrešaka u interpretaciji. U slučajevima kada se na PET snimci ne može sa sigurnošću odrediti lokacija sive tvari te granica između sive i bijele tvari, a dostupna je nedavno izrađena relevantna CT ili MR snimka, procjenitelj treba proučiti fuzioniranu PET-CT ili PET-MR snimku kako bi razjasnio odnos između radioaktivnosti na PET snimci i anatomije sive tvari.

U nekim je slučajevima primijećeno pojačano nakupljanje u izvanmoždanim strukturama poput žlijezda slinovnica, kože, mišića i kosti (vidjeti dio 5.2). Pregled sagitalnih snimaka te dostupnih relevantnih CT ili MR snimaka mogao bi olakšati razlikovanje zatiljne kosti od zatiljne sive tvari.

Nakon postupka

Treba ograničiti blizak kontakt s dojenčadi i trudnicama tijekom prvih 24 sata nakon injekcije.

Posebna upozorenja

Lijek sadrži više od 1 mmol natrija (do 37 mg po dozi). O tome treba voditi računa u bolesnika na prehrani s ograničenjem unosa natrija.

Ovaj lijek sadrži 10 vol % etanola (alkohola), tj. do 790 mg po dozi, što odgovara količini od 20 ml piva ili 8 ml vina po dozi.

Ova količina može biti štetna za alkoholičare, a treba je uzeti u obzir u trudnica, dojilja te visokorizičnih skupina, poput bolesnika s bolešću jetre ili epileptičara.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija in vivo.

Ispitivanja vezivanja in vitro nisu pokazala da drugi lijekovi koje uobičajeno uzimaju bolesnici s Alzheimerovom bolešću ometaju vezivanje florbetapira (18F) za β-amiloidne plakove.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

Ako se radiofarmaceutik namjerava primijeniti u žene reproduktivne dobi, važno je utvrditi je li trudna. Za svaku ženu kojoj je izostala mjesečnica treba pretpostaviti da je trudna dok se ne utvrdi suprotno. Ako se sumnja na moguću trudnoću (ako je ženi izostala mjesečnica, ako su joj mjesečnice neredovite itd.), bolesnici treba ponuditi alternativne metode u kojima se ne primjenjuje ionizirajuće zračenje (ako je takva metoda dostupna).

Trudnoća

Radionuklidne pretrage u trudnica podrazumijevaju dozu zračenja i za plod. Stoga tijekom trudnoće treba provoditi samo neophodne pretrage, kada je vjerojatna korist mnogo veća od rizika za majku i plod. Nisu provedena ispitivanja u trudnica. Nisu provedena ispitivanja na životinjama kojima bi se ispitali učinci florbetapira (18F) na reprodukciju (vidjeti dio 5.3).

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se florbetapir (18F) u majčino mlijeko tijekom dojenja. Prije primjene radiofarmaka u dojilja treba razmotriti mogućnost odgode primjene radionuklida do prestanka dojenja te odrediti koji je radiofarmaceutik najprikladniji s obzirom na izlučivanje aktivnosti u majčino mlijeko. Ako se primjena smatra neophodnom, dojenje se mora prekinuti na 24 sata, a izdojeno mlijeko se mora baciti.

Treba ograničiti blizak kontakt s dojenčadi tijekom prvih 24 sata nakon injekcije.

Plodnost

Nisu provedena ispitivanja plodnosti.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nije značajno.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave su prikupljene u kliničkim ispitivanjima u kojima je sudjelovalo 555 ispitanika u kojih je

Amyvid otopina za injekciju primijenjena ukupno 665 puta. Nije prijavljena nijedna ozbiljna nuspojava povezana s primjenom lijeka Amyvid.

Popis nuspojava

Učestalost pojavljivanja definirana je kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Iako se u stvarnosti mogu javiti rjeđe nego što je ovdje navedeno,

veličina polazišne baze podataka nije omogućila svrstavanje nuspojava u kategoriju učestalosti manju od “manje često” (≥1/1000 i < 1/100).

Poremećaji živčanog sustava

Često: glavobolja Manje često: disgeuzija

Krvožilni poremećaji

Manje često: navale crvenila

Poremećaji probavnog sustava

Manje često: mučnina

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često: pruritus, urtikarija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Manje često: osip na mjestu primjene infuzije, reakcija na mjestu injekcije (uključujući krvarenje na mjestu injekcije, nadraženost na mjestu injekcije i bol na mjestu injekcije)

Izlaganje ionizirajućem zračenju povezano je s nastankom raka i mogućim razvojem nasljednih oštećenja. Budući da kod primjene preporučene aktivnosti florbetapira (18F) od 370 MBq efektivna doza zračenja iznosi 7 mSv, pojava navedenih nuspojava smatra se malo vjerojatnom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Zbog male količine florbetapira (18F) u svakoj dozi ne očekuje se da bi predoziranje moglo imati farmakološke učinke. U slučaju primjene prevelike doze zračenja, dozu koju je bolesnik apsorbirao treba, kad je to moguće, smanjiti ubrzavanjem uklanjanja radionuklida iz tijela čestim mokrenjem i defekacijom.

Moglo bi biti korisno procijeniti kolika je efektivna doza primijenjena.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: dijagnostički radiofarmaceutici, središnji živčani sustav, ATK oznaka:

V09AX05

Mehanizam djelovanja

Florbetapir (18F) se veže za β-amiloidne neuritičke plakove. Ispitivanja vezivanja primjenom tradicionalnih metoda neuropatološkog bojanja mozgova oboljelih od Alzheimerove bolesti post mortem pokazala su statistički značajne (p < 0,0001) korelacije između vezivanja florbetapira (18F) in vitro i stvaranja nakupina β-amiloida. In vivo je u bolesnika u terminalnoj fazi bolesti procijenjena korelacija između nakupljanja florbetapira (18F) u kortikalnoj sivoj tvari i ukupnog β-amiloidnog opterećenja primjenom 4G8 antiamiloidnog protutijela koje oboji β-amiloide i u neuritičkim i difuznim plakovima.

Vezivanje florbetapira (18F) za druge β-amiloidne strukture te druge strukture ili receptore u mozgu in vivo i dalje je nepoznato.

Farmakodinamički učinci

Pri niskim kemijskim koncentracijama koje su prisutne u lijeku Amyvid, florbetapir (18F) nema primjetnu farmakološku aktivnost.

U završenim kliničkim ispitivanjima nakupljanje florbetapira (18F) u 6 prethodno definiranih kortikalnih područja mozga (precuneus, čeono, prednji dio cingularne vijuge, stražnji dio cingularne vijuge, tjemeno i sljepoočno) izmjereno je kvantitativno primjenom standardiziranih vrijednosti nakupljanja (engl. standardized uptake values, SUV). Prosječni omjeri SUV-a za korteks (u odnosu na mali mozak) viši su u bolesnika s Alzheimerovom bolešću nego u zdravih dobrovoljnih ispitanika. Prosječne vrijednosti omjera SUV-a u korteksu u odnosu na mali mozak u bolesnika s Alzheimerovom bolešću pokazuju kontinuirana značajna povećanja od nulte točke do 30. minute nakon primjene, uz tek male promjene nakon toga, do

90 minuta nakon injekcije. Nisu primijećene razlike između omjera SUV-a u bolesnika koji uzimaju uobičajene lijekove za Alzheimerovu bolest i bolesnika koji ih ne uzimaju.

Klinička djelotvornost

Cilj pivotalnog ispitivanja u kojem je sudjelovalo 59 bolesnika koji se bliže kraju života bio je utvrditi dijagnostičku uspješnost lijeka Amyvid u otkrivanju gustoće kortikalnih neuritičkih plakova (nepostojanje plakova ili mali broj naspram umjerenog ili velikog broja plakova). Rezultati PET oslikavanja uspoređeni su s maksimalnom gustoćom neuritičkih plakova izmjerenom na presjecima čeonog, sljepoočnog ili tjemenog korteksa tijekom obdukcije bolesnika unutar 24 mjeseca nakon PET oslikavanja. Kognitivni status ispitanika nije se mogao pouzdano izmjeriti. U svih je 59 ispitanika slijepo očitanje PET nalaza koje je provelo 5 liječnika specijalista nuklearne medicine većinom pokazalo osjetljivost interpretacije od 92% (95% CI: 78-98%) i specifičnost od 100% (95% CI: 80-100%). U ispitivanju 47 mladih (< 40 godina) zdravih dobrovoljaca za koje se pretpostavilo da nemaju β-amiloide, nalazi svih PET oslikavanja uz Amyvid bili su negativni.

Osjetljivost i specifičnost lijeka Amyvid u otkrivanju gustoće kortikalnih neuritičkih plakova još je ispitana u dva dodatna ispitivanja u kojima su različite skupine procjenitelja interpretirale snimke nekih od ispitanika koji su u pivotalnom ispitivanju bili praćeni do obdukcije. Njihovi rezultati bili su vrlo slični rezultatima dobivenima u pivotalnom ispitivanju. Slaganje među ocjeniteljima primjenom Fleiss kappa vrijednosti kretalo se u rasponu od 0,75 do 0,85.

U longitudinalnom su ispitivanju 142 ispitanika (s kliničkom dijagnozom blagog oštećenja kognitivne funkcije (MCI), Alzheimerove bolesti (AB) ili normalne kognitivne funkcije) na početku podvrgnuta PET oslikavanju uz primjenu florbetapira (18F) nakon čega su 3 godine praćeni kako bi se ocijenila povezanost između oslikavanja uz primjenu lijeka Amyvid i promjena dijagnostičkog statusa.

Dijagnostičke vrijednosti uspješnosti PET oslikavanja uz primjenu florbetapira (18F) prikazane su u sljedećoj tablici:

 

Slaganje s početnom

Slaganje s početnom

 

dijagnozom MCI-a

dijagnozom kliničkog AB-a

 

N=51

N=31

Osjetljivost

19/51 = 37,3%

21/31 = 67,7%

(95% CI: 24,1-51,9%)

(95% CI: 51,3-84,2%)

 

 

Primjenom slučajeva koji nisu MCI

Primjenom slučajeva koji nisu AB

 

(normalna kognitivna funkcija i

(normalna kognitivna funkcija i

Specifičnost

klinički AB)

MCI)

 

69/100 = 69,0%

91/120 = 75,8%

Omjer

(95% CI: 59,9-78,1%)

(95% CI: 68,2-83,5%)

1,20 (95% CI: 0,76-1,91)

2,80 (95% CI: 1,88-4,18)

pozitivne vjerojatnosti

 

 

Među bolesnicima kojima je na početku ispitivanja klinički dijagnosticiran MCI u njih 9 (19%) je nakon

36 mjeseci dijagnosticiran klinički AB. Od 17 bolesnika s MCI-jem u kojih je nalaz PET oslikavanja bio pozitivan 36 mjeseci kasnije je klinički vjerojatan AB dijagnosticiran u njih 6 (35%), u usporedbi s

3 takve dijagnoze (10%) od 30 bolesnika s negativnim nalazom PET oslikavanja. Osjetljivost oslikavanja uz Amyvid za utvrđivanje stope konverzije iz MCI-ja u AB u 9 bolesnika iznosila je 66,7% (95% CI: 35- 88%) dok je specifičnost u 38 bolesnika u kojih nije došlo do konverzije iznosila 71,0% (95% CI: 55- 83%), a omjer pozitivne vjerojatnosti 2,31 (95% CI: 1,2-4,5). Dizajn navedenog ispitivanja ne omogućuje procjenu rizika progresije MCI-ja prema kliničkom AB-u.

Dopunska uporaba kvantitativnih informacija za interpretaciju snimaka

Primjenjivost i pouzdanost uporabe softvera s oznakom CE za kvantifikaciju snimaka kao dopune kliničkoj kvalitativnoj interpretaciji ispitivale su se u dva ispitivanja uz primjenu tri različita komercijalno dostupna kvantitativna softverska paketa. Procjenitelji koji su sudjelovali u ispitivanjima najprije su ocijenili skup od 96 PET snimaka, uključujući 46 snimaka za koje je postojao obdukcijski nalaz kao standard istine, primjenom metode vizualne kvalitativne interpretacije kako bi se dobili polazni parametri, a zatim je zatraženo da ponovno ocijene isti skup snimaka uz pristup kvantitativnim informacijama generiranima softverom ili bez pristupa takvim informacijama. Među svim procjeniteljima koji su imali pristup kvantitativnim informacijama, prosječna točnost očitanja snimaka za koje je postojao obdukcijski nalaz kao standard istine poboljšala se s 90,1% pri početnoj interpretaciji na 93,1% (p-vrijednost

< 0,0001), pri čemu nije opaženo smanjenje ni osjetljivosti ni specifičnosti.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Amyvid u svim podskupinama pedijatrijske populacije jer se lijek ne namjerava primjenjivati u pedijatrijskoj populaciji.

5.2Farmakokinetička svojstva

Distribucija

Florbetapir (18F) se raspodjeljuje po cijelom tijelu unutar nekoliko minuta od injekcije, nakon čega se brzo metabolizira.

Nakupljanje u organima

Maksimalno nakupljanje florbetapira (18F) u mozgu događa se unutar nekoliko minuta od injekcije, a nakon toga slijedi brzi klirens iz mozga tijekom prvih 30 minuta nakon injekcije. Organi u kojima je izloženost najveća su oni putem kojih se lijek izlučuje, prvenstveno žučni mjehur, jetra i crijeva.

U zdravih kontrolnih ispitanika primijećene su relativno niske razine retencije florbetapira (18F) u korteksu i malome mozgu. Analize po regijama pokazuju nešto veće razine retencije u nucleus caudatusu, putamenu i hipokampusu. Najveće nakupljanje primijećeno je u regijama koje uglavnom sačinjava bijela tvar (pons i centrum semiovale). U ispitanika s Alzheimerovom bolešću primijećeno je značajno veće nakupljanje u kortikalnim regijama i putamenu u usporedbi s kontrolnim ispitanicima. U ispitanika s

Alzheimerovom bolešću, kao i u kontrolnih ispitanika, razina retencije u malom mozgu i hipokampusu je niska, dok pons i centrum semiovale imaju visoku razinu retencije.

Biofizikalna osnova retencije florbetapira (18F) u bijeloj tvari živog ljudskog mozga ne može se sa sigurnošću objasniti. Pretpostavlja se da sporiji klirens radiofarmaceutika može pridonijeti retenciji lijeka u bijeloj tvari jer je regionalni cerebralni krvotok u bijeloj tvari više nego upola manji od onoga u korteksu. U nekim je slučajevima primijećeno nakupljanje lijeka i u izvanmoždanim strukturama poput tjemena, žlijezda slinovnica, mišića i kostiju lubanje. Razlozi zbog kojih dolazi do tog nakupljanja nisu poznati, no moguće je da je ono posljedica akumulacije florbetapira (18F), nekog od njegovih radioaktivnih metabolita ili radioaktivnosti u krvi.

Eliminacija

Lijek se eliminira prvenstveno klirensom kroz jetru i izlučivanjem u žučni mjehur te crijeva. Akumulacija/izlučivanje u manjoj je mjeri primijećeno i u mokraćnom mjehuru. Radioaktivnost je u mokraći prisutna u obliku polarnih metabolita florbetapira (18F).

Poluvijek

Florbetapir (18F) se iz cirkulacije uklanja vrlo brzo nakon intravenske injekcije. Manje od 5% injicirane 18F radioaktivnosti ostaje u krvi 20 minuta nakon primjene, dok je 45 minuta nakon primjene prisutno manje od 2% radioaktivnosti. Rezidualni 18F u cirkulaciji tijekom razdoblja oslikavanja od 30-90 minuta prvenstveno se javlja u obliku polarnih vrsta 18F. Radioaktivni poluvijek 18F iznosi 110 minuta.

Oštećenje bubrežne/jetrene funkcije

Farmakokinetika u bolesnika s oštećenjem jetrene ili bubrežne funkcije nije opisana.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksikologija i sigurnosna farmakologija u životinja

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije te toksičnosti jednokratnih i ponovljenih doza u kojima je primijenjen florbetapir

[neradioaktivan oblik florbetapira (18F)]. Provedeno je ispitivanje akutne doze na štakorima u kojem je utvrđeno da je NOAEL (razina izloženosti pri kojoj nisu opaženi štetni učinci) najmanje 100 puta veći od najveće doze u ljudi. Potencijalna toksičnost ponovljenih intravenskih injekcija florbetapira primijenjenih tijekom 28 dana ispitana je na štakorima i psima, pri čemu je utvrđeno da je NOAEL najmanje 25 puta veći od najveće doze u ljudi.

U in vitro testu reverzne mutacije bakterija (Amesov test) primijećeno je povećanje broja kolonija revertanata u 2 od 5 sojeva izloženih florbetapiru. U in vitro ispitivanju kromosomskih aberacija na kulturama humanih limfocitnih stanica iz periferne krvi florbetapir nije povećao postotak stanica sa strukturnim aberacijama pri trosatnom izlaganju s aktivacijom ili bez nje, međutim, izloženost u trajanju od 22 sata dovela je do povećanja broja strukturnih aberacija pri svim ispitivanim koncentracijama. Potencijalna genotoksičnost florbetapira in vivo procijenjena je mikronukleusnim ispitivanjem na štakorima. U tom testu florbetapir nije povećao broj mikronukleusnih polikromatskih eritrocita pri najvećoj mogućoj dozi, 372 µg/kg na dan, kada je primjenjivan dvaput na dan tijekom 3 uzastopna dana.

Navedena doza je približno 500 puta veća od najveće doze u ljudi, a nije pokazala mutagenost.

Nisu provedena ispitivanja na životinjama kojima bi se ispitala moguća dugoročna kancerogenost florbetapira (18F) te njegov učinak na plodnost i reprodukciju.

Nisu provedena ispitivanja toksičnosti ni sigurnosne farmakologije florbetapira (18F).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

etanol, apsolutni natrijev askorbat natrijev klorid voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Amyvid 800 MBq/ml otopina za injekciju 7,5 sati od sata kalibriranja.

Amyvid 1900 MBq/ml otopina za injekciju 10 sati od sata kalibriranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Mjere pri čuvanju lijeka nakon prvog otvaranja vidjeti u dijelu 6.3.

Radiofarmaceutike treba čuvati u skladu s nacionalnim propisima o radioaktivnim materijalima.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Amyvid dolazi u bočici od 10 ml ili 15 ml od prozirnog borosilikatnog stakla tipa I s čepom od klorbutil elastomera obloženog FluroTec-om te aluminijskim zaštitnim zatvaračem.

Amyvid 800 MBq/ml otopina za injekciju

Jedna višedozna bočica od 10 ml sadrži 1 do 10 ml otopine, što odgovara 800 do 8000 MBq na dan i sat kalibriranja.

Jedna višedozna bočica od 15 ml sadrži 1 do 15 ml otopine, što odgovara 800 do 12000 MBq na dan i sat kalibriranja.

Amyvid 1900 MBq/ml otopina za injekciju

Jedna višedozna bočica od 10 ml sadrži 1 do 10 ml otopine, što odgovara 1900 do 19000 MBq na dan i sat kalibriranja.

Jedna višedozna bočica od 15 ml sadrži 1 do 15 ml otopine, što odgovara 1900 do 28500 MBq na dan i sat kalibriranja.

Zbog razlika u proizvodnom postupku bočice iz nekih proizvodnih serija lijeka mogu biti isporučene s probušenim gumenim čepom.

Svaka bočica se nalazi u posebnom zaštitnom spremniku odgovarajuće debljine kako bi se vanjsko zračenje svelo na minimum.

Veličina pakiranja: 1 bočica.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Opće upozorenje

Radiofarmaceutike smiju preuzeti, upotrijebiti i primijeniti samo ovlaštene osobe u za to namijenjenim kliničkim uvjetima. Njihovo preuzimanje, čuvanje, primjena, prijenos i zbrinjavanje podložni su propisima i/ili odgovarajućim dozvolama koje izdaje nadležna službena organizacija.

Radiofarmaceutici se moraju pripremiti na način koji zadovoljava i zahtjeve sigurnosti kod zračenja i zahtjeve farmaceutske kvalitete. Treba poduzeti odgovarajuće aseptičke mjere opreza.

Ako je bočica oštećena, lijek se ne smije upotrijebiti.

Postupci primjene moraju se provesti tako da se rizik od kontaminacije lijeka i ozračivanja osoblja svede na najmanju moguću mjeru. Obavezna je uporaba odgovarajuće zaštitne opreme.

Primjena radiofarmaceutika rizična je za druge osobe (uključujući trudne zdravstvene radnice) jer može doći do vanjskog zračenja ili kontaminacije uslijed prolijevanja mokraće, povraćanja itd. Zbog toga se moraju poduzeti mjere zaštite od zračenja u skladu s nacionalnim propisima.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/805/001

EU/1/12/805/002

EU/1/12/805/003

EU/1/12/805/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

14. siječnja 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

11.DOZIMETRIJA

Procijenjene doze zračenja koje se apsorbiraju u organe i tkiva prosječnog odraslog bolesnika (70 kg) kod primjene 370 MBq florbetapira (18F) izračunate standardnim metodama za izračunavanje dozimetrije (ICRP, svezak 30) navedene su u sljedećoj tablici. Nema pretpostavki o pražnjenju mokraćnog mjehura.

 

Apsorbirana doza po primijenjenoj aktivnosti

Organ/tkivo

(µGy/MBq)

Prosjek

Nadbubrežna žlijezda

13,6

Mozak

10,0

Dojke

6,2

Stijenka žučnog mjehura

143,0

Stijenka donjeg dijela debelog crijeva

27,8

Tanko crijevo

65,5

Stijenka želuca

11,7

Stijenka gornjeg dijela debelog crijeva

74,4

Stijenka srca

12,7

Bubrezi

13,0

Jetra

64,4

Pluća

8,5

Mišić

8,6

Jajnici

17,6

Gušterača

14,4

Crvena koštana srž

14,3

Osteogene stanice

27,6

Koža

5,9

Slezena

8,9

Testisi

6,8

Timus

7,3

Štitnjača

6,8

Stijenka mokraćnog mjehura

27,1

Maternica

15,6

Cijelo tijelo

11,6

Efektivna doza [µSv/MBq]a

18,6

a Pretpostavljen faktor kvalitete (Q) vrijednosti 1 za konverziju apsorbirane doze u efektivnu dozu za 18F.

Efektivna doza nakon primjene doze od 370 MBq u odrasle osobe težine 70 kg iznosi približno 7 mSv. Ako se istovremeno provodi CT oslikavanje kao dio PET pretrage, izloženost ionizirajućem zračenju povećat će se u mjeri koja ovisi o postavkama primijenjenima za CT oslikavanje. Kod primjene aktivnosti od 370 MBq uobičajena doza zračenja za ciljni organ (mozak) iznosi 3,7 mGy.

Kod primjene aktivnosti od 370 MBq uobičajene doze zračenja u kritičnim organima su sljedeće: 53 mGy za žučni mjehur, 27,5 mGy za stijenku gornjeg dijela debelog crijeva, 10,3 mGy za stijenku donjeg dijela debelog crijeva, 24,2 mGy za tanko crijevo i 23,8 mGy za jetru.

12.UPUTE ZA PRIPREMU RADIOFARMACEUTIKA

Način pripreme

Prije uporabe treba pregledati pakiranje i izmjeriti aktivnost uređajem za mjerenje aktivnosti.

Lijek se iz bočice mora izvlačiti u aseptičkim uvjetima. Prije otvaranja bočice čep se mora dezinficirati, a zatim se otopina iz bočice izvlači kroz čep uz pomoć jednodozne štrcaljke opremljene odgovarajućim zaštitnim pokrovom i sterilne igle za jednokratnu uporabu ili pak uz pomoć odobrenog automatiziranog sustava za primjenu. Smiju se koristiti samo polipropilenske/HDPE štrcaljke. Ako je bočica oštećena, lijek se ne smije upotrijebiti.

Amyvid se razrjeđuje u aseptičkim uvjetima otopinom natrijeva klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) u omjeru od najviše 1:5. Razrijeđeni lijek mora se upotrijebiti u roku od 4 sata nakon razrjeđivanja.

Kontrola kvalitete

Otopinu prije uporabe treba vizualno pregledati. Smije se upotrijebiti samo bistra otopina u kojoj nema vidljivih čestica.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept