Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anoro (umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - R03AL03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAnoro
ATK šifraR03AL03
Tvarumeclidinium bromide / vilanterol trifenatate
ProizvođačGlaxo Group Ltd

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da pr ijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

ANORO 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pojedinačna inhalacija osigurava primijenjenu dozu (doza koja izlazi iz nastavka za usta) od 65 mikrograma umeklidinijeva bromida, što odgovara količini od 55 mikrograma umeklidinija i

22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata). To odgovara odmjerenoj dozi od 74,2 mikrograma umeklidinijeva bromida, što odgovara koli čini od 62,5 mikrograma umeklidinija i 25 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Jedna primijenjena doza sadrži približno 25 mg lakt oze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak inhalata, dozirani (prašak inhalata).

Bijeli prašak u svijetlosivom inhalatoru (ELLIPTA) s crvenim poklopcem nastavka za usta i brojačem doza.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

ANORO je indiciran kao bronhodilatator u terapiji održavanja u odraslih bolesnika s kroni čnom opstruktivnom plućnom boleš ću (KOPB) s ciljem ublažavanja simptoma.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza je jedna inhalacija lijeka ANORO od 55/22 mikrograma jedanput na dan.

ANORO treba primjenjivati jedanput na dan, svakoga dana u isto vrijeme, kako bi se održao bronhodilatacijski učinak. Maksimalna doza je jedna inhalacija lijeka ANORO od 55/22 mikrograma jedanput na dan.

Posebne skupine bolesnika

Stariji bolesnici

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika starijih od 65 godina.

Ošte ćenje bubrežne funkcije

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s ošte ćenjem bubrežne funkcije.

Ošte ćenje jetrene funkcije

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s blagim ili umjerenim ošte ćenjem jetrene funkcije. Primjena lijeka ANORO nije ispitivana u bolesnika s teškim ošte ćenjem jetrene funkcije pa se mora primjenjivati uz oprez.

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka ANORO u pedijatrijskoj populaciji (bolesnici mlađi od 18 godina) za indikaciju KOPB-a.

Način primjene

ANORO se primjenjuje isključivo putem inhalacije.

Upute za primjenu:

Upute u nastavku koje opisuju uporabu inhalatora s 30 doza (terapija za 30 dana) odnose se i na inhalator sa 7 doza (terapija za 7 dana).

ELLIPTA inhalator sadrži odmjerene doze i spreman j e za uporabu.

Inhalator je zapakiran u podložak u kojem se nalazi vrećica sa sredstvom za sušenje, koje služi za smanjivanje vlage. Vrećicu sa sredstvom za sušenje treba baciti; njezin se sadržaj ne smije otvoriti, pojesti ili inhalirati.. Bolesnike treba savjetovati da ne otvaraju podložak sve dok ne budu spremni z a inhaliranje doze lijeka.

Kada se inhalator prvi puta izvadi iz zatvorenog podloška, nalazit će se u 'zatvorenom' položaju. Datum kad je lijek potrebno baciti mora se napisati u predviđeno mjesto na naljepnici inhalatora. Datum kad je lijek potrebno baciti je 6 tjedana od datuma otvaranja podloška. Nakon tog datuma inhalator se više ne smije upotrijebiti. Podložak s e može baciti nakon prvog otvaranja.

Ako se poklopac inhalatora otvori i zatvori bez inhaliranja lijeka, doza će biti izgubljena. Izgubljena doza ostat će čvrsto zatvorena u inhalatoru, ali više ne će biti dostupna za inhaliranje.

Nije moguće slučajno uzeti veću količinu lijeka ili dvostruku dozu u jednoj inhalaciji.

a)Pripremite dozu

Otvorite poklopac kada ste spremni uzeti dozu. Nemojte tresti inhalator.

Povlačite poklopac prema dolje dok ne čujete ''klik''. Lijek je sada spreman za inhaliranje.

Broj na brojaču doza smanjit će se za 1 u znak potvrde. Ako se broj na brojaču doza ne smanji za 1 kada čujete ''klik'', inhalator neće isporučiti dozu i trebate ga vratiti ljekarniku i zatražit i savjet.

b)Kako inhalirati lijek

Držite inhalator dalje od usta i izdahnite koliko m ožete, do granice neugode. Nemojte izdisati u inhalator.

Stavite nastavak za usta između usana i čvrsto ga obujmite usnama. Nemojte prstima blokirati otvore za zrak tijekom primjene.

Udahnite jednom dugo, ravnomjerno i duboko. Zadržit e taj dah koliko god dugo možete (najmanje 3-4 sekunde).

Izvadite inhalator iz usta.

Polako i nježno izdahnite.

Možda ne ćete moći okusiti ni osjetiti lijek, čak ni kada inhalator koristite na pravilan način.

Nastavak za usta na inhalatoru možete o čistiti suhom maramicom prije zatvaranja poklopca.

c)Zatvorite inhalator

Povucite poklopac prema gore koliko ide kako biste prekrili nastavak za usta.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Astma

Umeklidinij/vilanterol se ne smije primjenjivati u bolesnika s astmom jer lijek nije ispitivan u toj populaciji bolesnika.

Paradoksalni bronhospazam

Kao i kod drugih inhalacijskih lijekova, primjena umeklidinija/vilanterola može uzrokovati paradoksalni bronhospazam, koji može biti opasan po život. U slu čaju paradoksalnog bronhospazma treba odmah prekinuti liječenje umeklidinijem/vilanterolom te po potrebi uvesti drugu terapiju.

Nije za akutnu primjenu

Umeklidinij/vilanterol nije indiciran za liječenje akutnih epizoda bronhospazma.

Pogoršanje bolesti

Pojačano korištenje kratkodjeluju ćih bronhodilatatora za ublažavanje simptoma ukazuje na slabiju kontrolu bolesti. U slučaju pogoršanja KOPB-a tijekom lije čenja umeklidinijem/vilanterolom, treba ponovno procijeniti stanje bolesnika i režim lije čenja KOPB-a.

Kardiovaskularni učinci

Nakon primjene antagonista muskarinskih receptora i simpatomimetika, uključujući umeklidinij/vilanterol, mogu nastupiti kardiovaskularni učinci poput srčanih aritmija, npr. fibrilacije atrija i tahikardije. Bolesnici s klinički značajnom nekontroliranom kardiovaskularnom boleš ću nisu bili uključeni u klinička ispitivanja. Stoga umeklidinij/vilanterol treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s teškom kardiovaskularnom boleš ću.

Antimuskarinsko djelovanje

Zbog antimuskarinskog djelovanja, umeklidinij/vilanterol treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s urinarnom retencijom ili glaukomom uskog kuta.

Hipokalijemija

Beta2-adrenergički agonisti mogu u nekih bolesnika izazvati značajnu hipokalijemiju, koja može uzrokovati kardiovaskularne nuspojave. Smanjenje razine kalija u serumu obično je prolazno i ne zahtijeva nadomjesno liječenje.

U kliničkim ispitivanjima nisu primijećeni klinički značajni učinci hipokalijemije kod primjene umeklidinija/vilanterola u preporučenoj terapijskoj dozi. Potreban je oprez kada se umeklidinij/vilanterol primjenjuje s drugim lijekovima koji također mogu uzrokovati hipokalijemiju (vidjeti dio 4.5).

Hiperglikemija

Beta2-adrenergički agonisti mogu izazvati prolaznu hiperglikemiju u nekih bolesnika.

U kliničkim ispitivanjima nisu primijećeni klinički značajni učinci na razinu glukoze u plazmi kod primjene umeklidinija/vilanterola u preporučenoj terapijskoj dozi. Nakon uvođenja liječenja umeklidinijem/vilanterolom, razine glukoze u plazmi treba pobliže nadzirati u bolesnika sa še ćernom boleš ću.

Popratne bolesti

Umeklidinij/vilanterol treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s konvulzivnim poremećajima ili tireotoksikozom te u bolesnika s neuobičajeno dobrim odgovorom na beta2-adrenergičke agoniste.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nas ljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Beta-adrenergički blokatori

Lijekovi koji sadrže blokatore beta-adrenergi čkih receptora mogu oslabiti ili antagonizirati učinke beta2-adrenergičkih agonista, poput vilanterola. Istodobnu primjenu neselektivnih ili selektivnih beta-adrenergičkih blokatora treba izbjegavati, osim ako ne postoje opravdani razlozi za njihovu primjenu.

Interakcije utemeljene na metabolizmu i prijenosnicima

Vilanterol je supstrat citokroma P450 3A4 (CYP3A4). Istodobna primjena snažnih inhibitora CYP3A4 (npr. ketokonazola, klaritromicina, itrakonazola, ritonavira, telitromicina) može inhibirati metaboliz am vilanterola i tako povećati sistemsku izloženost vilanterolu. Istodobna pri mjena s ketokonazolom

(400 mg) u zdravih dobrovoljaca povećala je srednju vrijednost AUC(0-t) vilanterola za 65%, a srednju vrijednost Cmax, za 22%. Povećana izloženost vilanterolu nije bila povezana s pov ećanjem sistemskih učinaka beta-adrenergičkih agonista na frekvenciju otkucaja srca, razinu kalija u krvi niti QT-interval (korekcija metodom prema Fridericiji). Preporučuje se oprez pri istodobnoj primjeni umeklidinija/vilanterola s ketokonazolom i drugim poznatim snažnim inhibitorima CYP3A4 jer postoji mogućnost povećane sistemske izloženosti vilanterolu, koja bi mogl a povećati potencijal nastanka nuspojava. Verapamil, umjereni inhibitor CYP3A4, nije značajno utjecao na farmakokinetiku vilanterola.

Umeklidinij je supstrat citokroma P450 2D6 (CYP2D6). Farmakokinetika umeklidinija u stanju dinamičke ravnoteže ocijenjena je u zdravih dobrovoljaca k oji nemaju CYP2D6 (slabi metabolizatori). Pri primjeni osmerostruko veće doze nije primijećen učinak na AUC niti Cmax umeklidinija. Pri primjeni šesnaesterostruko ve će doze primijećeno je povećanje AUC-a umeklidinija za oko 1,3 puta, dok na Cmax umeklidinija nije bilo učinka. S obzirom na opseg tih promjena, ne očekuje se klinički značajna interakcija pri istodobnoj primjeni umeklidinija/vilanterola s inhibitorima CYP2D6 niti pri primjeni umeklidinija/vilanterola u bolesnika s genetski nedostatnom aktivnoš ću CYP2D6 (slabi metabolizatori).

Umeklidinij i vilanterol su oboje supstrati za prijenosnik P-glikoprotein (P-gp). Učinak umjerenog inhibitora P-gp-a, verapamila (240 mg jedanput na dan), na farmakokinetiku umeklidinija i vilanterola u stanju dinamičke ravnoteže ocijenjen je u zdravih dobrovoljaca. N ije primijećen učinak na Cmax umeklidinija niti vilanterola. Primijećeno je povećanje AUC-a umeklidinija za oko 1,4 puta, dok na AUC vilanterola nije bilo učinka. S obzirom na opseg tih promjena, ne očekuje se klinički značajna interakcija pri istodobnoj primjeni umeklidinija/vilanterola s inhibitorima P-gp-a.

Ostali antimuskarinici i simpatomimetici

Istodobna primjena umeklidinija/vilanterola s drugim dugodjelujućim muskarinskim antagonistima, dugodjelujućim beta2-adrenergičkim agonistima ili lijekovima koji sadrže jednu od tih dviju djelatnih tvari nije ispitivana i stoga se ne preporučuje jer može potencirati poznate nuspojave koje se javljaju pri inhalaciji muskarinskih antagonista ili beta2-adrenergičkih agonista (vidjeti dijelove 4.4 i 4.9).

Hipokalijemija

Istodobno liječenje drugim lijekovima koji uzrokuju hipokalijemiju kao što su derivati metilksantina, steroidi ili diuretici koji ne štede kalij može pot encirati mogući hipokalijemijski učinak beta2-adrenergičkih agonista pa ga treba primjenjivati uz oprez (vidjeti dio 4.4).

Drugi lijekovi za KOPB

Iako nisu provedena formalna ispitivanja interakcija in vivo, pri istodobnoj primjeni inhalacijskog umeklidinija/vilanterola i drugih lijekova za KOPB, uključujući kratkodjelujuće simpatomimetičke bronhodilatatore i inhalacijske kortikosteroide, nije bilo kliničkih dokaza interakcija između spomenutih lijekova.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni umeklidinija/vilanterola u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost nakon primjene vilanterola, pri razinama izlož enosti koje nisu klinički značajne (vidjeti dio 5.3).

Umeklidinij/vilanterol se tijekom trudnoće smije primjenjivati samo ako očekivana korist za majku opravdava mogući rizik za plod.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se umeklidinij ili vilanterol u majčino mlijeko u ljudi. Međutim, u majčinu su mlijeku otkriveni drugi beta2-adrenergički agonisti. Ne može se isklju čiti rizik za novorođenčad/dojenčad. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje umeklidinijem/vilanterolom uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nema podataka o učincima umeklidinija/vilanterola na plodnost u ljudi. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala utjecaj umeklidinija ni vilanterola na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Umeklidinij/vilanterol ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčće prijavljena nuspojava kod primjene umeklidinija/vilanterola bio je nazofaringitis (9%).

Tablični prikaz nuspojava

Sigurnosni profil lijeka ANORO temelji se na iskustvu povezanom sa sigurnoš ću primjene umeklidinija/vilanterola i njegovih pojedinačnih sastavnica u kliničkom razvojnom programu kojim je obuhvaćeno 6855 bolesnika s KOPB-om i iz spontanih prijava. U klinički razvojni program uključeno je 2354 bolesnika koji su primali umeklidinij/vilanterol jedanput na dan u kliničkim ispitivanjima faze III u trajanju od 24 ili više tjedana; od koji h je 1296 bolesnika primalo preporučenu dozu od 55/22 mikrograma u 24-tjednim ispitivanjima, 832 bolesnika primala su veću dozu od

113/22 mikrograma u 24-tjednim ispitivanjima, a 226 bolesnika primalo je dozu od 113/22 mikrograma u 12-mjesečnom ispitivanju.

Učestalosti dodijeljene nuspojavama navedenima u tablici obuhvaćaju grube stope incidencije primijećene nakon objedinjavanja podataka iz pet 24-tjednih ispitivanja i 12-mjesečnog ispitivanja sigurnosti.

Učestalost nuspojava definirana je kao: vrlo često (1/10), često (1/100 i < 1/10), manje često

(1/1000 i < 1/100), rijetko (1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskog

Nuspojave

Učestalost

sustava

 

 

Infekcije i infestacije

infekcija mokraćnog sustava

često

 

sinusitis

često

 

nazofaringitis

često

 

faringitis

često

 

infekcija gornjeg dišnog sustava

često

Poremećaji imunološkog

reakcije preosjetljivosti uključujući:

 

sustava

 

 

 

osip

manje često

 

anafilaksiju, angioedem i urtikariju

rijetko

Poremećaji živ čanog sustava

glavobolja

često

 

tremor

manje često

 

disgeuzija

manje često

Poremećaji oka

zamagljen vid

rijetko

 

glaukom

rijetko

 

povišenje intraokularnog tlaka

rijetko

Srčani poremećaji

fibrilacija atrija

manje često

 

supraventrikularna tahikardija

manje često

 

idioventrikularni ritam

manje često

 

tahikardija

manje često

 

supraventrikularne ekstrasistole

manje često

 

palpitacije

manje često

Poremećaji dišnog sustava,

kašalj

često

prsišta i sredoprsja

bol u orofarinksu

često

 

disfonija

manje često

 

paradoksalni bronhospazam

rijetko

Poremećaji probavnog

konstipacija

često

sustava

suha usta

često

Poremećaji kože i potkožnog

osip

manje često

tkiva

 

 

Poremećaji bubrega i

urinarna retencija

rijetko

mokraćnog sustava

dizurija

rijetko

 

opstrukcija pražnjenja mjehura

rijetko

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavlji vanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Zbog djelovanja pojedinih sastojaka, predoziranje umeklidinijem/vilanterolom vjerojatno će izazvati znakove i simptome koji odgovaraju poznatim nuspojavama koje se javljaju kod primjene inhalacijskih muskarinskih antagonista (npr. suha usta, poremećaji vidne akomodacije i tahikardija) ili kod predoziranja drugim beta2-adrenergičkim agonistima (npr. aritmije, tremor, glavobolja, palpitacije, mučnina, hiperglikemija i hipokalijemija).

Ako dođe do predoziranja, bolesnika treba liječiti suportivno te po potrebi uvesti odgovarajući nadzor.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova, kombinaci je adrenergika i antikolinergika, ATK oznaka: R03AL03

Mehanizam djelovanja

Umeklidinij/vilanterol je kombinirani inhalacijski dugodjelujući antagonist muskarinskih receptora i dugodjelujući beta2-adrenergički agonist (engl. long-acting muscarinic receptor antagonist/long- acting beta2-adrenergic agonist, LAMA/LABA) Nakon peroralne inhalacije, oba spoja djeluju lokalno u dišnim putovima i zasebnim mehanizmima djelovanja uzrokuju bronhodilataciju.

Umeklidinij

Umeklidinij je dugodjelujući antagonist muskarinskih receptora (naziva se još i antikolinergikom). To je kinuklidinski derivat koji djeluje na niz različitih podvrsta muskarinskih receptora. Umeklidinij ostvaruje bronhodilatacijsku aktivnost kompetitivnim inhibiranjem vezanja acetilkolina za muskarinske receptore na glatkim miši ćima dišnih putova. Pokazuje polaganu reverzibilnost za podvrstu humanog M3 muskarinskog receptora in vitro te dugotrajno djelovanje in vivo kada se primijeni izravno u pluća u pretkliničkim modelima.

Vilanterol

Vilanterol je dugodjelujući selektivni agonist beta2-adrenergičkih receptora (beta2-adrenergički agonist). Farmakološki u činci agonista beta2-adrenergičkih agonista, uključujući vilanterol, barem se djelomično mogu pripisati stimulaciji unutarstanične adenilat ciklaze, enzima koji katalizira pretvorbu adenozin trifosfata (ATP) u ciklički-3',5'-adenozin monofosfat (ciklički AMP). Povećane razine cikličkog AMP-a uzrokuju opuštanje glatkih miši ća bronha te inhibiraju otpuštanje medijatora reakci ja neposredne preosjetljivosti iz stanica, osobito iz mastocita.

Farmakodinamički učinci

U 6-mjesečnim ispitivanjima faze III, primjena umeklidinija/vilanterola dovela je do klinički značajnih poboljšanja plu ćne funkcije (mjereno forsiranim izdisajnim volumenom u 1 sekundi [FEV1]) u odnosu na placebo tijekom 24 sata nakon primjene jedanput na dan, koja su bila primjetna 15 minuta nakon primjene prve doze (poboljšanje za 112 ml u odnosu na placebo (p<0,001 )). Nakon 24 tjedna, srednje poboljšanje vršne vrijednosti FEV 1 unutar prvih 6 sati nakon primjene lijeka u odnosu na placebo iznosilo je 224 ml (p<0,001*). Nije bilo znakova tahifilaksije na učinke lijeka ANORO tijekom vremena.

Elektrofiziologija srca

Učinak umeklidinija/vilanterola na QT-interval ocijenjen je u placebom i aktivnim lijekom (moksifloksacinom) kontroliranim ispitivanjima QT-intervala, u kojima se umeklidinij/vilanterol u dozi od 113/22 mikrograma ili 500/100 mikrograma (odmjerena doza, koja sadrži umeklidinij u osam puta većoj dozi od preporučene, a vilanterol u četiri puta većoj dozi od preporučene) primjenjivao jedanput na dan tijekom 10 dana u 103 zdrava dobrovoljca. Maksimalna srednja razlika u produljenju QT-intervala (korekcija metodom prema Fridericiji, QTcF) u odnosu na placebo nakon korekcije za početnu vrijednost iznosila je 4,3 (90% CI=2,2 do 6,4) milisekunde opaženo 10 minuta nakon primjene umeklidinija/vilanterola u dozi od 113/22 mikrograma te 8,2 (90% CI=6,2 do 10,2) milisekunde opaženo 30 minuta nakon primjene umekli dinija/vilanterola u dozi od

500/100 mikrograma. Dakle, kod primjene umeklidinija/vilanterola u dozi od 113/22 mikrograma nije primijećen klinički značajan proaritmijski potencijal povezan s produljenjem QT-intervala.

U tom je ispitivanju korišten postupak statisti čkog ispitivanja koji se temelji na postupnom smanjivanju doze (tzv. step-down), a ova je usporedba bila niža od usporedbe koja n ije postigla statističku značajnost. Stoga se statistička značajnost spomenute usporedbe ne može utvrditi.

Primijećeno je i o dozi ovisno ubrzanje srčanog ritma. Maksimalna srednja razlika u frekvenciji otkucaja srca u odnosu na placebo nakon korekcije za početnu vrijednost iznosila je

8,4 (90% CI=7,0 do 9,8) otkucaja/minuti opaženo 10 minuta nakon primjene 113/22 mikrograma umeklidinija/vilanterola odnosno 20,3 (90% CI=18,9 do 21,7) otkucaja/minuti opaženo 10 minuta nakon primjene doze od 500/100 mikrograma.

Osim toga, nisu primijećeni klinički značajni učinci na srčani ritam pri 24-satnom Holter snimanju u 53 bolesnika s KOPB-om liječenih umeklidinijem/vilanterolom u dozi od 55/22 mikrograma jedanput na dan u jednom 6-mjesečnom ispitivanju niti u dodatnih 55 bolesnika koji su primali umeklidinij/vilanterol u dozi od 113/22 mikrograma jedanput na dan u drugom 6-mjesečnom ispitivanju i 226 bolesnika koji su primali dozu od 113/22 mikrograma jedanput na dan u 12-mjesečnom ispitivanju.

Klinička djelotvornost

Klinička djelotvornost umeklidinija/vilanterola primijenjenog jedanput na dan ocijenjena je u osam kliničkih ispitivanja faze III u 6835 odraslih bolesnika s kliničkom dijagnozom KOPB-a;

5618 bolesnika iz pet 6-mjesečnih ispitivanja (dva kontrolirana placebom i tri kontrolirana aktivnim usporednim lijekom [tiotropijem]), 665 bolesnika iz dvaju 3-mjesečnih ispitivanja izdržljivosti pri tjelovježbi/plu ćne funkcije i 562 bolesnika iz 12-mjesečnog potpornog ispitivanja.

Učinci na plućnu funkciju

ANORO je u nekoliko ispitivanja pokazao poboljšanja plućne funkcije (definirana promjenom najniže vrijednosti FEV1 u odnosu na početnu vrijednost). U jednom 6-mjesečnom ispitivanju faze III ANORO je nakon 24 tjedna doveo do statistički značajnih poboljšanja najniže vrijednosti FEV 1 (primarna mjera ishoda) u usporedbi s placebom i svakom skupinom koja je primala jednu od sastavnica kao monoterapiju. Osim toga, ANORO je u dvama od triju 6-mjesečnih ispitivanja s aktivnim usporednim lijekom doveo do klinički važnih i statisti čki značajnih poboljšanja najniže vrijednosti FEV1 u usporedbi s tiotropijem te do brojčano većih poboljšanja u usporedbi s tiotropijem u trećem ispitivanju s aktivnim usporednim lijekom (vidjeti Tablicu 1). Bronhodilatacijski učinak nije s vremenom oslabio.

Ishodi na simptome

Nedostatak zraka:

ANORO je doveo do statistički značajnog i klinički bitnog smanjenja nedostatka zraka, što je ocijenjeno na temelju povećanja ukupnog rezultata Prijelaznog indeksa dispneje (eng. Transitional Dyspnoea Index, TDI) nakon 24 tjedna (ključna sekundarna mjera ishoda) u usporedbi s placebom (vidjeti Tablicu 1). Poboljšanja ukupnog TDI rezult ata u usporedbi s primjenom svake od sastavnica u monoterapiji i tiotropijem nisu bila statistički značajna (vidjeti Tablicu 1).

Udio bolesnika koji su nakon 24 tjedna odgovorili barem najmanjom klinički važnom razlikom (engl. minimum clinically important difference, MCID) od 1 boda u ukupnom TDI rezultatu bio je veći kod primjene lijeka ANORO (58%) u usporedbi s primjenom placeba (41%) ili bilo koje od sastavnica u monoterapiji (53% za umeklidinij i 51% za vilanterol).

Kvaliteta života vezana uz zdravlje:

ANORO je doveo i do poboljšanja kvalitete života ve zane uz zdravlje izmjerene primjenom upitnika o bolestima dišnih putova „St. George's“ (engl. St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ), na što ukazuje smanjenje ukupnog SGRQ rezultata nakon 24 tjedna u usporedbi s placebom i svakom od sastavnica u monoterapiji (vidjeti Tablicu 1). ANORO je doveo do statistički značajnog smanjenja ukupnog SGRQ rezultata u usporedbi s tiotropijem u jednom od triju ispitivanja s aktivnim usporednim lijekom (vidjeti Tablicu 1).

Udio bolesnika koji su nakon 24 tjedna postigli barem MCID u SGRQ rezultatu (definiran kao smanjenje za 4 boda od početne vrijednosti) bio je veći kod primjene lijeka ANORO (49%) u usporedbi s placebom (34%) ili bilo kojom od sastavnica u monoterapiji (44% za umeklidinij i 48% za vilanterol). U jednom ispitivanju s aktivnim usporednim lijekom, klinički značajno poboljšanje

SGRQ rezultata nakon 24 tjedna zabilježeno je kod v ećeg postotka bolesnika koji su primali ANORO (53%) nego kod onih koji su primali tiotropij (46%). U druga dva ispitivanja s aktivnim usporednim lijekom sličan je udio bolesnika postigao barem MCID i uz primjenu lijeka ANORO i uz primjenu tiotropija; 49% i 54% uz ANORO od 55/22 mikrograma te 52% i 55% uz tiotropij.

Primjena lijekova za hitno ublažavanje simptoma

Primjena lijeka ANORO smanjila je uporabu salbutamola kao lijeka za hitno ublažavanje simptoma (engl. rescue medication) u razdoblju od 1-24 tjedna u usporedbi s placebom i umeklidinijem (vidjeti Tablicu 1) te pokazala proporcionalno povećanje u danima naspram početne vrijednosti kada uporaba lijeka za hitno ublažavanje simptoma nije bila potr ebna (u prosjeku 11,1%) u usporedbi sa smanjenjem naspram početne vrijednosti kod placeba (u prosjeku 0,9%).

U trima 6-mjesečnim ispitivanjima kontroliranima aktivnim usporednim lijekom, primjena lijeka ANORO smanjila je uporabu salbutamola kao lijeka za hitno ublažavanje simptoma u usporedbi s tiotropijem, pri čemu su u dvama ispitivanjima opažena statisti čki značajna smanjenja (vidjeti Tablicu 1). ANORO je u sva tri ispitivanja pokazao značajnije proporcionalno povećanje u danima, naspram početne vrijednosti kada nije bila potrebna primjena lijeka za hitno ublažavanje simptoma (prosjek u rasponu od 17,6% do 21,5%) u usporedbi s tiotropijem (prosjek u rasponu od 11,7% do 13,4%).

Tablica 1. Ishodi povezani s plućnom funkcijom, simptomima i kvalitetom života vezan om uz zdravlje nakon 24 tjedna

 

Terapijska razlika1 (95% intervali pouzdanosti, p-vrijednost)

Usporedba u odnosu na

Najniža

 

 

Primjena

liječenje lijekom

Ukupan

Ukupan

lijeka za hitno

vrijednost FEV1

ANORO od 55/22 µg

TDI rezultat

SGRQ rezultat

ublažavanje

(ml)

 

 

 

simptoma3

 

 

 

 

ANORO (N = 413)

1,2

-5,51

-0,8

naspram

(128; 207)

(0,7;1,7)

(-7,88; -3,13)

(-1,3;-0,3)

placeba (N = 280)

<0,001

<0,001

<0,001

0,001*

ANORO (N = 413)

0,3

-0,82

-0,6

naspram

(17; 87)

(-0,2; 0,7)

(-2,90; 1,27)

(-1,0; -0,1)

umeklidinija 55 µg

0,004

0,244

0,441

0,014*

(N = 418)

 

 

 

 

ANORO (N = 413)

0,4

-0,32

0,1

naspram

(60; 130)

(-0,1; 0,8)

(-2,41; 1,78)

(-0,3; 0,5)

vilanterola 22 µg

<0,001

0,117

0,767

0,675

(N = 421)

 

 

 

 

ANORO (N = 454)

 

 

 

 

naspram

 

-2,10

-0,5

tiotropija 18 µg

(81;144)

n/o

(-3,61; -0,59)

(-0,7; -0,2)

(N = 451)

<0,001

 

0,006

<0,001

(ispitivanje ZEP117115)

 

 

 

 

ANORO (N = 207)

 

 

 

 

naspram

 

0,75

-0,7

tiotropija 18 µg

(39; 141)

 

(-2,12; 3,63)

(-1,2; -0,1)

(N = 203)

<0,001

0,12

0,607

0,022

(ispitivanje DB2113360)

 

 

 

 

(-0,4; 0,5)

 

 

ANORO (N = 217)

 

 

 

 

0,817

 

 

naspram

-0,17

-0,6

 

tiotropija 18 µg

(10; 109)

 

(-2,85; 2,52)

(-1,2; 0,0)

(N = 215)

0,018*

 

0,904

0,069

(ispitivanje DB2113374)

 

 

 

 

N = broj bolesnika u populaciji koju se namjerava liječiti µg = mikrogrami

n/o = nije ocijenjeno

1.srednja vrijednost najmanjih kvadrata

2.objedinjeni podaci iz ispitivanja DB2113360 i DB2113374

3.razlika u srednjem broju udisaja na dan u razdoblju od 1. do 24. tjedna

Viša doza umeklidinija/vilanterola (113/22 mikrogra ma) također je ispitana u jednom 24-tjednom placebom kontroliranom ispitivanju te u dvama od triju 24-tjednih ispitivanja kontroliranih aktivnim lijekom. Rezultati su bili slični onima za dozu lijeka ANORO te su pružili dodatne dokaze koji govore u prilog djelotvornosti lijeka ANORO.

U tom je ispitivanju korišten postupak statisti čkog ispitivanja koji se temelji na postupnom smanjivanju doze (tzv. step-down), a ova je usporedba bila niža od usporedbe koja n ije postigla statističku značajnost. Stoga se statistička značajnost spomenute usporedbe ne može utvrditi.

Egzacerbacije KOPB-a

Primjena lijeka ANORO smanjila je rizik od egzacerbacija KOPB-a za 50% u usporedbi s placebom (na temelju analize vremena do prve egzacerbacije; omjer hazarda (HR) 0,5; p=0,004 ), za 20% u usporedbi s umeklidinijem (HR 0,8; p=0,391) te za 30% u usporedbi s vilanterolom (HR 0,7; p=0,121). Od triju ispitivanja s aktivnim usporednim lijekom, u jednom je ispitivanju primjena lijeka smanjila rizik od egzacerbacije KOPB-a za 50% u usporedbi s tiotropijem (HR 0,5; p=0,044), a u dvama ga je povećala za 20% odnosno 90% u usporedbi s tiotropijem (HR 1,2; p=0,709 odnosno HR 1,9; p=0,062). Ta ispitivanja nisu bila posebno oblikovana za ocjenjivanje učinka liječenja na egzacerbacije KOPB-a te su bolesnici bili isključeni iz ispitivanja u slučaju nastupa egzacerbacije.

Izdržljivost pri tjelovježbi i plu ćni volumeni

Primjena lijeka ANORO od 55/22 mikrograma u jednom je ispitivanju povećala vrijeme izdržljivosti pri tjelovježbi u usporedbi s placebom, što je ocij enjeno testom izdržljivosti hodanjem u krug (engl. endurance shuttle walk test, ESWT), ali isto nije zabilježeno i u drugome ispi tivanju. Primjena ovog lijeka također je poboljšala rezultate mjerenja plu ćnog volumena u odraslih bolesnika s KOPB-om i hiperinflacijom (funkcionalni rezidualni kapacitet >120%) u usporedbi s placebom u oba ispitivanja. U prvom je ispitivanju ANORO od 55/22 mikrograma u 12. tjednu doveo do statistički značajnog i klinički važnog poboljšanja (na temelju minimalne klini čki značajne razlike (MCID) između 45 i

85 sekundi) u odnosu na placebo s obzirom na vrijeme izdržljivosti pri tjelovježbi (engl. exercise endurance time, EET) mjereno 3 sata nakon primjene doze (69,4 sekunde [p=0,003]). Poboljšanje EET vrijednosti u usporedbi s placebom primijećeno je 2. dana, a održano je u 6. tjednu i u 12. tj ednu. U drugom je ispitivanju terapijska razlika EET vrijednosti između lijeka ANORO od

55/22 mikrograma i placeba iznosila 21,9 sekundi (p=0,234) nakon 12 tjedana.

U prvom je ispitivanju ANORO od 55/22 mikrograma u 12. tjednu pokazao i statistički značajna poboljšanja u usporedbi s placebom s obzirom na pro mjenu plućnog volumena izmjerenog na kraju intervala doziranja i 3 sata nakon primjene doze u odnosu na početnu vrijednost (udisajni kapacitet: 237 ml odnosno 316 ml, rezidualni volumen: -466 ml odnosno -643 ml i funkcionalni rezidualni kapacitet: -351 ml odnosno -522 ml; p<0,001 za sve). U drugom je ispitivanju ANORO od

55/22 mikrograma u 12. tjednu doveo do poboljšanja u usporedbi s placebom s obzirom na promjenu plućnog volumena izmjerenog na kraju intervala doziranja i 3 sata nakon primjene doze u odnosu na početnu vrijednost (udisajni kapacitet: 198 ml odnosno 238 ml, rezidualni volumen: -295 ml

do -351 ml i funkcionalni rezidualni kapacitet: -238 ml do -302 ml; p<0,001* za sve).

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka ANORO u svim podskupinama pedijatrijske populacije u KOPB-u (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Kada su se umeklidinij i vilanterol primjenjivali zajedno inhalacijom, farmakokinetika tih dvaju sastavnica bila je slična onoj opaženoj kod primjene svake od dviju djelat nih tvari zasebno. Stoga se za potrebe farmakokinetike svaki sastojak može razm otriti zasebno.

Apsorpcija

Umeklidinij

Nakon inhalacijske primjene umeklidinija u zdravih dobrovoljaca, Cmax je dosegnut nakon

5 do 15 minuta. Apsolutna bioraspoloživost inhalira nog umeklidinija u prosjeku je iznosila 13% doze, pri čemu je udio oralne apsorpcije bio zanemariv. Nakon inhalacije ponovljenih doza umeklidinija, stanje dinamičke ravnoteže postignuto je unutar 7 do 10 dana, a k umulacija se povećala za

1,5 do 1,8 puta.

U tom je ispitivanju korišten postupak statisti čkog ispitivanja koji se temelji na postupnom smanjivanju doze (tzv. step-down), a ova je usporedba bila niža od usporedbe koja n ije postigla statističku značajnost. Stoga se statistička značajnost spomenute usporedbe ne može utvrditi.

Vilanterol

Nakon inhalacijske primjene vilanterola u zdravih dobrovoljaca, Cmax je dosegnut nakon

5 do 15 minuta. Apsolutna bioraspoloživost inhalira nog vilanterola iznosila je 27% doze, pri čemu je udio oralne apsorpcije bio zanemariv. Nakon inhalacije ponovljenih doza vilanterola, stanje dinamičke ravnoteže postignuto je unutar 6 dana, a kumulacija se povećala za 2,4 puta.

Distribucija

Umeklidinij

Nakon intravenske primjene u zdravih dobrovoljaca, srednja vrijednost volumena distribucije iznosila je 86 litara. Vezanje za proteine u plazmi ljudi in vitro u prosjeku je iznosilo 89%.

Vilanterol

Nakon intravenske primjene dinamičke ravnoteže iznosila iznosilo 94%.

u zdravih dobrovoljaca, srednja vrijednost volumena distribucije u stanju je 165 litara. Vezanje za pro teine u plazmi ljudi in vitro u prosjeku je

Biotransformacija

Umeklidinij

Ispitivanja in vitro pokazala su da se umeklidinij prvenstveno metabolizira posredstvom citokroma P450 2D6 (CYP2D6) i da je supstrat za prijenosnik P-glikoproteina (P-gp). Primarni metabolički putovi za umeklidinij su oksidativni (hidroksilacija, O-dealkilacija), a nakon njih slijedi konjugacija (glukuronidacija itd.), čime se stvara niz metabolita koji imaju ili smanjenu farmakološku aktivnost ili njihova farmakološka aktivnost još nije utvr đena. Sistemska izloženost metabolitima je niska.

Vilanterol

Ispitivanja in vitro pokazala su da se vilanterol prvenstveno metabolizira posredstvom citokroma P450 3A4 (CYP3A4) i da je supstrat za prijenosnik P-gp-a. Primarni metabolički putovi za vilanterol su O-dealkilacija, kojom nastaje niz metabolita sa značajno smanjenim agonističkim djelovanjem na beta1- i beta2-adrenergičke receptore. U ispitivanju u ljudi s primjenom radioaktivno označenog lijeka, metabolički profili u plazmi nakon peroralne primjene vilanterola bili su u skladu s opsežnim metabolizmom prvog prolaza. Sistemska izloženost me tabolitima je niska.

Eliminacija

Umeklidinij

Klirens iz plazme nakon intravenske primjene iznosio je 151 litara/sat. Nakon intravenske primjene, približno 58% primijenjene radioaktivno ozna čene doze (ili 73% pronađene radioaktivnosti) izlučilo se fecesom unutar 192 sata nakon primjene doze. Mokraćom se izlučilo 22% primijenjene radioaktivno označene doze i to unutar 168 sati (27% pronađene radioaktivnosti). Izlučivanje tvari povezanih s lijekom u fecesu nakon intravenske primjene ukazivalo je na izlučivanje u žu č. Nakon peroralne primjene u zdravih muških dobrovoljaca, u kupna radioaktivnost prvenstveno se izlučila fecesom (92% primijenjene radioaktivno označene doze ili 99% pronađene radioaktivnosti) unutar 168 sati nakon primjene doze. Manje od 1% peroralno primijenjene doze (1% pronađene radioaktivnosti) izlučilo se mokraćom, što ukazuje na zanemarivu apsorpciju nakon pero ralne primjene. Poluvrijeme eliminacije umeklidinija iz plazme nakon inhalacijske primjene tijekom

10 dana u prosjeku je iznosilo 19 sati u zdravih dobrovoljaca, pri čemu se u stanju dinamičke ravnoteže 3-4% doze izlu čilo mokraćom u neizmijenjenu obliku.

Vilanterol

Klirens vilanterola iz plazme nakon intravenske primjene iznosio je 108 litara/sat. Nakon peroralne primjene radioaktivno označene doze, masena bilanca pokazala je da se 70% radioaktivno označene doze izlučilo mokraćom, a 30% fecesom. Vilanterol se prvenstveno eliminirao metabolizmom, nakon čega je uslijedilo izlučivanje metabolita u mokraću i feces. Poluvrijeme eliminacije vilanterola iz plazme nakon inhalacijske primjene tijekom 10 dana u prosjeku je iznosilo 11 sati.

Značajke u posebnim skupinama zdravih dobrovoljaca ili bolesnika

Starije osobe

Populacijska farmakokinetička analiza pokazala je da su farmakokinetika umeklidinija i vilanterola bile slične u bolesnika s KOPB-om u dobi od 65 ili više godi na i onih mlađih od 65 godina.

Ošte ćenje bubrežne funkcije

U bolesnika s teškim ošte ćenjem bubrežne funkcije nisu prona đeni dokazi povećane sistemske izloženosti ni umeklidiniju ni vilanterolu (C max i AUC) nakon primjene doze umeklidinija/vilanterola koja sadrži umeklidinij u dvostruko ve ćoj dozi od preporučene, a vilanterol u preporučenoj dozi, niti dokazi promijenjenog vezanja za proteine u bolesnika s teškim ošte ćenjem bubrežne funkcije u odnosu na zdrave dobrovoljce.

Ošte ćenje jetrene funkcije

U bolesnika s umjerenim ošte ćenjem jetrene funkcije (Child-Pugh stadij B) nisu pronađeni dokazi povećane sistemske izloženosti ni umeklidiniju ni vilant erolu (Cmax i AUC) nakon primjene doze umeklidinija/vilanterola koja sadrži umeklidinij u dvostruko većoj dozi od preporučene, a vilanterol u preporučenoj dozi, niti dokazi poremećaja u vezanju za proteine u bolesnika s umjerenim ošte ćenjem jetrene funkcije u odnosu na zdrave dobrovoljce. Umeklidinij/vilanterol nije ispitivan u bolesnika s teškim ošte ćenjem jetrene funkcije.

Druge posebne populacije bolesnika

Populacijska farmakokinetička analiza pokazala je da nije potrebno prilagođavati dozu umeklidinija ni vilanterola na temelju učinaka dobi, rase, spola, primjene inhalacijskih kortikosteroida ili tjelesne težine. U ispitivanju sa slabim metabolizatorima CY P2D6 nisu pronađeni dokazi klinički značajnog učinka genetskog polimorfizma CYP2D6 na sistemsku izloženost umeklidiniju.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima s umeklidinijem i vilanterolom, samostalno i u kombinaciji, rezultati su bili jednaki onima koji se tipično povezuju s primarnom farmakologijom antagonista muskarinskih receptora ili beta2-adrenergičkih agonista i/ili lokalnom iritacijom. Sljedeće tvrdnje odraz su ispitivanja provedenih s pojedinačnim sastavnicama.

Genotoksičnost i kancerogenost

Umeklidinij se nije pokazao genotoksičnim u standardnim testovima niti kancerogenim u ispitivanjima cjeloživotne inhalacije kod miševa odnosno štakora pri razinama izloženosti 26 odnosno 22 puta većima od kliničke izloženosti u ljudi nakon primjene umeklidinija u dozi od 55 mikrograma, što je utvrđeno na temelju AUC-a.

U ispitivanjima genske toksičnosti vilanterol (u obliku alfa-fenilcinamata) i trifenilacetatna kiselina nisu bili genotoksični, što ukazuje na to da vilanterol (u obliku trife natata) ne predstavlja genotoksičan rizik za ljude. Sukladno nalazima za druge beta2-adrenergičke agoniste, vilanteroltrifenatat je u ispitivanjima cjeloživotne inhalacije imao prolifer ativne učinke na reproduktivni sustav u ženki štakora i miša te na hipofizu u štakora. Nije primi jećena povećana incidencija tumora u štakora odnosno miševa pri razinama izloženosti koje su bil e 0,5 odnosno 13 puta veće od kliničke izloženosti u ljudi nakon primjene vilanterola u dozi od 22 mikrograma, što je utvr đeno na temelju AUC-a.

Reproduktivna toksičnost

Umeklidinij nije bio teratogen u štakora ni kuni ća.U prenatalnom i postnatalnom ispitivanju supkutana primjena umeklidinija u štakora smanjila je prirast majčine tjelesne težine i unos hrane te blago smanjila tjelesnu težinu mladun čadi prije prestanka sisanja u ženki koje su primale dozu od

180 mikrograma/kg/dan (izloženost približno 80 puta veća od kliničke izloženosti u ljudi nakon primjene umeklidinija u dozi od 55 mikrograma, što je utvrđeno na temelju AUC-a).

Vilanterol nije bio teratogen u štakora. U inhalaci jskim ispitivanjima na kunićima, vilanterol je izazvao učinke slične učincima zabilježenima kod ostalih beta 2-adrenergičkih agonista (rascjep nepca, otvorene vjeđe, spojeni segmenti prsne kosti, fleksura/malrotacija ekstremiteta) pri izloženostima

6 puta većima od kliničke izloženosti u ljudi, na temelju AUC-a. Kod supku tane primjene nisu primijećeni učinci pri izloženosti 36 puta ve ćoj od kliničke izloženosti u ljudi nakon primjene vilanterola u dozi od 22 mikrograma, što je utvr đeno na temelju AUC-a.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

laktoza hidrat magnezijev stearat

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine

Rok valjanosti nakon otvaranja podloška: 6 tjedana

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ako se inhalator čuva u hladnjaku, treba pričekati najmanje jedan sat prije primjene da se ugrije na sobnu temperaturu.

Inhalator čuvati u zatvorenom podlošku radi zaštite od vlage t e izvaditi neposredno prije prve uporabe.

Upotrijebiti unutar 6 tjedana nakon prvog otvaranja podloška.

Napišite datum kad je inhalator potrebno baciti u p redviđeno mjesto na naljepnici. Datum treba upisati čim je inhalator izvađen iz podloška.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

ELLIPTA inhalator se sastoji od svijetlosivog tijela, crvenog poklopca nastavka za usta i brojača doza, a zapakiran je u podložak od višeslojne folije koji sadrži vre ćicu sa sredstvom za sušenje. Podložak je zatvoren pokrovnom folijom koja se može odlijepiti.

Inhalator sadrži dva blistera od višeslojne alumini jske folije sa 7 ili 30 doza.

Inhalator je višedijelna naprava koja se sastoji od polipropilena, polietilena visoke gustoće, polioksimetilena, polibutilen tereftalata, akrilonitril butadien stirena, polikarbonata i nehrđajućeg čelika.

Veličine pakiranja: inhalatori sa 7 ili 30 doza.

Višestruko pakiranje s 3 inhalatora x 30 doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veli čine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Za upute o rukovanju vidjeti dio 4.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/898/001

EU/1/14/898/002

EU/1/14/898/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 08. svibnja 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept