Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anoro (umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) – Označavanje - R03AL03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAnoro
ATK šifraR03AL03
Tvarumeclidinium bromide / vilanterol trifenatate
ProizvođačGlaxo Group Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (SAMO POJEDINAČNA PAKIRANJA I VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 55 mikrograma/22 mikrograma

1.NAZIV LIJEKA

ANORO 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani umeklidinij/vilanterol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 55 mikrograma umekli dinija (što odgovara koli čini od 65 mikrograma umeklidinijeva bromida) i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, dozirani. ELLIPTA 1 inhalator sa 7 doza

1 inhalator s 30 doza

Višestruko pakiranje: 90 (3 inhalatora s 30) doza - 3 x 30 doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u dišne putove, jedanput na dan

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage .

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Glaxo Group Ltd logo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/898/001 1 inhalator sa 7 doza

EU/1/14/898/002 1 inhalator s 30 doza

EU/1/14/898/003 Višestruko pakiranje: 90 (3 inhalat ora s 30) doza

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

anoro ellipta

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE (BEZ PLAVOG OKVIRA – SAMO VIŠESTRUKO PAK IRANJE) 55 mikrograma/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

ANORO 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani umeklidinij/vilanterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 55 mikrograma umekli dinija (što odgovara koli čini od 65 mikrograma umeklidinijeva bromida) i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 inhalator s 30 doza ELLIPTA

Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne smije se pro davati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u dišne putove, jedanput na dan

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage .

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Glaxo Group Ltd logo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/898/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

anoro ellipta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI ST RIP POKLOPAC PODLOŠKA OD VIŠESLOJNE FOLIJE

55 mikrograma/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

ANORO 55/22 μg prašak inhalata umeklidinij/vilanterol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Ltd logo

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Ne otvarati dok niste spremni za inhalaciju. Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana. 7 doza

30 doza ELLIPTA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA INHALATORA

55 mikrograma/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ANORO 55/22 μg prašak inhalata umeklidinij/vilanterol

Za primjenu u dišne putove.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJ EKA

7 doza

30 doza

6.DRUGO

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

Baciti nakon:

ELLIPTA

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept