Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apidra (insulin glulisine) – Označavanje - A10AB06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaApidra
ATK šifraA10AB06
Tvarinsulin glulisine
Proizvođačsanofi-aventis Deutschland GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (bočica od 10 ml)

1.NAZIV LIJEKA

Apidra 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin glulizin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glulizina (što odgovara 3,49 mg). Jedna bočica sadrži 10 ml otopine za injekciju, što odgovara 1000 jedinica.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: metakrezol, natrijev klorid, trometamol, polisorbat 20, koncentriranu kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid, vodu za injekcije (za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u bočici. 1 bočica od 10 ml

2 bočice od 10 ml

4 bočice od 10 ml

5 bočica od 10 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pod kožu ili u venu.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvorene bočice

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prve uporabe: Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 25°C. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/285/001 1 bočica od 10 ml

EU/1/04/285/002 2 bočice od 10 ml

EU/1/04/285/003 4 bočice od 10 ml

EU/1/04/285/004 5 bočica od 10 ml

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Apidra

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA (bočica od 10 ml)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Apidra 100 jedinica/ml otopina za injekciju

inzulin glulizin

Za primjenu pod kožu ili u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (uložak)

1. NAZIV LIJEKA

Apidra 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku inzulin glulizin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glulizina (što odgovara 3,49 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: metakrezol, natrijev klorid, trometamol, polisorbat 20, koncentriranu kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid, vodu za injekcije (za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u ulošku. 1 uložak od 3 ml.

3 uloška od 3 ml.

4 uloška od 3 ml.

5 uložaka od 3 ml.

6 uložaka od 3 ml.

8 uložaka od 3 ml.

9 uložaka od 3 ml.

10 uložaka od 3 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Apidra ulošci smiju se koristiti samo u kombinaciji s brizgalicama: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvoreni ulošci:

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Uložak čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prve uporabe:

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 25°C. Ne odlagati u hladnjak. Uložak čuvati umetnut u brizgalicu, zaštićen od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/285/005 1 uložak od 3 ml

EU/1/04/285/006 3 uloška od 3 ml

EU/1/04/285/007 4 uloška od 3 ml

EU/1/04/285/008 5 uložaka od 3 ml

EU/1/04/285/009 6 uložaka od 3 ml

EU/1/04/285/010 8 uložaka od 3 ml

EU/1/04/285/011 9 uložaka od 3 ml

EU/1/04/285/012 10 uložaka od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Apidra

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA (uložak)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Apidra 100 jedinica/ml otopina za injekciju inzulin glulizin

Za potkožnu primjenu. Kratica odobrena za višejezično pakiranje.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Koristiti odgovarajuće brizgalice: vidjeti uputu.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

ALUMINIJSKA FOLIJA KOJOM JE ZATVOREN PROZIRNI PLASTIČNI PODLOŽAK U KOJEM SE NALAZI ULOŽAK

1. NAZIV LIJEKA

Apidra 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku inzulin glulizin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5.DRUGO

Nakon umetanja novog uloška:

Prije injiciranja prve doze morate provjeriti radi li Vaša inzulinska brizgalica ispravno. Za detaljne informacije pogledajte knjižicu s uputama za uporabu brizgalice.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (NAPUNJENA BRIZGALICA za SoloStar)

1. NAZIV LIJEKA

Apidra SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin glulizin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glulizina (što odgovara 3,49 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: metakrezol, natrijev klorid, trometamol, polisorbat 20, koncentriranu kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid, vodu za injekcije (za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. 1 brizgalica od 3 ml.

3 brizgalice od 3 ml.

4 brizgalice od 3 ml.

5 brizgalica od 3 ml.

6 brizgalica od 3 ml.

8 brizgalica od 3 ml.

9 brizgalica od 3 ml.

10 brizgalica od 3 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

Koristiti samo igle koje su prikladne za uporabu s brizgalicom SoloStar.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvorene brizgalice

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prve uporabe, lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 25°C. Ne odlagati u hladnjak.

Brizgalicu čuvati zaštićenu od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/285/029 1 brizgalica od 3 ml

EU/1/04/285/030 3 brizgalice od 3 ml

EU/1/04/285/031 4 brizgalice od 3 ml

EU/1/04/285/032 5 brizgalica od 3 ml

EU/1/04/285/033 6 brizgalica od 3 ml

EU/1/04/285/034 8 brizgalica od 3 ml

EU/1/04/285/035 9 brizgalica od 3 ml

EU/1/04/285/036 10 brizgalica od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Ovdje otvoriti

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Apidra SoloStar

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BRIZGALICE (napunjena brizgalica SoloStar)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Apidra SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju

inzulin glulizin

Za potkožnu primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept