Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAvamys
ATK šifraR01AD12
Tvarfluticasone furoate
ProizvođačGlaxo Group Limited

1.NAZIV LIJEKA

AVAMYS 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan potisak spreja sadrži 27,5 mikrograma flutikazonfuroata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Sprej za nos, suspenzija.

Bijela suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Avamys je indiciran u odraslih, adolescenata i djece (6 i više godina).

Avamys je indiciran u liječenju simptoma alergijskog rinitisa.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i adolescenti (12 i više godina)

Preporučena početna doza je dva potiska spreja (27,5 mikrograma flutikazonfuroata po svakom potisku spreja) u svaku nosnicu jednom na dan (ukupna dnevna doza od 110 mikrograma).

Nakon postizanja odgovarajuće kontrole simptoma, daljnje održavanje terapijskog učinka može biti učinkovito primjenom jednog potiska spreja u svaku nosnicu (ukupna dnevna doza od 55 mikrograma).

Dozu treba titrirati na najmanju dozu kojom je moguće održavati učinkovitu kontrolu simptoma.

Djeca (6 do 11 godina)

Preporučena početna doza je jedan potisak spreja (27,5 mikrograma flutikazonfuroata po svakom potisku spreja) u svaku nosnicu jednom na dan (ukupna dnevna doza 55 mikrograma).

Bolesnici kod kojih ne dođe do odgovarajuće reakcije na jedan potisak spreja u svaku nosnicu jednom na dan (ukupna dnevna doza od 55 mikrograma) mogu primjenjivati dva potiska spreja u svaku nosnicu jednom na dan (ukupna dnevna doza od 110 mikrograma). Kada se postigne odgovarajuća kontrola simptoma, preporučuje se smanjenje doze na jedan potisak spreja u svaku nosnicu jednom na dan (ukupna dnevna doza od 55 mikrograma).

Za postizanje potpunog terapijskog učinka preporučuje se redovita primjena prema preporučenom režimu. Nastup djelovanja primijećen je već 8 sati nakon početka primjene. Međutim, možda će biti potrebno nekoliko dana liječenja za postizanje maksimalnog učinka. Potrebno je obavijestiti bolesnika da stalna, redovita primjena dovodi do poboljšanja simptoma (vidjeti dio 5.1). Trajanje liječenja mora biti ograničeno na razdoblje koje odgovara izlaganju alergenima.

Djeca mlađa od 6 godina

Sigurnost i djelotvornost primjene lijeka Avamys u djece mlađe od 6 godina nisu ustanovljene.

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 5.1 i 5.2 međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Stariji bolesnici

Nema potrebe za prilagođavanjem doze u toj populaciji (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje bubrega

Nema potrebe za prilagođavanjem doze u toj populaciji (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje jetre

Nema potrebe za prilagođavanjem doze u bolesnika s oštećenjem jetre (vidjeti dio 5.2).

Način primjene

Avamys sprej za nos primjenjuje se isključivo intranazalnim putem.

Prije uporabe potrebno je protresti napravu za intranazalnu primjenu. Naprava se priprema za primjenu pritiskom na tipku za ispuštanje maglice s najmanje šest potisaka spreja (dok nije vidljiva fina maglica), držeći napravu u uspravnom položaju. Ponovna priprema (oko 6 potisaka spreja prije nego se vidi fina maglica) je potrebno samo ako zatvarač nije bio dobro zatvoren 5 dana ili se naprava za intranazalnu primjenu nije upotrebljavala 30 ili više dana.

Nakon svake uporabe potrebno je očistiti napravu i vratiti zatvarač.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari lijeka navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sistemski učinci kortikosteroida

Može doći do pojave sistemskih učinaka nazalno primijenjenih kortikosteroida, osobito pri visokim dozama propisanima u duljem razdoblju. Ovi učinci su mnogo manje vjerojatniji nego kod primjene oralnih kortikosteroida i mogu se razlikovati u pojedinih bolesnika i između različitih pripravaka kortikosteroida. Potencijalni sistemski učinci mogu uključivati Cushingov sindrom, Cushingoidna obilježja, adrenalnu supresiju, zaostajanje u rastu djece i adolescenata, kataraktu, glaukom i rjeđe niz psiholoških i bihevioralnih učinaka uključujući psihomotornu hiperaktivnost, poremećaje spavanja, anksioznost, depresiju ili agresivnost (osobito u djece).

Liječenje višim dozama nazalno primijenjenih kortikosteroida od preporučenih može imati za posljedicu klinički značajnu adrenalnu supresiju. Ako postoji dokaz o primjeni viših doza od preporučenih, potrebno je razmotriti dodatnu zaštitu sistemskim kortikosteroidima tijekom stresnih razdoblja ili elektivnih kirurških zahvata. Flutikazonfuroat u dozi od 110 mikrograma jednom na dan nije bio povezan sa supresijom osi hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda (HPA) kod odraslih, adolescenata i djece. Međutim, potrebno je smanjiti intranazalnu dozu flutikazonfuroata na najnižu dozu kojom se učinkovito održava kontrola simptoma rinitisa. Kao kod svih intranazalnih kortikosteroida, prilikom svakog propisivanja istovremene primjene ostalih oblika kortikosteroidnog liječenja mora se razmotriti ukupno sistemsko opterećenje kortikosteroidima.

Ako postoji i najmanji razlog sumnje na oštećenje adrenalne funkcije, nužan je oprez prilikom prijelaza s liječenja sistemskim steroidima na flutikazonfuroat.

Poremećaji oka

Kortikosteroidi koji se uzimaju nazalno ili inhaliranjem mogu dovesti do razvoja glaukoma i/ili katarakte. Stoga je nužno pažljivo praćenje bolesnika kod kojih su uočene promjene vida ili koji u anamnezi imaju povišen intraokularni tlak, glaukom i/ili kataraktu.

Zaostajanje u rastu

Prijavljeno je zaostajanje u rastu djece koja su primala nazalne kortikosteroide pri dozvoljenim dozama. U djece liječene flutikazonfuroatom od 110 mg na dan tijekom jedne godine uočeno je zaostajanje u rastu ( vidjeti dio 4.8 i dio 5.1). Stoga djeca moraju primati najmanju učinkovitu dozu koja održava odgovarajuću kontrolu simptoma (vidjeti dio 4.2). Preporučuje se redovito praćenje rasta djece koja su na produljenom liječenju nazalnim kortikosteroidima. Ako je rast usporen, terapiju je potrebno revidirati s ciljem smanjenja doze nazalnog kortikosteroida ako je to moguće, na najmanju dozu kojom je moguće održavati učinkovitu kontrolu simptoma. Nadalje, potrebno je razmotriti upućivanje bolesnika specijalisti pedijatru (vidjeti dio 5.1).

Bolesnici koji primjenjuju ritonavir

Ne preporučuje se istovremena primjena s ritonavirom zbog rizika od povećane sistemske izloženosti flutikazonfuroatu (vidjeti dio 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Interakcije s inhibitorima CYP3A4

Flutikazonfuroat se brzo uklanja ekstenzivnim metabolizmom prvog prolaza putem citokroma P450 3A4.

Na osnovi podataka o drugom glukokortikoidu (flutikazonpropionat), koji se metabolizira putem

CYP3A4, ne preporučuje se istovremena primjena s ritonavirom zbog povećanog rizika od sistemske izloženosti flutikazonfuroatu.

Potreban je oprez prilikom istovremene primjene flutikazonfuroata s potentnim inhibitorima CYP3A4, uključujući lijekove koji sadrže kobicistat s obzirom da se ne može isključiti povećanje rizika od sistemskih nuspojava. Kombinaciju treba izbjegavati, osim kada korist nadmašuje povećani rizik od sistemskih nuspojava kortikosteroida, a u tom slučaju je bolesnike potrebno pratiti radi otkrivanja sistemskih nuspojava kortikosteroida. U ispitivanju interakcije intranazalno primijenjenog flutikazonfuroata s potentnim inhibitorom CYP3A4 ketokonazolom, u skupini na ketokonazolu (6 od 20 ispitanika) je bilo više ispitanika s mjerljivim koncentracijama flutikazonfuroata u usporedbi s placebom (1 od 20 ispitanika). Ovo malo povećanje u izloženosti nije rezultiralo statistički značajnom razlikom u 24-satnim razinama serumskog kortizola između dviju skupina .

Podaci o indukciji i inhibiciji enzima ukazuju da nema teorijske osnove za očekivanje metaboličkih interakcija između flutikazonfuroata i drugih lijekova čiji je metabolizam posredovan citokromom P450, primijenjenog u klinički značajnim intranazalnim dozama. Stoga, nisu provedena klinička ispitivanja s ciljem istraživanja interakcija flutikazonfuroata s drugim lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih podataka o primjeni flutikazonfuroata u trudnica. U ispitivanjima na životinjama pokazalo se da glukokortikoidi izazivaju malformacije, uključujući rascjep nepca i zaostajanje u intrauterinom rastu ploda. Međutim, to se ne smatra relevantnim kod ljudi pri preporučenim nazalno primijenjenim dozama koje imaju za posljedicu minimalnu sistemsku izloženost (vidjeti dio 5.2).

Primjena flutikazonfuroata u trudnoći dozvoljena je samo ako pozitivni učinci za majku nadilaze moguće rizike za fetus ili dijete.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se kod ljudi nazalno primijenjen flutikazonfuroat u majčino mlijeko.

Primjena flutikazonfuroata kod dojilja dolazi u obzir samo ako je očekivana korist za majku veća od bilo kojeg mogućeg rizika za dijete.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju na plodnost u ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Avamys ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave tijekom liječenja flutikazonfuroatom su epistaksa, ulceracija u nosu i glavobolja. Najozbiljnije nuspojave su rijetko prijavljene reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju (manje od 1 slučaja na 1000 bolesnika).

Tablični prikaz nuspojava

Više od 2700 bolesnika sa sezonskim i cjelogodišnjim alergijskim rinitisom liječeno je flutikazonfuroatom u ispitivanjima sigurnosti i djelotvornosti. U ispitivanjima sigurnosti i djelotvornosti u pedijatrijskih bolesnika sa sezonskim i cjelogodišnjim alergijskim rinitisom flutikazonfuroatu je bilo izloženo 243 bolesnika u dobi od 12 do < 18 godina, 790 bolesnika u dobi od 6 do < 12 godina te 241 bolesnik u dobi od 2 do < 6 godina.

Za određivanje učestalosti nuspojava korišteni su podaci iz opsežnih kliničkih ispitivanja. Upotrijebljena je sljedeća konvencija u klasifikaciji učestalosti: vrlo često ≥1/10; često ≥1/100 do <1/10; manje često ≥1/1000 do <1/100; rijetko ≥1/10 000 do <1/1000; vrlo rijetko <1/10 000.

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko

reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju, angioedem, osip i urtikariju

Poremećaji živčanog sustava

Često

glavobolja

Poremećaji oka

 

Nepoznato

prolazne očne promjene (vidjeti Kliničko iskustvo)

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Vrlo često

*epistaksa

Često

ulceracija u nosu

Manje često

bol u nosu, neugoda u nosu (uključujući peckanje nosa, iritaciju nosa i

 

osjetljivost nosa), suhoća nosa

Vrlo rijetko

perforacija nosnog septuma

Poremećaji mišićno

-koštanog sustava i vezivnog tkiva (djeca)

Nepoznato

**zaostajanje u rastu (vidjeti Kliničko iskustvo)

Opis odabranih nuspojava

Epistaksa

*Epistaksa je općenito bila blagog do umjerenog intenziteta. Kod odraslih i adolescenata, incidencija epistakse bila je viša u dugotrajnoj primjeni (dulje od 6 tjedana) nego u kratkotrajnoj primjeni (do 6 tjedana).

Sistemski učinci

Mogu se pojaviti sistemski učinci nazalnih kortikosteroida, pogotovo ako su propisane više doze lijeka tijekom dužih vremenskih razdoblja (vidjeti dio 4.4). Prijavljen je poremećaj u rastu kod djece koja su primala nazalne kortikosteroide.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost u djece mlađe od 6 godina nije dobro ustanovljena. Učestalost, vrsta i težina nuspojava primijećenih u pedijatrijskoj populaciji slične su onima u odrasloj populaciji.

Epistaksa

*U pedijatrijskim kliničkim ispitivanjima u trajanju do 12 tjedana, incidencija epistakse bila je slična između bolesnika koji su primali flutikazonfuroat i onih koji su primali placebo.

Zaostajanje u rastu

**U jednogodišnjem kliničkom ispitivanju, u kojem se ocjenjivao rast djece u pretpubertetu liječene flutikazonfuroatom u dozi od 110 mikrograma jedanput na dan, prosječna razlika u brzini rasta djece liječene flutikazonfuroatom iznosila je -0,27 cm na godinu u usporedbi s djecom koja su primala placebo (vidjeti dio 'Klinička djelotvornost i sigurnost').

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U ispitivanju bioraspoloživosti primjenjivane su intranazalne doze do 2640 mikrograma dnevno tijekom tri dana bez primijećenih štetnih sistemskih reakcija (vidjeti dio 5.2).

Akutno predoziranje najvjerojatnije neće zahtijevati niti jednu drugu terapiju osim promatranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Mehanizam djelovanja:

Farmakoterapijska skupina: Nazalni pripravci kortikosteroida. ATK oznaka: R01AD12

Flutikazonfuroat je sintetički trifluorirani kortikosteroid koji posjeduje vrlo visok afinitet za glukokortikoidne receptore te ima snažno protuupalno djelovanje.

Klinička djelotvornost i sigurnost:

Sezonski alergijski rinitis kod odraslih i adolescenata

U usporedbi s placebom, sprej za nos koji sadržava flutikazonfuroat, primijenjen u dozi od 110 mikrograma jednom na dan, značajno smanjuje nazalne simptome (koji uključuju curenje iz nosa, kongestiju nosa, kihanje i svrbež nosa) te očne simptome (koji uključuju svrbež/peckanje, suzenje i crvenilo očiju) u sva 4 ispitivanja. Pri primjeni jednom na dan djelotvornost je bila održana tijekom

čitavog 24-satnog razdoblja.

Nastup terapijskih pozitivnih učinaka primijećen je već 8 sati nakon početka primjene, s daljnjim poboljšanjem primijećenim u nekoliko sljedećih dana.

Sprej za nos koji sadržava flutikazonfuroat značajno poboljšava bolesnikovu percepciju ukupnog odgovora na terapiju te bolesnikovu kvalitetu života povezanu s bolešću (Upitnik o kvaliteti života povezanoj s rinokonjuktivitisom – RQLQ; engl. Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) u sva 4 ispitivanja.

Cjelogodišnji alergijski rinitis kod odraslih i adolescenata:

Sprej za nos koji sadržava flutikazonfuroat, primijenjen u dozi od 110 mikrograma jednom na dan, značajno je smanjio nazalne simptome kao i poboljšao bolesnikovu percepciju ukupnog odgovora na terapiju u usporedbi s placebom u tri ispitivanja.

Sprej za nos koji sadrži flutikazonfuroat, primijenjen u dozi od 110 mikrograma jednom na dan, značajno je smanjio očne simptome te poboljšao bolesnikovu kvalitetu života povezanu s bolešću

(RQLQ) u usporedbi s placebom u jednom ispitivanju.

Djelotvornost je održavana tijekom čitavih 24-satnih intervala s jednokratnim dnevnim doziranjima.

U dvogodišnjem ispitivanju dizajniranom da procijeni sigurnost očiju pri uporabi flutikazonfuroata (u dozi od 110 mg jednom dnevno u obliku spreja za nos), odrasli i djeca s višegodišnjim alergijskim rinitisom primali su ili flutikazonfuroat (n=367) ili placebo (n=181). Nije bilo statistički značajnih

razlika u primarnim ishodima [vrijeme povećanja stražnjeg subkapsularnog zamućenja (≥0,3 od početne vrijednosti prema Lens Opacities Classification System, verzija III (LOCS III stupanj)) i vrijeme povećanja intraokularnog tlaka (IOT; ≥7 mmHg od početne vrijednosti)] između dvije skupine. Povećanje stražnje subkapsularne zamućenosti (≥0,3 od početne vrijednosti) bilo je češće u ispitanika liječenih flutikazonfuroatom 110 mikrograma [14 (4%)] u odnosu na placebo [4 (2%)] i bilo je prolazne naravi za 10 ispitanika iz skupine liječene flutikazonfuroatom i 2 ispitanika iz skupine liječene placebom. Povećanje IOT (≥ 7 mmHg od početne vrijednosti) bilo je češće u ispitanika liječenih flutikazonfuroatom 110 mikrograma: 7 (2%) za flutikazonfuroat 110 mikrograma jednom na dan i 1 (<1%) za placebo. Ovi događaji bili su prolazne naravi za 6 ispitanika iz skupine liječene flutikazonfuroatom i za jednog ispitanika iz placebo skupine. U tjednima 52 i 104, 95% ispitanika iz obje skupine imalo je vrijednosti stražnjeg subkapsularnog zamućenja unutar ±0,1 od početne vrijednosti za svako oko, a u 104. tjednu ≤1% ispitanika iz obje skupine imalo je povećanje stražnjeg subkapsularnog zamućenja ≥0,3 od početne vrijednosti. U tjednima 52 i 104, većina ispitanika (> 95%) imalo je IOT vrijednosti unutar ± 5mmHg od početne vrijednosti. Povećanje stražnjeg subkapsularnog zamućenja ili IOT nije bilo popraćeno štetnim događajima katarakte ili glaukoma.

Pedijatrijska populacija:

Sezonski i cjelogodišnji alergijski rinitis kod djece:

Doziranje u pedijatriji zasniva se na ocjeni podataka o djelotvornosti u dječjoj populaciji s alergijskim rinitisom.

U sezonskom alergijskom rinitisu sprej za nos koji sadržava flutikazonfuroat, primijenjen u dozi od

110 mikrograma jednom dnevno, bio je učinkovit, ali nisu primijećene značajne razlike između spreja za nos koji sadržava flutikazonfuroat, primijenjen u dozi od 55 mikrograma jednom na dan, i placeba niti u jednom ishodu.

U cjelogodišnjem alergijskom rinitisu, sprej za nos koji sadržava flutikazonfuroat primijenjen u dozi od 55 mikrograma jednom na dan pokazao je konzistentniji profil djelotvornosti nego jednokratna dnevna doza od 110 mikrograma flutikazonfuroata tijekom 4-tjednog liječenja. Post-hoc analiza nakon 6 i 12 tjedana, u istom ispitivanju kao i 6-tjedna ispitivanja sigurnosti HPA osi, išli su u prilog djelotvornosti spreja za nos koji sadržava flutikazonfuroat primijenjen u dozi od 110 mikrograma jednom na dan.

6-tjedno ispitivanje, koje je ocjenjivalo učinak spreja za nos koji sadržava flutikazonfuroat primijenjen u dozi od 110 mikrograma jednom na dan, na adrenalnu funkciju kod djece u dobi između 2 i 11 godina nije pokazalo značajan učinak na 24-satnu koncentraciju serumskog kortizola u usporedbi s placebom.

Randomizirano, dvostruko slijepo, multicentrično, placebom kontrolirano jednogodišnje ispitivanje rasta s paralelnim skupinama procjenjivalo je visinomjerom učinak flutikazonfuroata od 110 mikrograma u obliku spreja za nos na brzinu rasta u 474 djece u pretpubertetu (djevojčice u dobi od 5 do 7,5 godina te dječaci u dobi od 5 do 8,5 godina). Srednja vrijednost brzine rasta nakon 52-tjednog liječenja bila je niža u bolesnika koji su primali flutikazonfuroat (5,19 cm/godišnje) u usporedbi s placebom (5,46 cm/godišnje). Razlika srednjih vrijednosti među skupinama bila je -0,27 cm na godinu [95% CI -0,48 do -0,06%].

Sezonski i cjelogodišnji alergijski rinitis kod djece (mlađe od 6 godina):

Ispitivanja sigurnosti i djelotvornosti izvođena su na ukupno 271 bolesnika u dobi od 2 do 5 godina i u sezonskom i u cjelogodišnjem alergijskom rinitisu, od čega je 176 ispitanika bilo izloženo flutikazonfuroatu.

Sigurnost i djelotvornost u ovoj skupini nisu dobro ustanovljene.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Flutikazonfuroat prolazi nepotpunu apsorpciju i ekstenzivni metabolizam prvog prolaza u jetri i crijevima što rezultira zanemarivom sistemskom izloženosti. Intranazalno doziranje od 110 mikrograma jednom na dan obično ne rezultira mjerljivim koncentracijama u plazmi (<10 pg/ml).

Apsolutna bioraspoloživost za intranazalni flutikazonfuroat je 0,50%, tako da će nakon primjene 110 mikrograma biti sistemski raspoloživo manje od 1 mikrograma flutikazonfuroata (vidjeti dio 4.9).

Distribucija

Vezanje flutikazonfuroata za proteine plazme veće je od 99%. Flutikazonfuroat se opsežno distribuira s volumenom distribucije pri stanju dinamičke ravnoteže od, u prosjeku, 608 l.

Biotransformacija

Flutikazonfuroat se rapidno uklanja (ukupni klirens u plazmi od 58,7 l/h) iz sistemske cirkulacije, prvenstveno pomoću jetrenog metabolizma u neaktivni 17β-karboksilni metabolit (GW694301X) putem citokroma P450 enzima CYP3A4. Glavni put metabolizma je funkcija hidrolize S- fluorometilkarbotioata u cilju formiranja metabolita 17β-karboksilne kiseline. In vivo ispitivanja nisu otkrila dokaz cijepanja furoatne skupine u svrhu stvaranja flutikazona.

Eliminacija

Nakon peroralne i intravenske primjene, eliminacija se primarno odvija putem fecesa što ukazuje na ekskreciju flutikazonfuroata i njegovih metabolita putem žuči. Nakon intravenske primjene, poluvijek u fazi eliminacije je u prosjeku 15,1 sati. Urinarna ekskrecija odgovorna je za oko 1% oralno i 2% intravenski primijenjene doze.

Pedijatrijska populacija

Kod većine bolesnika flutikazonfuroat nije mjerljiv (<10 pg/ml) nakon intranazalnog doziranja od 110 mikrograma jednom na dan. Mjerljive razine bile su primijećene kod 15,1% pedijatrijskih bolesnika nakon intranazalne doze od 110 mikrograma jednom na dan i samo kod 6,8% pedijatrijskih bolesnika nakon doze od 55 mikrograma jednom na dan. Ne postoje dokazi za više mjerljive vrijednosti flutikazonfuroata kod mlađe djece (mlađe od 6 godina). Medijan koncentracija flutikazonfuroata kod ispitanika s mjerljivim vrijednostima pri 55 mikrograma bile su 18,4 pg/ml u djece u dobi od 2 do 5 godina i 18,9 pg/ml u djece u dobi od 6 do 11 godina.

Pri 110 mikrograma, medijan koncentracija kod ispitanika s mjerljivim vrijednostima bile su 14,3 pg/ml u djece u dobi od 2 do 5 godina i 14,4 pg/ml u djece u dobi od 6 do 11 godina. Vrijednosti su slične onima primijećenima kod odraslih osoba (12 i više godina), gdje su medijani koncentracije kod ispitanika s mjerljivim vrijednostima bile 15,4 pg/ml pri 55 mikrograma i 21,8 pg/ml pri 110 mikrograma.

Starije osobe

Farmakokinetički podaci dobiveni su samo od malog broja starijih bolesnika (≥65 godina, n=23/872;

2,6%). Nije bilo dokaza za višu stopu incidencije bolesnika s mjerljivim koncentracijama flutikazonfuroata kod starijih osoba u usporedbi s mlađim bolesnicima.

Oštećenje bubrega

Flutikazonfuroat nije otkriven u urinu zdravih dobrovoljaca nakon intranazalnog doziranja. Manje od

1% primijenjene doze izlučuje se u urin te se stoga smatra da oštećenje bubrega ne utječe na farmakokinetiku flutikazonfuroata.

Oštećenje jetre

Nema podataka o intranazalnom flutikazonfuroatu kod bolesnika s oštećenjem jetre. Dostupni su podaci nakon inhalacijske primjene flutikazonfuroata (u obliku flutikazonfuroata ili kombinacije flutikazofuroat/vilanterola) u ispitanika s oštećenjem jetre, koji su također primjenjivi za intranazalno doziranje. Ispitivanje jednokratne doze od 400 mikrograma oralno inhaliranog flutikazonfuroata kod bolesnika s umjerenim oštećenjem jetre (Child-Pugh B) rezultiralo je povišenim Cmax (42%) i AUC (0- ∞) (172%) te umjerenim (u prosjeku 23%) smanjenjem vrijednosti kortizola u bolesnika u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Nakon ponavljanog doziranja oralno inhalirane kombinacije flutikazonfuroat/vilanterol tijekom 7 dana, došlo je do povećanja sistemske izloženosti

flutikazonfuroatu (u prosjeku dvostruko prema mjerenju AUC(0–24)) u ispitanika s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh B ili C) u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Povećanje sistemske izloženosti flutikazonfuroatu u ispitanika s umjerenim oštećenjem jetre

(flutikazonfuroat/vilanterol 200/25 mikrograma) bilo je povezano s prosječnim sniženjem serumskog kortizola za 34% u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Nije bilo učinka na serumski kortizol u ispitanika s teškim oštećenjem jetre (flutikazonfuroat/vilanterol 100/12,5 mikrograma). Na temelju tih

nalaza, ne očekuje se da će u toj populaciji bolesnika, prosječna predviđena izloženost intranazalnom flutikazonfuroatu od 110 mikrograma rezultirati supresijom kortizola.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Otkrića u ispitivanjima opće toksikologije bila su slična onima primijećenima s drugim glukokortikoidima te su povezana s pretjeranom farmakološkom aktivnošću. Ova otkrića se ne drže relevantnima kod ljudi pri preporučenim nazalnim dozama koje rezultiraju minimalnom sistemskom izloženošću. Nisu primijećeni genotoksični učinci flutikazonfuroata u konvencionalnim genotoksičnim ispitivanjima. Nadalje, u dvogodišnjem inhalacijskom ispitivanju na štakorima i miševima nije došlo do povišenja incidencije tumora povezanih s liječenjem.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

glukoza, bezvodna celuloza, disperzibilna polisorbat 80 benzalkonijev klorid dinatrijev edetat voda, pročišćena

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

Rok valjanosti nakon otvaranja: 2 mjeseca.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Čuvati u uspravnom položaju. Uvijek držati zatvoreno.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

14,2 ml u smeđoj (staklenoj) bočici tipa I ili tipa III s odmjernom pumpicom raspršivača.

Lijek je dostupan u tri veličine pakiranja: 1 bočica s 30, 60 ili 120 potisnih doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/434/001

EU/1/07/434/002

EU/1/07/434/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11. siječnja 2008.

Datum posljednje obnove: 17. prosinca 2012.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept