Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avonex (interferon beta-1a) – Označavanje - L03AB07

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAvonex
ATK šifraL03AB07
Tvarinterferon beta-1a
ProizvođačBiogen Idec Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

BIO-SET PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju interferon beta-1a

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 30 mikrograma (6 milijuna IU) interferona beta-1a.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ljudski serumski albumin, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat i natrijev dihidrogenfosfat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Pakiranja s četiri doze: bočica s BIO-SET uređajem koja sadrži lijek, napunjenu štrcaljku s vodom za injekcije, jednu iglu za injekciju u mišić

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić nakon rekonstitucije s otapalom.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

NE ZAMRZAVATI.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/033/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

avonex

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

interferon beta-1a

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOGEN IDEC LTD.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Za primjenu u mišić nakon rekonstitucije s otapalom.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C. NE ZAMRZAVATI.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Lijek (bočica od 3 ml)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma prašak za injekciju

interferon beta-1a

i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Pogledajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 mikrograma interferona beta-1a

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Otapalo za rekonstituciju (napunjena štrcaljka od 1 ml)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Voda za injekcije

i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju

interferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopine sadrži 30 mikrograma (6 milijuna IU) interferona beta-1a.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, ledena acetatna kiselina, argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju.

Kutija sa četiri napunjene štrcaljke sa 0,5 ml otopine.

Kutija sa dvanaest napunjenih štrcaljki sa 0,5 ml otopine.

Svaka štrcaljka je pakirana u zatvoreni plastični spremnik koji sadrži i jednu iglu za injekciju u mišić.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Avonex se može čuvati na sobnoj temperaturi (između 15 oC - 30 oC) do jednog tjedna. NE ZAMRZAVATI.

Čuvati u originalnom pakiranju (zatvoreni plastični spremnik) radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/033/003 pakiranje od 4

EU/1/97/033/004 pakiranje od 12

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

avonex

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju

interferon beta-1a

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOGEN IDEC LTD.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Primjena u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Čuvati u hladnjaku.

Avonex se može čuvati na sobnoj temperaturi (između 15oC - 30oC) do jednog tjedna. NE ZAMRZAVATI.

Čuvati u originalnom pakiranju (zatvoreni plastični spremnik) radi zaštite od svjetlosti.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju

interferon beta-1a

i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Pogledajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

interferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica s 0,5 ml otopine sadrži 30 mikrograma (6 milijuna IU) interferona beta-1a.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, ledena acetatna kiselina, argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

4 napunjene brizgalice. Jedno pojedinačno pakiranje sadrži 1 Avonex Pen, iglu za injekciju i zaštitni pokrov za brizgalicu.

12 napunjenih brizgalica. Jedno pojedinačno pakiranje sadrži 1 Avonex Pen, iglu za injekciju i zaštitni pokrov za brizgalicu.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu upotrebu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Avonex Pen se može čuvati na sobnoj temperaturi (između 15oC - 30oC) do jednog tjedna.

Osjetljivo na svjetlost. Avonex Pen čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/033/005 pakiranje od 4

EU/1/97/033/006 pakiranje od 12

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

avonex pen

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU UNUTARNJA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici interferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica s 0,5 ml otopine sadrži 30 mikrograma (6 milijuna IU) interferona beta-1a.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, ledena acetatna kiselina, argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Dio višestrukog pakiranja. Ne smije se prodavati zasebno.

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici.

Avonex Pen, igla za injekciju i zaštitni pokrov za brizgalicu.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu upotrebu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Avonex Pen se može čuvati na sobnoj temperaturi (između 15oC - 30oC) do jednog tjedna.

Osjetljivo na svjetlost. Avonex Pen čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

avonex pen

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

AVONEX 30 mikrograma/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

interferon beta-1a

i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Pogledajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept