Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Axura (memantine hydrochloride) – Označavanje - N06DX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAxura
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačMerz Pharmaceuticals GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

1.NAZIV LIJEKA

Axura 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete. 14 filmom obloženih tableta. 28 filmom obloženih tableta. 30 filmom obloženih tableta. 42 filmom obložene tablete. 50 filmom obloženih tableta. 56 filmom obloženih tableta. 98 filmom obloženih tableta.

100 filmom obloženih tableta.

112 filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/012 14 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/007 28 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/001 30 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/013 42 filmom obložene tablete.

EU/1/02/218/002 50 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/008 56 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/014 98 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/003 100 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/009 112 filmom obloženih tableta.

13.BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 10 mg tablete

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 42, 50 I 98 TABLETA KAO SREDNJE PAKIRANJE / DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Axura 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete. 42 filmom obložene tablete.

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, svako sadrži 42 filmom obložene tablete. Nije za zasebnu prodaju.

Filmom obložene tablete. 50 filmom obloženih tableta.

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, svako sadrži 50 filmom obloženih tableta. Nije za zasebnu prodaju.

Filmom obložene tablete. 98 filmom obloženih tableta.

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 10 pakiranja, svako sadrži 98 filmom obloženih tablet. Nije za zasebnu prodaju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/010 1000 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 50).

EU/1/02/218/015 980 filmom obloženih tableta (10 pakiranja od 98).

EU/1/02/218/030 840 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 42).

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 10 mg tablete

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (20 x 42 TABLETA, 20 x 50 TABLETA I 10 x 98 TABLETA) ZAMOTANIH U FOLIJU (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Axura 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje sadrži

20 pakiranja, svako sadrži 42 filmom obložene tablete.

20 pakiranja, svako sadrži 50 filmom obloženih tableta.

10 pakiranja, svako sadrži 98 filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/010 1000 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 50) EU/1/02/218/015 980 filmom obloženih tableta (10 pakiranja od 98) EU/1/02/218/030 84020 x 42 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 42)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Axura 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Vidjeti reljefni otisak.

4.BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

Vidjeti reljefni otisak.

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

KUTIJA I NAJEPNICA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5 mg/potisak, oralna otopina memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki potisak pumpice oslobađa 0,5 ml otopine koja sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,16 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Otopina također sadrži kalijev sorbat i sorbitol (E420).

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralna otopina. 50 ml.

100 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jednom dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Kada se otvori, upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE ZBRINJAVANJE LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/005 50 ml

EU/1/02/218/006 100 ml

13. BROJ SERIJE

Broj serije{broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 5 mg/potisak, oralna otopina

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

KUTIJA I NAJEPNICA ZA BOCU OD 50 ml KAO SREDNJE PAKIRANJE / DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5 mg/potisak, oralna otopina memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki potisak pumpice oslobađa 0,5 ml otopine koja sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,16 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Otopina također sadrži kalijev sorbat i sorbitol (E420).

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralna otopina. 50 ml.

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 10 pakiranja, svako sadrži 1 bocu s 50 ml oralne otopine. Nije za zasebnu prodaju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jednom dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Kada se otvori, upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/011 500ml (10 boca od 50ml)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 5 mg/potisak, oralna otopina

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (10 x 50 ml) ZAMOTANIH U FOLIJU (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5 mg/potisak, oralna otopina memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki potisak pumpice oslobađa 0,5 ml otopine koja sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,16 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Otopina također sadrži kalijev sorbat i sorbitol (E420).

Za dodatne informacije vidjetu Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralna otopina

Višestruko pakiranje 500 ml, sadrži 10 pakiranja, svako sadrži 1 bocu s 50 ml oralne otopine.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jednom dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Kada se otvori, upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/011 500ml (10 boca od 50ml)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 28 TABLETA – PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA - PLAN LIJEČENJA ZA 4 TJEDNA

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5 mg filmom obložene tablete. Axura 10 mg filmom obložene tablete. Axura 15 mg filmom obložene tablete. Axura 20 mg filmom obložene tablete. memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,15 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg memantinklorida, što odgovara 12,46 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje s 28 filmom obloženih tableta za plan liječenja za 4 tjedna sadrži: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jednom dnevno.

Za nastavak liječenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/016 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/023 28 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tablete

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA ZA BLISTER; prednja i stražnja srana

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5 mg

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

memantinklorid

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta. Axura 5 mg

7 filmom obloženih tableta. Axura 10 mg

7 filmom obloženih tableta. Axura 15 mg

7 filmom obloženih tableta. Axura 20 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedna tableta dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Tjedan 1, 2, 3, 4

Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA ZA BLISTER; prednja strana

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5 mg, Axura 10 mg Axura 15 mg Axura 20 mg

filmom obložene tablete

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

memantinklorid

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje s 28 filmom obloženih tableta za plan liječenja za 4 tjedna sadrži: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Za nastavak liječenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/016 28 filmom obloženih tableta.

EU/1/02/218/023 28 filmom obloženih tableta.

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Axura 5mg, 10 mg, 15mg, 20mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Vidjeti reljefni otisak.

4. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

Vidjeti reljefni otisak.

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Axura 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete. 14 filmom obloženih tableta. 28 filmom obloženih tableta. 42 filmom obložene tablete. 56 filmom obloženih tableta. 98 filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jednom dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece..

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/017 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/018 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/019 42 filmom obložene tablete

EU/1/02/218/020 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/021 98 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/024 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/025 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/026 42 filmom obložene tablete

EU/1/02/218/027 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/218/028 98 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 20 mg tablete

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 42 TABLETE KAO SREDNJE PAKIRANJE/ DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Axura 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete. 42 filmom obložene tablete.

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, svako sadrži 42 filmom obložene tablete. Nije za zasebnu prodaju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jednom dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti{MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/022 840 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 42)

EU/1/02/218/029 840 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 42)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Axura 20 mg tablete

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (20 x 42 TABLETE) ZAMOTANIH U FOLIJU (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Axura 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje 840 filmom obloženih tableta, sadrži 20 pakiranja, svako sadrži 42 filmom obložene tablete.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Jedanput dnevno

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/218/022 840 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 42) EU/1/02/218/029 840 filmom obloženih tableta (20 pakiranja od 42)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Axura 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Vidjeti reljefni otisak.

4. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

Vidjeti reljefni otisak.

5. DRUGO

Pon → Uto → Sri → Čet → Pet → Sub →Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept