Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAzarga
ATK šifraS01ED51
Tvarbrinzolamide / timolol maleate
ProizvođačNovartis Europharm Limited

1.NAZIV LIJEKA

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml suspenzije sadrži 10 mg brinzolamida i 5 mg timolola (u obliku timololmaleata).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Jedan ml suspenzije sadrži 0,10 mg benzalkonijeva klorida.

Za cjelovit popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, suspenzija (kapi za oko)

Bijela do bjelkasta jednolična suspenzija, pH 7,2 (približno).

4.KLINIČKI PODACI

4.1.Terapijske indikacije

Snižavanje intraokularnog tlaka (IOT) u odraslih bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili s očnom hipertenzijom u kojih se monoterapijom ne postiže dovoljno sniženje očnog tlaka (vidjeti dio 5.1).

4.2.Doziranje i način primjene

Doziranje

Primjena u odraslih, uključujući starije osobe

Doza je po jedna kap AZARGE dva puta na dan u spojničnu vrećicu oka koje se liječi.

Primjenom nazolakrimalne okluzije ili zatvaranjem vjeđa smanjuje se sustavna apsorpcija. Rezultat toga može biti smanjen broj sustavnih nuspojava i pojačana lokalna aktivnost (vidjeti dio 4.4).

Propusti li se doza, liječenje se mora nastaviti tako da se iduća doza primijeni kao što je planirano. Doza od po jedne kapi dvaput na dan u oko koje se liječi ne smije se prekoračiti.

Kada se drugi očni antiglaukomski lijek zamjenjuje AZARGOM, taj lijek se mora prestati koristiti, a AZARGU početi primjenjivati idući dan.

Posebne populacije

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost primjene AZARGE u djece i adolescenata od 0 do 18 godina nije još ustanovljena. Nema dostupnih podataka.

Oštećenje funkcije jetre i bubrega

Nisu provedena ispitivanja AZARGE ni timolola 5 mg/ml kapi za oko u bolesnika s oštećenom jetrenom ili bubrežnom funkcijom. Bolesnicima s oštećenom jetrenom funkcijom, kao ni onima s oštećenom bubrežnom funkcijom nije potrebno prilagođavati dozu.

AZARGA nije ispitivana u bolesnika s teško oštećenom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina

<30 ml/min), ni u onih s hiperkloremijskom acidozom (vidjeti dio 4.3). Budući da se brinzolamid i njegov glavni metabolit pretežno izlučuju putem bubrega, AZARGA je kontraindicirana u bolesnika s teško oštećenom bubrežnom funkcijom (vidjeti dio 4.3).

AZARGU se mora primijeniti s oprezom kod bolesnika s teško oštećenom jetrenom funkcijom (vidjeti dio 4.4).

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Bolesnike se mora uputiti da bočicu dobro protresu prije primjene. Nakon skidanja poklopca, ukoliko je zaštitni obruč za evidenciju otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Radi prevencije kontaminacije vrha kapaljke i suspenzije, mora se paziti da se prilikom kapanja vrhom kapaljke ne dotaknu vjeđe, područja oko vjeđe ili druge površine. Bolesnika treba uputiti da bočicu čuva čvrsto zatvorenu kad nije u uporabi.

U slučaju primjene više od jednog lijeka za lokalnu primjenu u oko, vremenski razmak između primjene lijekova mora biti najmanje 5 minuta. Masti za oko moraju se primijeniti posljednje.

4.3.Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Preosjetljivost na ostale beta-blokatore.

Preosjetljivost na sulfonamide (vidjeti dio 4.4).

Reaktivne bolesti dišnih putova uključujući bronhalnu astmu ili bronhalna astma u anamnezi ili teška kronična opstruktivna plućna bolest.

Sinus bradikadija, sindrom bolesnoga sinusnog čvora, sinus atrijski blok, atrioventrikularni blok drugog ili trećeg stupnja bez srčanog elektrosimulatora. Manifestno zatajenje srca, kardiogeni šok.

Teški alergijski rinitis.

Hiperkloremijska acidoza (vidjeti dio 4.2).

Teško oštećena bubrežna funkcija.

4.4.Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sustavni učinci

Brinzolamid i timolol se apsorbiraju sustavno. Zbog timolola, koji je beta-adrenergički blokator, mogu se javiti jednake vrste kardiovaskularnih, plućnih i drugih nuspojava kao i pri sustavnoj primjeni beta-adrenergičkih blokatora. Incidencija sustavnih nuspojava nakon lokalne primjene lijeka u oko manja je nego pri sustavnoj primjeni. Za smanjenje sustavne apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Reakcije preosjetljivosti zajedničke svim derivatima sulfonamida mogu se pojaviti i kod bolesnika koji primaju AZARGU s obzirom da se apsorbira sustavno.

Srčani poremećaji

Kod bolesnika s kardiovaskularnim bolestima (npr. koronarna bolest srca, Prinzmetalova angina i zatajenje srca) i hipotenzijom, mora se kritički procijeniti uporabu terapije beta-blokatorima i uzeti u obzir terapiju s drugim djelatnim tvarima. Bolesnici s kardiovaskularnim bolestima moraju biti pod nadzorom zbog znakova pogoršanja bolesti ili pojave nuspojava.

Zbog negativnog učinka na provođenje, beta-blokatori se smiju samo s oprezom primjenjivati kod bolesnika sa srčanim blokom prvog stupnja.

Krvožilni poremećaji

Bolesnike sa teškim perifernim cirkulacijskim poremećajima/bolestima (npr. teški oblici Raynaudove bolesti ili Raynaudova sindroma) se mora liječiti s oprezom.

Hipertireoza

Beta-blokatori mogu prikriti znakove hipertireoze.

Mišićna slabost

Zabilježeno je da beta-adrenergički blokatori mogu potencirati mišićnu slabost koja je u skladu s određenim simptomima mijastenije (e.g. diplopija, ptoza i opća slabost).

Poremećaji dišnog sustava

Respiratorne reakcije, uključujući smrt zbog bronhospazma kod bolesnika s astmom, zabilježene su nakon lokalne primjene u oko nekih beta-blokatora. AZARGA se mora primijeniti s oprezom kod bolesnika s blagom/umjerenom kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) i samo u slučaju da potencijalna korist nadmašuje potencijalni rizik.

Hipoglikemija/dijabetes

Beta-blokatori se moraju primjenjivati s oprezom kod bolesnika sklonih spontanoj hipoglikemiji ili bolesnika sa slabo reguliranom šećernom bolešću jer beta-blokatori mogu prikriti znakove i simptome akutne hipoglikemije.

Acidobazni poremećaji

AZARGA sadrži brinzolamid koji je sulfonamid. Pri lokalnoj primjeni moguće su jednake vrste nuspojava kakve se pripisuju sulfonamidima. Pri peroralnoj primjeni inhibitora karboanhidraze prijavljeni su poremećaji acidobazne ravnoteže. Ovaj lijek mora se s oprezom primijeniti kod bolesnika s rizikom od oštećenja funkcije bubrega zbog mogućeg rizika metaboličke acidoze. Jave li se znakovi ozbiljnih reakcija ili preosjetljivosti, primjenu ovog lijeka treba prekinuti.

Mentalna budnost

Oralni inhibitori karboanhidraze mogu smanjiti sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju mentalnu budnost i/ili fizičku koordinaciju. AZARGA se apsorbira sustavno te se stoga ove nuspojave mogu javiti i kod lokalne primjene.

Anafilaktičke reakcije

Pri uzimanju beta-blokatora može se dogoditi da bolesnici koji u anamnezi imaju atopiju ili tešku anafilaktičku reakciju na različite alergene mogu jače reagirati kod ponovljenog susreta s takvim alergenima i ne reagirati na uobičajene doze adrenalina koje se daju pri liječenju anafilaktičkih reakcija.

Odvajanje žilnice

Odvajanje žilnice zabilježeno je kod pacijenata koji nakon filtracijske operacije koriste terapiju za supresiju stvaranja očne vodice (npr. timolol, acetazolamid).

Kirurška anestezija

Beta-blokatori lokalno primijenjeni u oko mogu blokirati sustavne beta-agonističke učinke npr. adrenalina. Anesteziolog mora biti informiran kada bolesnik uzima timolol.

Istodobna primjena drugih lijekova

Učinak na intraokularni tlak ili poznati učinci sustavne beta-blokade mogu biti pojačani kada se timolol daje bolesnicima koji već primaju sustavni beta-blokator. Odgovor ovih bolesnika se mora pomno pratiti. Lokalna primjena dva beta-adrenergička blokatora ili dva lokalna inhibitora karboanhidraze se ne preporučuje (vidjeti dio 4.5).

Postoji mogućnost dodatnog učinka na poznate sustavne učinke inhibitora karboanhidraze kod bolesnika koji uzimaju oralni inhibitor karboanhidraze i AZARGU. Istodobna primjena AZARGE i peroralno primjenjenih inhibitora karboanhidraze nije ispitivana i ne preporučuje se (vidjeti dio 4.5).

Učinci na oko

Iskustva s primjenom AZARGE u liječenju bolesnika s pseudoeksfolijativnim glaukomom ili pigmentnim glaukomom su ograničena. Liječenje tih bolesnika mora biti s oprezom, a preporučuje se i pozorno praćenje očnog tlaka.

AZARGA nije ispitivana u bolesnika s glaukomom uskog kuta i njena se primjena u tih bolesnika ne preporučuje.

Beta-blokatori lokalno primijenjeni u oko mogu inducirati suhoću oka. Bolesnike s bolestima rožnice se mora liječiti s oprezom.

Moguća uloga brinzolamida na funkciju endotela rožnice nije ispitivana u bolesnika s kompromitiranom rožnicom (pogotovo u bolesnika s malim brojem endotelnih stanica). Konkretno, nisu ispitivani bolesnici koji nose kontaktne leće te se preporučuje njihovo pozorno praćenje pri primjeni brinzolamida jer inhibitori karboanhidraze mogu utjecati na vlaženje rožnice. To može dovesti do dekompenzacije rožnice i edema, a nošenjem kontaktnih leća može se povećati rizik za rožnicu. Preporučuje se pozorno praćenje bolesnika s kompromitiranim rožnicama, kao što su bolesnici sa šećernom bolešću ili s distrofijom rožnice.

AZARGA se može primjenjivati za vrijeme nošenja kontaktnih leća uz pozorno praćenje (vidjeti niže pod „Benzalkonijev klorid“).

Benzalkonijev klorid

AZARGA sadrži benzalkonijev klorid koji može nadražiti oko, a poznato je i da mijenja boju mekih kontaktnih leća. Kontakt s mekim kontaktnim lećama mora se izbjegavati. Bolesnike se mora uputiti da prije primjene AZARGE izvade kontaktne leće, te da ih ponovno stave 15 minuta nakon primjene kapi.

Zabilježeno je da benzalkonijev klorid uzrokuje točkastu keratopatiju i/ili toksičnu ulcerativnu keratopatiju. Redovito praćenje potrebno je kod česte ili dugotrajne primjene.

Oštećenje funkcije jetre

AZARGU se mora primijeniti s oprezom kod bolesnika s teško oštećenom jetrenom funkcijom.

4.5.Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedene posebne studije interakcije AZARGE s drugim lijekovima.

AZARGA sadrži brinzolamid koji je inhibitor karboanhidraze i, premda se primjenjuje lokalno, apsorbira se sustavno. Pri peroralnoj primjeni inhibitora karboanhidraze prijavljeni su poremećaji acido-bazne ravnoteže. U bolesnika koji uzimaju AZARGU mora se razmotriti mogućnost interakcija.

Postoji mogućnost aditivnog učinka na poznate sustavne učinke inhibitora karboanhidraze u bolesnika koji primaju oralne inhibitore karboanhidraze i brinzolamid kapi za oko. Istodobna primjena kapi za oko koje sadrže brinzolamid i oralnih inhibitora karboanhidraze se ne preporučuje.

Među izoenzime citokroma P-450 odgovorne za metabolizam brinzolamida ubrajaju se

CYP3A4 (glavni), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 i CYP2C9. Očekuje se da će inhibitori CYP3A4, poput ketokonazola, itrakonazola, klotrimazola, ritonavira i troleandomicina inhibirati metabolizam brinzolamida posredovan izoenzimom CYP3A4. Savjetuje se oprez ako se istodobno daju inhibitori CYP3A4. No nakupljanje brinzolamida nije vjerojatno jer je glavni način njegova uklanjanja putem bubrega. Brinzolamid nije inhibitor izoenzima citokroma P-450.

Mogući su dodatni učinci s posljedičnom hipotenzijom i/ili izraženom bradikardijom kada se otopina beta-blokatora lokalno primijenjena u oko daje istodobno s peroralno primijenjenim blokatorima kalcijevih kanala, beta-adrenergičkim blokatorima, antiaritmicima (uključujući amiodaron), glikozidima digitalisa, parasimpatomimeticima, gvanetidinom.

Beta-blokatori mogu smanjiti odgovor na adrenalin primijenjen u liječenju anafilaktičkih reakcija. Posebnu pažnju treba primijeniti kod bolesnika s anamnezom atopije i anafilakse (vidjeti dio 4.4).

Hipertenzijska reakcija izazvana naglim prestankom uzimanja klonidina može se pojačati pri uzimanju beta-blokatora. Oprez se preporučuje kod istodobne primjene ovog lijeka s klonidinom.

Prijavljena je pojačana sustavna beta blokada (npr. usporena srčana frekvencija, depresija) pri kombiniranoj primjeni inhibitora CYP2D6 (npr. kinidina, fluoksetina, paroksetina) i timolola. Preporučuje se oprez.

Beta-blokatori mogu pojačati hipoglikemijski učinak antidijabetika. Beta-blokatori mogu prikriti znakove i simptome hipoglikemije (vidjeti dio 4.4).

Povremeno je zabilježena midrijaza kao rezultat istodobne primjene oftalmičkih beta-blokatora i adrenalina (epinefrina).

4.6.Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema primjerenih podataka vezanih uz oftalmičku primjenu brinzolamida i timolola u trudnica. Ispitivanja s brinzolamidom na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost nakon sustavne primjene, vidjeti dio 5.3. AZARGA se ne smije koristiti tijekom trudnoće, osim ako to doista nije nužno. Da bi se smanjila sustavna apsorpcija, vidjeti dio 4.2.

Epidemiološka ispitivanja nisu otkrila učinak na pojavu malformacija ali su pokazala rizik za intrauterini zastoj rasta kod peroralne primjene beta-blokatora. Dodatno, znakovi i simpotmi beta- blokade (npr. bradikardija, hipotenzija, respiratorni distres i hipoglikemija) zabilježeni su kod novorođenčeta kada su beta blokatori bili primjenjivani do poroda. Ako se AZARGA primjenjuje do poroda, novorođenče se mora pažljivo pratiti tijekom prvih dana života.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se oftalmički brinzolamid u majčino mlijeko u ljudi. Ispitivanja na životinjama pokazala su da se nakon oralne primjene brinzolamid izlučuje u majčino mlijeko, vidjeti dio 5.3.

Beta blokatori se izlučuju u majčino mlijeko. Ipak, kod terapijskih doza timolola u kapima za oko nije vjerojatna pojava dovoljne količine u majčinom mlijeku koja bi uzrokovala kliničke simptome beta- blokade kod dojenčeta. Da bi se smanjila sustavna apsorpcija, vidjeti dio 4.2.

Ipak, rizik za dojenče ne može se isključiti. Mora se donijeti odluka treba li prekinuti dojenje ili prekinuti/suzdržati se od terapije AZARGE uzevši u obzir korist dojenja za dijete i korist terapije za majku.

Plodnost

Nisu provedena ispitivanja procjene učinka topikalne okularne primjene AZARGE na plodnost u ljudi.

Neklinički podaci ne upućuju na učinak niti brinzolamida niti timolola na plodnost kod muškaraca ili

žena nakon peroralnog doziranja. Ne očekuje se učinak primjene AZARGE na plodnost kod muškaraca ili žena.

4.7.Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

AZARGA ima mali utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Privremeno zamućen vid i drugi poremećaji vida mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Zamuti li se vid nakon ukapavanja, bolesnik mora pričekati da se vid razbistri prije nego

što krene upravljati vozilom ili strojem.

Inhibitori karboanhidraze mogu umanjiti sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju mentalnu budnost i/ili fizičku koordinaciju (vidjeti dio 4.4).

4.8.Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima najčešće nuspojave bile su zamućenje vida, iritacija oka i bol u oku, a pojavile su se kod približno 2% do 7% bolesnika.

Tablični prikaz nuspojava

Niže navedene nuspojave zabilježene su s AZARGOM i individualim sastojcima brinzolamidom i timololom u kliničkim ispitivanjima i praćenju nakon stavljanja lijeka u promet. Razvrstane su prema učestalosti na sljedeći način: vrlo česte (≥1/10), česte (≥1/100 do <1/10), manje česte

(≥1/1000 do <1/100), rijetke (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetke (<1/10 000), ili nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su poredane u padajućem nizu prema stupnju ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih sustava

Preporučeni izraz prema MedDRA-i (v.18.0)

 

 

Infekcije i infestacije

Nepoznato: nazofaringitis3, faringitis3, sinusitis3, rinitis3

 

 

Poremećaj krvi i limfnog sustava

Manje često: smanjen broj bijelih krvnih stanica1

 

Nepoznato: smanjen broj crvenih krvnih stanica3, povišena

 

razina klorida u krvi3

Poremećaji imunološkog sustava

Nepoznato: anafilaksija2, anafilaktički šok1, sistemske

 

alergijske reakcije uključujući angioedem2, lokalizirani i

 

generalizirani osip2, preosjetljivost1, urtikarija2, svrbež2

Poremećaji metabolizma i prehrane

Nepoznato: hipoglikemija2

 

 

Psihijatrijski poremećaji

Rijetko: nesanica1

 

Nepoznato: depresija1, gubitak pamćenja2, apatija3,

 

depresivno raspoloženje3, smanjen libido3, noćne more2,3,

 

nervoza3

Poremećaji živčanog sustava

Često: disgeuzija1

 

Nepoznato: cerebralna ishemija2, cerebrovaskularni incident2,

 

sinkopa2, pojačani znakovi i simptomi miastenije gravis2,

 

pospanost3, motorička disfunkcija3, amnezija3, poremećaj

 

pamćenja3, parestezija2,3, tremor3, hipoestezija3, ageuzija3,

 

omaglica1, glavobolja1

Poremećaji oka

Često: točkasti keratitis1, zamućen vid1, bol u oku1, nadražaj

 

oka1

 

Manje često: keratitis1,2,3, suho oko1, prisutnost obojenja u

 

rožnici kod vitalnog bojanja1, iscjedak iz oka1, svrbež oka1,

 

osjećaj stranog tijela u očima1, hiperemija oka1, hiperemija

 

konjunktive1

 

Rijetko : erozija rožnice1, upalna reakcija u prednjoj očnoj

 

sobici1, fotofobija1, pojačano suzenje1, hiperemija

 

bjeloočnice1, eritem vjeđa1, krustanje na rubovima vjeđa1

 

 

Nepoznato: povećan omjer promjera ekskavacije i papile

 

vidnog živca3, odvajanje žilnice nakon filtracijske operacije2

 

(vidjeti dio 4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri

 

uporabi), keratopatija3, defekt rožničnog epitela3, poremećaji

 

rožničnog epitela3, povišeni očni tlak3, depozit u oku3,

 

obojenje rožnice3, edem rožnice3, smanjena osjetljivost

 

rožnice2, konjunktivitis3, upala Meibomovih žlijezda3,

 

diplopija2,3, zaslijepljenost pri jakom svjetlu3, fotopsija3,

 

smanjena oštrina vida3, oštećenje vida1, pterigij3, osjećaj

 

nelagode u oku3, keratokonjunktivitis sicca3, hipoestezija

 

oka3, pigmentacija bjeloočnice3, subkonjunktivna cista3,

 

poremećaj vida3, oticanje oka3, alergija oka3, madaroza3,

 

poremećaj vjeđe3, edem vjeđe1, ptoza2

Poremećaji uha i labirinta

Nepoznato: vertigo3, tinitus3

Srčani poremećaji

Često: smanjena srčana frekvencija1

 

Nepoznato: srčani arest2, zatajenje srca2, kongestivno

 

zatajenje srca2, atriovetrikularni blok2, kardio-respiratorni

 

distres3, angina pektoris3, bradikardija2,3, nepravilni rad srca3,

 

aritmija2,3, palpitacije2,3, tahikardija3, ubrzana srčana

 

frekvencija3, bol u prsnom košu2, edem2

Krvožilni poremećaji

Manje često: sniženi krvni tlak1

 

Nepoznato: hipotenzija2, hipertenzija3, povišeni krvni tlak1,

 

Raynaudov fenomen2, hladne ruke i stopala2

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

Manje često: kašalj1

i sredoprsja

Rijetko: orofaringealna bol1, rinoreja1

 

Nepoznato: bronhospazam2 (pretežno kod bolesnika s od

 

ranije poznatim bronhospazmom), dispneja1, astma3,

 

epistaksa1, bronhalna hiperaktivnost3, nadražaj grla3, nazalna

 

kongestija3, kongestija gornjeg dijela dišnog sustava3,

 

slijevanje sluzi iz nosa u grlo3, kihanje3, suhoća nosa3

Poremećaji probavnog sustava

Nepoznato: povraćanje2,3, bol u gornjem dijelu abdomena1,

 

abdominalna bol2, proljev1, suha usta1, mučnina1, ezofagitis3,

 

dispepsija2,3, nelagoda u abdomenu3, nelagoda u želucu3,

 

često pražnjenje crijeva3, gastrointestinalni poremećaj3, oralna

 

hipoestezija3, oralna parestezija3, flatulencija3

Poremećaji jetre i žuči

Nepoznato: poremećeni nalazi pretraga jetrene funkcije3

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nepoznato: urtikarija3, makulopapularni osip3, generalizirani

 

svrbež3, stezanje kože3, dermatitis3, alopecija1, psorijatični

 

osip ili egzacerbacija psorijaze2, osip1, eritem1

Poremećaji mišićno-koštanog

Nepoznato: mialgija1, spazmi mišića3, artralgija3, bol u

sustava i vezivnog tkiva

leđima3, bol u udovima3

Poremećaji bubrega i mokraćnog

Manje često: prisutna krv u mokraći1

sustava

Nepoznato: bol u bubrezima3, polakizurija3

Poremećaji reproduktivnog sustava

Nepoznato: erektilna disfunkcija3, spolna disfunkcija2,

i dojki

smanjen libido2

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često: malaksalost1,3

mjestu primjene

Nepoznato: bol u prsištu1, bol3, umor1, astenija2,3, osjećaj

 

nelagode u prsištu3, osjećaj nervoze3, razdražljivost3, periferni

 

edem3, zaostajanje lijeka3

Pretrage

Manje često: povišene vrijednosti kalija u krvi1, povišena

 

laktat dehidrogenaza u krvi1

1nuspojave zabilježene s Azargom

2dodatne nuspojave zabilježene kod primjene timolola kao monoterapije

3dodatne nuspojave zabilježene kod primjene brinzolamida kao monoterapije

Opis odabranih nuspojava

Često prijavljivana sustavna nuspojava povezana s primjenom AZARGE u kliničkim ispitivanjima bila je disgeuzija (gorak ili neuobičajeni osjet u ustima nakon ukapavanja). Vjerojatno je uzrokovana ulaskom kapi za oko u nazofarinks kroz nazolakrimalni kanal i može se pripisati brinzolamidu.

Učestalost tog učinka može se smanjiti nazolakrimalnom okluzijom ili blagim zatvaranjem vjeđe nakon ukapavanja (vidjeti dio 4.2).

AZARGA sadrži brinzolamid koji je sulfonamidni inhibitor karboanhidraze i sistemski se apsorbira. Sustavna primjena inhibitora karboanhidraze općenito je povezana s učincima na gastrointestinalni, živčani i hematološki sustav, na bubrege i na metabolizam. Iste vrste nuspojava koje se pripisuju peroralno primijenjenim inhibitorima karboanhidraze moguće su i pri njihovoj lokalnoj primjeni.

Timolol se apsorbira u sustavnu cirkulaciju. To može uzrokovati slične nuspojave koje se javljaju kod primjene sustavnih beta blokatora. Navedene nuspojave uključuju reakcije koje se javljaju unutar skupine beta blokatora lokalno primijenjenih u oko. Dodatne nuspojave povezane s primjenom svakog sastojka posebno, koje bi se mogle javiti i pri primjeni AZARGE, uključene su u tablicu iznad. Incidencija sustavnih nuspojava nakon lokalne primjene u oko je niža nego kod sustavne primjene. Da bi se smanjila sustavna apsorpcija, vidjeti dio 4.2.

Pedijatrijska populacija

AZARGA se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata ispod 18 godina zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Kod slučajne ingestije, simptomi predoziranja beta-blokatorima mogu uključivati bradikardiju, hipotenziju, zatajenje srca i bronhospazam.

Nastupi li predoziranje AZARGA kapima za oči, liječenje mora biti simptomatsko i potporno. Zbog brinzolamida mogući su disbalans elektrolita, razvoj acidoze i učinci na središnji živčani sustav. Mora se pratiti razina elektrolita u serumu (napose kalija) i pH krvi. Ispitivanja su pokazala da se timolol slabo uklanja dijalizom.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, Pripravci za liječenje glaukoma i miotici. ATK oznaka: S01ED51.

Mehanizam djelovanja

AZARGA sadrži dvije djelatne tvari: brinzolamid i timololmaleat. Ta dva sastojka snižavaju povišeni očni tlak prvenstveno smanjenjem lučenja očne vodice, no mehanizmi kojima to čine su različiti.

Kombiniranim učinkom tih dviju djelatnih tvari postiže se veće sniženje očnog tlaka nego svakom tvari posebno.

Brinzolamid je potentni inhibitor ljudske karboanhidraze II (CA-II), predominantnog izoenzima u oku. Inhibicijom karboanhidraze u cilijarnim nastavcima oka smanjuje se lučenje očne vodice, pretežno usporavanjem stvaranja bikarbonatnih iona, s posljedičnim smanjenjem prijenosa natrija i tekućine.

Timolol je neselektivni adrenergički blokator bez unutarnje simpatomimetičke aktivnosti, bez izravne depresijske aktivnosti na miokard i bez stabilizacijske aktivnosti na membrane. Tonografska i fluorofotometrijska ispitivanja pokazuju da je djelovanje pretežno povezano sa smanjenim stvaranjem očne vodice i s blago pojačanim otjecanjem tekućine.

Farmakodinamički učinci

Klinički učinci:

U 12-mjesečnom kontroliranom kliničkom istraživanju u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili s očnom hipertenzijom koji su, prema ocjeni ispitivača, mogli imati koristi od kombiniranog liječenja, i u kojih je srednji očni tlak prije početka liječenja bio 25 do 27 mmHg, primjenom AZARGE dvaput na dan srednji se očni tlak snizio za 7 do 9 mmHg. Neinferiornost AZARGE u usporedbi s dorzolamidom 20 mg/ml + timololom 5 mg/ml u snižavanju srednjeg očnog tlaka dokazana je u svim vremenskim točkama, pri svim kontrolnim posjetima.

U 6-mjesečnom kontroliranom kliničkom istraživanju u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili s očnom hipertenzijom u kojih je srednji očni tlak prije početka liječenja bio 25 do 27 mmHg, primjenom AZARGE dvaput na dan srednji se očni tlak snizio za 7 do 9 mmHg, što je bilo za do

3 mmHg više nego pri primjeni brinzolamida 10 mg/ml dvaput na dan i za do 2 mm Hg više nego pri primjeni timolola 5 mg/ml dvaput na dan. Smanjenje srednjeg očnog tlaka bilo je statistički superiornije od onog postignutog brinzolamidom i timololom u svim vremenskim točkama, pri svim kontrolnim pregledima.

U tri kontrolirana klinička istraživanja nelagodan osjećaj u oku nakon ukapavanja AZARGE bio je značajno slabiji negoli pri primjeni dorzolamida 20 mg/ml + timolola 5 mg/ml.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nakon lokalne primjene u oko brinzolamid i timolol se apsorbiraju kroz rožnicu i ulaze u sustavnu cirkulaciju. U ispitivanju farmakokinetike zdravi su ispitanici peroralno primali brinzolamid (1 mg) dvaput na dan tijekom 2 tjedna, kako bi se skratilo vrijeme do postizanja stanja dinamičke ravnoteže prije početka primjene AZARGE. Nakon primjene AZARGE dvaput na dan tijekom 13 tjedana, prosječna koncentracija brinzolamida u eritrocitima iznosila je 18,8 3,29 µM nakon 4 tjedna,

18,1 2,68 µM nakon 10 tjedana i 18,4 3,01 µM nakon 15 tjedana, što pokazuje da su se koncentracije brinzolamida u stanju dinamičke ravnoteže u eritrocitima održavale.

U stanju dinamičke ravnoteže, nakon primjene AZARGE, srednja plazmatska Cmax timolola bila je

27% manja, a AUC0-12h 28% manja (Cmax: 0,824 ± 0,453 ng/ml; AUC0-12h: 4,71 ± 4,29 ng·h/ml) negoli pri primjeni timolola 5 mg/ml (Cmax: 1,13 ± 0,494 ng/ml; AUC0-12h: 6,58 ± 3,18 ng·h/ml). Manja

sustavna izloženost timololu pri primjeni AZARGE nije klinički relevantna. Pri primjeni AZARGE srednja Cmax timolola postignuta je za 0,79 ± 0,45 sati.

Distribucija

Brinzolamid se umjereno veže na proteine plazme (oko 60%). Brinzolamid se sekvestrira u eritrocitima, zbog visokog afiniteta vezanja na CA-II i nešto slabijeg afiniteta vezanja na CA-I. Njegov djelatni N-dezetilni metabolit također se nakuplja u eritrocitima, gdje se veže prvenstveno na CA-I. Zbog visokog afiniteta brinzolamida i njegova metabolita za CA u eritrocitima i tkivima, koncentracije u plazmi su mu male.

Podaci o distribuciji u tkivima oka kunića pokazuju da se timolol može u očnoj vodici mjeriti do 48 sati nakon primjene AZARGE. U stanju dinamičke ravnoteže, timolol se u ljudskoj plazmi može dokazati do 12 sati nakon primjene AZARGE.

Biotransformacija

Metabolički putovi brinzolamida uključuju N-dealkilaciju, O-dealkilaciju i oksidaciju njegovog N-propilnog bočnog lanca. Glavni metabolit brinzolamida u čovjeka je N-dezetil-brinzolamid, koji se

također veže na CA-I u prisutnosti brinzolamida i koji se nakuplja u eritrocitima. Istraživanja in vitro pokazuju da metabolizam brinzolamida prvenstveno uključuje CYP3A4, ali i najmanje četiri druga izenozima (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 i CYP2C9).

Timolol se metabolizira dvama putovima. Jednim putem nastaje etanolaminski bočni lanac na tiadiazolnom prstenu, dok drugim putem nastaje etanolni bočni lanac na morfolinskom dušiku, kao i drugi slični bočni lanac s karbonilnom skupinom u blizini dušika. U metabolizmu timolola posreduje prvenstveno CYP2D6.

Eliminacija

Brinzolamid se prvenstveno eliminira putem bubrega (približno 60%). Oko 20% doze izlučuje se u urin u obliku metabolita. Predominantne komponente u urinu su brinzolamid i N-dezetil-brinzolamid, zajedno s N-dezmetoksipropilnim i O-dezmetilnim metabolitima koji se nalaze u tragovima (<1%).

Timolol i njegovi metaboliti izlučuju se prvenstveno putem bubrega. Približno 20% doze timolola izlučuje se u urin u nepromijenjenu obliku, a ostatak se u urin izlučuje u obliku metabolita.

t1/2 timolola u plazmi nakon primjene AZARGE iznosi 4,8 sati.

5.3.Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Brinzolamid

Neklinički podaci brinzolamida ne upućuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i kancerogenosti.

Istraživanja razvojne toksičnosti u kunića pri peroralnim dozama brinzolamida do 6 mg/kg/dan (doza 214 puta veća od preporučene dnevne kliničke doze koja iznosi 28 µg/kg/dan) nisu pokazala učinak na fetalni razvoj, unatoč značajnoj toksičnosti za majku. Slična istraživanja u štakora pokazala su malo slabije okoštavanje lubanje i sternuma fetusa ženki koje su primale brinzolamid u dozi od

18 mg/kg/dan (642 puta većoj od preporučene dnevne kliničke doze), ali ne i ženki koje su primale dozu od 6 mg/kg/dan. Taj je nalaz dobiven pri dozama koje su prouzročile metaboličku acidozu, smanjeni prirast tjelesne težine u gravidnih ženki i smanjenu težinu fetusa. O dozi ovisno smanjenje težine fetusa uočeno je u ženki koje su peroralno primale brinzolamid, a kretalo se od blagog smanjenja (oko 5-6%) pri dozi od 2 mg/kg/dan do gotovo 14% pri dozi od 18 mg/kg/dan. Doza pri kojoj nije bilo štetnih učinaka u podmlatka tijekom dojenja iznosila je 5 mg/kg/dan.

Timolol

Neklinički podaci timolola ne upućuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i kancerogenosti. Istraživanja reprodukcijske toksičnosti timolola pokazala su odgođeno okoštavanje u fetusa štakora, bez štetnih učinaka na postnatalni razvoj (pri 50 mg/kg/dan ili dozi 3500 puta većoj od dnevne kliničke doze koja iznosi 14 g/kg/dan), kao i pojačanu fetalnu resorpciju u kunića (pri 90 mg/kg/dan, tj. dozi 6400 puta većoj od kliničke doze).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1.Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid manitol (E421) karbopol (974P) tiloksapol

dinatrijev edetat natrijev klorid

kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2.Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3.Rok valjanosti

2 godine

4 tjedna nakon prvog otvaranja

6.4.Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5.Vrsta i sadržaj spremnika

Okrugle, neprozirne bočice od polietilena niske gustoće volumena 5 ml, s nastavkom za kapanje i bijelim polipropilenskim navojnim zatvaračem (DROP-TAINER) koje sadrže 5 ml suspenzije.

Kutija sadrži 1 ili 3 bočice. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/482/001-002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 25. studenoga 2008.

Datum posljednje obnove odobrenja: 26. kolovoza 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept